ЛЕБЕДЄВА Алла Володимирівна

 

 

     

  

Алла Володимирівна Лебедєва – старший викладач Київського інституту соціальних та культурних зв’язків імені Святої княгині Ольги, кандидат педагогічних наук.

Алла Володимирівна є автором таких публікацій за останні 5 років:

1. Лебедєва А.В. Взаємодія в системі "Учитель-учень" у процесі розвитку творчого потенціалу особистості / А.В.Лебедєва // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2009. – С. 114-117.

2. Лебедєва А.В. Значення музичного мистецтва як засобу формування в учнів естетичного ставлення до дійсності в позаурочній діяльності / А.В.Лебедєва // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія "Педагогіка". – Мелітополь : Видавничий центр МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – Випуск V. – С. 123-129.

3. Лебедєва А. В. Естетичний  розвиток  творчої особистості в соціокультурному середовищі / А. В. Лебедєва // Педагогічний процес : теорія і практика : збірник наукових праць. Вип. третій в двох ч. – К. : Вид-во ВД "ЕКМО", 2010. – Ч. 1. – С. 232–236.

4. Лебедєва А.В. Використання засобів народної художньої творчості у формуванні компетенції майбутніх учителів / А.В.Лебедєва // Актуальні проблеми підготовки педагогічних кадрів до творчої професійної діяльності : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф., 13-14 квітня 2010 року. – Мелітополь : Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, 2010. – С. 102-103.

5. Лебедєва А.В. Розвиток творчої особистості в умовах національно орієнтованої естетичної діяльності / А.В.Лебедєва // Наукові праці. Серія "Педагогіка, психологія і соціологія". – Донецьк : ДВНЗ "ДонНТУ", 2011. – Випуск 9 (191). – С. 181-186.

6. Лебедєва А.В. Позаурочна музично-творча діяльність як засіб формування естетичного ставлення школярів до дійсності / А.В.Лебедєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. праць. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія". – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 21. – С. 142-146.

7. Лебедєва А.В. Естетичне ставлення до дійсності як фактор особистісного творчого розвитку / А.В.Лебедєва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. праць / Київ. нац.. ун-т імені Тараса Шевченка; [редкол. : В. І. Судаков (відп. ред.) та ін.]. – К. : Логос, 2011.– Вип. 13. – 230-235.

8. Лебедєва А.В. Інтерактивна взаємодія в системі "Викладач – студент" / А.В.Лебедєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : зб. наук. праць. Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія". – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 173-177.

 

Контактні реквізити:

Україна,

м. Київ,

вул. Вакуленчука, 1

Тел.: 067 287 65 81, 095 110 83 22, 093 029 11 30

E-mail: tanita_ivanovna@mail.ru, devonalla@mail.ru