Берестецька Н.В.,

викладач кафедри англійської мови та перекладу Національної академії державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького, кандидат педагогічних наук

 

 

Інтегроване навчання як інноваційна форма організації процесу іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей

 

Розкрито сутність понять "інтеграція", "інтегроване заняття". Проаналізовано особливості інтегрованого навчання у процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей. Представлено організацію бінарного уроку, вибір вправ та завдань для кожного етапу бінарного заняття з англійської мови.

 

Ключові слова: інтеграція, інтегрований урок, майбутні офіцери-прикордонники, іншомовна підготовка.

 

Постановка проблеми. В умовах сучасного етапу розвитку суспільства  значною мірою актуалізується проблема підготовки компетентних спеціалістів-інженерів, орієнтованих на підвищення свого професійного рівня. Формування високого рівня професійної компетентності стає однією з основних функцій  процесу підготовки майбутніх інженерів, що передбачає пошук нових організаційно-методичних засобів і технологій підвищення якості підготовки фахівців [10].

Діяльність вищого військового навчального закладу спрямована на формування високоосвіченої, інтелектуально розвиненої особистості майбутнього офіцера з розумінням сутності зв’язків явищ та процесів професійної діяльності. Незначний зв’язок між предметами, що вивчаються, спричиняє труднощі у процесі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, оскільки самостійність навчальних дисциплін перешкоджає формуванню цілісної картини світу та органічному сприйняттю дійсності. Для прикладу, мовна підготовка майбутніх інженерів часто здійснюється осторонь динамічних процесів у сфері науки, техніки та виробництва. Вважаємо, що саме інтегрована форма навчання орієнтована на ефективне вирішення зазначених вище проблем.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання інтегрованого навчання посідає значне місце у дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених. Так, Є.Глінська, Б.Тітова, Г.Максимов, В.Максимова вивчали міжпредметні зв’язки в навчанні. Л.Капічнікова, В.Філіпов досліджували інтегроване навчання під час іншомовної підготовки майбутніх спеціалістів. Вітчизняні дослідники (О.Рудницька та інші) здебільшого вивчали інтегроване навчання в межах початкової школи, а вища освіта залишалася осторонь імплементації бінарних уроків у навчально-виховний процес. Отже, проблема інтегрованого навчання у процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей потребує детального вивчення.

Мета статті – вивчення особливостей інтегрованого навчання у процесі іншомовної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей, а також визначення вправ і завдань для бінарного заняття з англійської мови.

Виклад основного матеріалу. Поняття "інтеграція" означає "процес пристосування і об’єднання розрізнених елементів в єдине ціле при умові їх цільової та функціональної однотипності" [5, с. 16]. Інтеграція виникла як явище фундаментальних наук на противагу диференціації; остання ж заклала основи і необхідність інтеграції.

Аналіз психолого-педагогічної літератури [1-9] дав можливість визначити, що інтегроване заняття – це заняття, яке проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах. Інакше кажучи, інтеграція – це не поєднання, а взаємопроникнення двох або більше предметів,  тобто не поєднання частин, а об’єднання їх в єдине ціле на основі спільного підходу.  На сучасному етапі розглядають три рівні інтеграції, кожний з яких має свою логічну структуру [5].

На першому рівні інтеграційної взаємодії формуються міжпредметні зв’язки. У педагогічній науці міжпредметні звязки розглядаються як міжнаукові звязки; як умова, що забезпечує послідовне відображення у змісті предметів обєктивних взаємодій, які мають місце в природі; як умова виховуючого та розвивального навчання; як принцип навчання і т.д. Міжпредметні зв’язки натепер розуміють як "систему відношень між знаннями, уміннями та навичками, які формуються в результаті послідовного відображення в засобах, методах та змісті навчальних дисциплін тих обєктивних звязків, що існують в реальному світі" [6, с. 62], тобто в широкому розумінні слова – це педагогічний еквівалент дидактичних звязків, які реалізуються в навчальному процесі.

Другий рівень інтеграції це синтез взаємодіючих наук на основі певної базової дисципліни. При цьому йдеться не про механічне злиття інформації взаємодіючих дисциплін чи про поглинання одного предмета іншим;  мається на увазі так званий "внутрішньодисциплінарний синтез, який обєднує різні теорії в рамках одного предмета" [5, с. 20]. Такий синтез має діалектичний характер, дає можливість ураховувати диференціацію знань, є методом досягнення єдності наукових знань.

Третій рівень інтеграції найменш досліджений етап інтеграції – трактується як створення цілісної інтегративної системи, зокрема інтегративного курсу. Саме такий курс можна укласти у процесі вивчення англійської мови майбутніми офіцерами-прикордонниками інженерних спеціальностей.

Розглянемо сутність поняття "інтегроване заняття". Аналіз психолого-педагогічної літератури [1-12] дав можливість визначити, що інтегроване заняття – це таке, що проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, теорій, відображених у різних науках і відповідних їм навчальних предметах.

Проведення інтегрованого заняття забезпечує формування у курсантів професійних навичок, цілісної системи уявлень про майбутню професійну діяльність; сприяє поглибленню та розширенню знань майбутніх офіцерів-прикордонників, збільшенню діапазону їх практичного застосування у процесі виконання службових завдань.

Особливої уваги в цьому аспекті набуває проблема підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до іншомовного професійного спілкування, зокрема – курсантів немовних спеціальностей. Так, майбутні інженери потребують специфічних іншомовних навичок, а саме: знання професійної термінології, типових скорочень та кліше, навичок письмової комунікації, а також усного спілкування в межах виконання службових завдань. Викладач англійської мови не в змозі одноосібно ефективно виконати такі навчальні завдання, тому під час вивчення професійно спрямованих тем з дисципліни "Англійська мова" (наприклад, теми "Технічні засоби охорони кордону" тощо) виникає нагальна необхідність залучення спеціалістів технічних галузей.

Отже, підготовку та проведення інтегрованого заняття з іноземної мови з теми "Технічні засоби охорони кордону" здійснюють два викладачі: викладач англійської мови, який є ведучим, а також викладач технічних дисциплін, який має консультативну функцію. Їх завдання полягають у визначенні змісту та обсягу навчального матеріалу з тих навчальних предметів, які вони викладають, відповідно до поставлених цілей та завдань інтегрованого уроку; вибір форм і методів реалізації навчального матеріалу; визначення об’єктивних наявних зв’язків між базовими знаннями, які можна інтегрувати [7]. При цьому необхідно враховувати специфіку кожного навчального предмета та його можливості у розкритті загальних законів, теорій, ідей, які є інтегрувальною основою кількох навчальних предметів [7]. У нашому випадку це дві навчальні дисципліни – "Англійська мова" та "Автомобільна підготовка та експлуатація автомобільної техніки" [9].

Необхідна також координація діяльності та дій викладачів у процесі підготовки та проведення інтегрованого заняття. Координатором, зазвичай, є провідний викладач з певної проблеми. Його обов’язками є такі: конструювання змісту дидактичного матеріалу, визначення його оптимального обсягу й ролі кожного викладача на занятті, засобів їхньої взаємодії та активізації діяльності курсантів під час заняття, раціональної технології реалізації змісту інтегрованого заняття, досягнення мети [4].

Структура інтегрованого заняття зумовлюється поставленими цілями та завданнями, детермінується змістом навчання, особливостями діяльності викладачів та курсантів. Оскільки інтегроване заняття – це насамперед заняття систематизації та узагальнення знань, умінь і навичок курсантів [12], його оптимальною структурою буде така: повідомлення теми, цілей та завдань заняття; мотивація навчальної діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників; актуалізація та корекція опорних знань; повторення й аналіз основних фактів, подій, явищ; творче перенесення здобутих знань і набутих навичок у нові ситуації; узагальнення та систематизація навчальних досягнень курсантів, основних ідей та наукових теорій, предметів, що є складовими інтегрованого заняття.

Важливу роль у підвищенні ефективності інтегрованого заняття такого типу відіграє його навчально-матеріальне та технічне оснащення (демонстраційні матеріали та прилади; матеріали для проведення дослідів, спостережень; аудіо- та візуальні засоби, таблиці, графіки, схеми, інструкції, тренажери, дисплеї тощо).

Провідний викладач під час заняття забезпечує високий рівень організації та дисципліни курсантів, їх самостійність, активність, ініціативність, демократичність, тактовність та етику спілкування; при цьому велике значення має інтегрована діяльність "активних" учасників заняття (курсантів і викладачів). Ґрунтовність, новизна, логічність і послідовність повідомлень курсантів, своєчасна корекція їхньої навчально-пізнавальної діяльності  у ході заняття, поєднання зусиль "активних" і "пасивних" учасників (інформаторів і слухачів) сприяє реалізації поставлених цілей та завдань інтегрованого заняття.

Підбиває підсумки інтегрованого заняття також провідний викладач разом з курсантами [3]. Алгоритм їхніх дій приблизно такий: співвідношення  досягнутих результатів з поставленими цілями та завданнями заняття, повідомлення про реалізацію змісту заняття (повністю, частково, не реалізовано); оцінка кращих повідомлень курсантів з точки зору інтеграції знань; аналіз недоліків у діяльності курсантів і виявлення резервів підвищення ефективності інтегрованого заняття, рівня навчальних досягнень курсантів.

Експериментальні дослідження, спостереження, опитування викладачів ВВНЗ, а також власний педагогічний досвід дозволяють стверджувати, що інтегроване заняття, що об’єднує діяльність викладачів різних дисциплін, значною мірою активізує навчальний процес, сприяє встановленню дієвих міжпредметних зв’язків.

Розглянемо стислий план інтегрованого заняття та його основних структурних елементів.

Тема. Технічні засоби охорони кордону. Будова автомобіля.

Вид заняття: інтегроване заняття.

Цілі та завдання заняття. Освітня – узагальнення та систематизація знань щодо будови автомобіля засобами іноземної мови; розширення професійних знань, кругозору. Виховна – залучення курсантів до виконання службових обов’язків, зосередження уваги майбутніх офіцерів-прикордонників на сучасних досягненнях науки і техніки, тобто технічних засобах охорони кордону. Розвивальна – формування потреби у здобутті знань, їх застосування, зокрема і в повсякденній практичній діяльності.

 Обладнання: підручники, аудіо- та відеозаписи, тестові завдання, ілюстративний матеріал, картки.

Технічні засоби навчання: мультимедійна презентація, принтер.

План проведення заняття.

1. Організаційний момент. Рапорт чергового. Повідомлення теми заняття, ознайомлення курсантів з коротким планом заняття (викладач англійської мови здійснює англійською мовою).

2. Основна частина. Уведення в іншомовне середовище. Повторення вивченого матеріалу щодо номенклатури транспортних засобів, а також будови автомобіля (за необхідності пояснення відбувається українською мовою і здійснюється викладачем технічної дисципліни). Вивчення нового лексичного матеріалу (семантизацію технічних термінів потрібно здійснювати пояснювально-ілюстративним методом за допомогою зорових опор – дошки, роздавального матеріалу, ТЗН тощо, – а також на основі перекладу лексичних єднань українською мовою. Вживання лексики іноземною мовою ілюструється прикладами). Робота з текстом професійного спрямування (рекомендується розпочинати після перегляду (прослуховування) інформаційних повідомлень з теми англійською та українською мовами). Проведення ділової гри (проведення конференції відбувається із залученням експертів. Викладачеві також рекомендується призначити курсанта для здійснення усного послідовного перекладу під час драматизації діалогів. За наявності часу під час заняття курсантам пропонується розширити репліки, трансформуючи діалогічні висловлювання в монологічні).

3. Заключна частина. Демонстрація курсантами вміння узагальнювати засвоєну інформацію, робити висновки та відповідати на запитання.  Підбиття підсумків заняття та оцінювання діяльності курсантів викладачами.

Висновки. Таким чином, інтеграція навчальних дисциплін в межах ВВНЗ – не механічна діяльність, а складний процес, що вимагає змін у змісті навчальних предметів, посилення в них спільних цілей та теоретичних концепцій. Можливість імплементації принципів інтегрованого навчання дозволяє здійснювати підготовку курсантів до іншомовного професійного спілкування більш ефективно, а отже – посилює мотивацію, сприяє формуванню готовності до якісного виконання службових завдань у майбутньому, всебічно розвиненої особистості майбутнього офіцера-прикордонника.

 

 

Список використаних джерел

1. Берестецька Н. В. Інтегроване навчання як умова формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників інженерних спеціальностей до іншомовного професійного спілкування / Н. В. Берестецька, О. В. Герасимюк // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів Х Міжнародної наук.-практ. конф., (м. Вінниця, 14-16 вересня 2010 р.) / Вінницький Національний технічний університет. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – С. 309- 312.

2. Глинская Е. А. Межпредметные связи в обучении / Е. А. Глинская, Б. В. Титова. – Тула, 1980. –  44 с.

3. Данилюк Д. Я. Учебный предмет как интегрированная система / Д.Я.Данилюк // Педагогика. – 1997. – № 4. – С. 24-28.

4. Капичникова Л. Н. Межпредметные связи в обучении языкам / Л.Н.Капичникова // Русский язык в национальной школе. – 1986. – № 10. – С. 7.

5. Козловська І. М. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів професійно-технічної школи: дидактичні основи : монографія / за ред. С.У.Гончаренка /  І.М.  Козловська. – Львів : Світ, 1999. – 302 с.

6. Коломієць А. М. Міжпредметні звязки у контексті проблеми інтеграції / А.М.Коломієць, Д.І.Коломієць // Педагогіка і психологія професійної освіти. Львів, 1999. – № 2. С. 61-66.

7. Максимов Г. К. К дискуссии об интеграции школьных предметов / Г.К.Максимов // Педагогика. – 1996. – № 5. – С. 114-115.

8. Максимова В. Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном процессе современной школы / В. Н. Максимова. – М. : Просвещение, 1986. – 146 с.

9. Максимова В. Н. Межпредметные связи в обучении / В. Н. Максимова, Н. В. Груздева. – М. : Просвещение, 1987. – 123 с.

10. Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні та розвитку трудового потенціалу України / С. Ніколаєнко // Вища освіта.  – 2005. – № 2. – С. 16-22.

11. Рудницька О. Інтегративні зв’язки у викладанні предметів художньо-естетичного циклу / О. Рудницька // Початкова школа. – 2001. – № 5. – С. 40-43.

12. Филиппов В. Интеграция : дань моде или реальная потребность? / В.Филиппов // Учительская газета. – 1998. – № 3. – С. 6-7.

 

Берестецкая Н.В. Интегрированное обучение как инновационная форма процесса иноязычной подготовки будущих офицеров-пограничников инженерных специальностей

Раскрыто понятия "интеграция", "интегрированное занятие". Проанализировано особенности интегрированного занятия в процессе иноязычной подготовки будущих офицеров-пограничников инженерных специальностей. Представлено организацию бинарного урока, выбор упражнений и заданий для каждого этапа бинарного занятия по английскому языку.

 

Ключевые слова: интеграция, интегрированный урок, будущие офицеры-пограничники, иноязычная подготовка.

 

Berestetska, N. V. Integrated education as innovation form of organization of process of teaching the foreign language to officers-borderguards of engineer specialties

The notions of integration and integrated lesson have been described. The peculiarities of integrated lesson within the process of foreign language training of future officers-borderguards of engineer specialties have been analyzed. The organization of binary lesson has been examined; the selection of exercises and tasks designated to particular stage of binary lesson on the English language has been outlined.

 

Key words: integration, integrated lesson, future officers-borderguards, foreign language training.