ПОЛОЖЕННЯ

про науково-методичну раду

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Схвалено науково-методичною радою КОІПОПК Протокол № 34 від 19.06.2003 р.

 

 

1. Загальні положення

1.1. Призначення науково-методичної ради інституту (далі науково-методичної ради).

Науково-методична рада є колегіальним дорадчим органом, який покликаний сприяти реалізації державної освітньої політики у регіоні, зокрема з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах Київської області. 

1.2.  Мета, завдання та повноваження науково-методичної  ради

Метою діяльності науково-методичної ради є:

управління науково-методичною роботою всіх підрозділів інституту,  педагогічних працівників області.

На науково-методичну раду відповідно до її мети покладаються такі завдання:

Відповідно до поставлених перед нею завдань науково-методична рада має такі повноваження:

порушувати клопотання перед науково-методичним центром середньої освіти Міністерства освіти і науки України про проведення науково-методичної експертизи матеріалів щодо надання їм відповідного грифа Міністерства освіти і науки України;

аналізувати матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в навчально-виховний процес;

за дорученням управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації здійснювати вивчення питань, що входять до компетенції науково-методичної ради, безпосередньо у закладах освіти області.

1.3. Нормативна база науково-методичної ради:

Науково-методична рада діє відповідно до Статуту Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, керується Положенням про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти та даним Положенням. 

2. Структура науково-методичної ради

2.1. Науково-методичну раду очолює ректор інституту.

2.2. До складу науково-методичної ради, крім голови ради, входять проректори з науково-методичної, навчально-методичної роботи, інноваційної, видавничої діяльності, вчений секретар, завідуючі кафедрами, окремими центрами, навчально-методичними кабінетами, а також кращі педагогічні працівники області: начальники окремих відділів освіти, завідуючі методичними кабінетами міських (районних) відділів освіти, директори навчальних закладів тощо.

2.3. До участі у роботі науково-методичної ради можуть бути запрошені наукові працівники інших вищих навчальних закладів.

2.4. Наказом ректора із складу членів ради призначаються голова, заступник голови, секретар науково-методичної ради.

2.5. Зміни до складу науково-методичної ради вносяться за пропозицією голови ради і регламентуються відповідним наказом.

2.6. При науково-методичній раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах залучаються вчені, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної громадськості  (асоціації вчителів, творчих спілок педагогів тощо), а також співробітники відповідних структурних підрозділів інституту.

2.7. Організаційне забезпечення діяльності науково-методичної ради та координацію роботи експертів здійснює вчений секретар.

3. Організація діяльності науково-методичної ради

3.1. Робота науково-методичної ради здійснюється  згідно з щорічним планом, який складається відповідно до мети діяльності інституту, науково-методичної ради, її завдань та із врахуванням пропозицій членів ради, структурних підрозділів інституту, і затверджується ректором інституту.

3.2. Засідання науково-методичної ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на місяць (як правило, в останній четвер поточного місяця), і оформлюються протоколами. Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів науково-методичної ради. Протоколи засідань підписуються головою та секретарем ради.

3.3. Рішення Науково-методичної ради приймаються простою більшістю голосів.

3.4. Управління діяльністю науково-методичної ради здійснює голова ради.

3.5. Робота в науково-методичній раді фіксується в  Планах роботи викладача  і враховується під час планування їх навантаження.

3.6. Робота експертів, за умови, що вони є викладачами однієї з кафедр інституту, фіксується у Планах роботи викладача в установленому порядку і враховується при плануванні їх навантаження.

4. Процедура розгляду матеріалів науково-методичною радою

4.1.Порядок подачі матеріалів на розгляд науково-методичної ради

4.1.1.Матеріали подаються не менше як за місяць до чергового засідання науково-методичної ради.

4.1.2.Авторські методичні розробки: макети навчальних видань, програми навчальних курсів тощо, подаються у двох екземплярах, супроводжуються листом-поданням, у якому зазначаються відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації матеріалу в певному закладі освіти. Авторська програма навчального курсу супроводжується документами, перелік яких містить Додаток 2.

4.1.3. Матеріали досвіду роботи претендентів на педагогічні звання подаються на розгляд науково-методичної ради до 1 березня поточного року, оформлюються відповідно до рекомендацій  (ІМЗ управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та КОІПОПК № 19, 2001р.) і супроводжуються листом-поданням (Див.4.1.2).

4.2. Процес підготовки  поданих матеріалів до розгляду науково-методичною радою

4.2.1.Матеріали подаються на експертизу спеціалістам з відповідних галузей на двотижневий термін. За тиждень до чергового засідання члени науково-методичної ради ознайомлюються з прорецензованими матеріалами.

4.2.2. Розгляд матеріалів, що визначені рецензентами (експертами) як такі, що не готові до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів доопрацьовують їх протягом одного місяця й повторно подають, супроводжуючи відповіддю на зауваження рецензента. 

4.3. Розгляд матеріалів на засіданні науково-методичної ради

4.3.1. Рішення науково-методичної ради мають рекомендаційний характер.

4.3.2. Розгляд матеріалів, що мають суперечливі оцінки, і визначені членами науково-методичної ради як такі, що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання. Рішення фіксується у протоколі засідання.

4.3.3. До повторного слухання матеріали готуються за процедурою, передбаченою п.4.2.2.

4.4. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює вчений секретар, який періодично звітує про це на засіданнях науково-методичної ради.