ДЯЧЕНКО Світлана Володимирівна

 

 

  

 

Світлана Володимирівна Дяченко – доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів: інформаційно-комунікаційні технології у підготовці фахівців гуманітарного профілю; використання сучасних програмних засобів для статистичного оброблення інформації; комп’ютерна психодіагностика.

Світлана Володимирівна є автором та співавтором таких публікацій та видань за останні 5 років:

1. Дяченко С. В. Дидактико-методичний супровід процесу формування комп’ютерної грамотності старших дошкільників / С.В. Дяченко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010. – № 9(196). – С. 193-200.

2. Дяченко С. В. Технологія підготовки майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників / С.В. Дяченко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Пед. науки. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010. – №17(204). – С. 102 – 112.

3. Дяченко С. В. Використання мережевих технологій в умовах глобалізації вищої освіти / С.В. Дяченко // Освіта в інформаційному суспільстві : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 25-27 жовт. 2010 р., м. Суми. – Суми, 2010. – С. 95 –96.

4. Дяченко С. В. Дидактико-методичний супровід процесу формування комп’ютерної грамотності старших дошкільників / С.В. Дяченко // Вісник Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Пед. науки. – Луганськ : ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2010. – №9(196). – С. 193-200.

5. Дяченко С. В. Теорія й практика викладання навчальної дисципліни "Людино-машинний інтерфейс" / С.В. Дяченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. 15–17 квітня 2010 р., м. Луганськ. – Луганськ : Phoenix, 2010. – С. 162-164.

6. Дяченко С.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Володимирівна Дяченко. – Луганськ, 2009. – 225 с.

7. Дяченко С.В. Методика використання персонального комп’ютера в дошкільних закладах : метод. рек. до лаб. практикуму / Світлана Володимирівна Дяченко ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2008. – 68 с.

8. Дяченко С.В. Методологічний аналіз процесу формування комп’ютерної грамотності в дітей і дорослих / С.В. Дяченко // Вісник Луган. нац. пед. ун-ту імені Тараса Шевченка. – 2008. – №18(157). – С. 26-32.

9. Дяченко С.В. Проблеми підготовки вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників у контексті технологізаційної освітньої парадигми / С.В. Дяченко // Наукові записки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2007. – № 5. – С. 21-23.

10. Дяченко С.В. Психолого-педагогічний аспект формування компьютерної грамотності у дітей та дорослих / С.В. Дяченко // ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. "Болонський процес: трансформація навчального процесу у технологію навчання" (м. Київ, 26 – 27 жовт. 2006 р.) : матеріали конф. – К., 2006. – С. 292-294.

11. Дяченко С.В. Сучасний стан інтернет-ресурсів загальноосвітніх навчальних закладів / С.В. Дяченко, В.Г. Черенков, Н.А. Хміль, Д.Ф. Томілін // Ціннісні пріоритети освіти у XXI столітті: орієнтири та напрямки сучасної освіти : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., Ч. 4. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – C. 166-172.

 

Контактні реквізити:

Україна, 91011,

м. Луганськ,

вул. Оборонна, 2,

Тел.: 0642 59 03 45;

E-mail: dsv-selen@mail.ru