Совенко В.В.,

методист навчально-методичного кабінету природничих дисциплін

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів;

 Довгань А.І.,

завідуючий навчально-методичним кабінетом регіонального краєзнавства

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

 

Профільне навчання географічного та економічного напряму у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів

 

 

В умовах глобалізації сучасної освіти значних змін потребують географічна й економічна освіта. Тому актуальним є впровадження єдиних стандартів щодо викладання географії та економіки в школі. Одним з основних напрямів їх розвитку є запровадження профільного навчання.

У статті розкрито основні аспекти профільного вивчення географії та економіки, етапи його впровадження в умовах 12-річної шкільної освіти.

 

Ключові слова: інтеграційні процеси, стандартизація освіти, профільне навчання, географічна освіта, економічна освіта.

 

Сьогодні перед географією як шкільним предметом постає давня проблема: як вирішити протиріччя, що виникає між уявою учнів про географію як предмет, перш за все, цікавий, що буде знайомити їх з різноманітністю природи Землі, її загадками, та реальним шкільним предметом, де вивчаються складні географічні закономірності, велика кількість географічної номенклатури, термінів, понять і т. ін.

Як уникнути цих протиріч? Який шлях розвитку шкільної географії обрати? Результати експериментів показали, що вирішити цю проблему допоможе запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах профільного навчання. Це дозволить розширити межі географії як предмета і допоможе розкрити учням ті сторони географічної науки, які їх найбільше цікавлять і які знадобляться в подальшому житті.

Як зазначено в Концепції, профільне навчання повинно забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, а також підготовку до майбутньої професійної діяльності [3]. Тому профіль навчання визначається з урахуванням освітніх потреб замовників освіти, кадрових, матеріально-технічних, інформаційних ресурсів школи; соціальної і виробничої структури регіону; перспектив здобуття подальшої освіти і життєвих планів учнівської молоді. У старшій школі профіль навчання охоплює таку сукупність предметів, як базові, профільні та курси за вибором.

Базові загальноосвітні предмети, які є обов’язковими в усіх профілях і для всіх учнів, складають інваріантну частину змісту середньої освіти. Серед обов’язкових загальноосвітніх предметів географія по-різному представлена у структурі профільного навчання.

Відомо, що у Концепції профільного навчання запропоновані такі основні напрями:

• суспільно-гуманітарний;

• природничо-математичний;

• технологічний;

• художньо-естетичний;

• спортивний.

У свою чергу кожен напрям поділяється на навчальні профілі. Так, у природничо-математичному напрямі профільного навчання передбачено географічний профіль, де на вивчення географії в 10-12 класах буде відводитися по 4 години на тиждень. Зміст географічної освіти у профільних класах реалізується на основі обов’язкового вивчення курсу „Економічна і соціальна географія світу”, який вивчатиметься в 10-х класах усіх напрямів, оскільки він входить до інваріантної складової змісту середньої освіти.

Для інших профілів провідні українські вчені-географи, зокрема П. Г. Шищенко та ін., пропонують такі профільні курси та курси за вибором:

– для суспільно-гуманітарного профілю – „Країнознавство”, „Демогеографія”, „Комерційна географія”, „Географія релігій”, „Суспільна географія”, „Геополітика” та ін.;

– для природничо-математичного профілю – „Глобальна географія”, „Геоекологія”, „Геологія”, „Геофізика”, „Геохімія”, „Біогеографія”, „Космічне землезнавство” та ін.;

– для технологічного профілю – „Конструктивна географія”, „Геологія”, „Географія людської діяльності”, „Геоінформатика”, „Природокористування” тощо;

– для художньо-естетичного профілю, враховуючи його специфіку, – „Географія населення”, „Географія культури”, „Географія релігій”;

– для спортивного профілю, якщо школярі обирають, наприклад, спеціальність “Туризм” – „Географія туризму”, „Медична географія”, „Рекреаційна географія”, „Види туризму” тощо.

У сучасних умовах профільні курси географії найбільше використовуються у таких профілях, як природничий, економічний, суспільно-гуманітарний.

Для поглиблення і розширення змісту профільних предметів, а також для забезпечення профільної прикладної і початкової професійної спеціалізації навчання пропонуються різноманітні профільні курси (інваріантна частина) та курси за вибором, які вивчаються за рахунок варіативної частини змісту освіти. Так, для суспільно-гуманітарного профілю це такі курси, як „Географія релігій”, „Географія населення”, „Географія культури”, „Демогеографія”, „Країнознавство” тощо. Учням-гуманітаріям цікава географія релігій, динаміка сучасної релігійної свідомості людей як в Україні, так і в інших країнах світу. Адже протягом тривалого часу населення нашої країни виховувалось у дусі атеїзму і негативного ставлення до релігії, але у наш час молоде покоління робить висновок про те, що релігія є важливим компонентом культури. Кожному громадянину важливо зрозуміти цінність світових релігій, географію їх поширення на земній кулі, враховувати особливості релігійних традицій християнства, ісламу, іудаїзму, буддизму.

Курс „Країнознавство” може стати логічним доповненням до основного курсу „Економічна і соціальна географія світу”. Він допоможе сформувати у старшокласників уявлення про цілісність політичної карти світу за допомогою комплексного вивчення окремих країн (їх природи, населення, господарства, культури).

Старшокласників цікавлять питання, що стосуються населення в цілому та демографічних процесів, що відбувалися у нашій країні раніше, а також тих, що характерні для наших днів. Це, насамперед, проблеми сім’ї, шлюбність, народжуваність, тривалість життя, міграції, демографічна ситуація минулого, що вплинула на сучасний демографічний стан у світі і в Україні. Вивченню цього сприятимуть курси “Географія населення” та “Демогеографія”.

Профільне навчання дозволяє найбільш органічно розкрити зв’язок людини з географічним середовищем, взаємозв’язки суспільства і природи. За допомогою впровадження курсу „Геоекологія”, що є поєднанням двох наук – географії та екології. Засвоєні знання спонукають старшокласників до вирішення і розв’язання екологічних проблем, що набули у наш час значної гостроти.

Досить потрібним і цікавим для вивчення є курс „Географія культури”. Адже старшокласники на основі знань, здобутих у молодших класах про географічне середовище та закони його розвитку, можуть на прикладі різних країн зробити висновки про те, як залежно від географічного середовища формуються спосіб життя і традиції населення, елементи матеріальної і духовної культури, мистецтво, звичаї, обряди, свята та господарська діяльність людини – тобто географічна культура, яка залежить від впливу географічного положення і середовища.

Профільне навчання сприяє підготовці учнів до вибору майбутніх професій, що найбільш характерні для конкретних регіонів чи і в цілому для України. У зв’язку із здобуттям нашою державою незалежності зростає необхідність у проведенні геологорозвідувальних робіт і виявленні нових родовищ корисних копалин. Тому цікавим предметом для технологічного профілю, особливо у гірничодобувних районах (Донбас, Карпати, Крим), може стати геологія. Це означає, що певна кількість шкіл буде зацікавлена у профільному вивченні основ геології, що дозволить значній частині школярів визначитись у важкій, але потрібній професії геолога.

Під час запровадження профільного навчання важливо пам’ятати, що його основне завдання – не лише поглибити знання учнів, а й формувати новий погляд на все, що відбувається навколо, навчати аналізувати глобальні і регіональні проблеми сучасного світу.

Важливим у профільному навчанні є реалізація принципів послідовності і наступності. Вивчення окремих предметів та курсів у профільних класах старшої школи не повинно бути вилученим із загальної концепції географічної та економічної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. Певна неузгодженість за вертикаллю між середньою та старшою школою викликає непорозуміння у раціональному використанні навчального часу в 10-11 класах. Зарубіжний досвід показує, що найефективніше освітній процес відбувається на основі принципу неперервності навчання. Дана неперервність може бути забезпечена застосуванням поетапного підходу до вивчення предметів.

Щодо курсу "Основи економіки", то його вивчення у загальноосвітніх навчальних закладах економічного профілю раціонально розпочати з 5-7 класу. На цьому етапі навчання в учнів формується певний мінімум головних економічних знань, який є вагомим стимулом до пошуку нових знань та закладає основи раціонального економічного мислення.

Для даного етапу сьогодні запропоновано низку навчальних програм та посібників. Серед них зазначимо навчальний курс "Подорож у світ економіки" (Програма для 5 – 6 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. Автори Т.Г. Гільберг та ін.; Навчальний посібник. / Т.Г. Гільберг. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.) Курс знайомить учнів з основами економічної грамотності, сприяє формуванню в них економічного мислення, цивілізованого та поміркованого підходу до явищ повсякденного життя, здатності орієнтуватись у ньому та приймати обґрунтовані рішення.

Варто звернути увагу на програму "Основи економіки" для 2 – 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів (автори Т.П. Власенко та ін.), яка побудована за модульним принципом, що передбачає вивчення подібних тематичних блоків за рівнями із залученням дедалі більшого кола економічних категорій і понять.

Наступний етап у економічній освіті охоплює 8-9 класи. У цей час з метою професійної орієнтації учнів, а також для підготовки до навчання у профільних класах старшої школи відбувається допрофільна підготовка. Вона передбачає вивчення низки елективних курсів та поглиблене вивчення окремих предметів за рахунок годин варіативного освітнього компоненту. Поглиблене вивчення предметів здійснюється за спеціальними програмами і підручниками. Серед програм для курсів за вибором зазначимо:

- Основи споживчих знань. Програма для 8 –10-х кл.; автор І.В.Шебулдаєва;

- Ділова активність. Програма для 8 – 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів;

- Підприємництво у дії. Програма для 7-8 класів; “Джуніор Ечівмент Україна” за редакцією І.Ф. Радіонової;

- Міжнародний ринок. Програма для 8-9 класів; “Джуніор Ечівмент Україна” за редакцією І.Ф. Радіонової;

До даних програм створено відповідні підручники та посібники:

- Основи споживчих знань. Навчальний посібник. / І.В. Шелбудаєва. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002;

- Ділова активність: Методичний посібник з дидактичним наповненням для вчителів економіки та основ підприємницької діяльності. – Львів: ТзОВ „Аз-Арт”, 2001.

- Підприємництво у дії: Посібник для вчителів. /Джуніор Ечівмент Україна. Видавничий дім “Альтернатива”, 2003.

- Міжнародний ринок: Посібник для вчителів. /Джуніор Ечівмент Україна. Видавничий дім “Альтернатива”, 2003.

У шкільній географічній та економічній освіті ефективне використання допрофільного навчання є визначальним у формуванні професійних інтересів учнів для подальшого навчання у профільній старшій школі.

 

Список використаної літератури

1. Інформаційно-методичний лист про вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році.

2. Інформаційно-методичний лист про вивчення економіки у загальноосвітніх навчальних закладах у 2004-2005 навчальному році.

3. Концепції профільного навчання в старшій школі // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, 2003. №24. С 3-15.

4. Круглик Л. І., Паламарчук Л. Б. Вивчення проблем соціальної географії в школі: Навч.- метод. посібник. – Кам’янець-Подільський: “Абетка-НОВА”, 2001. – 140 с.

5. Паламарчук Л. Б. Географія релігій. 11 клас. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – 90 с.

6. Паламарчук Л. Б. Географія населення з основами демографії. – К.: КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2004. – 74 с.

 

Совенко В. В., Довгань А.И. Профильное обучение географического и экономического направлений в старших классах общеобразовательных учебных заведений.

 

В условиях глобализации современного образования значительных изменений требуют географическое и экономическое образование. Поэтому актуальным есть внедрение единых стандартов изучения географии и экономики в школе. Как одно из основных направлений их развития рассматриваем внедрение профильного обучения.

В статье раскрыто основные аспекты профильного обучения географии и экономики, этапы его внедрения в условиях 12-летнего школьного образования

 

Ключевые слова: интеграционные процессы, стандартизация образования, профильное обучение, географическое образование, экономическое образование.

 

Sovenko V.V., Dovgan’ A.I. Many-level learning of Geography and Economics in senior classes of secondary schools.

The article reveals the main aspects of learning Geography and Economics at different levels at schools and the ways of its implementation under the conditions of 12 year school education.

 

Key words: the process of integration, standardization of education, many-level education, geographical education, economical education