УДК 376-053.4-056.264

 

Рібцун Ю.В.,

старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Сучасний підхід до ведення документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із ЗНМ

 

У статті представлено орієнтовні зразки документації вчителя-логопеда молодшої логопедичної групи для дітей із загальним недорозвитком мови.

 

Ключові слова: молодша логопедична група, загальний недорозвиток мовлення, документація вчителя-логопеда.

 

Дошкільна освіта – важлива складова всебічного розвитку дитини, її навчання та виховання, базис національної системи освіти в цілому. Потребами сьогодення зумовлена необхідність оновлення програмно-методичного забезпечення загальної та спеціальної дошкільної освіти.

Якщо вихователі загальноосвітніх дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) натепер мають у науково-практичному арсеналі Базову програму розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі", то для ДНЗ компенсуючого типу для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (ТПМ) науковці Інституту спеціальної педагогіки НАПН України лише завершують розроблення відповідних спеціальних програм. Уперше було створено програмно-методичний комплекс корекційно-розвивальної роботи з дітьми четвертого року життя із загальним недорозвитком мовлення – "Формування усного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ" [4], якому, разом із практичними додатками (предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ [5], мовленнєва картка обстеження [6]), було надано гриф МОН України. Застосування зазначених матеріалів  забезпечує цілісність і системність логопедичної, психологічної і загальної навчально-виховної роботи в умовах дошкільного навчального закладу компенсуючого типу.

Логопедична, психологічна, загально-педагогічна робота потребує відповідної законодавчо-нормативної основи. З цією метою нами було розроблено орієнтовні зразки документації вчителя-логопеда молодшої групи для дітей із ЗНМ.

Корекційно-педагогічна діяльність учителя-логопеда регламентується нормативно-правовими документами різного рівня: загальнодержавного, регіонального та локального. Ділова документація ведеться вчителем-логопедом виключно державною мовою [2].

Документально-матеріальну базу логопедичного кабінету можна розподілити за такими категоріями [4]:

I. Нормативно-правова.

II. Навчально-методична.

III. Матеріально-технічна.

IV. Обліково-статистична.

Остання із зазначених категорій включає такий перелік документів:

1. Медична карта дитини.

2. Витяги з протоколів психолого-медико-педагогічної консультації (ПМПК) на кожну дитину*.

3. Книга обліку дітей*.

4. Список дітей логопедичної групи.

5. Картка мовленнєвого розвитку кожної дитини*.

6. Індивідуальна картка розвитку дитини*.

7. Графік роботи, затверджений керівником*.

8. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи*.

9. Календарний план.

10. План індивідуальної роботи*.

11. План занять у підгрупах*.

12. Індивідуальний зошит дитини.

13. Журнал відвідування дітьми логопедичних занять.

14. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми*.

15. Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи*.

16. Зошит взаємозв’язку з батьками.

17. Журнал обліку логопедичних консультацій.

18. Паспорт логопедичного кабінету.

19. План самоосвіти вчителя-логопеда.

20. План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу.

21. Перспективний тематичний план взаємодії спеціалістів.

22. Звіт учителя-логопеда за навчальний рік.

Представляємо орієнтовні зразки документації.

1. Медична карта дитини – форма № 26 – є уніфікованою.

2. Витяг з протоколу діагностичного засідання ПМПК.

ВИТЯГ
З ПРОТОКОЛУ ДІАГНОСТИЧНОГО ЗАСІДАННЯ ПМПК
№ _____ від _____._________. 20_____ р.
Виданий __________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові дитини ____________________________________
Дата народження ________.___________20________р.н.
Діагноз ___________________________________________________________
Рекомендовано:

1.       _____________________________________________________________

2.       _____________________________________________________________

3.       _____________________________________________________________

Завідувач ПМПК ________________________                       ____________________
                                   (прізвище, ім’я, по батькові)                              (підпис)
Секретар ПМПК ________________________                         ____________________
                (прізвище, ім’я, по батькові)                                 (підпис)

М. П.

 

3. Книга обліку дітей.

Книга обліку дітей логопедичної групи № ______

на 20____ / 20____ навч. р.

 

№ п/п Прізвище, ім’я дитини

Дата народження

Номер протоколу ПМПК, від якого числа Діагноз Рекомендований період перебування у ДНЗ
1.          
2.          
3.          
4.          
5.          
6.          
7.          
8.          
9.          
10.          

 

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

4. Список дітей логопедичної групи.

Список дітей логопедичної групи № _____ на ______ півріччя

20_____ / 20_______ навч. рік

 

№ п/п Прізвище, ім’я дитини Вік Логопедичний висновок Напрями корекційно-розвивальної роботи
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        
10.        

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

 

6. Індивідуальна картка розвитку дитини.

ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА РОЗВИТКУ ДИТИНИ

Анкетні дані

Прізвище, ім’я дитини _______________________________________________

Дата обстеження: ______._____. 20_____р.

Вік дитини ________________________________________________________

Діагноз районної (міської) ПМПК _____________________________________

Антропометричні дані

(заповнюється медичною сестрою)

Зріст ________________

Вага ________

Соматичний стан дитини ____________________________________________

Родинне навчання та виховання

(за даними зошита взаємозв’язку з батьками)

Увага батьків до дитини (достатня, недостатня, відсутня) ___________

Оцінка батьками стану мовленнєвого та психофізичного розвитку дошкільника (адекватна, занижена, завищена) __________________________

Прагнення до співпраці зі спеціалістами ДНЗ (ініціативність, пасивність, байдужість, бажання виконувати домашні завдання з дитиною, дослухатися методичних порад) _________________________________________________

Дитина і родина (малюнок сім’ї, розповідь про свою родину) _____________

Дані спостережень

(заповнюється вихователями сумісно з практичним психологом)

Ігрова діяльність дитини:

-     наявність інтересу до іграшок, ігрові вподобання ___________________

-     адекватність вибору іграшок _____________________________________

-     вміння відтворювати у грі низку послідовних дій ____________________

-     наявність вольових зусиль (чи доводить гру до кінця) ________________

-     супроводження гри мовленням (активно використовує, рідко, не використовує взагалі, володіє навичками діалогу)____________________

-     характер ігрової діяльності дитини (маніпулювання з предметами, ігри з уявними предметами, конструктивні, сюжетно-рольові ігри) __________

Поведінка та емоційно-особистісна сфера:

-     ступінь комунікабельності _______________________________________

-     особливості поведінки ___________________________________________

-     адекватність емоційних реакцій, їх стійкість ________________________

-     міжособистісні стосунки (з дорослими, однолітками, адаптація в колективі)______________________________________________________

-     рухливість, ініціативність ________________________________________

-     становлення предметно-практичної, зображувальної, конструктивної діяльності _____________________________________________________

-     сформованість цілеспрямованої діяльності _________________________

-     мотиваційний компонент діяльності (у взаємодії з тими, хто оточує, у процесі занять, ігрової, мовленнєвої діяльності, лідерство) ____________

-     реакція на нерозуміння дорослими (замикається, плаче, поводиться агресивно) ____________________________________________________

-     здатність до наслідування ________________________________________

Обстеження моторної функції

(заповнюється вихователями сумісно з інструктором із фізичної культури)

Загальна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами):

-     ходьба ______________________________ біг _______________________

-     повороти ______________________________________________________

-     нахили ________________________________________________________

-     присідання ____________________________________________________

-     стрибки _______________________________________________________

-     кочення _______________________________________________________

-     метання _______________________________________________________

-     кидання _______________________________________________________

-     ловіння _______________________________________________________

-     повзання _____________________________________________________

-     лазіння _______________________________________________________

Мімічна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами):

-     губи __________________________________________________________

-     щоки _________________________________________________________

-     ніс _________________________, очі ______________________________

-     лоб ___________________________________________________________

Ручна моторика (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами) ______

Пальчикова моторика:

-     виконання вправ (вправи виконує, не виконує, виконує з труднощами) __

-     маніпулювання дрібними предметами _____________________________

Загальні показники:

-     правильність, точність, чіткість, стійкість, пружність, гнучкість, сила ___

-     диференційованість, симетричність, ритмічність, втомлюваність _______

-     темп (нормальний, уповільнений, прискорений) _____________________

-     координованість (правильна, уповільнена, відсутня) _________________

-     рівновага (наявна, відсутня) ______________________________________

-     переключення (своєчасне, уповільнене, відсутнє) ____________________

-     наявність синкінезій та насильницьких рухів ________________________

-     обсяг (повний, неповний) ________________________________________

-     самостійність виконання (повна, з допомогою) ______________________

-     латеральність і міжпівкульна організація ___________________________

Дослідження стану когнітивного розвитку

(заповнюється вчителем-логопедом сумісно з практичним психологом)

Сприймання

Зорове сприймання:

-     предметний гнозис ______________________________________________

-     кольоровий гнозис ______________________________________________

-     розрізнення основних геометричних форм __________________________

-     сприймання величини ___________________________________________

-     оптико-просторовий гнозис ______________________________________

Слухове сприймання:

-     слухо-просторове сприймання ____________________________________

-     тактильне сприймання ___________________________________________

Увага

Зорова ____________________________________________________________

Слухова __________________________________________________________

Пам’ять

Зорова ____________________________________________________________

Слухова ___________________________________________________________

Мислення

Мисленнєві операції:

-     аналізу ________________________________________________________

-     синтезу _______________________________________________________

-     порівняння ____________________________________________________

-     узагальнення ___________________________________________________

Співвіднесення величини, форми та кольору предметів ___________________

Вміння встановлювати предметно-логічні зв’язки _______________________

Розумова працездатність (втомлюваність, виснажуваність, здатність переключення з одного завдання на інше) ______________________________

Праксис

Конструктивний ___________________________________________________

Динамічний _______________________________________________________

ВИСНОВКИ

Спосіб вирішення дитиною поставленого завдання (діє цілеспрямовано, звертається за допомогою чи намагається подолати виниклі утруднення самостійно) ________________________________________________________

Рівні допомоги, необхідні дошкільнику (пояснення, вказівка, повторення інструкції, навідні запитання, наочний зразок дій) _________________________

Запас уявлень дитини про навколишній світ, можливості усвідомлення своєї статевої приналежності ______________________________________________

Наявність і рівень інтересу до виконання завдань ______________________

Спостережливість, допитливість, стійкість уваги, пам’яті, втомлюваність, вміння переключатися на інший вид діяльності, критичність в оцінюванні своїх результатів ____________________________________________________________

Рівень розуміння дитиною просторових, часових, розмірових понять _______

Особливості навченості дитини (як дитина засвоює навчальний матеріал, набуває відповідних умінь і навичок (швидко, повільно, з труднощами) _______________________________________________

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ

Вихователь _________________________________________________________________

Практичний психолог _______________________________________________

Інструктор з фізичної культури _____________________________________________

 (прізвище, ім’я, по батькові та підпис спеціалістів)

7. Графік роботи, затверджений керівником.

 ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(прізвище, ініціали директора ДНЗ)

_______. ________. 20_______ р.

Графік роботи вчителя-логопеда

 

День тижня Час проведення занять Орієнтовні етапи проведення
індивідуальних підгрупових
Понеділок      
Вівторок      
Середа      
Четвер      
П’ятниця      

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

8. Перспективний план корекційно-відновлювальної роботи.

 

 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН КОРЕКЦІЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЧЕТВЕРТОГО РОКУ ЖИТТЯ ІЗ ЗНМ

Група ________

Учитель-логопед __________________

                                (Прізвище, ініціали)

І. Діагностико-проектна діяльність

1. Первинне обстеження, оформлення документації

2. Комплектування підгруп

3. Повторне обстеження, заповнення мовленнєвих карток

ІІ. Корекційно-розвивальна робота з формування та розвитку мовлення (за місяцями)[1]

1. Лексична складова: а) імпресивного мовлення; б) експресивного мовлення.

2. Граматична складова: а) імпресивного мовлення; б) експресивного мовлення.

3. Фонетико-фонематична складова: а) імпресивного мовлення; б) експресивного мовлення.

4. Зв’язне мовлення: а) на матеріалі імпресивного мовлення; б) на матеріалі експресивного мовлення.

ІІІ. Корекційно-розвивальна робота з розвитку психічних процесів (сумісно з практичним психологом, інструктором з фізичного виховання та музкерівником) (за місяцями)[2]

1. Моторика: а) загальна; б) ручна; в) пальчикова; г) мімічна; ґ) артикуляційна.

2. Сприймання: а) зорове; б) слухове; в) тактильне.

3. Увага: а) зорова; б) слухова.

4. Пам’ять: а) зорова; б) слухова.

5. Мисленнєві операції: а) порівняння; б) аналіз; в) синтез; г) узагальнення.

IV. Консультативно-методична діяльність

1. Робота з батьками.

2. Робота з вихователями.

3. Співпраця з практичним психологом.

V. Підвищення фахового рівня

1. Участь у семінарах, виступи на педрадах, відвідання курсів, лекцій, методичних об’єднань, обмін досвідом.

2. Опрацювання науково-теоретичної та методичної літератури.

3. Спостереження за динамікою подолання мовленнєвих порушень на заняттях, за впливом певних логокорекційних методів на мовленнєвий розвиток дітей.

VІ. Робота з покращення оснащеності логопедичного кабінету

1. Виготовлення та придбання наочних і навчально-методичних посібників.

2. Поповнення бібліотечки логопеда методичною та науковою літературою.

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

9. Календарний план.

Календарний план на ____________________ 20___ р.

        (назва місяця)

 

Підгрупи № п/п Прізвище, ім’я дитини Основні напрями логопедичної роботи
І 1.    
2.    
3.    
ІІ 1.    
2.    
3.    
ІІІ 1.    
2.    
3.    

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

10. План індивідуальної роботи.

План індивідуальної логокорекційної роботи на 20____ / 20____навч. рік

__________________________________________________

(прізвище, ім’я дитини)

Логопедичний висновок: _____________________________________

 

 

№ п/п Основні напрями роботи Види занять
підгрупові індивідуальні

І

Розвиток лексичної складової мовлення
1.      
2.      
3.      

ІІ

Удосконалення граматичної складової мовлення
1.      
2.      
3.      

ІІІ

Формування фонетико-фонематичної складової мовлення
1.      
2.      
3.      

IV

Розвиток зв’язного мовлення
1.      
2.      
3.      

V

Зміцнення психологічної бази мовлення
1.      
2.      
3.      

 

Потрібний вид заняття позначається знаком "+".

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

11. План занять у підгрупах.

План занять у ____ підгрупі на 20___ / 20______ навч. рік

Тема: _____________________________________________________________

Мета: ____________________________________________________________

Обладнання: _______________________________________________________

Мовленнєвий матеріал: ______________________________________________

Основні етапи заняття: _____________________________________________

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

12. Індивідуальний зошит дитини.

Індивідуальний зошит для логопедичних занять

______________________________

(прізвище, ім’я дитини)

Група № _______

Дата:  ______.______. 20______ р.

Тема: _____________________________________________________________

Завдання:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

 

13. Журнал відвідування дітьми логопедичних занять.

Журнал відвідування дітьми групи № ______ логопедичних занять

на 20___ / 20____ навч. рік

_________________

(назва місяця)

 

№ п/п Прізвище, ім’я дитини

Числа

                                           
1.                                              
2.                                              
3.                                              
4.                                              
5.                                              
6.                                              
7.                                              
8.                                              
9.                                              
10.                                              

 

 

Відсутність дітей позначається буквою

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

14. Книга аналізу результативності індивідуальної корекційної роботи з дітьми.

Книга аналізу результативності
індивідуальної логокорекційної роботи з дітьми групи № ____
на 20____ / 20____ навч. рік

______________

(назва місяця)

 

№ п/п Прізвище, ім’я дитини Основні індивідуальні корекційно-розвивальні завдання

Облік

труднощів і досягнень

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

 

15. Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи.

 

Книга взаємозв’язку між вчителем-логопедом і вихователями групи № _

Дата: _____._______. 20____ р.

 

№ п/п Прізвище, ім’я дитини Логокорекційна робота
форми результати проведення
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      

 

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

16. Зошит взаємозв’язку з батьками [7].

17. Журнал обліку логопедичних консультацій.

Журнал обліку логопедичних консультацій

за 20___ / 20___ навч. рік

 

Дата і час проведення консультації ПІБ проконсультованого Тема консультації Підпис проконсультованого
       
       
       
       

 

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

18. Паспорт логопедичного кабінету.

Паспорт логопедичного кабінету

Спеціальна логопедична література:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Навчально-методична література:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

 

п/п

Напрям корекційно-розвивальної роботи

Перелік обладнання відповідно напряму (посібники, іграшки, ігри тощо)

Номер папки / коробки
       
       
       
       

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

19. План самоосвіти вчителя-логопеда.

План самоосвіти вчителя-логопеда

Тема: _____________________________________________________________

Опрацьована література з теми:

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

Виступ на педраді ___.____. 20___р._ з теми: __________________________

Методичні рекомендації колегам: _____________________________________

Висновки:__________________________________________________________

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

 

20. План взаємодії вчителя-логопеда з учасниками корекційно-педагогічного процесу.

 

План взаємодії вчителя-логопеда
з учасниками корекційно-педагогічного процесу

 

Заходи Терміни Виконавці

Організаційно-педагогічні заходи

Обстеження дітей ПМПК Квітень–травень Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог, медсестра
Комплектування груп згідно логопедичного висновку та віку Квітень–травень Завідувач ДНЗ, учитель-логопед, практичний психолог
Заповнення зошита взаємозв’язку з батьками Вересень Батьки (за потреби – з допомогою учителя-логопеда, практичного психолога)
Складання річного перспективного плану корекційно-розвивальної роботи Вересень Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник
Проведення семінарів, майстер-класів, методоб’єднань, педагогічних майстерень тощо Протягом року Учитель-логопед, практичний психолог
Виставки новинок навчально-методичної та науково-теоретичної логопсихологічної літератури, ігор і посібників Щоквартально Учитель-логопед, практичний психолог
Оформлення інформаційних стендів для батьків, папок-пересувок Щомісячно Учитель-логопед, вихователі, практичний психолог

Спільна корекційно-розвивальна педагогічна діяльність

Обстеження психофізичного розвитку дітей Вересень, квітень–травень Учитель-логопед, вихователі, практичний психолог, інструктор з фізичної культури, медсестра
Узгодження тематичних календарних планів логокорекційної роботи Вересень Учитель-логопед, практичний психолог, вихователі, інструктор з фізичної культури, музкерівник

 

 

21. Перспективний тематичний план взаємодії спеціалістів[3].

22. Звіт учителя-логопеда за навчальний рік.

 

Звіт учителя-логопеда ____________________ логопедичної групи № ___

       (прізвище, ініціали)

ДНЗ компенсуючого типу для дітей із ТПМ № _______

за 20______ / 20______навч. рік

Дата комплектації групи: ______.________. 20_____ р.

 

Логопедичний висновок

Кількість дітей

на початок навч. року протягом року на кінець навчального року

Залишилося на повторний курс

вибуло прийшло з виправленим мовленням

зі значним

покращенням

мовлення

без

покращення

мовлення

               
               
               
               
Всього              

 

 

Учитель-логопед __________________

(прізвище, ініціали)

 

Сподіваємося, що застосування представлених зразків документації сприятиме ефективній організації роботи спеціаліста кожної логопедичної групи.

 

Список використаних джерел

1. Інструкція про ділову документацію в дошкільних закладах : [затв. наказом М-ва освіти України від 30 січ. 1998 р. за № 32] // Дошкіл. виховання. – 1998. – № 11/12. – С. 4-6.

2.  Про дошкільну освіту : Закон України : за станом на 25 листоп. 2005 р. / Верхов. Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парламентське вид-во, 2005. – 32 с. – (Серія "Закони України").

3. Про затвердження Положення про центральну та республіканську  (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні психолого-медико-педагогічні консультації : наказ М-ва освіти і науки України  від 7 лип. 2004 р. № 569/38 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 30. – Ч. 2. – С. 2056.

4. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Ю. В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

5. Рібцун Ю. В. Мовленнєва картка обстеження дітей четвертого року життя із ЗНМ / Ю. В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 12 с.

6. Рібцун Ю. В. Предметно-розвивальне середовище у молодшій логопедичній групі для дітей із ЗНМ : навч.-метод. посіб. / Ю. В. Рібцун. – К. : Освіта України, 2010. – 50 с.

7. Рібцун Ю. В. Співпраця вчителя-логопеда з батьками. Молодша логопедична група для дітей із ЗНМ / Ю. В. Рібцун // Дефектологія. – № 1. – 2011. – С. 21-25.

 

Рибцун Ю.В. Современные подходы к ведению документации учителя-логопеда младшей логопедической группы для детей с общим недоразвитием речи

В статье представлены ориентировочные образцы документации учителя-логопеда младшей логопедической группы для детей с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: младшая логопедическая группа, общее недоразвитие речи, документация учителя-логопеда.

 

Ribtsun, Y. Modern Approaches to Documentation  of Speech Therapists   of Younger Children Groups for Children with General Speech Underdevelopment

The article shows the tentative samples of the documentation of speech therapists speech of the speech therapy groups for younger children with general speech underdevelopment.

Key words: speech therapy groups for younger  children, general speech undevelopment, documentation of speech therapists.

 

 


 

* Тут і далі зірочкою (*) позначається обов’язкова документація вчителя-логопеда, що підлягає плановій перевірці та звітності [1]. Інші види документації є рекомендованими та використовуються на розсуд учителя-логопеда для зручності побудови корекційно-розвивальної роботи.

[1] Відповідно до програмно-методичного комплексу Ю. В. Рібцун "Формування усного мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ" [4].

[2] Перебуває на стадії авторської розробки.

[3] Перебуває на стадії авторської розробки.