Винарчук Т.М.,

методист центру моніторингу освіти Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога

 

У статті розкрито питання використання інформаційних ресурсів, проаналізовано проблеми формування інформаційної компетентності педагога,  розглянуто питання використання мережі Інтернет у професійній діяльності освітян. З’ясовано також зміст понять "web-сайт", "портал", "веб-ресурс" та здійснено аналіз функціонального призначення окремих освітніх веб-ресурсів, цінних для використання у системі післядипломної педагогічної освіти.

 

Ключові  слова: інформаційна компетентність, web-сайт, портал, веб-ресурс,  інформаційні       ресурси, портал закладу післядипломної педагогічної освіти, інформаційна культура (компетентність), глобальна мережа (Інтернет), локальна мережа (Інтранет).

 

Пріоритетом розвитку сучасної освіти України є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві [1]. Для ефективного функціонування системи освіти (регіональної, національної) важливого значення набуває активне використання  міжнародних джерел та веб-ресурсів в інформаційному забезпеченні освіти,  оптимальне впровадження комунікаційних технологій у навчальний процес. Одним із важливих чинників їх використання  в системі освіти є інформаційна компетентність педагога. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет відкриває реальні можливості для неперервної освіти, тобто "навчання впродовж усього життя", що стало ключовою ідеєю розвитку сучасної системи освіти в усьому світі, повсякденного співробітництва педагогів, закладів освіти, інших установ в Україні та за її межами. 

У зв’язку з цим особливе значення має організація інформаційної освіти,  підвищення інформаційної культури (інформаційної компетентності) особистості спеціаліста у сфері освіти. Сутність иитання полягає не в підвищенні рівня знань спеціаліста, а в розвитку здатностей знаходити потрібну інформацію, аналізувати її та впроваджувати у практичну діяльність, оперативно реагувати на інноваційний досвід, а також проектувати, створювати, експериментально апробовувати інновації, уміти їх цілеспрямовано розповсюджувати.

Інформаційна культура в широкому розумінні – це сукупність принципів і механізмів засвоєння етнічних та національних культур, їх об’єднання в єдиний загальний досвід людства. У вузькому розумінні – це оптимальні засоби спілкування з інформацією та представлення її користувачеві для розв’язання теоретичних і практичних завдань; механізми вдосконалення технічних засобів виробництва, зберігання та розповсюдження інформації; розвиток системи навчання, підготовки людини до ефективного використання інформаційних засобів та інформації.

Інформаційна культура є продуктом різнобічних творчих умінь і здібностей здібностей людини, що проявляється в таких аспектах:

-          у конкретних навичках використання технічних засобів (від телефону до персонального комп’ютера та комп’ютерних мереж);

-          у здатності застосовувати у своїй діяльності інформаційні технології, а також пов’язані з ними численні програмні продукти;

-          у вмінні знаходити інформацію з різноманітних джерел, а саме: періодичної преси, науково-методичної літератури, електронних джерелі водночас доступно трактувати та ефективно її використовувати;

-          в уміннях аналітичного оброблення інформації;

-          у знаннях особливостей інформаційних потоків у галузі професійної діяльності [3].

Зміст інформації в мережі Інтернет доволі різнобічний; вона буває різної якості. У зв’язку з цим виникають проблеми етики, достовірності, надійності інформації, впливу на психіку та підсвідомість людей. Тому одним із важливих елементів інформаційної культури є знання інформаційних ресурсів: тільки спеціаліст певного фаху, у якого сформовано певний рівень інформаційної культури, зможе оцінити отриману інформацію та можливості використання її в навчальному процесі зі слухачами курсів, студентами, школярами. Саме так можна орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі.

Розглянемо деякі аспекти використання мережі Інтернет у професійній діяльності освітян. Є декілька напрямів використання так званих Інтернет-технологій, здебільшого – такі:

-          організація роботи з вивчення та узагальнення педагогічного педагогічного досвіду;

-          обмін досвідом роботи засобами on-line зв’язку (теле-інтернет-конференції, форуми, чати, електронна пошта тощо);

-          інформаційне забезпечення діяльності фахівця, який знаходиться в інноваційному пошуку (банки даних передового педагогічного досвіду та освітніх інновацій);

-          популяризація/презентація досвіду роботи (розміщення інформації на web-сторінках освітніх сайтів, створення окремих web-сайтів);

-          вивчення теоретичного матеріалу і практичного досвіду з проблем досліджень та дослідно-експериментальної роботи, розміщеного в інформаційній мережі Інтернет;

-          проведення навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою з урахуванням і вищезазначених напрямів використання Інтернету[3];

-          мультимедійний супровід навчання.

Усі ці способи інформаційного забезпечення діяльності та саморозвитку педагога можливо реалізувати за допомогою цілісних і структурованих веб-ресурсів (освітній портал чи веб-сайт).

Щоб розкрити роль  та значення веб-ресурсів, проаналізуємо сутність понять "веб-сайт", "веб-портал", "веб-ресурс".

Поняття  ресурс трактується як джерело, запас чого небудь (природні, енергетичні, матеріальні, трудові, фінансові ресурси).  Інформаційні технології дозволяють виділити ще один вид ресурсів – інформаційні. Як інформаційні ресурси розуміємо запас, джерело інформаційних даних (книги, журнали, статті, словники, енциклопедії та інше).

Вживаючи термін "веб", маємо на увазі інформаційний ресурс, який відноситься до простору web. Як відомо, веб-простір можна організувати як локально, так і глобально. Вживаючи прикметник "освітні", таким чином, відносимо даний ресурс до сфери освіти. Тому варто визначити місце (роль) освітніх інформаційних ресурсів у сфері освіти.

Основним способом і засобом здобуття освіти є навчання. В навчальному процесі освітні інформаційні ресурси є засобами навчання. За допомогою інформаційних освітніх ресурсів можна організувати засвоєння знань особистості, формування в неї практичних умінь і навичок, а значить, – забезпечити здобуття освіти на всіх її рівнях.

Освітні веб-ресурси можуть розміщуватись на веб-сайтах глобальної мережі (Інтернет) або локальної мережі (Інтранет). Проте не варто ототожнювати поняття "освітній веб-ресурс" та "освітній веб-сайт", оскільки перше із зазначених понять є ширшим [7].

Таким чином, освітні веб-ресурси – це інформаційні ресурси, які призначені для забезпечення освіти, розміщені у веб-просторі локальної чи глобальної мережі у вигляді різних форматів (текстового, графічного, архівного, аудіо- та відеоформатів і т.д.).

До основних типів таких ресурсів належать:

-          електронні підручники;

-          системи тестування;

-          інформаційно-пошукові довідкові системи;

-          засоби математичного та імітаційного моделювання;

-          засоби автоматизації професійної діяльності;

-          інтерфейси до лабораторій віддаленого доступу;

-          сервісні програмні засоби автоматизації навчального середовища [8].

У свою чергу, інформаційні ресурси можуть класифікуватись за такими параметрами:

-          тематика даних і відомостей, що в них зберігаються: наукова, освітня, суспільно-політична, фінансово-економічна, екологічна тощо;

-          форма власності: державна, суспільних організацій, акціонерна, приватна;

-          доступність даних і відомостей: відкриті, закриті, конфіденційні;

-          належність до певної інформаційної системи: бібліотечної, архівної, науково-технічної тощо;

-          джерело даних і відомостей: офіційні дані, публікації в газетах та журналах, статистична звітність, результати соціологічних досліджень тощо;

-          призначення і характер використання даних і відомостей: масове, регіональне, відомче та інші;

-          форма подання даних і відомостей: текстова, цифрова, графічна, мультимедійна;
- вид носія даних і відомостей: паперовий, електронний.

Оскільки розглядаємо поняття "освітні веб-ресурси", у них варто, на нашу думку,  виділити такі параметри:

-          тематика даних і відомостей: освітні.

-          вид носія даних і відомостей: електронний.

Веб-сайт або просто сайт (англ. website, від web – павутина,  site – місце) – це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в Інтернеті, певний інформаційний ресурс (комерційний, бібліотеки, фотогалереї або все зібране разом в одному місці під наданою йому унікальною адресою).

Освітній сайт – це набір взаємопов'язаних веб-сторінок, об'єднаних спільною тематикою, призначений для забезпечення освіти. Сайт може бути розміщеним у веб-просторі локальної чи глобальної мережі.

Портал (термін від початку відносився до сфери архітектури і означає "парадний фасад будівлі", від лат. portal – ворота) є найбільш сучасною формою структурування освітньої інформації, оскільки: а) є багатокомпонентними; б) його користувачами є різні категорії споживачів з різним рівнем освітніх запитів; в) дає можливість для вільного виходу користувача у відкритий інформаційно-освітній простір за цільовим призначенням. У будь-якому випадку, первинний сенс терміна "Інтернет-портал" означав сайт, з якого значна кількість користувачів починала свою подорож мережею [2].

Підсумовуючи зазначене вище, можна зробити висновок, що освітній сайт (портал) – це освітній веб-ресурс, але не варто говорити, що освітній веб-ресурс – це освітній сайт. Для прикладу, відкриємо сайт центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України, який має певний вигляд (http://uapa-dlc.org.ua/courses.html), а освітній веб-ресурс цього ж сайту (http://uapa-dlc.org.ua/MBA/UkrMova/Index.html) має інший вигляд– це програма дистанційного курсу "Ділова українська мова". Вона і є освітнім ресурсом, виконуючи завдання якої, слухачі отримують доступ до електронних навчальних матеріалів (зміст, план курсу, методичні рекомендації з його вивчення, літературу, Інтернет-джерела та інші матеріали, поточне тестування, спілкування з викладачем за допомогою форуму, гостьової книги).

Навіщо потрібен веб-сайт, портал організації? Маючи свій сайт чи портал, установа має реальну можливість презентувати себе у всесвітній мережі, бути доступною у будь-якій частині світу одночасно мільйонам користувачів Інтернету.

Розвиток Інтернет і технології  World  Wide Web (WWW) відкривають перед освітніми закладами новий рівень можливостей виходу у "відкритий інформаційний простір" і створення свого іміджу.

Описати всі наявні ресурси Інтернет в галузі освіти складно. Це педагогічні навчальні бази даних, мультимедійні навчальні сервери, віртуальні освітні підручники, науково-методична література, електронні версії журналів і газет, дискусійні групи, педагогічне програмне забезпечення різного призначення тощо.

Не існує єдиного списку педагогічних конференцій, семінарів, проектів. Привести ввесь список зареєстрованих веб-ресурсів педагогічних і науково-педагогічних установ також складно. Тому наведемо декілька відібраних посилань на ресурси WWW, присвячені освітянській тематиці.

Освітянська мережа України (www.ednu.kiev.ua). Цей сайт представляє всі українські інформаційні ресурси, пов'язані з освітою: міжнародні, донорські та громадські організації, навчальні заклади, довідник для абітурієнтів, освіту і вивчення мов за кордоном,  гранти і стипендії, українську освітянську пресу, виставки, семінари, конференції, дистанційне навчання в Україні і за кордоном.

 Європейський освітній портал (www.eu-edu.org) – інформаційно-аналітичний веб-ресурс, присвячений інтеграції України в європейський освітній простір. Веб-сайт містить практичну інформацію для студентів, які бажають навчатися в Європі; науковців, які прагнуть стажуватися у країнах ЄС; керівників освітніх інституцій, які поступово долучаються до Болонської системи чи прагнуть отримати фінансову підтримку своїх освітніх ініціатив; урядовців та громадських активістів, дотичних до питань освітньої сфери.

Освітній портал (www.osvita.org.ua). Інтернет-ресурс, в якому вчителі, учні, батьки, управлінці галузі освіти різних рівнів і всі зацікавлені можуть знайти найрізноманітнішу інформацію – від новин до планів уроків, методичні розробки та аналітичні матеріали щодо розвитку освіти в світі.

Сайт "Освітні веб-ресурси учителям інформатики" (www.galanet.at.ua). Цей сайт присвячено освітнім веб-ресурсам, методиці їх використання і проектування; в ньому представлено інформаційні та інші матеріали з цього питання. На сторінках форуму студенти, вчителі, викладачі, які використовують та створюють освітні веб-ресурси, мають можливість обмінюватись досвідом.

Веб-ресурс "Українська система дистанційного навчання" (www.udl.org.ua), на інформаційних сторінках якої можна ознайомитися з програмами певних курсів та даними про викладачів, взяти участь в онлайн-конференціях тощо.

Каталог "Бібліотеки України" (www.ukrlibworld.kiev.ua). Представлена повна інформація (телефони, місцезнаходження, адреси сайтів) про бібліотеки всіх областей України.

База даних «Законодавство України» (www.zakon.rada.gov.ua) знаходиться на сайті Верховної Ради України. Пошукова система дозволяє швидко знайти документи як за реквізитами, так i за контекстом.

Портал «Діти України» (www.children.edu-ua.net) надає різноманітну педагогічну інформацію, зокрема, методичну. Інформація, розміщена на ньому, спрямована на широке коло користувачів: від дитини до вчителя та батьків.

Освітній шкільний портал "Острів знань" (www.ostriv.in.ua). На освітньому порталі користувач має можливість познайомитись з новинами та подіями освітнього життя, а також скористатися автоматизованою базою даних вищих навчальних закладів України, каталогом освітніх сайтів та іншою різноманітною інформацією з питань освіти та науки. Ресурс буде корисний для користувачів молодшого, середнього і старшого шкільного віку, а також для вчителів та батьків.

Український центр оцінювання якості освіти (www.testportal.gov.ua)  надає інформацію про підготовку і проведення зовнішнього незалежного оцінювання, результати ЗНО, програми ЗНО, тести, представляє регіональні центри та нормативні документи.

Наукове електронне фахове видання "Народна освіта" (www.narodnaosvita.kiev.ua) надає можливість педагогам, політичним і громадським діячам, пошукувачам наукових ступенів на сторінках окремих тематичних рубрик презентувати свої наукові доробки в галузі освіти, а також інформує дописувачів про вимоги щодо оформлення та представлення наукових статтей.

Форум директорів шкіл України (http://direktor.at.ua/dir)  – освітній сайт, який містить каталог кількох категорій освітніх сайтів, останні освітянські новини з центральних органів та з регіонів України; своєрідну базу даних про керівників шкіл та  контактну інформацію колег в електронному вигляді.

Українська мова і література (www.ridnamova.ck.ua). На сторінках сайту розміщені цікаві розробки уроків та позакласних заходів, адресовані вчителям української мови і літератури, зарубіжної літератури, класним керівникам, педагогам-організаторам, студентам та учням.

Слово вчителя (www.konserg.ucoz.ua). Сайт cтворений  для поширення педагогічного досвіду вчителів-предметників, спілкування, обміну ідеями. У ньому викладено розробки уроків, виховних годин, комп'ютерних програм, тестів, поурочні та календарні плани тощо.

Я – вихователь (http://vospitatel.at.ua). Сценарії самопідготовок, виховних завходів, нормативні документи та багато іншого для роботи вихователя школи-інтернату і не тільки  – все це розміщено на сторінках сайту.

Освітній портал Київського ОІПОПК (www.kristti.com.ua) є системоутворювальним, об’єднувальним фактором функціонування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону. Портал поєднує п’ять сайтів: сайт КОІПОПК, сайт наукового електронного фахового видання "Народна освіта", сайт дистанційного навчання, сайт громадської організації "Освітянська трибуна", сайт "Мій кращий урок"; тематичні блоки та форум (є засобом професійного спілкування між різними категоріями освітян, надає можливість спрямувати власні наукові повідомлення, ознайомитися з досвідом педагогів інших регіонів, а також висловити свої враження).

Головним призначенням порталу є задоволення потреб освітян різних рівнів (педагогів-практиків, управлінських кадрів, методичних і наукових працівників) та широких кіл громадськості з пріоритетних питань розвитку регіональної освітньої системи. Користувачі мають можливість ознайомитися з документами регіонального призначення і доступ до законодавчої та нормативної документації, що наявна на урядових та інших освітніх веб-сайтах.

Структурна організація порталу передбачає висвітлення інформації про діяльність регіональної освітньої системи за такими напрямами:

-          навчально-методична робота (підвищення кваліфікації педагогів на курсах за різними формами навчання, включаючи дистанційну);

-          науково-методична діяльність інституту (підвищення кваліфікації освітян засобами проведення методичних заходів, професійних конкурсів, організації дослідно-експериментальної роботи, пропагування передового досвіду, висвітлення діяльності науково-методичної ради);

-          наукова робота (науково-дослідницька діяльність, міжнародна співпраця, діяльність Вченої ради інституту, проведення наукових заходів);

-          видавнича справа (її зміст і напрями);

-          інформаційно-бібліотечний ресурс (банк каталогів, ресурсів і видань освітнього призначення) [6].

Таким чином, освітні веб-ресурси (портали, сайти) передбачають інформаційно-презентаційну, консультативну, інформаційно-методичну, просвітницьку, навчальну підтримку діяльності суб’єктів взаємодії, відкривають нові можливості взаємодії з громадськістю та дозволяють:

-          інтерактивно донести інформацію до аудиторії незалежно від її територіального місцезнаходження;

-          оперативно висвітлювати діяльність веб-ресурсу на основі публікації новин, оглядів, каталогів видань, а також наукових, методичних і практичних матеріалів;

-          використовувати сучасні засоби спілкування, як-от: електронна пошта, інтерактивні конференції, форум – та ефективно організувати службу підтримки порталу;

-          активізувати участь педагогічних працівників та учнів в Інтернет-олімпіадах, конкурсах, конференціях.

Загальновизнано, що їх пріоритетними функціями є такі: трансляційна, просвітницько-інформативна, навчальна, організаційна. На сучасному етапі важливою функцією освітній веб-ресурсів є комунікативна, оскільки можливість взаємодії, інтерактивної комунікації, багатомовність є суттєвими показниками відвідуваності й корисності веб-ресурсу.

Застосування інформаційного простору в галузі освіти і безпосередньо в діяльності педагога стало загальною необхідністю. Освітні веб-ресурси можуть і повинні стати для педагогічної  громадськості одним з пріоритетних засобів і способів самоосвіти; вони є ефективним організаційним елементом регіональної системи освіти, адже нові інформаційні технології впливають на всі компоненти освіти: зміст, методи та організаційні форми навчання, дозволяють вирішувати складні та актуальні завдання педагогу для забезпечення його інтелектуально-творчого розвитку.

 

Список використаних джерел

1. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта. 2002. № 26. С. 3.

2. Акопянц А. Что такое портал? [Електронный ресурс] / А. Акопянц // Сайт "Лучшие Веб-решения для профессионалов". – Режим доступа : http://www.wmast.com.ua/article.php?clause=104.

3. Бондар О.А. Інформаційна культура як складова професіоналізму методичного працівника [Електронний ресурс] / О.А.Бондар, О.Є.Кравчина, Л.М.Олефіра  // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання / гол. ред. : В.Ю. Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2008. – Випуск 4(8). – Режим доступу :  http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/content/08boapwm.htm.

4. Клокар Н.І. Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти  [Електронний ресурс] / Н.І.Клокар // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2008. – Випуск 3(6). – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/6/statti/1klokar/klokar.htm.

5. Кравец В.А. Вопросы формирования информационной культуры [Електронний ресурс] / В.А.Кравец, В.Н.Кухаренко // Открытое образование : научно-практический журнал по информационным технологиям в образовании. – 2000. ­­ – № 4. – Режим доступа : http://www.e-joe.ru/sod/00/4_00/ku.html.

6. Положення про освітній портал [Електронний ресурс] // Освітній портал Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. – Режим доступу : http://www.kristti.com.ua/material/polozh.htm.

7. Поняття освітнього Веб-ресурсу : форум [Електронний ресурс] // Освітні веб-ресурси учителям інформатики. – Режим доступу :  http://www.galanet.at.ua/forum/15-4-1.

8. Самойленко О.М. Методика використання віртуального навчального середовища в закладах післядипломної педагогічної освіти  [Електронний ресурс] / О.М.Самойленко, Є.Д.Жураховський // Інформаційні технології і засоби навчання : електронне наукове фахове видання / гол. ред. : В.Ю.Биков; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України. – 2009. – Випуск 1(9). – Режим доступу:http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em9/content/09sometp.htm.

9. Федорчук О.С. Використання можливостей мережі Інтернет у діяльності закладів освіти / О.С.Федорчук, Ю.О.Дорошенко // Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи : навчально-методичний посібник / за ред. В.М.Мадзігона та Ю.О.Дорошенка. – К. : Педагогічна думка, 2003. – С. 250-272.

 

Винарчук Т.Н. Роль и значение образовательных Веб-ресурсов в обеспечении непрерывного образования педагога

В статье раскрыты вопросы использования информационных ресурсов, проанализированы проблемы формирования информационной компетентности педагога, рассмотрены вопросы использования сети Интернет в профессиональной деятельности педагогов. Выяснено также содержание понятий "web-сайт", "портал", "веб-ресурс" и осуществлен анализ функционального назначения отдельных образовательных веб-ресурсов, ценных для использования в системе последипломного педагогического образования.

 

Ключевые слова: информационная компетентность, web-сайт, портал, веб-ресурс, информационные ресурсы, портал учреждения последипломного педагогического образования, информационная культура (компетентность), глобальная сеть (Интернет), локальная сеть (Интранет).

 

Vynarchuk T. The role and importance of educational web resources to provide continuous education teacher

The article reflects the question of the use of different informational resources, including the Internet, in teachers’ professional activities. The meaning of the concepts “Internet site”, “Internet portal”, “Internet resource” is found out and the analysis of the functional application of some educational Internet resources which are worthy for use in the in-service educational system is carried out.

 

Key words: informational competence, informational resources, portal of in-service teacher training institution, informational culture, global network (Internet), local network (Intranet).