Навчальна програма

проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників груп/класів інтегрованого навчання загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів

„Впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами"

 

Пояснювальна записка

Світовою тенденцією сучасності є прагнення до деінституалізації та соціальної адаптації осіб зі спеціальними освітніми потребами на основі інтегрованого навчання та всебічної підтримки з боку громади.

Навчально-тематична програма курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників груп/класів інтегрованого навчання розрахована на вихователів ДНЗ, груп подовженого дня; вчителів початкових класів; соціальних педагогів; практичних психологів; директорів загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків змішаного типу, шкіл-інтернатів; заступників директорів з навчально-виховної, навчально-методичної, науково-методичної роботи; завідуючих, методистів ДНЗ.

Мета курсів: розвиток професійної компетентності освітян щодо організації навчально-виховного процесу дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Зміст програми спрямований на якісне засвоєння знань зі спеціальної педагогіки, оволодіння найновішими досягненнями психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду, що забезпечить дітям можливість самореалізуватися, досягнути високих показників в особистісному розвитку та інтегруватися в активне життя суспільства.

Програма складається з чотирьох розділів: соціально-гуманітарного; функціональної та фахової підготовки; науково-теоретичної та методичної роботи вихователя/вчителя інтегрованої групи/класу; контрольно-оцінювальних занять.

Розділ "Соціально-гуманітарна підготовка" спрямований на формування національно-державної свідомості педагогів груп/класів інтегрованого навчання. Він є методологічною основою функціональної та фахової підготовки.

Розділ "Функціональна та фахова підготовка" висвітлює питання щодо стратегічних напрямів розвитку спеціальної освіти, формування професійної компетентності педагогів у процесі реалізації програми.

Розділ "Науково-теоретична та методична робота" забезпечує формування професійних знань і вмінь, необхідних вихователю/вчителю для здійснення своїх функціональних обов'язків, удосконалення навчально-виховного процесу на основі досягнень сучасної психолого-педагогічної науки, використання наявного практичного досвіду.

Розділ "Контрольно-оцінювальні заняття" має на меті визначення навчально-освітнього рівня слухачів, результативності курсової підготовки, спрямовує особистість педагога на самоосвітню та самовиховну діяльність із вдосконалення власної педагогічної майстерності.

Форми організації навчання: лекції, семінари, практичні заняття, дискусії, "круглі столи", ділові та рольові ігри, тренінги, на яких відпрацьовуються відповідні професійні вміння, вирішуються складні педагогічні ситуації, що сприяє розвитку педагогічної майстерності педагогів груп/класів інтегрованого навчання.

Педагогічна практика проводиться на базі експериментального закладу.

Форми контрольно-оцінювальних занять: захист курсових проектів, науково-практична конференція.

  

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

проблемно-тематичних курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників

груп/класів інтегрованого навчання загальноосвітніх (дошкільних) закладів

„Впровадження інклюзивної моделі освіти для дітей з особливими потребами”

 

Всього годин 72 (лекційних 30, семінарських 20, практичних 22)

 

№ пп

Назва розділу і теми

Загальна кількість годин

лекційні

семінарські

практичні

Прізвище та ім’я викладача

 

І. Соціально-гуманітарна підготовка:

 

 

 

 

 

1.1.

Філософсько-соціологічні аспекти модернізації освіти в Україні

2

2

 

 

 

1.2.

Концептуальні положення розвитку спеціальної освіти на сучасному етапі

2

2

 

 

 

 

II. Функціональна та фахова підготовка:

 

 

 

 

 

2.1.

Сутність і зміст експериментальної програми інтегрованого навчання дітей з особливими потребами.

2

2

 

 

 

2.2.

Загальна характеристика сучасної системи спеціальної освіти

2

2

 

 

 

2.3.

Законодавча база інтегрованого навчання.

2

2

 

 

 

 

III. Науково-теоретична та методична підготовка:

 

 

 

 

 

3.1.

Причини виникнення відхилень у розвитку дітей

2

2

 

 

 

3.2.

Класифікація категорій дітей з особливими потребами

4

2

2

 

 

3.3.

Психологічні особливості дітей з особливими потребами дошкільного та молодшого шкільного віку та можливості їх розвитку

2

2

 

 

 

3.4.

Особливості оцінювання особистісного розвитку дітей з особливими потребами

2

 

2

 

 

3.5.

Державні стандарти щодо контролю успішності навчання учнів з особливими потребами

2

 

2

 

 

3.6.

Характеристика змісту навчання кожної категорії дітей

4

2

2

 

 

3.7.

Особливості організації процесу навчання дітей з особливими потребами в умовах груп/класів залучення

4

2

 

2

 

3.8.

Форми та методи навчання дітей з особливими потребами

4

 

2

2

 

3.9.

Формування співпрацюючої команди: головні принципи, організація та механізми командної взаємодії

6

2

2

2

 

3.10.

Співпраця із сім'ями: основні принципи залучення батьків, спілкування з родинами, стратегії залучення

6

2

2

2

 

3.11.

Розробка індивідуалізованих навчальних планів

6

2

2

2

 

3.12.

Особливості організаційної роботи, планування заходів підтримки, адаптація середовища

4

2

2

 

 

3.13.

Формування дитячої спільноти у демократичному середовищі

2

 

2

 

 

3.14.

Педагогічна практика

6

 

 

6

 

 

IV. Контрольно-оцінювальні заняття:

 

 

 

 

 

4.1.

Вхідне і вихідне діагностування

4

 

 

4

 

4.2.

Науково-практична конференція

2

 

 

2