Дегтярьова Г.А.,

доцент кафедри методики суспільно-гуманітарних дисциплін Харківської академії неперервної освіти, кандидат педагогічних наук, учитель-методист

 

 

Інноваційні форми роботи з удосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників у системі неперервної освіти

 

 У статті характеризовано форми підвищення кваліфікації, спрямовані на вдосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників в умовах післядипломної педагогічної освіти, зокрема тематичні курси, спецкурси, участь у науково-дослідній роботі.

 

Ключові слова: курсовий період, тематичні курси, міжкурсовий період, спецкурси, майстер-клас, науково-дослідна робота, програмно-цільовий проект, творчі групи.

 

Інтенсивне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу вітчизняної освіти є національним пріоритетом. Так, у Державній програмі "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" та в Державній цільовій програмі впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року наголошується, що важливим завданням вітчизняної освіти, від успішності вирішення якого визначальною мірою залежатиме розвиток країни та її місце у світовій спільноті, є підготовка юного покоління до життя і діяльності в умовах сучасного інформаційного суспільства. Розв’язання поставленого завдання потребує комплексного підходу до інформатизації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах і зумовлює нагальну потребу у високоосвічених педагогічних кадрах, спроможних ефективно використовувати потенціал сучасних комп’ютерно орієнтованих систем навчання в різних напрямах професійної діяльності, активно створювати інформаційне навчальне середовище в освітньому закладі. Тому одним із завдань закладів післядипломної освіти є вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в аспекті впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у навчально-виховний процес, забезпечення володіння відповідними компетенціями всіма педагогічними працівниками.

Метою статті є розкриття сутності інноваційних форм підвищення кваліфікації, спрямованих на вдосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників в умовах післядипломної педагогічної освіти.

Однією з інноваційних форм підвищення кваліфікації вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у КВНЗ "Харківська академія неперервної освіти" є проведення тематичних курсів, на яких поглиблюються знання вчителів з певної теми, наприклад, "Гуманізація навчально-виховного процесу в основній школі засобами інформаційно-комунікаційних технологій", "Використання комп’ютерно орієнтованих систем навчання на уроках української мови та літератури", "Використання комп’ютерно орієнтованих систем навчання на уроках російської мови та світової літератури" тощо.

Метою тематичних курсів  є оновлення, удосконалення, поглиблення професійної підготовки вчителя, розкриття ролі інформаційно-комунікаційних технологій у створенні умов для самореалізації та саморозвитку особистості, особливостей побудови навчально-виховного процесу з використанням комп’ютерно орієнтованих систем навчання; забезпечення особистісно орієнтованого підходу в навчанні на основі впровадженню ІКТ; здобуття вчителями-філологами теоретичних знань щодо основ пошуку, збереження, перетворення, передавання та використання інформації; вироблення практичних навичок у галузі інформаційно-комунікаційних технологій для їх раціонального використання в повсякденному навчально-виховному процесі.

Ще однією із форм підвищення ІКТ-компетентності вчителів-філологів у курсовий та в міжкурсовий період є їх навчання за програмами спецкурсів, наприклад, за спецкурсом "Використання комп’ютерно орієнтованих систем навчання на уроках української мови та літератури", що забезпечує здобуття вчителем необхідних знань з використання інформаційно-комунікаційних технологій та ресурсів Інтернет у навчальному процесі і формування ІКТ-компетентності педагогів, ознайомлення з досвідом упровадження ІКТ в освітній процес учителями як Харківської області, так і України, сприяє розробленню власних дидактичних матеріалів з предмета, самооцінюванню педагогами власної ІКТ-компетентності до початку навчання за програмою спецкурсу і після цього. Важливо, що програма спецкурсу доповнена науково-методичним посібником, у якому вміщено дидактичні матеріали з тем, що пропонуються для вивчення, списки літератури до кожної з тем; практичні завдання; перелік освітніх сайтів мережі Інтернет, корисних учителеві української мови і літератури.

Передбачено також обов’язкове вхідне і вихідне анкетування слухачів тематичних курсів, спецкурсів за допомогою опитувального листа, який було розроблено викладачами та методистами академії для з’ясування рівня ІКТ-грамотності вчителів-предметників і відповідної диференціації навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів або спецкурсах. Оброблення даних анкетування (вчителі здійснюють самооцінку рівнів володіння інформаційно-комунікаційними технологіями до початку і після навчання) свідчить про те, що навчання на тематичних курсах, спецкурсах дає можливість підвищити рівень ІКТ-компетентності вчителів-предметників. Результати анкетування також свідчать про засвоєння ІКТ і формування готовності до впровадження в освітню діяльність технологій і ресурсів, розроблених відповідно до вимог, змісту та методики того чи іншого навчального предмета (рис. 1).

Рис. 1. Рівень ІКТ-компетентності вчителів-предметників ЗНЗ Харківської області

 

Участь у науково-дослідній діяльності – це ще одна форма підвищення кваліфікації вчителів у міжкурсовий період. Для самовдосконалення професійної компетентності вчителі  за власним  бажанням можуть брати участь у роботі творчих груп, функціонування яких передбачено програмно-цільовими проектами (ПЦП).

Розглянемо це на прикладі програмно-цільового проекту "Комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання у професійно-педагогічній діяльності вчителя загальноосвітнього навчального закладу" (затвердженого методичною радою ХОНМІБО, протокол № 4 від 27.11.2008 р.), який є складовою комплексного проекту "Безперервна післядипломна освіта". Участь у цьому проекті дозволяє вчителю певного фаху реалізувати такі завдання: ознайомитися з теоретичним аналізом наукових підходів до використання комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання у професійній педагогічній діяльності; за підтримки науковців академії обґрунтувати та розробити моделі застосування цих систем у викладанні  шкільних курсів навчальних предметів; взяти участь в апробації системи спецкурсів підвищення ІКТ-компетентності вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів; на основі власного досвіду і з допомогою науковців та методистів академії розробити рекомендації для колег щодо впровадження комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально-виховний процес.

Важливо, що реалізація цього проекту здійснюється на трьох рівнях: обласному, районному (міському) та рівні закладу освіти. Таким чином здійснюється мережева взаємодія між усіма рівнями освіти в регіоні.

Формами реалізації ПЦП є проведення обласних (районних, міських) науково-практичних конференцій, Інтернет-конференцій, науково-методичних, науково-практичних, інструктивно-методичних семінарів, а також проведення тематичних курсів підвищення кваліфікації, спецкурсів відповідної спрямованості, днів аналізу та регуляції (ДАРи).

Хочемо звернути увагу на те, що ПЦП реалізується за кількома напрямами:

–  організаційним:

2008 оприлюднено ПЦП "Комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання у професійно-педагогічній діяльності вчителя ЗНЗ"
2008-2009 проінформовано загальноосвітні навчальні заклади області та міста про запровадження ПЦП "Комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання у професійно-педагогічній діяльності вчителя ЗНЗ"
Лютий 2010 творено тимчасові творчі колективи, які будуть співпрацювати в реалізації програмно-цільового проекту (на основі заявок від районів)

 

–  науково-інформаційним:

2008-2009 проінформовано педагогічних працівників щодо впровадження  проекту на курсах підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з навчально-виховної, науково-методичної роботи, учителів-предметників ЗНЗ;
2009 проведено анкетування вчителів-предметників ЗНЗ Харківської області (233 особи), які проходили курси підвищення кваліфікації
2009 розроблено і впроваджено програму спеціальних курсів для вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів "Використання комп’ютерно орієнтованих систем на уроках української мови та літератури"
2010 розроблено програму тематичних курсів з питання використання ІКТ у професійній діяльності вчителів початкового навчання, української мови і літератури, російської мови і світової літератури, географії, історії та правознавства, математики й хімії
2009-2010 здійснено підготовку науково-методичних матеріалів для проведення заходів у межах реалізації програмно-цільового проекту
   проведено обласні науково-методичні семінари з тем:
02.06.2009 "Способи застосування вчителем-предметником комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ)" для методистів Р(М)МК;
08.06.2010 "Напрями роботи творчих груп учителів-предметників з організації навчання із застосуванням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в ЗНЗ".
  проведено Інтернет-конференції з тем:
10.06.2009 "Науково-методичний супровід організації навчання із застосування комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в ЗНЗ";
31.03.2010 "Характеристика напрямів роботи творчих груп учителів-предметників з проблеми організації навчання із застосуванням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в ЗНЗ";
28.10.2010 "Підбиття підсумків І етапу роботи членів творчих груп учителів-предметників з проблеми організації навчання із застосуванням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в ЗНЗ. Обговорення результатів"
28.10.2010 "Підбиття підсумків ІІ етапу роботи членів творчих груп учителів-предметників з проблеми організації навчання із застосуванням комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в ЗНЗ. Обговорення результатів"
Вересень 2010 Створено сайт (вересень 2010 року) (https://sites.google.com/site/pcnaurokah/) з метою забезпечення інформування освітянського загалу щодо ходу реалізації ПЦП та розміщення розробок членів творчих груп (рис. 2)
            

 

 

Рис. 2. Сайт на забезпечення інформування освітянського загалу щодо ходу реалізації ПЦП та розміщення розробок членів творчих груп

 –  інноваційним:

 

2010

організовано роботу творчих груп за напрямами:

1. Розробка моделі формування інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів.

2. Розробка науково-методичного супроводу використання можливостей педагогічних програмних засобів навчального призначення як складової комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально-виховному процесі.

3. Розробка науково-методичного супроводу використання можливостей освітніх сайтів мережі Інтернет як складової комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально-виховному процесі.

4. Розробка науково-методичного супроводу використання можливостей програмного забезпечення загального призначення як складової комп’ютерно орієнтованих методичних систем навчання в навчально-виховному процесі

 

– науково-практичним:

2010 у ході реалізації ПЦП та в межах мережевої взаємодії між структурними підрозділами академії було підготовлено навчально-методичний посібник "Підготовка вчителя до проведення сучасного уроку в умовах інформатизації освіти", який вченою радою рекомендовано до участі у ІІ Всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти в номінації "Навчальний процес" (2010) (ІІІ місце)

 

–  аналітичним:

2009-2010 на основі інформації від районів створюється база даних учителів-предметників загальноосвітніх навчальних закладів, які використовують у навчально-виховному процесі комп’ютерно орієнтовані методичні системи навчання (за базовими предметами);
2010 Центром моніторингу якості освіти здійснено аналіз анкет вчителів, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації з питання використання ІКТ вчителями-предметниками у своїй професійній діяльності (233 особи). Окремі результати подано на рис. 3-6

 

 

  

 

Рис. 3. Використання ІКТ  на уроках як інструмента формування предметних компетенцій учнів

 

 Рис. 4. Використання ІКТ  на уроках як інструмента формування життєвих компетенцій учнів

 

 

Рис. 5. ІКТ не використовуються у професійній діяльності, оскільки відсутні умови для використання ПК та ІКТ у навчальному процесі

 

 

Рис. 6. ІКТ не використовуються у професійній діяльності, оскільки вчителі не володіють методикою використання ІКТ на своїх уроках

 

У межах реалізації ПЦП та у ході проведення ярмарок педагогічних ідей проводяться також майстер-класи, під час яких учителі презентують власний досвід зі створення програмних засобів навчального призначення та їх використання у практичній діяльності, а також знайомлять з особливостями використання методу проектів на уроках, що передбачає застосування ІКТ.

Наприклад, під час майстер-класу з теми "Використання комп’ютерно орієнтованих систем навчання на уроках української мови і літератури" представлявся досвід роботи вчителів української мови та літератури регіону з питання застосування ІКТ у професійній діяльності. Так, О.М.Супрунова, вчитель української мови та літератури Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 Харківської міської ради, розкрила особливості використання комп’ютера на уроках української мови і літератури, вчителі О.А.Чуприна (загальноосвітня школа І-ІІІ ст. с. Ст. Гнилиця), С.О.Чуприна (Малинівська гімназія), О.М.Редька та А.О.Комбарова (загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт. Малинівка), Т.М.Руденко та Т.І.Бєлянкіна (комунальний заклад "Чкалівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст."), В.І.Малій (Есхарівська загальноосвітня школа І-ІІІ ст.) представили досвід педагогів Чугуївського району Харківської області зі створення програмних засобів навчального призначення та їх використання  у практичній діяльності, таких, як "Синтаксис простого речення" (електронний посібник з української мови для учнів 9 класу), "Мовні тренажери" (електронний комплекс навчально-контролюючої програми з української мови для учнів 5 класу) тощо. Л.І.Литвин (Дергачівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Дергачівського району Харківської області), В.Л.Вінник (Манченківська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Харківського району Харківської області), Г.В.Яценко (Харківська гімназія № 144 Харківської міської ради) презентували досвід з використання методу проектів на уроках української мови і літератури, що передбачає застосування ІКТ. На  рис. 7-9 подано фрагменти окремих розроблень учителів.

 

   

 Рис. 7. Фрагменти електронного методичного посібника для вчителів української літератури "Комп’ютерні презентації на уроках української літератури в профільних класах" (автор В.І.Малій )

 

 

                                       

 

 Рис. 8. Фрагменти електронного посібника з української мови для 9 класу "Синтаксис простого речення" (автори О.А.Чуприна, С.О.Чуприна)

                                   

 

 Рис. 9. Фрагменти комплексу навчально-контролюючої програми з української мови для учнів 5 класів загальноосвітніх шкіл "Мовні тренажери" (автори Т.М.Руденко, Т.І.Бєлянкіна)

 

Участь у майстер-класах дозволяє акцентувати увагу на основних способах застосування вчителем ІКТ у своїй професійній діяльності, а також ознайомити з досвідом роботи вчителів області з питання самостійного створення програмних педагогічних засобів і застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

На основі зазначено вище можемо зробити такі висновки:

1. Проведення тематичних курсів і спецкурсів є однією із форм модернізації  організації навчання в системі післядипломної педагогічної освіти, спрямованої на вдосконалення ІКТ-підготовки вчителів-предметників.

2. Вхідне анкетування слухачів тематичних курсів і спецкурсів дозволяє вибудувати індивідуальну траєкторію навчання для кожної навчальної групи.

3. Участь учителів-предметників у міжкурсовий період у науково-дослідній діяльності створює умови для підвищення  рівня їхньої професійної компетентності за рахунок участі в роботі творчих груп, в науково-практичних конференціях, Інтернет-конференціях, науково-методичних, науково-практичних, інструктивно-методичних семінарах, семінарах-практикумах, майстер-класах.

 

 

Дегтярева Г.А. Инновационные формы работы по совершенствованию ИКТ-подготовки учителей-предметников в системе непрерывного образования

В статье характеризированы формы повышения квалификации, направленныее на совершенствование ИКТ-подготовки учителей-предметников в условиях последипломного педагогического образования, в частности тематические курсы, спецкурсы, участие в научно-исследовательской работе.

 

Ключевые слова: курсовой период, тематические курсы, межкурсовой период, спецкурсы, мастер-класс, научно-исследовательская работа, программно-целевой проект, творческие группы.

 

Dehtyaryova, G. A. Innovative ways of working to improve teacher training informatychnoyi-Subject in continuing education

In the article describes these forms of training aimed at improving teacher training informatychnoyi-Subject in postgraduate education, as thematic courses, special courses, participation in research work.

 

Key words: exchange rate period, thematic courses, mezhkursovoy period, special courses, master-class scientific research, software-focused project, the creative team.