ЛИТОВЧЕНКО Олена Віталіївна

 

 

Олена Віталіївна Литовченко – старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів, кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання НАПН України.

Коло наукових інтересів: проблеми соціального становлення особистості; виховний та соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів; специфіка соціально-педагогічної діяльності у позашкільних навчальних закладах (соціально-педагогічна підтримка, соціальна профілактика, соціальна реабілітація дітей з особливими потребами та інше).

         Олена Віталіївна є автором таких публікацій:

1. Литовченко О.В. Особливості виховання творчо обдарованої особистості у навчальних закладах / О.В. Литовченко // Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави : матеріали науково-практичної конференції; 8-9 жовтня 2008 р. – К., 2008. – С. 59-62.

2. Литовченко О.В. Розвиток творчої особистості: теоретичні аспекти / О.В.Литовченко // Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в навчально-виховній системі МАН України : збірник матеріалів науково-практичної конференції;10-11 грудня 2008 року. – К. : ТОВ "Інформаційні системи", 2008. – С. 156-165.

3. Литовченко О.В. Виховання як соціальна функція позашкільної освіти / О.В.Литовченко // Позашкільна освіта : історичні поступи та здобутки : зб. матеріалів Всеукраїнської педагогічної конференції; Київ, 2-3 грудня 2008 р. / за заг. ред. доктора пед. наук Вербицького В.В. – К. : АВЕРС, 2008. – С. 65-70.

4. Литовченко О.В. Якість позашкільної освіти : категорії і підходи / О.В.Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 р. / упоряд. О.В. Биковська, Л.Л. Макаренко / МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова, Асоц. позашк. навч. закл. України, Ін-т екол., екон., права. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-103.

5. Литовченко О.В. Проблема дослідження : виховання соціально компетентної особистості / О.В.Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : збірник наукових праць. – Камянець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – Вип. 13. Книга 1. – С. 457-466.

6. Литовченко О.В. Лабораторія діяльності позашкільних закладів : перспективні напрями досліджень / О.В. Литовченко // Науково-методичне забезпечення позашкільної освіти : теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Київ, 28-29 жовт. 2008 / [М-во освіти і науки України і ін.]. – К. : РВЦ КПДЮ, 2009. – С. 21-22.

7. Литовченко О.В. Дискусійні питання дитячої обдарованості / О.В.Литовченко // Виявлення та підтримка обдарованості учнів  загальноосвітньої школи : зб. матеріалів наук.-практ. конф.; Тернопіль, 24-26 черв. 2009. – К. : ІОД. – 2009. – С. 192-196.

8. Литовченко О.В. Виховання соціально компетентної особистості в позашкільному навчальному закладі / О.В. Литовченко // Шлях освіти. – 2009. – № 4. – С. 28-31.   

9. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : аспекти дослідження // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : зб. наук. праць. Серія "Педагогічні науки" / за ред. О.В. Биковської. – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Вип. 24. – С. 87-91.

10. Литовченко Е.В. Одаренный ребенок : особенности, которые необходимо учитывать [Электронный ресурс] / Е.В. Литовченко // Сопровождение одаренного ребенка во внешкольном (дополнительном) образовании: европейский опыт : материалы Междунар. Интернет-конф.; апрель-май 2010 г.). – Режим доступа : http://www.eaicy-dar.ru.  

11. Литовченко Е.В. Требования к выпускнику учебного учреждения в современных условиях социально-экономического развития // Е.В. Литовченко // Наукова еліта як соціально-економічний фактор розвитку держав в умовах глобалізації : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.; Україна, Київ, 27-28 жовтня 2010 р. / упоряд. О.В.Биковська, О.В.Лісовий, С.О.Лихота, Л.Л.Макаренко. –  К. : Інформаційні системи, 2010. – Вип. 1. – С. 140-146.

12. Литовченко О.В. Виховний потенціал позашкільних навчальних закладів : рівні реалізації виховних можливостей / О.В.Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Кіровоград : ТОВ "Імекс-ЛТД", 2010. – Вип. 14. Кн. 1. – С. 220-229.

13. Литовченко О.В.  Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах як проблема соціально педагогічної науки [Електронний ресурс] / Олена Віталіївна Литовченко // Народна освіта. – 2010. – Випуск 3. – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/12/statti/litovchenko.htm.  

14. Литовченко О.В.  Соціально-виховне середовище позашкільних навчальних закладів як чинник соціального становлення особистості [Електронний ресурс] / О.В. Литовченко // Освітологічний дискурс. – 2011. – Випуск 3. – Режим доступу : http://innovations.kmpu.edu.ua/ENFV/2011_1/main.html

15. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості як предмет наукового пізнання / О.В. Литовченко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць. – Камянець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – Вип. 15. Кн. 1. – С. 45-53.

16. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості: соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів / О.В. Литовченко // Практична психологія та соціальна робота. —  2011. —№ 12. — С. 50—56.

17. Литовченко Е.В. Лаборатория деятельности внешкольных учреждений: научно-педагогические исследования в сфере внешкольного образования Украины / Литовченко Е.В. // (материалы Открытой Петербургской заочной интернет-конференции "Дополнительное образование детей: новые вызовы, перспективы развития", 1 ноября – 30 декабря 2011 г.) [Электронный ресурс], Режим доступа : http://forum.anichkov.info/

18. Литовченко О.В. Теоретико-методичні засади виховання соціально компетентної особистості у позашкільних навчальних закладах/ О.В. Литовченко // Нова педагогічна думка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Формування соціальної компетентності вихованців позашкільних навчальних закладів"], (Рівне, 9-10 червня 2011). — Рівне, 2011. — №3. — с. 14—16.

19. Литовченко О.В. Проблема „соціальне –  індивідуальне” у контексті соціального становлення особистості у позашкільних навчальних закладах / О.В. Литовченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. — 2011. — №5. — С. 80-85.  

20. Литовченко О.В. Соціально-педагогічний потенціал позашкільних навчальних закладів: теоретичні аспекти / О.В. Литовченко // матеріали І Міжнародного симпозіуму психологів позашкільних навчальних закладів ["Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах"], (Київ, 1-3 березня 2012). —К., 2012.— с. 39—42.

21. Литовченко О.В. Соціальне становлення особистості у позашкільних навчальних закладах: до сутності ключової категорії / О.В. Литовченко // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: збірник наукових праць. – Вип. 14 (частина 1).- К.:  Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова , 2012. – С. 169-181.  

 

Контактні реквізити:                                                                                        

04060, Україна

м. Київ                                                                                               

вул. М. Берлинського, 9. 

Тел.: 044 455 53 38; 440 61 28; 440-60-90

Е-mail: elenalitovchenko@ukr.net