Лабудько С.П.,

старший викладач кафедри інформаційно-комунікаційних технологій Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

Розвиток інноваційної ініціативи вчителів у процесі використання сучасного  навчального обладнання

 

У статті розглядаються способи розвитку інноваційної ініціативи вчителів у процесі впровадження та використання сучасного навчального обладнання в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Ключові слова: інновація, інноваційна ініціатива, сучасне навчальне обладнання.

 

Постановка проблеми. Реформування освіти в Україні відбувається в умовах широкого впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, активного перенесення у практику роботи загальноосвітніх навчальних закладів досягнень науково-технічного прогресу, розроблення нового шкільного обладнання, використання сучасних засобів та елементів, зокрема – засобів ІКТ тощо. Зростання якості та розширення видів засобів навчання і виховання є одним із потужних резервів підвищення ефективності та якості педагогічного процесу. Використання комп’ютерних освітніх систем і нового сучасного навчального обладнання дозволяє зробити процес навчання більш ефективним та інтенсивним, забезпечує можливість розвитку творчого та інтелектуального потенціалу учнів, їхніх здатностей здобувати нові знання та застосовувати їх на практиці. У зв’язку з цим існує потреба  ґрунтовного  переосмислення вчителем  функцій своєї педагогічної діяльності, перш за все, в аспекті застосування сучасних засобів навчання та технічного навчального обладнання, запровадження освітніх інновацій та новітніх технологій навчання.

Аналіз діяльності сучасних педагогів показує, що натепер мають вияв значні зміни у їхній професійній діяльності, розширюються функції: окрім основної функції – організації навчально-виховного процесу – вчитель залучається до експериментальної, дослідницької та інноваційної діяльності.

Учителі загальноосвітніх шкіл апробують навчальні посібники, підручники, електронні засоби навчання; рецензують рукописи підручників і навчальних посібників; складають програми факультативів та спецкурсів; апробують та рецензують сучасне технічне обладнання. Все це передбачає наявність високого рівня розвитку відповідних знань і вмінь учителя, оскільки у  зв’язку з розширенням кола завдань, які він розв’язує сьогодні, у нього виникають значні труднощі методичного, інформаційного, технологічного, програмного, технічного, організаційного характеру, властиві процесу впровадження сучасних розробок у навчальний процес. Подолання цих труднощів супроводжується новаціями педагогічного й технічного характеру, приводить до значного оновлення та модернізації як комплектів навчального обладнання, так і методики і технології його використання.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі аспекти підготовки педагогів до інноваційної діяльності розкриті у дослідженнях і наукових працях вітчизняних та зарубіжних учених: теоретичні основи управління інноваційними процесами (Х.Бернет, Дж.Бассет, Л.Ващенко, В.Гуров, Л.Даниленко, Г.Єльнікова, В.Лазарєв, П.Третьяков, М.Поташнік, Т.Шамова, Є.Шатохін та ін.);  підготовка сучасного педагога до впровадження положень особистісно-орієнтованої освіти, вміння творчо розв’язувати актуальні освітньо-виховні та соціокультурні проблеми (А.Вербицький, М.Кларін, Н.Клокар В.Сластьонін та ін.); удосконалення педагогічних технологій у процесі підготовки педагогічних кадрів (В.Бондар, І.Богданова, І.Дичківська, В.Євдокимов, О.Пєхота та ін.); інноваційні процеси у системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (О.Козлова, В.Уруський, М.Чегодаєв та ін.) [1; 5 та ін.].

Однак аналіз наукової літератури, а також результати проведеного дослідження свідчать, що значна частина вчителів-практиків не готова до впровадження нововведень, тому пошук способів розвитку інноваційної ініціативи вчителів натепер є актуальною проблемою. Вагомість цієї проблеми,  її недостатнє висвітлення у наукових джерелах обумовили вибір теми дослідження – "Розвиток інноваційної ініціативи вчителів у процесі використання сучасного  навчального обладнання". Отже, метою дослідження є з’ясування факторів, що стимулюють і тих, що стримують інноваційну діяльність та інноваційну ініціативу вчителів у процесі впровадження і використання сучасних технічних засобів навчання.

Виклад основного матеріалу. У межах дослідження інноваційну освітню діяльність розуміємо як розроблення, розповсюдження та застосування освітніх інновацій, а  інноваційну ініціативу – як намір удосконалити або оновити традиційну методику, експериментально перевірити нові можливості застосування сучасного навчального обладнання у системі освіти. Вважаємо, що інноваційна ініціатива – це наступний після інноваційної діяльності крок.

Варто зазначити, що Міністерством освіти і науки України розроблено Комплексну програму забезпечення загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін (далі Програма), яка затверджена постановою Кабінету Міністрів 13 липня 2004 року. Програма розрахована на 7 років – від 2005 року до 2011. На її виконання було розроблено декілька інноваційних (пілотних) проектів, зокрема – проведення експерименту з апробації та адаптації навчального обладнання зарубіжних виробників у умовах навчання у вітчизняних навчальних закладах. Відповідно для реалізації програми кілька загальноосвітніх, професійно-технічних та спеціальних шкіл Сумської області отримали сучасне технічне обладнання в межах обласного пілотного проекту "Впровадження сучасних навчальних приладів і обладнання німецької фірми "Рhywe systeme" у загальноосвітніх школах Сумської області". Експеримент проводився за рекомендацією експертної комісії Інституту засобів навчання Національної академії педагогічних наук України з метою модернізації і оновлення бази навчальних приладів і обладнання для викладання природничо-математичних предметів у загальноосвітніх закладах регіону, прискорення впровадження в навчальний процес сучасних засобів навчання.

На час прийняття Програми не було педагогічно обґрунтованого методичного забезпечення навчального процесу, зорієнтованого на широке використання сучасних технічних засобів навчання та засобів інформаційно-комунікаційних технологій. Перед організаторами виконання Програми (обласний інститут післядипломної педагогічної освіти) постало завдання: надати методичну, нормативно-правову, технічну, організаційну допомогу вчителям, визначити способи  їх залучення  до активної співпраці з метою реалізації Програми,  тобто способи розвитку інноваційної ініціативи вчителів у впровадженні сучасних засобів навчання у навчально-виховний процес.

Для розв’язання зазначеної проблеми було організовано динамічну (змінного складу) творчу групу вчителів різних предметів (основу склали вчителі фізики), які отримали нове навчальне обладнання, а також було укладеного план дій:

1. Провести науково-практичні семінари для вчителів, які впроваджують сучасне навчальне обладнання; видати науково-методичні збірники.

2. Упровадити проблемні курси ПК "Використання сучасних засобів навчання у викладанні загальноосвітніх дисциплін" в ОІППО  для вчителів різного фаху.

3. Здійснити аналіз результативності проведення проблемних курсів ПК "Використання сучасних засобів навчання у викладанні загальноосвітніх дисциплін".

4. Підбити підсумки апробації і впровадження у навчально-виховний процес сучасного навчального обладнання (2010).

5. Підготувати та видати методичний посібник з упровадження і використання сучасного навчального обладнання у навчально-виховному процесі освітніх закладів регіону.

За період з 2007-11 рр. було підготовлено і проведено низку обласних науково-методичних семінарів і засідань творчої групи вчителів, які працювали з новим навчальним обладнанням, – "Підвищення ефективності навчально-виховного процесу на основі використання сучасних засобів навчання",  "Ефективність використання сучасного демонстраційного обладнання кабінету фізики",  "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії" та інші.

Участь у роботі творчої групи та науково-методичних семінарах активізувала діяльність учителів щодо впровадження сучасних засобів, стимулювала розвиток їхньої ініціативи з питань розроблення методик навчання з використанням сучасного демонстраційного та лабораторного обладнання на уроках і в позаурочній роботі.

З метою надання практичної та методичної допомоги вчителям, які впроваджують сучасне навчальне обладнання – мультимедійні комплекси, інтерактивні дошки тощо, – було організовано проблемно-тематичні курси ПК "Використання сучасних засобів навчання у викладанні загальноосвітніх дисциплін". За період 2008 – 2010 рр. на проблемних курсах підвищили  кваліфікацію 58 педагогів області. Більше 85% слухачів проблемних курсів під час опитування характеризують їх як такі, що стимулюють інноваційну діяльність та інноваційну ініціативу; близько 15% респондентів не змогли визначитися, оскільки в навчальних закладах, де вони працюють, відсутнє сучасне технічне обладнання.

Велике значення для розвитку інноваційної ініціативи вчителів має, на нашу думку, ознайомлення їх із нововведеннями вчителів школи, району, області, держави. З цією метою було укладено і видано 3 збірники науково-методичних та довідкових матеріалів:

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з фізики на основі використання сучасних засобів навчання: матеріали обласного науково-практичного семінару вчителів фізики [4];

Інноваційна діяльність педагогічних колективів і вчителів Сумської області : довідник-каталог [2];

Інноваційна діяльність педагогічних колективів і вчителів Сумської області : довідник-каталог. Випуск 2 [3].

Підсумком роботи науково-викладацького колективу Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти із розв’язання проблеми розвитку інноваційної ініціативи вчителів у процесі впровадження сучасного навчального обладнання стала Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасне навчальне обладнання: інновації, технології, досвід", проведена 25-26 лютого 2010 року з ініціативи Сумського ОІППО та Науково-дослідного центру навчально-наукових приладів Інституту прикладної фізики НАПН України (м. Суми). Варто відзначити, що 11 учителів-новаторів загальноосвітніх шкіл Сумської області взяли активну участь у роботі конференції.

Висновки. Таким чином, було з’ясовано, що у процесі впровадження сучасних технічних засобів навчання у навчально-виховний процес є певні особливості розвитку інноваційної ініціативи вчителів: по-перше, сучасні засоби навчання є нововведенням, що передбачає  готовність  учителя до роботи з ними; по-друге, учителів варто спонукати до прояву будь-якої ініціативи, зокрема й інноваційної, на основі їх залучення до колективних (групових) форм діяльності – у творчих групах, на науково-практичних семінарах тощо; по-третє, систематично, після завершення певного етапу освоєння сучасного обладнання, потрібно підбивати підсумки щодо результативності цього етапу; по-четверте, педагогів варто заохочувати працювати творчо та впроваджувати нове.

У ході дослідження було виявлено також фактори, що перешкоджають  інноваційній діяльності (ініціативі), а саме: недостатній рівень підготовки вчителів до роботи з сучасними технічними засобами; відсутність або недостатня кількість сучасних технічних засобів; низька якість сучасного технічного обладнання; відсутність або низький рівень матеріалів програмно-методичного супроводу експерименту; недостатня увага до організації експерименту керівних кадрів освітніх закладів.

Звичайно, порушена проблема потребує подальших наукових розвідок і досліджень.

 

Список використаних джерел

1. Дичківська І.М. Інноваційний компонент у змісті вузівської підготовки педагога  [Електронний ресурс] / І.М.Дичківська. – Режим доступу : dichkivs6ka_copy.pdf – 2001.

2. Інноваційна діяльність педагогічних колективів і вчителів Сумської області : довідник-каталог / укл. Г.Ф.Сударєва, С.П.Лабудько. –  Суми : СОІППО, 2008. – 76 с.

3. Інноваційна діяльність педагогічних колективів і вчителів Сумської області : довідник-каталог. Випуск 2 / укл. С.П.Лабудько, Г.Ф.Сударєва. – Суми : СОІППО, 2010. – 84 с.

4. Підвищення ефективності навчально-виховного процесу з фізики на основі використання сучасних засобів навчання : матеріали обласного науково-практичного семінару вчителів фізики / укл. С.П.Лабудько. – Суми : ОІППО, 2008. – 56 с.

5. Уруський В.І. Формування готовності вчителів до інноваційної діяльності : методичний посібник / В.І.Уруський. − Тернопіль : ТОКІППО, 2005. − 96 с.

 

 

Лабудько С.Ф. Развитие инновационной инициативы учителей в процессе использования современного учебного оборудования

В статье рассматриваются способы развития инновационной инициативы учителей в процессе внедрения и использования современного учебного оборудования в общеобразовательном учебном заведении.

 

Ключевые слова: инновация, инновационная инициатива, современное учебное оборудование.

 

Labudko, S. The development teacher’s  innovative during the introduction and using of modern Educational equipment

In the article the ways of the development teacher’s innovative initiative during the introduction and using of modern educational equipment in the institution are considered.

 

Keywords: innovation, innovative initiative, modern educational equipment.