ПЕТРИК Юрій Федорович

 

 

 

 

Юрій Федорович Петрик – начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, методист наукової лабораторії слов¢янських мов Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, вчитель фізики вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист.

Колонаукових інтересів: реорганізація загальноосвітнього навчального закладу у спеціалізовану загальноосвітню школу або заклад інноваційного типу, дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність закладів освіти, інноваційні управлінські технології.

Юрій Федорович – автор та співавтор публікацій, навчально-методичних посібників для директорів і заступників директорів навчальних закладів, зокрема:

1. Клокар Н.І., Чубарук О.В., Баранова В.А., Петрик Ю.Ф. Концепція дія­ль­но­с­ті нау­ко­вої лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту піс­лядипломної освіти педагогічних кадрів // Клокар Н.І., Чубарук О.В., Баранова В.А., Петрик Ю.Ф. – Біла Церква, КОІПОПК, 2011. –  12 с.

2. Клокар Н.І., Чубарук О.В., Баранова В.А., Петрик Ю.Ф. Концепція дія­ль­но­с­ті нау­ко­вої лабораторії слов’янських мов Київського обласного інституту піс­лядипломної ос­віти педагогічних кадрів / Клокар Н.І., Чубарук О.В., Ва­ку­люк О.І., Шевченко А.М. // Технологія управління дослід­но-експери­мен­тальною роботою та інно­ва­цій­ною діяльністю навчаль­них за­кла­дів ре­гіо­ну : науково-методичний по­сіб­ник / за ред. О.В.Чубарук. – Біла Церква, КОІПОПК, 2011. – С. 19-23.

3. Петрик Ю.Ф. Досвід і перспективи розвитку дослідно-експериментальної роботи та ін­новаційної діяльності в закладах освіти міста Білої Церкви / Ю.Ф.Петрик. – // Народна освіта. – 2012. – випуск № 2 (17). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/17/statti/petrik.htm

4. Петрик Ю.Ф. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Бі­лоцерківської міської ради. – Біла Церква, 2011. – 144 с.

5. Петрик Ю. Ф. Концепція діяльності та розвитку спеціалізованої загаль­но­ос­вітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим ви­вченням слов’янських мов. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 37 с.

6. Петрик Ю.Ф. Сучасна освіта Білої Церкви / Ю.Ф.Петрик // Школа. – 2011. – № 9 (69). – С. 4-8.

7. Петрик Ю.Ф. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних (сло­в'ян­сь­ких) мов / Ю.Ф.Петрик // Школа. – 2011. – № 4 (64). – С. 33-37.

8. Петрик Ю.Ф. Шлях реорганізації навчального закладу – від за­га­ль­но­ос­віт­ньо­го до спеціалізованого / Ю.Ф.Петрик // Практика управління за­кла­дом ос­віти. – 2011. – № 4 (квітень). – С. 14-15.

9. Петрик Ю. Ф., Баранова В. А. Навчально-методичне забезпечення славіс­тич­­­ного напряму навчально-виховного процесу спеціа­лізо­ва­ного освіт­ньо­го закладу. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – с. 34.

10. Петрик Ю.Ф. Реорганізація загальноосвітньої школи в спеціа­лі­зо­ва­ну з по­­­глиб­ле­ним вивченням слов’янських мов. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 67 с.

11. Петрик Ю. Ф. Робочий щоденник класного керівника // авт. та упор. Пе­т­рик Ю. Ф., Ще­р­бань Л. О., Клименко Т. М., Передерій Т. А. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 95 с.

12.  Петрик Ю.Ф. Універсальна книга контролю  / Ю.Ф.Петрик ; упор. М. К. Голубенко. – К. : Шк. світ, 2011. – 260 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

13. Петрик Ю. Ф. Управління професійним розвитком педагогічних пра­ців­­ни­ків в умовах освітньої системи міста : науково-методичні ма­теріали / Ю. Ф. Пет­­рик. – Біла Церква : УОН, 2013. –  22 с.

14.  Петрик Ю., Усик Н. Організація роботи ко­ле­гії уп­равління (відділу) освіти і науки / Ю. Пе­т­рик, Н. Усик  // Методист. – 2012. – № 5. – С. 3-9.

15.  Філософські читання – 2011 : матеріали учнівської нау­ко­во-практичної конференції «Фі­лософія в контексті культури» / за заг. ред. Ю.Ф. Петрика. – Біла Цер­ква, 2011. – 108 с.

16. Філософські читання – 2012 : матеріали учнівської нау­ко­во-практичної конференції «Фі­лософія в слов’янському просторі» / за заг. ред. Ю.Ф. Пе­т­ри­ка. – Біла Цер­ква, 2012. – 94 с.

17. Реалізація дослідно-експериментальної ро­бо­­­­ти та інноваційної діяльності в закладах ос­віти міста Білої Церкви: досвід і перс­пек­тиви / Ю.Ф. Петрик // Інноваційні технології у професійному розвитку педагогічних пра­ців­ни­ків закладів освіти : тези міжна­род­ної науково-практичної кон­ференції (24-25 квітня 2012 року, м. Біла Церква) / за наук. редакцією В.В. Олій­ни­ка, Н.І. Клокар, М. В. Кухарєва та ін. КОІПОПК, 2012. – С. 77-78.

18.  Розроблення і впровадження моделі славістичної спеціалізації за­га­ль­но­освітнього на­вча­ль­но­го закладу : з досвіду роботи наукової лабораторії сло­в’ян­сь­ких мов Ки­їв­сь­ко­го обласного ін­сти­туту післядипломної освіти педагогічних кад­рів / укл. Петрик Ю.Ф., Ба­ранова В.А., Веред О.Є., Плигань О.В., Шевченко А.М.; за наук. ред. Клокар Н.І., Чубарук О.В. – Біла Церква : КОІПОПК, 2012. –  180 с. 

 

Контактні реквізити:

09107, Україна,

Київська обл., м. Біла Церква, 

вул. Шевченка, 122

Тел.: 04563 530 51, 04563 530 51

Е-mail: bcnmc@ukr.net