УДК 91(07) + 821.161.2(070)

Зеленська Л.І.,  

завідувач кафедри фізичної і економічної географії геолого-географічного факультету Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, доктор педагогічних наук, професор;

Черевко Т.В.,

заступник директора з навчально-виховної роботи,  учитель географії комунального закладу "Загальноосвітня школа №35" Жовтневого району м. Дніпропетровська

 

Науково-методичне забезпечення бінарних уроків географії та інших навчальних предметів у профільних класах

 

Розглянуто структуру та зміст бінарних уроків географії з іншими навчальними предметами. Запропоновано класифікацію бінарних уроків за видами діяльності. Для ефективного проведення бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків зосереджено увагу на використанні традиційних та сучасних електронних засобів навчання. Наведено варіант тематичної карти.

 

Ключові слова: бінарний урок, міжпредметні зв’язки, традиційні та електронні засоби навчання, тематичні карти.

 

Постановка проблеми. У сучасній школі бінарні уроки проводяться творчо працюючими вчителями. За класифікацією А.В.Хуторського [2] бінарні уроки належать до уроків комунікативного типу. Слово "бінарний" походить від латинського слова "bis", що означає "подвійний". Бінарний урок – це нетрадиційна форма навчання, яка має такі особливості: по-перше, дозволяє учням засвоїти знання з певного предмета та з інших наук; по-друге, сприяє формуванню пізнавального інтересу; по-третє, забезпечує узагальнення наявних знань, розвиває вміння використовувати їх у процесі вивчення інших наук. У ході бінарного уроку реалізується продуктивна співпраця вчителів та учнів.

Аналіз актуальних досліджень. Географія за своїм змістом і сутністю є наукою інтеграційною. Без знань математичних, фізичних, хімічних, біологічних, історичних, з мов і літератури учень не зможе пояснити повною мірою причинно-наслідкових, функціональних, родово-видових, логічно-змістових, просторових зв’язків і закономірностей між географічними об’єктами і явищами, не зможе проаналізувати їх сутність, порівняти ознаки, зробити узагальнення та висновки. Тому здійснення міжпредметних зв’язків географії з іншими предметами під час бінарних уроків є важливою умовою підвищення ефективності шкільної географічної освіти.

На першому етапі дослідження із проведення бінарних уроків географії з іншими навчальними предметами виконувався наукометричний аналіз методичної літератури щодо розкриття в ній питання реалізації міжпредметних зв’язків у процесі навчання. На основі проаналізованих видань (зокрема вивчалися фахові журнали та газети "Географія", "Краєзнавство. Географія. Туризм", "Історія", "Хімія", "Хімія. Біологія",  "Завуч" за 2004-2009 рр.) виявлено, що географія публікацій або регіони і міста, з яких надійшли публікації, є вкрай обмеженими. Перевагу мають Київська область, серед західних регіонів – Закарпатська та Львівська області, серед східних регіонів – Дніпропетровська, Харківська, Донецька та менше – Луганська область. Кількість статей про міжпредметні зв’язки у всіх номерах журналів складала 11 найменувань (2,4 %), а кількість публікацій про міжпредметні зв’язки в географії – всього 8 найменувань (1,7 %). Таким чином, зроблено висновок, що  в сучасних методичних публікаціях проблемам міжпредметних зв’язків увага приділяється недостатньо.

Формулювання цілей статті. У сучасності наявні різноманітні способи підвищення ефективності навчальних занять, зокрема і шкільних уроків. Для проведення навчального заняття може використовуватися та чи інша організаційна форма. Метою представленої публікації є науково-методичне обґрунтування процесу підготовки та проведення бінарних уроків.

Основна частина. На перший погляд, бінарний урок – це подвійний урок, але подвійність може трактуватися неоднозначно (рис. 1). Кожен із пропонованих видів бінарних уроків має право на існування. Розглянемо головні проблеми науково-методичного обґрунтування інтегрованих (бінарних) уроків. Головне питання, що вирішуються у розробленні бінарних уроків, є таким: як забезпечити процес формування в учнів конкретного освітнього  продукту? За дослідженнями В.С.Безрукової,  функція педагогічного проектування в цілому займає не менше 25 % часу професійної діяльності вчителя [1].

 

 

Рис. 1. Головні особливості бінарних уроків

 

Немає сумнівів, що для ефективного впровадження бінарних уроків з метою реалізації міжпредметних зв’язків необхідним є поєднання застосування традиційних та електронних засобів навчання. Не применшуючи значення традиційних методів і технологій підготовки уроку, зупинимось на проблемах їх інформаційно-комунікаційної та картографічної підтримки. Ефективне проведення бінарних уроків передбачає використання наочного (картографічного) обладнання, засобів ІКТ на різних етапах заняття та попереднє створення карт, що сприяє реалізації особистісно орієнтованого і  діяльнісного підходів у навчанні; сутність останнього, вважаємо, полягає у стимуляції учнів до освітньої діяльності та забезпечує їм саморозвиток і самореалізацію. Творча взаємодія вчителя і учня забезпечує задоволення від самого процесу навчання, зацікавлення тим, що вивчається. Таке навчання сприяє залученню до творчої співпраці всіх учнів.

Урок географії не можна провести без карти, оскільки одним з головних завдань учителя географії є формування в учнів просторових уявлень про взаємне розміщення географічних об’єктів у просторі, що передбачає міцне закріплення в пам’яті школярів передбачених програмою географічних назв (топонімів, тобто географічної номенклатури), а також засвоєння знань про розташування об’єктів і явищ. Знання географії назв допоможе краще зрозуміти і зміст літературних творів, історичних подій тощо. Зрозуміло, що інформація традиційної карти (стінної, текстової або карти з атласу) досить швидко старіє. Крім того, тематика наявних карт не завжди відповідає змісту бінарних уроків, тому до таких навчальних занять потрібно розробляти окремі карти. Наприклад, для проведення бінарного уроку географії і української літератури необхідною є карта "Імена видатних українських письменників на карті світу" з інформацією про видатних митців: місць у різних країнах світу, з якими вони пов'язані, вказівкою на час, у який вони там перебували тощо, зазначенням місця закордонного мешкання українських письменників, які емігрували. Розроблена карта про письменників за шкільним курсом української літератури для 10 класу вміщує також світлини українських письменників, зокрема І.Багряного (1906-1963), В.Барки (1908-2003), Є.Маланюка (1897-1968), О.Ольжича (1907-1944), Т.Осьмачки (1895-1962), У.Самчука (1905-1987), О.Теліги (1906-1942) та інших. До бінарного уроку географії та історії під час вивчення географії Дніпропетровської області розроблено тематичну карту про видатних особистостей, життєдіяльність яких в різні історичні періоди була пов'язана з регіоном (рис.2).

 

SHAPE  \* MERGEFORMAT

 

Рис.2. Приклад карти до бінарного уроку географії і історії

З метою оцінки ефективності бінарних уроків було проведено педагогічний експеримент. Дослідницька роботи проводилася для  визначення значення використання спеціально розроблених наочних засобів навчання, їх конструкцій та ефективності методики їх використання; для аналізу труднощів, що виникають у роботі із традиційними наочними засобами навчання і сучасними, створеними для бінарних уроків. Протягом 2008-2009 навчального року в середній загальноосвітній школі № 35 Жовтневого району м.Дніпропетровська проводився педагогічний експеримент із впровадження системи бінарних уроків у профільних 10 класах – універсальному і філологічному з поглибленим вивченням англійської мови.

У педагогічному експерименті було задіяно 40 учнів. На першому етапі використовувалася методика попередніх зрізів, що дало можливість отримати вихідні характеристики знань; на головному етапі визначались об'єм знань, їх системність, міцність, а також свідомість учнів. Під об'ємом знань розуміли кількісну їх характеристику, а саме: число фактів, понять, законів, які засвоїли учні. Системність знань розглядали як розуміння школярами внутрішньої логіки предмета, що вивчається; свідомість учнів – як усвідомленість і вміння оперувати теоретичними знаннями. Вимірювали також міцність знань, тобто здатність учнів до довгочасного утримання вивченого в пам'яті.

Педагогічний експеримент передбачав і попередню психолого-педагогічну діагностику учнів, а саме: вивчення типу темпераменту; визначення типу пам’яті, який переважає в кожного школяра; з'ясування рівня розумового розвитку; встановлення особистого ставлення до навчання та здатності до самостійного здобуття знань тощо.

Висновки. Бінарні уроки сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів,  активному, емоційному сприйняттю ними нових знань, розвитку в них творчого, самостійного, гнучкого мислення. Тому проведення бінарних уроків має оптимальний ефект у класах, у яких переважають учні з нестійкою увагою, незначним інтересом до засвоєння предмета.

Для підвищення ефективності бінарних уроків необхідна теоретико-методична і практична підготовка вчителів: на основі самоосвіти  (методичні та психолого-педагогічні джерела); на засіданнях методичних об’єднань; на курсах підвищення кваліфікації; під час підготовки і проведення уроків такого типу вчителями, які мають відповідний досвід роботи.

 

Список використаних джерел

1. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / упорядники В.М.Андрєєва, В.В. Григораш. – Харків : Основа, 2006. – 352 с.

2. Хуторской А.В. Практикум по дидактике и современным методикам обучения: учебное пособие / А.В.Хуторской. – СПб. : Питер, 2004. – 541с.

 

Зеленская Л.И., Черевко Т.В.  Научно-методическое обеспечение бинарных уроков географии и других предметов  в профильных классах

Рассмотрено структуру и содержание бинарных уроков географии с другими учебными предметами. Предложено классификацию бинарных уроков по видам деятельности. Для эффективного проведения бинарных уроков с целью реализации межпредметных связей сосредоточено внимание на  использовании традиционных и современных электронных средств обучения. Приведен вариант тематической карты.

 

Ключевые слова: бинарный урок, межпредметные связи, традиционные и электронные средства обучения, тематические карты.

 

Zelenska, L. & Cherevko, T. The scientific-methodical basis of the binary geography lessons and other  disciplines in type classes

The structure and content of the binary geography lessons is considered with other disciplines. Classification of the binary lessons is executed on the types of activity. An accent is done on sharing of the traditional and electronic facilities of teaching for effective introduction of binary lessons to implement interdisciplinary connections, namely, on the process of creation and use of additional teaching funds in the form of thematic maps. The variant of map is resulted.

 

Key words: binary lesson, interdisciplinary communication, traditional and e-learning, thematic maps.