УДК: 372.6 + 155.89 + 305.8 + 306                                             

Фогель Т. М.,

аспірантка кафедри педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського

 

Розвиток етнокультурної компетентності  підлітків як одна з умов виховання культури міжетнічних стосунків

           

 У статті розглядається актуальна проблема розвитку етнокультурної компетентності підлітків, що є однією з педагогічних умов виховання культури міжетнічних стосунків.

Аргументується необхідність розвитку етнокультурної компетентності   дітей підліткового віку з точки зору психологічних особливостей їх розвитку. Розкрито зміст та проаналізовано результативність спеціально організованих виховних заходів, спрямованих на розвиток етнокультурної компетентності підлітків.

 

Ключові слова: етнокультурна компетентність, культура міжетнічних стосунків.

 

Підлітки – особлива вікова категорія: саме в цьому віці у дітей виникає гостра потреба у самоствердженні, в пошуку свого місця у групах однолітків. Підліток намагається проаналізувати свій внутрішній світ, оцінити свої здібності, поразки та перемоги. Вивчаючи своє внутрішнє "Я", дитина у цьому віці намагається проаналізувати поведінку та особливості і тих людей, які перебувають поряд з нею. Інколи судження та оцінки підлітків бувають надто категоричними і суворими, оскільки категоричність у судженнях взагалі притаманна дітям цього віку, а недостатність життєвого досвіду її поглиблює. Інколи важко сприйняти іншого, того, хто не схожий на тебе та на тих, хто тебе оточує. Інші культурні традиції, соціальні відмінності доволі часто не усвідомлюються, що призводить до непорозуміння, а то й конфліктів. Саме тому виховання культури міжетнічних стосунків у сучасному світі космополізму та загальної глобалізації важко переоцінити. Сучасна людина повинна мати високий рівень культури міжетнічних стосунків, що допоможе уникнути непорозумінь у взаємодії, зокрема – і спілкуванні. Отже, необхідно приділяти достатньо уваги розвитку етнокультурної компетентності підлітків, що сприяє вихованню в них культури міжетнічних стосунків.

Етнокультурна компетентність трактується як володіння особистістю такими компетенціями, як прийняття відмінностей, повага до інших людей, здатність гармонійно співіснувати з людьми інших культур, мов та релігій, бути готовими долати забобони та йти на компроміси.

            Під етнокультурною компетентністю підлітків розуміємо  їх готовність   до взаєморозуміння та взаємодії, яка базується на знаннях і досвіді, набутих у реальному житті (тобто у ході навчальних занять та в позаурочній роботі),  спрямованих на їх успішну адаптацію в поліетнічному суспільстві [1]. Ознаки етнокультурної компетентності є такими: знання історії та особливостей рідної культури, її традицій і звичаїв; ціннісне ставлення до культурного спадку свого та іншого етносів; толерантне ставлення до інших культур та їх представників; наявність прагнення до оволодіння вітчизняною і світовою культурною спадщиною; наявність знань про вітчизняне мистецтво та  мистецтво інших країн світу.

            Бути етнокультурно компетентним – означає визнавати принцип плюралізму, володіти знаннями про інші народи та культури, розуміти їхню цінність та своєрідність. Але щоб краще зрозуміти іншу культуру, залучитися до загальнолюдських цінностей, потрібно, перш за все, знати культуру своєї нації, тобто, як зазначав П.Блонський, "шлях до загальнолюдської культури полягає через національне виховання" [2, с. 63].

            У ході експериментального дослідження з урахуванням всього зазначеного вище нами було визначено початковий рівень етнічної самосвідомості підлітків, рівень гуманності їхніх почуттів, ставлень і поведінкових намірів  у сфері міжетнічних відносин дітей підліткового віку.

            З метою виявлення початкового рівня етнічної самосвідомості підлітків, оцінки себе як представника певного етносу було проведене анкетування (14 запитань та завдань) "Я – представник рідного етносу". В опитуванні взяли участь учні 7-8-х класів Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи №50.

            Аналіз результатів анкетування показав, що високим рівнем сформованості етнічної самосвідомості не володіє жоден учень експериментальної групи; у контрольній групі 4% дітей виявили цей рівень. Середній рівень сформованості етнічної самосвідомості показали 83% учнів експериментальної групи та 71% – контрольної групи. Низький рівень сформованості етнічної самосвідомості притаманний 17% підлітків експериментальної групи та 21% – контрольної групи. Найнижчий рівень сформованості етнічної самосвідомості виявили 4% учнів контрольної групи і ні  жоден учень експериментальної групи.

            З метою встановлення початкового рівня гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів підлітків у сфері міжетнічних відносин було проведено анкетування (10 запитань) "Мої почуття, ставлення і поведінка у сфері міжетнічних відносин", результати якого є такими: високий рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів у сфері міжетнічних відносин виявило 10% дітей експериментальної групи та 46% – контрольної групи; показники середнього рівня є такими: 69% підлітків експериментальної групи та 42% – контрольної групи; низький рівень зазначених якостей і здатностей мають 21% школярів експериментальної групи та 8% – контрольної; найнижчий рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів підлітків у сфері міжетнічних відносин не виявив ніхто з учнів експериментальної групи та 4% підлітків контрольної групи.           

            На основі отриманих кількісних показників було зроблено висновок про  необхідність упровадження у виховний процес спеціально організованих виховних заходів з метою розвитку етнокультурної компетентності у підлітків.         Щоб досягти поставленої мети, тобто сформувати у дітей етнокультурну компетентність, нами було проведено виховні заходи, у підготовці і процесі проведення яких діти розширили свої знання про культуру народів Батьківщини, отримали інформацію про діаспору, її особливості, причини виникнення та історію.

            Під час проведення першого з  виховних заходів – родинного свята "Моя Батьківщина, моя Україна" – учні засвоїли нове і поповнили знання про національні символи України та народну українську символіку, її особливості та історію; було обговорено сутність понять "Батьківщина", "родина", "рідна мова" тощо, прозвучали вірші та пісні патріотичного спрямування з метою формування  любові, поваги до свого народу, Вітчизни, родини, традиційної національної символіки, української мови, пісні.

            Наступним заходом, проведеним для досягнення поставленої нами мети, була виховна година "Нашого цвіту – по всьому світу". Мета виховної години – здобуття учнями знань про діаспору, її особливості, причини виникнення, історію та географію; розкриття специфіки східної та західної діаспори; виховання патріотизму, почуття гідності.

            На початку заходу було обговорено такі питання: "Хто такі емігранти?",  "З яких причин громадяни певної країни можуть перебувати за кордоном?", "В які держави світу переважно емігрують наші співвітчизники?", "Які основні особливості побуту українського народу?", "Як зберігає народ свої традиції, звичаї? Чи пам’ятають про них емігранти?".

            Після вступної бесіди школярі познайомилися з новою інформацією про українські діаспори у кількох аспектах: їм було презентовано географічну сторінку, історична, літературну і музичну сторінки; заключним етапом виховної години стала підсумкова бесіда за запитаннями: "Як ви гадаєте, чому в українській діаспорі впродовж кількох поколінь бережуть мову, традиції та звичаї своїх предків?", "Чому до цього часу в Канаді, Бразилії чи Австралії співають українські пісні?", "Що значить українська, зокрема і народна, пісня для  українців за походженням за кордоном?".

            Ще одним заходом у низці запланованих було свято "Україна – багатокультурна", проведене також для учнів сьомих і восьмих класів. Завданням цього виховного заходу було познайомити дітей з культурою, історією та досягненнями народів, які населяють Одеську область; виховувати в учнів толерантне ставлення до представників інших національностей; формувати етнокультурну компетентність школярів.

            У ході свята відбулося кілька конкурсів: учні різних класів презентували заздалегідь підготовлені презентації про особливості побуту, культури, звичаїв і традицій різних національностей, які населяють Одеську область, – росіян, вірменів, греків та інших народів, зокрема – і з виконанням національних пісень і танців, представленням національного одягу; також школярі познайомили присутніх з видатними діячами кожного народу, які зробили вагомий внесок у розвиток України; із традиційною кухнею різних народів тощо.

            Вважаємо, що це свято сприяло формуванню шанобливого ставлення до інших народів, їхніх традицій, культури. Така діяльність допомогла підліткам краще зрозуміти інші культури, навчила поважати один одного, шанувати  дружбу, виявляти гостинність, разом радіти успіху кожного і допомагати тим, хто цього потребує.

            Аналіз результатів контрольного зрізу після проведення спеціально організованих заходів з розвитку етнокультурної компетентності підлітків засвідчив, що у них підвищився рівень етнічної самосвідомості, оцінка себе як представника певного етносу та рівень гуманності почуттів, ставлень і поведінкових намірів у сфері міжетнічних відносин.

             Окрім цього, зроблено висновок, що для успішного формування етнокультурної компетентності, подолання специфічних національних бар’єрів діти повинні володіти не тільки знаннями про культуру, історію своєї країни, а й соціокультурним фоном, в контексті якого функціонує мова.   

Потрібно також організовувати заходи, спрямовані на задоволення потреб учнів у шанобливому ставленні та визнанні культурних цінностей, національної самобутності кожної нації, наприклад, проведення фольклорних свят, театралізованих вистав, святкування пам’ятних дат національно-історичного значення, ювілеїв видатних діячів культури, літератури, мистецтва, науки, які є представниками того чи іншого народу.

 

 

Список використаних джерел

1. Поштарева Т.В. Формирование этнокультурной компетентности / Т.В. Поштарева // Педагогика. – 2005. – № 3. – С. 35-42.

2. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические сочинения : в 2 т. / под ред. А.В. Петровского. – М. : Педагогика, 1979. – Т. 1. – 304 с.

 

            Фогель Т. М. Развитие этнокультурной компетентности подростков как одно с условий воспитания культуры межэтнических отношений

            В статье рассматривается актуальная проблема развития этнокультурной компетентности подростков, что является одним из педагогических условий воспитания культуры межэтнических отношений.

 Аргументируется необходимость развития этнокультурной компетентности детей подросткового возраста с точки зрения психологических особенностей их развития. Раскрыто содержание и проанализировано результативность специально организованных воспитательных мероприятий,   направленных на развитие этнокультурной компетентности подростков.

 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, культура межэтнических отношений.

 

Fogel, Т. Developing of  Teenagers Ethno Cultural Competence as  a Pedagogical Condition of Upbringing of Interethnic Relations Culture

The article considers the actual problem of developing of the ethno cultural competence of teenagers that is the pedagogical condition of upbringing of interethnic relations culture.

The necessity of developing of the ethno cultural competence of teenagers according to the psychological peculiarities of the age is substantiated. The content of the educational lessons, which are aimed at upbringing of the ethno cultural competence  of teenagers is analyzed.

 

Key words: ethno cultural competence, interethnic relations culture.