ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 липня 2004 р. № 848

 

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

початкової загальної освіти для дітей, які потребують

корекції фізичного та (або) розумового розвитку

 

Загальна частина

1. Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (далі — Державний стандарт), встановлює державні вимоги до змісту освіти таких дітей, а також державні гарантії у набутті такої освіти.

2. Цей Державний стандарт застосовується з метою забезпечення:

• рівного доступу до якісної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

• наступництва між дошкільною та початковою загальною освітою;

• особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу;

• створення передумов для запровадження інтегрованого навчання дітей,

3. Цей Державний стандарт базується на Державному стандарті початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2000 р. № 1717.

4. Об'єктами стандартизації є зміст освіти та система його формування.

5. Цей Державний стандарт містить:

• Базовий навчальний план;

• вимоги до складання типових навчальних планів;

• державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку;

• напрями корекційно-розвиткової роботи.

Базовий навчальний план

6. Базовий навчальний план початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначає структуру обов'язкової складової змісту освіти відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів з урахуванням особливостей психофізичного розвитку таких дітей (сліпих та із зниженим зором, глухих та із зниженим слухом, розумове відсталих, з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку).

7. Базовий навчальний план складається з таких освітніх галузей: "Мови і література", "Математика", "Людина і світ", "Мистецтво", "Технології", "Здоров'я і фізична культура".

Кожна освітня галузь побудована за змістовими лініями з обов'язковим корекційно-розвитковим спрямуванням.

Зміст освітніх галузей реалізується шляхом викладання окремих навчальних предметів та інтегрованих курсів.

8. Структура Базового навчального плану охоплює дві складові: інваріантну і варіативну.

9. Інваріантна складова формується на державному рівні і є обов'язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності.

Інваріантна складова передбачає проведення корекційно-розвиткових занять, що зумовлено особливістю організації навчально-виховного процесу з учнями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

10. У початковій школі навчальні години варіативної складової використовуються головним чином для загальноосвітньої підготовки учнів, індивідуальних занять та консультацій, факультативного навчання, підготовки учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, до засвоєння змісту початкової загальної освіти.

11. Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визначається Державним стандартом початкової загальної освіти.

12. Змістове наповнення варіативної складової формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб учнів.

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для сліпих дітей та дітей із зниженим зором)

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

 

підготовчий

"

"

"

"

"

 

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

 

Мови і література

8

8

8

9

9

42

 

Математика

3

3

4

4

4

18

 

Людина і світ

2

2

2

2

2

10

 

Мистецтво

2

2

1

2

2

9

 

Технології

2

2

2

2

2

10

 

Здоров'я і фізична культура

2

2

2

2

2

10

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

 

 

Корекційно-розвиткові заняття (у тому числі лікувальна фізкультура):

 

• для дітей зі зниженим зором

8

9

9

9

9

44

 

• для сліпих дітей

9

10

10

10

10

49

 

 

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

 

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

 

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

 

• для дітей зі зниженим зором

29

30

30

33

33

155

 

• для сліпих дітей

30

31

31

34

34

160

 

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для розумово відсталих дітей)

 

 

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і читання

7

7

8

9

8

39

Математика

4

4

4

4

4

20

Здоров'я і фізична культура

2

2

2

2

2

10

Людина і світ

2

2

2

2

2

10

Технології

2

2

2

2

3

11

Мистецтво

2

2

1

2

2

9

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття (у тому чисті лікувальна фізкультура):

6

6

6

6

6

30

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

2

2

10

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти

27

27

27

29

29

139

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для дітей із затримкою психічного розвитку)

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і література

8

8

8

9

9

42

Математика

4

3

4

4

4

19

Людина і світ

2

1

1

2

 

8

Мистецтво

2

2

1

1

1

7

Технології

1

2

2

2

2

9

Здоров'я і фізична культура

2

3

3

3

3

14

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття

10

10

10

10

10

50

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

31

31

31

34

34

161

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для дітей із тяжкими порушеннями мовлення)

 

 

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і література

8

9

9

9

9

44

Математика

3

4

4

4

4

19

Людина і світ

2

1

2

2

2

9

Мистецтво

2

1

1

2

2

8

Технології

2

2

1

2

2

9

Здоров'я і фізична культура

2

2

2

2

2

10

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття

10

10

10

10

10

50

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

31

31

31

34

34

161

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату)

 

 

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і література

7

8

8

9

9

41

Математика

4

3

4

4

4

19

Людина і світ

1

1

1

о

2

7

Мистецтво

2

2

2

1

1

8

Технології

2

2

1

2

9

9

Здоров'я і фізична культура

3

3

3

3

3

15

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття

6

6

6

6

6

30

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

27

27

27

ЗО

ЗО

141

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для дітей зі зниженим слухом)

 

 

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і література

8

8

8

10

10

44

Математика

4

5

5

5

5

24

Людина і світ

2

2

2

2

2

10

Мистецтво

1

1

1

1

1

5

Технології

2

1

1

1

1

6

Здоров'я і фізична культура

2

2

2

2

2

10

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття (у тому числі музично-ритмічні заняття)

16

16

16

16

16

80

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

37

37

37

40

40

191

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Базовий навчальний план

загальноосвітнього навчального закладу І ступеня

(для глухих дітей)

 

 

Освітня галузь

Кількість годин на тиждень у класах

Разом

підготовчий

1

2

3

4

ІНВАРІАНТНА СКЛАДОВА

Мови і література

9

9

9

9

9

45

Математика

5

4

4

4

4

21

Людина і світ

1

1

1

2

2

7

Мистецтво

1

1

1

1

4

Технології

2

2

2

3

3

12

Здоров'я і фізична культура

2

2

2

2

2

10

УСЬОГО

19

19

19

21

21

99

 

Корекційно-розвиткові заняття (у тому числі музично-ритмічні заняття)

14

14

14

14

14

70

 

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

Додаткові години на освітні галузі, індивідуальні консультації та групові заняття

2

2

2

3

3

12

 

Сумарна кількість годин інваріантної та варіативної складових змісту початкової освіти:

35

35

35

38

38

181

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження учнів (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

20

22,5

22,5

105

 

Вимоги до складання типових навчальних планів

13. На основі Базового навчального плану МОН розробляє типові навчальні плани для загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечують здобуття початкової загальної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

14. У типових навчальних планах зазначається перелік навчальних предметів і курсів відповідно до змісту освітніх галузей, а також кількість годин, відведених на їх вивчення у кожному класі.

15. Типові навчальні плани можуть відображати різні варіанти структурування, інтеграції та розподілу змісту основних освітніх галузей за роками навчання у межах годин, визначених Базовим навчальним планом.

16. Під час складення типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, що забезпечують здобуття початкової загальної освіти дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, дозволяється перерозподіляти між освітніми галузями до 15 відсотків навчального часу, визначеного інваріантною частиною Базового навчального плану.

17. Загальноосвітні навчальні заклади складають на основі типових навчальних планів робочі навчальні плани, у яких конкретизується варіативна складова з урахуванням специфіки організації навчально-виховного процесу відповідно до особливих освітніх потреб учнів (сліпих та із зниженим зором, глухих та із зниженим слухом, розумове відсталих, з тяжкими порушеннями мовлення, порушеннями опорно-рухового апарату, із затримкою психічного розвитку).

 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку

18. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів визначаються за освітніми галузями "Мови і література", "Математика", "Людина і світ". "Мистецтво", "Технології", "Здоров'я і фізична культура", зміст яких визначено Державним стандартом початкової загальної освіти.

19. Оптимальний рівень загальноосвітньої підготовки учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, забезпечується реалізацією змісту освітніх галузей у поєднанні з корекційно-розвитковою роботою.

 

Напрями корекційно-розвиткової роботи

20. Для здійснення корекції порушень у фізичному та психічному розвитку учнів з особливими освітніми потребами провадиться відповідна корекційно-розвиткова робота, яка передбачає вирішення специфічних завдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Така робота потребує впровадження особистісно орієнтованих програм навчання, розвитку та корекції, корекційно спрямованого індивідуального та диференційованого навчання.

21. Корекційно-розвиткова робота спрямована на:

• розвиток зорового чи слухового сприймання, мовлення, корекцію пізнавальної діяльності, фізичний розвиток, формування навичок просторового, соціально-побутового орієнтування, психокорекцію тощо;

• розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку учнів шляхом взаємодії з навколишнім середовищем на основі знань, умінь і навичок мовленнєвої, зокрема комунікативної, діяльності і творчості;

• формування компенсаційних способів діяльності як важливої передумови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в основній школі;

• створення передумов для соціальної реабілітації та інтеграції, розвиток самостійності та життєво важливих компетенцій дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.