ЧИРВА Андрій Сергійович

 

 

 

Андрій Сергійович Чирва – старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – порівняльна педагогіка (інтернаціоналізація, вища освіта).

Андрій Сергійович є автором таких публікацій:

1. Чирва, А.С. Актуальні завдання вищої освіти у контексті інтернаціоналізації / А. С. Чирва // Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007.  – Ч. IV. – С. 89-95.

2. Чирва, А.С. Інтернаціоналізація вищої освіти : еволюція концепції / А. С. Чирва //  Збірник наукових праць Уманського держаного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К. : Наук. світ, 2007. – С. 147-153.

3. Чирва, А.С. Провідні форми інтернаціоналізації вищої освіти в контексті сучасних тенденцій освітнього розвитку /А. С. Чирва //  Магістратура : творчі пошуки і здобутки в умовах участі України у Болонському процесі : матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції // Вісник Київського Міжнародного Університету. Серія "Педагогічні науки". – К. : КМУ,  2008. – Випуск 11. – С. 264-276.

4. Чирва, А.С. Чинники інтернаціоналізації вищої освіти / А.С.Чирва //  Освіта Донбасу : науково-методичне видання Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2009. – № 1 (132). – С. 32-36.

5. Чирва, А.С. Студентська мобільність в інтернаціоналізаційних процесах сучасної Канади [Електронний ресурс] /А. С. Чирва //  Народна освіта :  електронне фахове видання. – Біла Церква, 2009. – Випуск № 1(7). – Розділ 5. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/7/index7.htm.

6. Чирва, А.С. Інтернаціоналізація змісту – основна умова ефективності вищої освіти / А.С.Чирва // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 121-131.

7. Чирва, А.С. Інтернаціоналізація змісту вищої освіти України : нормативно-правова база та перспективи розвитку (на основі досвіду Канади) / А. С. Чирва // Педагогічні науки :  теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2011. – № 8 (18). – С. 132-142.

 

Контактні реквізити:

40021, Україна,

м. Суми,

вул. Кірова, 160,

Тел.:  (0542) 22 24 48;

E-mail: candrew@ukr.net