ТАРНАВСЬКА Тетяна Вердіївна

 

 

 

Тетяна Вердіївна Тарнавська – доцент кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук.

Коло наукових інтересів – застосування інформаційних технологій у навчальному процесі ВНЗ.

Тетяна Вердіївна є автором та співавтором таких публікацій і видань:

1. Ролевые игры как метод оценивания качества языковой подготовки в неязыковом ВУЗе // Вісник НУТУ "КПІ" : зб. наук. праць. Серія "Філософія. Психологія. Педагогіка" / голов. ред. Б.В.Новіков. – К. : НУТУ, 2009. – Вип.1 (25). – С. 187-191.

2. Формування навиків безпомилкового іншомовного спілкування (на матеріалі коротких гумористичних оповідань) // Вісник НУТУ "КПІ" : зб. наук. праць. Серія "Філософія. Психологія. Педагогіка". – К. : НУТУ, 2010. – Вип.1 (28). – С. 237-240.

3. Аналіз мовних помилок в процесі навчання англійській мові майбутніх фахівців економічного профілю // Вісник НУТУ "КПІ" : зб. наук. праць. Серія "Філософія. Психологія. Педагогіка". – К. : НУТУ, 2010. – Вип. 2 (29). – С. 188-191

4. Ділова англійська мова : навч. посібник [для магістрів спец. 6.050.106 –  "Фінанси"] / Т.В. Тарнавська. – К. : Вид-во ТОВ Аграр Медиа Груп, 2010. – 368 с.

5. Ділова англійська мова : навч. посібник [для магістрів спец. 8.03050401 – "Економіка підприємства"] / Т.В.Тарнавська. – К. : Вид-во ТОВ Корал, 2011. – 345 с.

6. Ділова англійська мова : навч. посібник [для магістрів спец. 8.03050901 –"Облік і аудит"] / Т.В.Тарнавська. – К. : Вид-во ТОВ Корал, 2011. – 288 с.

7. Проблемные методы обучения в языковой подготовке будущих специалистов экономического профиля // Людина : мова, культура, пізнання : вісник Міжнародного дослідного центру / гол. ред. О.М. Холод. – Кривий Ріг, 2011. – Т. 28 (1). – С. 77-83.

8. Методи підготовки майбутніх економістів до ефективного спілкування англійською мовою : materialy VII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji ["Aktualne problemy nowoczesnych nauk – 2011"], (Przemyśl, 07-15 czerwca 2011 roku) / Prof. dr hab Slawomir Górniak. – Volume 17. Pedagogiczne nauki. – Przemyśl : Nauka i Studia. – Str. 9-11. 

9. Порівняння граматичних форм як метод формування навиків безпомилкового спілкування : materiály VII mezinárodni vědecko-praktická conference ["Efektivní nástroje moderních věd – 2011"], (Praha, 27 dubna-05 května 2011 roku) / Šéfredaktor : Prof. JUDr Zdeněk Černák. – Díl 14. Pedagogika. Psychologie a sociologie.– Praha : Publishing house "Education and science" s.r.o., 2011. – Díl 14. Pedagogika. Psychologie a sociologie. – Stran 38-40.

10. Анализ проблемных ситуаций в процессе обучения будущих специалистов английскому языку // Ключови въпроси в съвременната наука : материали за 7-а Международна научна практична конференция; София, 17-25 април 2011 г. / редактор Милко Тодоров Петков. – Том 27. Педагогически науки. – София : "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2011. – С. 41-43.

  

Контактні реквізити:

03040 Україна,

м. Київ,

вул. Героїв Оборони, 15

Тел.: 527 81 44; 063 686 03 11

E-mail: engl_econom_10@ukr.net, tarnavskaya@ukr.net