РАТУШИНСЬКА Анастасія Сергіївна

 

 

 

Анастасія Сергіївна Ратушинська – аспірант ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Працює над дослідженням за за спеціальністю 13.00.04 "Теорія та методика професійної освіти".

Коло наукових інтересів: дослідження умов ефективного формування самоосвітньої компетентності, розвиток творчих здібностей особистості.

Анастасія Сергіївна є автором та співавтором таких публікацій:

1. Ратушинська А. С. Формування творчих здібностей молодших школярів на уроках математики методами інтерактивного навчання / А.С.Ратушинська // Здобутки, проблеми та перспективи педагогічної науки та практики в умовах інноваційної перебудови української національної освіти : матеріали ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції; 16-17 квітня 2009 р. : в 2-х ч. / ред. кол. : Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань : Софія, 2009. – Ч. І. – С. 87-91.

2. Ратушинська А. С. Оптимізація самостійної роботи вчителів початкових класів за допомогою комп’ютерних технологій / А.С.Ратушинська // Теория и практика современной науки : материалы ХІІІ Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, экономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам; 29-30 сентября 2011 г. – Горловка, 2011. – Ч. 2 . – С. 70-73.

3. Ратушинська А.С. Самоосвітня підготовка майбутнього вчителя початкових класів як одна з умов формування його фахових компетентностей / А.С.Ратушинська // Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції; 19 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / за заг. ред. В.О. Огнев’юка [редкол. : В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, С.О.Сисоєва, Н.М.Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012. – С. 150-156.

4. Ратушинська А.С. Самоосвітня компетентність вчителя початкових класів в системі неперервної освіти / А.С.Ратушинська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / гол. ред. : М.Т. Мартинюк. – Умань : ПП Жовтий, 2012. – Ч.1. – С. 242-250.

5. Ратушинська А.С. Розвиток професійно важливих якостей вчителя початкових класів у процесі самоосвіти / А.С.Ратушинська // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Використання педагогічних технологій у практиці роботи сучасної школи"; 15-17 лютого 2012 року. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 24. – С. 298-302.

6. Ратушинська А. С. Formation of pedagogical skill of the future primary school teachers / А.С.Ратушинська // Педагогическое мастерство : материалы Междунар. заоч. науч. конф.; г. Москва, апрель 2012 г. – М. : Буки-Веды, 2012. – С. 288-290.

7. Ратушинська А. С. Розвиток самоосвітньої компетентності студентів ВНЗ / А.С.Ратушинська // Практична підготовка педагогічних кадрів у вищій школі в умовах інтеграції України в європейський освітній простір : стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції; 22-23 березня 2012 р. / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 26. – С. 258-263.

8. Ратушинська А. С. Комплексна оцінка компетентності майбутніх вчителів початкових класів / А. С. Ратушинська // Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти : зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конф., 20-21 квітня 2012р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" / наук. ред. В.П. Коцур, Д.С. Мазоха. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – С.30-33.

9. Ратушинська А.С Формування самоосвітньої компетентності студентів на основі застосування модульної технології / А.С.Ратушинська // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2012.

10. РатушинськаА.С. Готовность студентов к самообразовательной деятельности / А.С.Ратушинська // Актуальные вопросы педагогических и психологических наук : материалы  Международной заочной научно-практической конференции;  21 мая 2012 г. – Новосибирск : Сибирская ассоциация консультатов, 2012. – Ч. І. – С. 98-104.

 

 Контактні реквізити:

09150 Україна,

Київська область,

 с . Фурси Білоцерківського району

Тел.: 098 910 33 55

E-mail: five_ocean@mail.ru