МУНТЯН Світлана Геннадіївна

 

 

 

Світлана Геннадіївна Мунтян – завідуюча кафедри іноземних мов Таврійського державного агротехнологічного університету, старший викладач.

Коло наукових інтересів – організація самостійної навчальної діяльності студентів у процесі навчання їх іноземної мови професійного спрямування; мотиваційні аспекти навчання студентів іноземної мови.

Світлана Геннадіївна має такі публікації та видання за останні 5 років:

1. Мунтян С.Г. Організація позааудиторної самостійної роботи студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування / С.Г.Мунтян // Проблеми підготовки фахівців-аграріїв у навчальних закладах вищої та професійної освіти : збірник наукових праць. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 202–205.    

2. Muntian S.G. Developing sociocultural competence at the master student level: challenges and opportunities [Електронний ресурс]  / S.G. Muntian, L.K.  Valentinova // Народна освіта. – Київ, 2010. – Випуск 2 (11). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/11/statti/muntan.htm

3. Мунтян С.Г. Компетентнісний підхід  при навчанні студентів іноземної мови професійного спрямування / С.Г.Мунтян // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі : збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Вип.14. – Мелітополь : ТДАТУ, 2010. – С. 36–40.

4. Мунтян С.Г. Формування навчально-стратегічної компетенції студентів в процесі курсу іноземної мови професійного спрямування / С.Г.Мунтян // Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений в контексте Болонского процесса и Общеевропейских рекомендаций по изучению, преподаванию и оцениванию языков : материалы международной научно-методической конференции (Одесса, 2-3 октября 2010 г.) – Одесса : ВМВ, 2010. –  С. 52–57.

5. Мунтян С.Г. Компетентнісна парадигма навчання студентів іноземної мови професійного спрямування  / С.Г.Мунтян  // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24-25 березня 2010 р.)  / За загальною ред. І.В.Лузік, О.М.Акмалдінової. – К. : НАУ, 2011. – С. 110–111. 

6. Мунтян С.Г. Формування стратегічної компетенції студентів при навчанні іноземної мови професійного спрямування.  / С.Г.Мунтян  // Наука і методика : збірник науково-методичних праць. – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 23. – С.14–21.

7. Мунтян С.Г. Шляхи реалізації компетентнісного підходу  під час навчання студентів іноземної мови за професійним спрямуванням  / С.Г.Мунтян  // Наука і методика : збірник науково-методичних праць. – К. : Аграрна освіта, 2011. – Вип. 23. – С.47–51.

8. Muntian S.G. Foreign language teaching at the Master student level: lessons from John Dewey’s philosophy of education [Електронний ресурс]  / S.G. Muntian, L.K.  Valentinova // Народна освіта. – Київ, 2011. – Випуск 1 (13). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/13/statti/muntyan.htm

9. Muntian S.G. Foreign language teaching: The ways of sociocultural competence creation at the master student level  / S.G. Muntian, L.K. Valentinova // Инновационные образовательные технологии в системе высшего профессионального образования: принципы и механизмы организации в условиях глобализации : материалы XXVII Международной научно-методической конференции ФГОУ ВПО «Приморская ГСХА» (Уссурийск, 16-21 марта 2011 г.)  – Уссурийск, 2011. – С.184–188.

10. Мунтян С.Г. Організація індивідуальної творчої роботи студентів при навчанні їх іноземної мови професійного спрямування / С.Г.Мунтян // Інноваційні напрямки розвитку інженерної освіти та захисту навколишнього середовища : збірник праць міжнародної науково-практичної конференції / Складачі : Горобець І.О., Косован О.Л., Левченко Г.Г. та ін. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – С. 314–319. 

 

Контактні реквізити:

Україна,  72319,

Запорізька обл., м. Мелітополь,

 вул. Свердлова, 27, кв. 8

тел.: (06192) 6-77-01; (0619) 42-20-21

e-mail: muntjan@yandex.ru dfl-tsatu@ukr.net