ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – важка форма порушення психофізичного розвитку, що виявляється у порушенні рухових функцій, які часто поєднуються з розладами мовлення, сенсорної та особистісної сфери, нерідко супроводжуються зниженням інтелекту.

Інтеграція – доцільне об’єднання та координація дій різних частин цілісної системи; інтегрований – заснований на об’єднанні; комплексний.

Інтегроване навчання - це розширення участі дітей з особливостями психофізичного розвитку в освітньому процесі. Воно передбачає забезпечення ефективності навчання дітей з психофізичними особливостями в загальноосвітньому закладі. Увага зосереджується на соціалізації дітей даної категорії та досягненні якості навчання. Основною метою інтегрованого навчання є досягнення якісних змін в особистісному розвитку дітей цієї категорії, що забезпечується використанням індивідуальних навчальних планів і постійною індивідуальною опікою, створенням умов для широкого позанавчального спілкування з однолітками, доповненням і підкріпленням навчання спеціальними програмами, а також постійним і активним спілкуванням з дітьми зі звичайних класів.

Соціалізація:

1) процес перетворення людської істоти на суспільного індивіда, утвердження її як особистості, включення у суспільне життя як активної та дійової сили;

2) процес входження особистості в соціальне середовище, пристосування до нього, освоєння (у тому числі і творче) соціальних ролей і функцій.

Соціальна адаптація:

1) обумовлений змінами соціальної реальності процес специфічної адаптивної діяльності людини для оптимізації як відповідь на ці зміни взаємодії індивіда з навколишнім соціальним середовищем;

2) завершальний, підсумковий етап адаптації людини в цілому, що ґрунтується і містить у собі в діалектично відтвореному вигляді попередні етапи біологічної і соціальної адаптації;

3) процес активного пристосування індивіда до середовища, що змінюється за допомогою різних соціальних засобів. Соціальна адаптація має дві форми: активну, коли індивід прагне впливати на середовище з тим, щоб змінити його, і пасивну, коли він не прагне до такого впливу і змін. Показниками успішної соціальної адаптації є високий статус індивіда в даному середовищі, а також його психологічна задоволеність цим середовищем в цілому, його найбільш важливими для нього елементами.