УДК 377.1

Капченко Л.М.,

завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії  професійного навчання незайнятого населення Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, кандидат педагогічних наук

  

Моделювання роботи у професійно-технічних навчальних закладах державної служби зайнятості

 

 У статті теоретично обґрунтовано основи моделювання роботи, запропоновано розроблену модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості.

 

Ключові слова: моделювання, планування, модель комплексної організаційно-педагогічної діяльності державної служби зайнятості, професійно-технічний навчальний заклад державної служби зайнятості.

 

Формулювання цілей статті. Метою статті є обґрунтування основ управління педагогічним колективом навчального закладу, що сприятиме формуванню моделі навчально-виховної та навчально-виробничої діяльності професійно-технічного навчального закладу державної служби зайнятості та в подальшому призведе до покращення діяльності керівників, викладачів, майстрів виробничого навчання, а також слухачів-безробітних та ефективної роботи навчального закладу в цілому.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Моделювання систем різних видів і рівнів досить змістовно розкрито у працях зарубіжних і вітчизняних дослідників, зокрема М.М.Амосова, В.Г.Афанасьєва, І.В.Бестужева-Лади, Б.А.Глинського, О.А.Дейнеки, Ю.М.Кулюткіна, І.Б.Новік, Г.Х.Попова, А.С.Стрепетова, В.А.Штофа та інших. Специфічний різновид моделювання – планування у сфері управління установами і закладами освіти, а також в управлінні навчально-виховною і методичною роботою, підвищенням кваліфікації – були здійснені Ю.П.Батишевим, Е.С.Березняком, В.І.Бондарем, В.І.Бражником, І.П.Волковим, Б.С. Гершунським, Ю.П.Грязновим, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльниковою, М.Г. Захаровим, С.Е. Каркліною, О.М. Коберником, Ю.А. Конаржевським, В.В. Корабейниковим, Ю.К. Кузнєцовим, А.О. Лігоцьким, В.І.Масловим, Т.Г.Навазовою, В.С.Пікельною, Г.А.Побєдоносцевим, А.А.Поповим, В.О.Сухомлинським, В.С.Татьянченко, І.К. Шалаєвим, Ю.М. Швальбом та іншими дослідниками. Окремі питання планування організаційно-педагогічної діяльності професійного навчання незайнятого населення розглянуті О.О.Вакуленко, О.В.Киричуком, В.Є.Скульською.

Виклад основного матеріалу. Проаналізовані у зазначених працях наукові та технологічні підходи до моделювання організаційно-педагогічної діяльності, сформульовані на цій основі принципи, правила, вимоги є теоретичним підґрунтям, необхідними положеннями, які завжди випереджають самі процеси (будь-якої діяльності), зокрема і моделювання. Наявність наукових положень щодо планування роботи навчальних закладів як різновиду моделювання стало основою розроблення теоретично обґрунтованої системи планування роботи у професійно-технічних навчальних закладах державної служби зайнятості, яка, на наш погляд, відповідає сучасним вимогам до об’єктів такого рівня.

В основу структури моделі планування роботи навчальних закладів державної служби зайнятості покладено головні напрями їх діяльності: мета, завдання, зміст функціонування різних структурних підрозділів і зміст діяльності окремих осіб. Такий підхід дозволив більш повно, чітко і адекватно відобразити різноманітні зв’язки, притаманні всім компонентам складної цілісності, якою є певний навчальний заклад, побудувати канали прямої і зворотної інформації, що є основою управлінської діяльності.

Запропонована модель комплексного планування роботи професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості (ПТНЗ ДСЗУ) побудована за принципом від абстрактного до конкретного, тобто визначення стратегії і провідних напрямів діяльності навчального закладу та наступної їх декомпозиції і конкретизації відповідно до всіх підструктур (підсистем) об’єкта.

Усі плани об’єднані спільною метою і спрямовані на якісне забезпечення певної ділянки як частки загальної цілісності, від рівня функціонування якої залежить ефективність вирішення завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Цільові функції відносно стабільні, охоплюють головні інтегровані напрями діяльності керівника закладу, є системоутворювальною основою у структурі моделі. Методи і форми реалізації функцій різноманітні та динамічні, однак вони мають бути адекватними змісту діяльності на певному функціональному напрямі, а також варіативними. Така побудова моделі діяльності керівника дозволяє побачити в системі зміст, форми, методи роботи керівника і час, що планується і реально витрачається на певні види управлінської діяльності [3]. У такому плані після його виконання можна установити і проаналізувати причини непередбаченої діяльності за певним функціональним напрямом, що дає змогу внести відповідну корекцію у планування роботи на наступний тиждень. Такий підхід особливо ефективний за наявності комп’ютерної техніки і дає можливість точно сплановувати свою діяльність та її наслідки.

План роботи будь-якого рівня є творчою індивідуалізованою моделлю наступної діяльності, а його структура, форми відображення (за умови дотримання загальних принципів, підходів та вимог) повинні максимально відповідати меті, змісту, умовам і можливостям діяльності конкретного професійно-технічного закладу, його колективу та адміністрації.

Сукупність усіх викладених планів-моделей діяльності різних ділянок ПТНЗ ДСЗУ складає певну систематизовану цілісність, елементи якої якісно пов’язані один з одним і в сукупності є загальною моделлю планування навчально-виховної роботи і виробничої діяльності професійно-технічного навчального закладу.

Запропоновані моделі планування роботи навчальних закладів професійно-технічної освіти не суперечать принципам, положенням про організацію навчально-виробничої діяльності цих закладів, що містяться у законодавчих [1] та нормативних документах Міністерства освіти науки, молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України [6‑9], а творчо розвивають їх зміст у підходах і структурах, що, на наш погляд, більше відповідає сьогоденним реаліям.

Модель комплексної організаційно-педагогічної діяльності державної служби зайнятості передбачає обґрунтоване розкриття основних ланок навчально-виховного і навчально-виробничого процесів, які потребують обов’язкового планування діяльності, її організації, систематичного контролю і наступного аналізу (на засадах використання спеціальних діагностик) результатів діяльності для її обґрунтованої оцінки.

Модель комплексного планування розроблена відповідно до вимог, визначених принципами моделювання:

визначеної цілеспрямованості в діяльності;

певної (обґрунтованої) підпорядкованості у планах роботи;

реальності виконання;

інформаційної достатності;

необхідності реалізації зворотного зв’язку;

функціонально-логічної структуризації.

Обґрунтовано також необхідність введення в "модель комплексного планування роботи" перспективного планування (на 2 і більше років). Зміст цього розділу дає можливість (навіть на оглядовому рівні) спрогнозувати кількість, змістовну різноманітність і складність усіх планів роботи, які повинна розробляти адміністрація професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості.

Основна мета розроблення моделі комплексного планування – надання допомоги керівникам професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості у визначенні основних напрямів планування;  планування роботи основних ланок навчально-виховного і навчально-виробничого процесів.

Запропонована модель комплексного планування має певну структуру, оскільки вся система роботи має (відповідно до наявної законодавчо-нормативної бази) підсистеми (підструктури), які функціонують завдяки зв’язкам, що представлено на рис. 1.

 

 


 

Рис.1. Модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності ПТНЗ ДСЗУ

 

Кожна із визначених підсистем має певні завдання функціонування, характеризується специфічним змістом діяльності, формами і методами роботи, але всім їм притаманні ознаки всієї системи-закладу і спрямовані вони на досягнення загальної мети діяльності закладу.

Ураховуючи, що всі системи моделюються і будь-яка система може бути представлена у формі моделі, робимо висновок, що їм притаманні всі властивості систем.

Модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності державної служби зайнятості дозволяє побачити всю основну систему планів, які необхідно розробляти. Але разом із цим, кожна підсистема може бути розглянута як відносно цілісна система, для прикладу, план виховної роботи може бути розглянутий як відносно цілісна система і тоді він має бути розроблений за певними визначеними підсистемами (наприклад, план виховання здорового способу життя, план трудового і професійного виховання і становлення фахівця, план морального, громадського і духовного розвитку, план масових виховних заходів закладу тощо) [3; 4].

Кожний із керівників професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості Центрів ПТО ДСЗУ – відповідно до запропонованої моделі комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності повинен розробити власну модель, проте зробити йому це буде значно легше, коли він працює зі зразком моделі системи планування, яка має нормативний характер. Нормативна сутність "моделі комплексного планування" значною мірою допомагає керівникам професійно-технічних навчальних закладів визначити стратегічні напрями в системі планування діяльності закладу державної служби зайнятості.

Разом з тим, визначивши ці напрями роботи, керівники закладів у подальшому розробленні планів роботи мають можливість проявити власні творчі здатності як у плануванні роботи, так і в подальшій її організації, наприклад, у процесі планування методичної роботи у професійно-технічних училищах або науково-методичної діяльності у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості України (включаючи навчальні заклади інших форм власності).

Керівники структурних ланок (голови методичних об’єднань або методичних комісій) можуть передбачити у плануванні змісту роботи будь-які нетрадиційні форми діяльності з підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, запровадження інноваційних технологій теоретичного і виробничого навчання, нових форм і методів виховання учнів, слухачів.

Вважаємо за доцільне зауважити, що планування як одна із загальних (технологічних) функцій управління значною мірою визначає загальну результативність організаційно-педагогічної діяльності як керівників закладу, так і всього педагогічного колективу.

На нашу думку, що інтенсивність процесів теоретичного та виробничого навчання безпосередньо залежить від реалізації таких управлінських функцій:

організації діяльності відповідно до розроблених і затверджених планів роботи;

координації діяльності педагогів-андрагогів у всіх ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів;

регулювання роботи (внесення певних коректив), контролю роботи у ході певної зміни її завдань;

обліку діяльності та її аналізу.

Висновки. Запропонована структура моделі комплексного планування не передбачає розроблення та експериментальну перевірку всіх моделей планів, на засадах яких здійснюється організаційно-педагогічна діяльність у навчально-виховному, навчально-виробничому та інших процесах. Водночас зауважуємо, що  розроблена і апробована модель комплексного планування організаційно-педагогічної діяльності дозволяє керівникам професійно-технічних навчальних закладів державної служби зайнятості чітко усвідомлювати зміст планування кожної складової навчально-виховного процесу, визначати пріоритетні напрями діяльності на кожному етапі навчального року тощо.

            Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження не вичерпує всієї повноти вирішення проблеми з моделювання організаційно-педагогічної діяльності в системі управління ЦПТО ДСЗУ.  Подальшого поглиблення і уточнення потребують такі питання: методологія планування роботи ПТНЗ; зміст планів роботи та їх вплив на структуру моделей управління; обґрунтування критеріїв оцінки ефективності запровадження моделей планів у різних ланках навчально-виховного і навчально-виробничого процесів; зміст управлінських функцій, що забезпечують технологію управління різними підрозділами навчальних закладів тощо, що, на нашу думку, вкрай необхідно для ефективного функціонування навчального закладу. Особливої актуальності ці дослідження набувають також з огляду на швидкий розвиток системи професійного навчання безробітного населення [10].

 

Список використаних джерел

1. Закон України "Про професійно-технічну освіту" // Зб. нормативно-правових, та інформаційно-довідкових матеріалів з професійного навчання безробітних. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 356 с.

2. Капченко Л.М. Планування організаційно-педагогічної роботи в професійно-технічних навчальних закладах : наук.-метод. рекоменд. / Л.М. Капченко. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2003. – 44 с.

3. Маслов В.И. Содержание и технология планирования работы в школе : метод. рекомендации / В.И Маслов., В.А. Белоголовский. – К. : ЦИУУ, 1990. – 37 с.

4. Олійник В.В. Планування роботи професійно-технічних навчальних закладів / В.В. Олійник. – К. : ЦІППО АПН України, 2000. – 20 с.

5. Пикельная В.С. Теория и методика моделирования управленческой деятельности (школоведческий аспект): дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Валерия Семеновна Пикельная.– Кривой Рог, 1993. – 374 с.

6. Положення про організацію навчального і виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах // Зб. наказів Міністерства освіти України. – Ч. 2. – К., 2006. – 189 с.

7. Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації // Зб. нормативно-правових, та інформаційно-довідкових матеріалів з професійного навчання безробітних. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 356 с.

8. Положення про навчальний заклад державної служби зайнятості // Зб. нормативно-правових, та інформаційно-довідкових матеріалів з професійного навчання безробітних. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 356 с.

9. Положення про професійно-технічний навчальний заклад // Зб. нормативно-правових, та інформаційно-довідкових матеріалів з професійного навчання безробітних. – К. : ІПК ДСЗУ, 2010. – 356 с.

10. Федоренко В.Г. Вплив економічного розвитку країни на формування системи професійного навчання безробітних / [В.Г. Федоренко, Л.М. Капченко, Р.Л.Капченко, Є.В.Бондаренко] // Економіка & Держава. – 2010. – № 3. – С. 4‑7.

 

Капченко Л.Н. Моделирование работы в профессионально-технических учебных заведениях государственной службы занятости

В статье теоретически обосновано основы моделирования работы, предложено разработанную модель комплексного планирования организационно-педагогической деятельности в профессионально-технических учебных заведениях государственной службы занятости.

 

Ключевые слова: моделирование, планирование, модель комплексной организационно-педагогической деятельности, профессионально-техническое учебное заведение государственной службы занятости, безработные.

 

 

 Kapchenko, L.N. Simulation of vocational and technical education institutions of civil service employment

The article theoretically based base mod operation, conception, planning and educational activities organized vocational and technical educational institutions of civil service employment.

 

Key words: modelling, planning, integrated model of organizational and educational activities of civil service, employment vocational educational institution of civil service employment, unemployed.