Маримонська Л.А.,

асистент кафедри методики навчання іноземних мов та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

Прийоми роботи з англомовним художнім текстом в 11 класі загальноосвітнього навчального закладу 

 

  Статтю присвячено прийомам роботи та специфіці англомовного художнього тексту в 11 класі загальноосвітнього навчального закладу. Розглянуто етапи методичної роботи з текстом – попередня робота з текстом, читання твору або уривка з нього, контроль розуміння прочитаного і творчий етап.

 

Ключові слова: читання, автентичний художній текст, тенденція розуміння.

 

Актуальність дослідження. Одним із найважливіших видів комунікативно-пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення шкільного курсу англійської мови є читання. Як комунікативне вміння та засіб спілкування читання англійською мовою є найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні загальноосвітнього навчального закладу  мають оволодіти відповідно до вимог чинної програми з англійської мови. У сучасних умовах глобалізованого суспільства підготовка старшокласників вимагає нового теоретичного і методичного підходу, на основі якого англійська мова повинна викладатись як синтез усіх видів мовленнєвої  діяльності з тим, щоб школяр зміг усвідомити іншу національну ментальність, відчути відмінну від звичної естетику сприйняття слова. Оскільки зазначене найяскравіше втілюється в художній літературі, художні твори різних жанрів мають зайняти місце серед мовних засобів навчання англійської мови у загальноосвітньому навчальному закладі.

Як зазначає Т.Бабенко, навчання іноземних мов передбачає опрацювання оригінальних літературних творів, яке полягає насамперед у доборі високохудожніх текстів для читання, аналізу та перекладу. Науковець стверджує, що змістовність творів таких класиків англійської та американської літератури, як Т.Драйзера, Дж.К Джерома, С.Моема, Е.Хемінгуея, О.Уайльда, Ф.Фіцджеральда, А.Мердока  дає змогу збагатити не тільки лексичний запас,  активізувати усне мовлення, а й зробити значний внесок у формування естетичних смаків старшокласників.

Передумови для сприйняття та розуміння художнього тексту представниками різних народів відмінні; при цьому культура читача вступає в діалог з культурою тексту. Але саме літературно переданий культуросвітогляд захоплює й підсилює намагання читача проникнути в іншу дійсність за допомогою читання й розуміння тексту.

Існує низка досліджень, присвячених проблемі читання художніх текстів у процесі навчання старшокласників іноземної мови (Д.Кашнельсон, В.Кузовлев, І.Халєєва, Л.Хорєв, Н.Фоломкіна, Н.Соколов, Б.Корман, Л.Смєлякова, Ю.Борисов, Н.Топтигіна, Т.Бабенко, Л.Журавльова, М.Зінов’єва, Н.Крупинін, М.Кудашова, В.Кухаренко та ін.). У дослідженнях Н.Гез, М.Ляховицького та А.Миролюбова, П.Гурвич, І.Бім, В.Скалкіна, Н.Скляренко зазначено, що твори художньої літератури у процесі навчання англійської мови пропонуються для вивчення  старшокласникам, оскільки вони вже можуть оптимально сприймати текст (мають візуальні вміння), розпізнавати написане (орфографічні вміння), ідентифікувати висловлювання (лінгвістичні вміння), розуміти висловлювання (семантичні вміння), інтерпретувати його (когнітивні вміння).

О.Біленька-Свистович визнає художній текст  унікальним, базовим матеріалом  для вирішення в іншомовній аудиторії як лінгвістичних, лінгвостилістичних, так і лінгводидактичних завдань [1].

 На основі аналізу наукової літератури доходимо висновку, що основою роботи з автентичним художнім текстом має стати не стільки запамятовування інформації старшокласниками, скільки активне оволодіння ними знаннями, формування в них здатності до самостійної діяльності, розвиток інтелектуальних, пізнавальних здібностей, емоцій, почуттів [2-4]. Це посилить  тенденцію до розуміння причинно-наслідкових зв’язків між явищами, удосконалить уміння аргументувати і доводити, робити висновки, знаходити аналогії, інтерпретувати художні твори, оскільки особистісне сприйняття та оцінювання художніх творів є невід’ємною складовою розуміння тексту, важливим чинником соціокультурних та освітньо-виховних процесів.

Незважаючи на всі позитивні чинники використання іншомовних художніх текстів у навчанні взагалі (пізнавальну, культурологічну, естетичну цінність, сприяння розвитку мовлення),  необхідно усвідомити труднощі  у вивченні  художніх текстів. Переваги художнього тексту (його нестандартна структура,  підтекст, інтерпретація, образність мови) можуть перешкоджати розумінню іншої мови і культури.

У дослідженнях Л.Журавльової, Л.Смєлякової, Н.Зарубіної,  Н.Кулібіної, О.Тарнопольського, І.Гез, М.Ляховицького, А.Миролюбова та інших методистів визначено роль і місце художніх текстів у навчанні англійської мови, принципи і критерії їхнього  відбору, способи адаптації, особливості методичного апарату, що супроводжує процес читання оригінального художнього тексту.

В умовах відсутності іншомовного середовища  більшість країнознавчих, соціокультурних та міжкультурних знань і понять засвоюються лише на основі лінгвостилістичних засобів художнього тексту, тому й виникає потреба в розробленні методики формування компетентності у процесі читання за допомогою художнього тексту.

 У чинній програмі з англійської мови  для загальноосвітніх навчальних закладів зазначено, що старшокласники повинні читати адаптовані уривки з автентичних текстів з повним розумінням, аналізувати їх та робити  власні висновки. Однак кількість годин, відведена на засвоєння предмета у ЗНЗ (1-2 год. на тиждень) не забезпечує повноцінної професійно-методичної підготовки, необхідної для організації та проведення уроків домашнього читання. Тому саме питання організації та проведення уроків домашнього читання англійською мовою у старших класах  ЗНЗ  залишається нерозвязаним та недослідженим.

Зазначені вище чинники зумовлюють актуальність  порушеної проблеми; метою дослідження є теоретичне обґрунтування доцільності використання автентичних художніх текстів для навчання читання англійською мовою  старшокласників у навчально-виховному процесі ЗНЗ.

Виклад основного матеріалу. Навчання читання автентичних художніх текстів дає змогу учням усвідомити проблеми їхніх однолітків за кордоном, ознайомитися з особливостями культури іншої країни, зрозуміти національно-специфічні особливості її народу, порівняти звичаї, традиції власної країни і країни, мова якої вивчається. Результатом цього буде оцінювання учнями літературних творів, розуміння культури, традицій інших народів тощо.

 Отже, у процесі вивчення  автентичних іншомовних творів учні привчаються до самостійної творчої діяльності. Учитель може ознайомити старшокласників з розвитком іноземної літератури від пам’яток Середньовіччя до сучасної поезії і прози, показати, як змінювався (або залишався незмінним) погляд на певну проблему людського буття протягом кількох століть. Метою роботи над фрагментом твору є навчання читання англійською мовою з повним розумінням автентичного художнього тексту та його інтерпретація. Це завдання передбачає такі рівні діяльності учнів:

1) ознайомлення зі змістовим планом тексту;

2) прогнозування змістового і смислового розгортання тексту;

3) виявлення ставлення автора до описуваних подій;

4) висловлення оцінки прочитаного, обмін думками.

 У процесі зазначеної діяльності вдосконалюється вміння учнів самостійно визначати лексичний зміст тих слів, які не заважають розумінню, розпізнавати і виділяти емоційно забарвлені слова і словосполучення, які характеризують душевний стан персонажів. Під час роботи над фрагментом художнього твору учні з’ясовують його проблематику, ознайомлюються з характерними особливостями жанру: захоплюючим сюжетом, дійовими особами, живою розмовною мовою героїв, зміною перспективи оповіді (авторською мовою та діалогічною мовою героїв). Пропонована система вправ спрямована на розвиток культури особистості, створює невимушену атмосферу в процесі навчання.

Процес роботи з художнім твором на уроці англійської мови може здійснюватися на різних етапах: дотекстовому (попередня робота з текстом); читання твору або уривка (операційно-пізнавальний етап); контролю розуміння прочитаного (контрольно-оцінний  етап), а також творчому етапі (етап творчого осмислення, інтерпретації). 

До кожного етапу роботи з художнім текстом пропонуються різні типи вправ. За класифікацією Н.Скляренко до вступного спонукально-мотиваційного етапу у процесі роботи з художнім текстом  пропонуються передтекстові (дотекстові) вправи (рецептивно-продуктивні комунікативні, рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні) [6].

Мета попередньої роботи полягає в тому, щоб створити відповідну лінгвістичну й ситуативну атмосферу для сприйняття тексту, життєпису, творчого доробку автора, співвіднести із твором тексти інших жанрів подібної тематики. Операційно-пізнавальний етап передбачає передтекстові (дотекстові)  вправи  (рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні).

Метою подальшої діяльності є спрямованість на пошук певної інформації з художнього твору, активізація уваги та пам’яті, усвідомлення специфічної структури літературного твору.

  Мета контрольно-оцінного етапу  – виявити ґрунтовність розуміння учнями тексту. Це залежить не лише від виду читання, а й від спеціального спрямування на розуміння ідеї художнього тексту (це робимо перед читанням). За допомогою різних завдань учитель контролює, наскільки старшокласники зрозуміли сюжетну лінію твору, усвідомили функції образності, виразності, визначили авторську позицію, розкрили соціальну сутність персонажів. На цьому етапі пропонується використовувати післятекстові вправи (рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні).

Етап творчого переосмислення передбачає використання післятекстових вправ (продуктивно комунікативних). Основна мета цього етапу – критичне й аналітичне розуміння тексту. У процесі творчого етапу розвиваються  вміння старшокласників розвязувати проблемні завдання, аналізувати стилістичні й мовні особливості тексту. Учнів потрібно орієнтувати на виконання мислительних операцій з інформацією (аналіз, синтез, відбір, перегрупування, конструювання нових зразків, пошук  аргументації).

 На цьому етапі старшокласники удосконалюють уміння творчого переосмислення. Основна увага приділяється створенню учнями оригінального художнього  тексту (листа, вірша, оповідання, художнього перекладу), який акумулює в собі весь зміст навчання на рівні сприйняття. Позиція споживача культури змінюється позицією творця культурних цінностей.

На першому етапі застосовуються дотекстові вправи. Учням пропонуються, наприклад, такі завдання: ознайомитися з біографією автора; дати відповідь на запитання: що сформувало … як письменника?; підготувати невеличке повідомлення; висловити свою думку про те, чим цікаві сьогодні твори цього автора.

Завдання, які спрямовують увагу на  обєкт і сприяють роботі з ним упродовж значного проміжку часу, є такими (другий етап):

прочитати текст і звернути увагу на те, як автор змальовує природу, інтерєр, атмосферу в сімї;

зясувати, як автор сприймає те чи інше явище;

прочитати текст, спробувати відшукати у героя риси, які притаманні і тобі;

прослідкувати особливості авторського стилю, добір лексики.

Для підвищення творчої активності учнів можна запропонувати такі завдання (третій етап): відповісти на запитання: хто? що? де? коли?; знайти помилкове твердження; скласти план тексту; розбити текст на уривки, дати їм назву; закінчити речення; відповісти на проблемні запитання за змістом (навіщо? чому? з якою метою?); визначити основну ідею тексту; визначити ставлення автора до героя; назвати засоби виразності (стилістичні особливості, специфіку лексики персонажів); охарактеризувати поведінку героїв.

Для складання власного твору на основі прочитаного тексту (етап творчого переосмислення) використовуються такі завдання: змінити перспективу розповіді; написати кіносценарій за прочитаним твором; написати лист одному з героїв; зробити художній переклад; написати вірш; ураховуючи  власний життєвий досвід, проаналізувати вчинки героїв; взяти інтервю в одного з героїв; укласти інший початок (кінцівку) твору; виконати ілюстрацію до твору.

Висновки. Пропонована система роботи над автентичним текстом – лише один із можливих варіантів роботи в контексті міжкультурної дидактики й особистісно-діяльнісного підходу у навчанні іноземної мови. Практика доводить, що така система читання й опрацювання іншомовної художньої літератури підвищує інтерес учнів до неї, навчає їх аналітично осмислювати літературні твори.

Подальшою перспективою цього дослідження є розроблення моделі навчання читання англійською мовою художніх автентичних текстів учнів 11 класу ЗНЗ.

 

Список використаних джерел

1. Біленька-Свистович О.В. Український художній текст у польськомовній аудиторії // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / О.В.Біленька-Свистович, З.О.Мацюк; за заг. ред. проф. Л.А.Лисиченко. – Харків, 2007. – Вип. 22. – С. 167-175.

2. Смелякова  Л.П. Художественный текст в обучении иностранным языкам на языковом факультете вуза (теория и практика отбора) : монография. – СПб. : Образование, 1992. – 347 с.

3. Топтигіна Н.М. Зміст навчання студентів мовних факультетів дискусії на матеріалі художніх текстів // Вісник Київського державного  лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія". – К. : Центр КНЛУ, 2002. –  Вип. 5. – С. 103-111.

4. Журавлёва Л.С. Обучение чтению (на материале художественных текстов) / Л.С.Журавлёва, М.Д.Зиновьева. – М. : Русский язык, 1984. – 96 с.

5. Зарубина Н.Д. Текст : лингвистический и методический аспект / Н.Д.Зарубина.М. : Русский язык, 1981. – 113 с.

6. Скляренко Н.К. Типологія вправ в інтенсивному навчанні / Н.К. Скляренко // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень і методики викладання іноземних мов :збірник наукових праць. – К., 1992. – С.9-14.

 

Маримонская Л.А. Приемы работы с англоязычным художественным текстом в 11 классе общеобразовательного учебного заведения

 Статья посвящена чтению, приемам работы и специфике англоязычного художественного текста в 11 классе общеобразовательного учебного заведения.

Рассмотрены  этапы методической работы с текстом: предшествующая работа с текстом, его чтение,  контроль понимания прочитанного и творческий этап.

 

Ключевые слова: чтение, аутентический художественный текст, тенденция понимания.

 

Маrymonska, L.А. The Methods of Learning of  English Fiction in the 11th Form of a Secondary School

The article is devoted to the methods of learning and specific features of English fiction in the 11th form of a secondary school. There are some stages of the methodological work with the text  pre-reading, reading, post-reading and the creative work with the English literary text are described.

 

Key words: reading, authentic literary text, comprehensive ability.