Види тестів як інструментів вимірювання, що використовуються у педагогіці:

за рівнем уніфікації (стандартизовані, нестандартизовані);

за рівнем впровадження (національні, відомчі, навчального закладу, особисті);

за статусом використання (обов'язкові, пілотні, дослідницькі);

за співвідношенням із нормами або критеріями (тести, що орієнтовані на норму, орієнтовані на кри­терій, орієнтовані на групу);

за видом контролю (вихідного контролю, поточного або проміжного контролю, рубіжного або підсум­кового контролю);

за гомогенністю (однорідністю) тестових завдань (однорідні та неоднорідні);

за застосуванням технічних засобів (безмашинні тести – бланкові з ручною обробкою результатів, бланкові тести з комп'ютерною обробкою результатів, комп'ютерні тести);

за формою подання знань (вербальні, математичні, ситуаційні, маніпуляційні та тести з окремих дис­циплін, що можуть поєднувати три попередні види тестів);

за формою тестування (для групового та індивідуального тестування);

за об'єктом вимірювання (тести знань і навичок, тести інтелекту, тести інтересів, тести спеціальних здібностей, характерологічні тести, визначення окремих психічних функцій);

за метою застосування (тести констатуючі, діагностуючі, прогнозуючі);

за психологічною ознакою (перша група – тести досягнень: тести розвитку, тести інтелекту, тести зага­льної результативності, тести успішності, соціальні тести на визначення професійної придатності та друга група – психометричні тести);

за видом тестового завдання (тести з закритими завданнями, тести з відкритими завданнями, тести з напіввідкритими завданнями).

 

(За матеріалами видання:  Лукіна Т.О. Педагогічна діагностика: завдання, методи, інструменти : навчально-методичні матеріали до модуля / Т.О.Лукіна. – К. : Проект "Рівний доступ до якісної освіти в Україні", 2007. – 59 с.)

 

Узагальнена класифікація, яка, на думку авторів, найбільш однорідно структурована і за якою класи тестів згруповано за однією певною ознакою.

Отже, педагогічні тести можуть бути класифіковані за:

рівнем уніфікації (тести стандартизовані, нестандартизовані);

рівнем упровадження (національні, навчального закладу, вчительські);

статусом використання (обов'язкові, пілотні, дослідницькі);

співвідношенням з нормами або критеріями (тести досягнень, тести порівняння або тести відбору);

видом тестового завдання (тести з завданнями закритими і відкрити­ми).

(За матеріалами видання: Булах І.Є. Створюємо якісний тест : навчальний посібник / І.Є. Булах, М.Р.Мруга. –  К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.)