УДК 373.31:004

Олефіренко Н.В.,

доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук

Андрієвська В.М.,

доцент кафедри інформатики Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, кандидат педагогічних наук

 

Організація віртуальних подорожей засобами мультимедіа у навчанні молодших школярів

 

Статтю присвячено проблемі педагогічно доцільного використання мультимедійних технологій у практиці навчання молодших школярів. Розкрито роль і переваги організації віртуальних подорожей учнів початкової школи в межах навчального процесу.

 

Ключові слова: молодші школярі, віртуальна подорож.

 

Постановка проблеми. Інтенсивні процеси інформатизації навчально-виховного процесу у системі середньої загальної освіти мають вияв і в навчанні учнів початкових класах, що спричинило проблему педагогічно доцільного використання мультимедійних технологій у початковій школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти використання комп’ютера у практиці початкового навчання, методичні засади формування основ інформаційної культури учнів, теоретичні положення підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій у професійній діяльності досліджено у працях Й. Ривкінда, О. Суховірського, С. Тур, В. Шакотько, О. Шиман та ін. [7-11].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Широке впровадження  інформаційно-комунікативних технологій у навчанні молодших школярів суттєво впливає на сприйняття ними засобів ІКТ як все більш звичних і в повсякденному житті. Розроблені натепер теоретичні та методичні засади формування основ інформаційної культури молодших школярів потребують подальшого розвитку з метою обґрунтованого та оптимального використання комп’ютера в практиці навчання у початкових класах. Метою статті є розкриття переваг організації "віртуальних подорожей" у навчанні молодших школярів.

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасності необхідність упровадження мультимедійних технологій в освіті не викликає сумнівів. Адаптовані до навчального процесу мультимедійні технології забезпечують оброблення інформації різних типів і гармонійно реалізуються в навчанні, зокрема, і в початкових класах.

Мультимедійні технології забезпечують широкі можливості у процесі  навчання, а саме:

сприйняття учнями нового у процесі навчання за допомогою різних органів чуття;

можливість візуалізації складних реальних експериментів, які неможливо продемонструвати в межах навчального процесу через їх небезпечність або довготривалість;

візуалізацію абстрактної інформації за рахунок динамічного представлення процесів, явищ тощо.

Однією з найбільш вагомих можливостей мультимедіа, що дозволяє реалізовувати освітні технології у початковій школі на принципово новому рівні, є організація віртуальних подорожей школярів.

Віртуальні подорожі (від лат. virtus – потенційний, можливий) – це умовно-реальний світ, який візуалізується технічними засобами і представляється людині за допомогою звичних для неї чуттів: зору, слуху. Іншими словами, віртуальну подорож можна визначити як об'ємну "фотографію", що дозволяє:

створити ефект присутності користувача в певному місці;

розглянути місцевість "навколо себе" на 360 градусів;

в деталях оцінити панораму ("наближаючись" до певних об’єктів);

розглянути панораму в цілому ("віддаляючись" на певні відстані);

з'ясувати, за необхідності, додаткову інформацію про об’єкт дослідження;

пов'язати посиланнями між собою окремі панорами (подорожуючи вулицями нашої столиці, потрапити, наприклад, до будівлі Національної опери України з метою аналізу архітектурної споруди).

Так, використовуючи електронні ресурси, вчитель має можливість організувати, по-перше, віртуальні подорожі школярів до всесвітньо відомих музеїв, театрів, міст, країн тощо. Наприклад, в межах інтегрованого курсу "Я і Україна" в 3 класі цікавою і пізнавальною для молодших школярів є  віртуальна подорож до нашої столиці у процесі вивчення теми "Твоя країна – Україна". На уроці учні отримують можливість ознайомитися, для прикладу, із всесвітньо відомими панорамами, пам’ятниками архітектури: Замковою горою, парком імені Т.Г. Шевченка (рис. 1.) тощо. Такі подорожі особливо важливі в навчанні іногородніх школярів, які не мають можливості подорожувати. Кияни також із задоволенням можуть впізнавати відомі місця, згадувати історичні відомості, пов’язані з ними, або дізнаватися щось нове про добре відомі місця. Таке пізнання сприятиме естетичному вихованню молодших школярів, формуватиме у них пізнавальний інтерес, виховуватиме повагу до рідного краю та Батьківщини.

 

 

Рис. 1. Сайт "Панорами Києва" (5dpanorama.com)

 

По-друге, здійснення віртуальних подорожей дозволяє школярам пізнавати фізичні явища, недоступні для безпосереднього сприймання. Наприклад, віртуально мандрувати каньйоном газу й пилу в Туманності Оріона, що у реальному житті зайняло б 15 світлових років; подорожувати Чумацьким Шляхом школярам дозволяють сучасні наукові розробки [2]. Тривимірні віртуальні моделі планет Марса і Місяця [3] надають користувачеві можливості у режимі реального часу здійснювати подорожі каньйонами або кратерами цих планет.

По-третє, віртуальні подорожі дозволяють школярам стежити за існуванням об’єктів в різних умовах, за проведенням різних складних експериментів, дослідів. Зокрема, на сайті www.virtulab.net розміщено віртуальні лабораторії з різних дисциплін. Окремі теми можуть стати у нагоді вже у початковій школі. Наприклад, під час вивчення теми "Земля та Всесвіт" у 4 класі цікавим для молодших школярів є проведення експерименту зі зміни руху континентів; у ході засвоєння теми "Будова тварин" для учнів 3-4 класів значущими є візуалізація зовнішньої й внутрішньої будови представників тих або інших видів тваринного світу та експериментальне дослідження особливостей будови окремих тварин у зв’язку з їхнім способом життя тощо (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Віртуальні лабораторії (www.virtulab.net)

 

Використовуючи "Віртуальну лабораторію з інформатики в початковій школі" [5], учитель має можливість забезпечити комп'ютерну підтримку у процесі вивчення тематичних блоків з моделювання, введення в алгоритмічні структури і математичну логіку в курсі інформатики і математики. Так, кожна лабораторія заснована на побудові комп'ютерної моделі конструювання алгоритмів розв'язування задач різного типу. Наприклад, під час вивчення тем "Алгоритмізація", "Моделювання", "Рішення логічних задач" доцільно скористатися віртуальною лабораторією з теми "Переливання". Задачі з цього розділу віртуальної лабораторії допомагають молодшим школярам без опори на реальні об'єкти оперувати такими складними абстрактними поняттями, як "ємність судини", "одиниці вимірювання обсягу", "частина й ціле".

На базі віртуальної лабораторії "Переливання" передбачається розв'язування кількох типів задач:

1. "Замкнена система" – розподіл рідини в судинах за допомогою додаткових судин.

2. "Відкрита система" – кількість води необмежена.

Варто зауважити, що використання зазначеної віртуальної лабораторії не зводиться лише до розв'язування згаданих задач. Учитель може будувати аналогічні моделі і для демонстрації подібності логічних механізмів і алгоритмів задач на переливання і, наприклад, задач з пісочним годинником.

У межах тем "Алгоритмізація", "Моделювання", "Рішення логічних задач" важливим є використання віртуальної лабораторії "Роз’їзди". Так, у житті перед школярами часто постають проблеми, які можна вирішити кількома способами. Задачі про роз'їзди – це задачі на пошук оптимальних рішень; у них можуть змінюватися траєкторія шляхів пересування, кількість, вантажопідйомність й особливості (пором, баржа) плавальних засобів, кількісний і якісний склад переміщуваних об'єктів, з'являтися додаткові умови, що збільшує способи їх рішення [6].

По-четверте, віртуальні подорожі уможливлюють сприйняття  школярами подій, явищ, віддалених у часі або на відстані. Зокрема, цікавим для школярів четвертого класу у ході сприйняття доісторичного світу на уроках природознавства є організація віртуальної подорожі, наприклад, у підводні глибини. Перенесення у часі на 200 млн. років назад надає можливість візуалізувати цікаві факти із життя стародавньої та сучасної фауни, екзотику стародавньої епохи, мешканців стародавнього підводного світу – динозаврів – та інше (рис. 3).

 

Морские динозавры: Путешествие в доисторический мир (2010) SatRip

 

Рис. 3. Sea Rex: Journey to a Prehistoric World

 

У процесі вивчення школярами третього класу тваринного світу з теми "Значення тварин у природі" можна організувати віртуальну подорож учнів до найвіддаленіших куточків нашої планети. В основі такої дослідницької роботи – спостереження за довкіллям тварин, їх пристосуванням до умов життя і, як наслідок, усвідомлення школярами значення тварин у природі. Наприклад, віртуальна подорож до північного полюсу дозволяє візуалізувати довкілля білого ведмедя. На основі спостереження за умовами життя тварини, її живленням тощо учні аналізують роль ведмедя у навколишньому середовищі та встановлюють значущість цих тварин у природі.

Особливість організації таких подорожей полягає в можливості унаочнити рідкісні природні процеси, забезпечити сприймання учнями навколишнього світу і процесів, які в ньому відбуваються, засвоєння певних знань на основі спостереження за реальними подіями, поглиблення знань з теми. Така дослідницька робота молодших школярів збуджує природний інтерес дітей до навколишнього середовища, сприяє формуванню поважливого ставлення до природи, навколишнього світу і є цінною для школярів, які мають уявлення про тварин, але не до кінця усвідомлюють їх значення для життєвого циклу та природного середовища.

Натепер існує значна кількість електронних ресурсів, які дозволяють організовувати віртуальні подорожі учням молодшого шкільного віку в межах уроку. Зокрема, StreetSide (сервіс Bing Maps) може запропонувати учням не лише високоякісні 3-D панорами, але й інтеграцію із сервісом Twitter і Photosynth, які надають опис пам’яток, подій тощо [4]. Широкого розповсюдження набула програма Google maps, за допомогою якої, наприклад, можна скористатися "банком" високоякісних зображень, візуалізувати ландшафт місцевості, унаочнити панораму із супутника, масштабувати зображення з рівня космосу до рівня вулиці, продивлятися різні архітектурні споруди у тривимірному режимі тощо.

Висновки. Таким чином, організація вчителем початкових класів віртуальних подорожей у практиці навчання молодших учнів сприяє підвищенню якості початкової освіти.

Подальшого розвитку потребують теоретичні питання розроблення технології організації віртуальних подорожей у практиці навчання молодших школярів.

 

Список використаних джерел

1. Зарецкий Д. В. Информационная культура. Компьютер – твой друг. Класс 1 / Д.В. Зарецкий, З. А. Зарецкая. – М. : Дрофа, 1997. – 96 с.

2. Каланов В.  Наша Галактика – Млечный Путь [Електронный ресурс] / В.Калаганов. – Режим доступа :   http://znaniya-sila.narod.ru/universe/uni001_12.htm

3. Dr. Tony Phillips First Ever STEREO Images of the Entire Sun [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.nasa.gov/mission_pages/stereo/news/entire-sun.html

4. Experience WorldWide Telescope. Immerse yourself in a seamless beautiful environment [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.worldwidetelescope.org/Home.aspx

5. Цветкова М.С. Виртуальные лаборатории по информатике в начальной школе [Електронный ресурс] Режим доступа :   http://ndce.edu.ru/book_inner.php?ds=&did=&dv=&letter=&id=22335

6. Цветкова М.С. Виртуальные лаборатории по информатике в начальной школе [Електронный ресурс] / М.С.Цветкова, Г.Э.Курис, А.А.Елизаров. –  Режим доступа :  http://ito.edu.ru/sp/SP/SP-0-2009_04_28.html

7. Ривкінд Й. Я. Комп’ютери у школі / Й. Я. Ривкінд, Є. Д. Маргуліс. – К. : Рад. школа, 1991. – 191 с.

8. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інформаційних технологій: дис. ... кандидата пед. наук : 13.00.04 / Суховірський Олег Васильович. – К., 2005. – 220 с.

9. Тур С. Н. Первые шаги в мире информатики / С. Н. Тур, Т. П. Бокучава. — СПб. : БХВ-Петербург, 2002. – 544с.

10. Шакотько В. В. Методика використання ІКТ у початковій школі / В. В. Шакотько. – К. : Комп’ютер, 2008.– 128 с.

11. Шиман О. І. Формування основ інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. : спец. 13.00.02. "Теорія і методика навчання"/ О. І. Шиман. — К., 2005. 20 с.

 

Олефиренко Н.В., Андриевская В.М. Организация виртуальных путешествий средствами мультимедиа при обучении младших школьников

Статья посвящена проблеме педагогически целесообразного использования мультимедийных технологий в начальной школе. Раскрыты роль и преимущества организации виртуальных путешествий учеников начальной школы в пределах учебного процесса. 

 

Ключевые слова: младшие школьники, виртуальное путешествие.

 

Olefirenko, N., Andrievskaya, V. Organization of virtual trips by facilities multimedia in the studies of junior schoolboys

The article is devoted a problem pedagogical the expedient use of multimedia technologies in practice of studies of junior schoolboys. A role and advantages of organization of virtual trips of students of initial school is exposed within the limits of educational process. 

 

Key words: junior schoolboys, virtual trip.