Петровський С.С.,

доцент кафедри інформаційних технологій проектування Хмельницького національного університету, кандидат педагогічних наук

 

 

Етапи роботи над створенням проекту  у процесі вивчення інформатики

 

У статті розкрито  особливості застосування методу проектів у вивченні інформатики, розглянуто  етапи роботи над проектом.

 

 Ключові слова: нові інформаційні технології навчання, інформаційна підготовка, професійна освіта, метод проектів.

 

Постановка проблеми. Освіта виконує одне з основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства – підготовку особистості до активної діяльності в різних сферах економіки, культури, політичного життя суспільства. Сучасне інформаційне суспільство зацікавлене в тому, щоб його громадяни були здатними активно і самостійно діяти, приймати рішення, адаптуватися до умов життя, що змінюються. Отже, від спроможності загальноосвітнього навчального закладу мобільно та оперативно реагувати на запити суспільства, формуючи компетентну особистість та зберігаючи при цьому накопичений позитивний досвід, залежить майбутнє суспільства [2]. Водночас варто зазначити, що школа як соціальна інституція досить консервативна. Нині класно-урочна модель організації навчання як традиційна (засвоєння "готових" знань, відчужених від діяльності) не забезпечує досягнення головної цілі навчання у повному обсязі – сформувати здатність особистості діяти; при цьому знання повинні стати засобом навчання діям [1].

Аналіз останніх досліджень. Для розв’язання зазначеної проблеми необхідно, щоб учень, студент стали центральною фігурою навчального процесу, щоб пізнавальна діяльність учня знаходилася в центрі уваги педагогів-дослідників, розробників освітніх програм, засобів навчання, адміністративних працівників.

Серед інноваційних освітніх технологій навчання найбільш адекватним  поставленим цілям, на наш погляд, є метод проектів, за якого забезпечується насамперед самостійна діяльність учнів – індивідуальна, парна, групова, яку учні виконують протягом визначеного проміжку часу. Цей підхід органічно сполучається з груповим (cooperative learning) підходом у навчанні [3]. Метод проектів завжди припускає розв’язання якоїсь проблеми, що передбачає  застосування різноманітних методів, використання засобів навчання та, водночас, інтегрування знань, умінь з різних областей науки, техніки, технологій тощо.

   Формування цілей статті (постановка завдання). Прикладом застосування методу проектів у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл у вивченні інформатики є курсовий проект. Як відомо, теоретичні знання краще засвоюються, коли вони мають практичне застосування. У розв’язанні конкретного практичного завдання  учень навчається застосовувати теоретичні знання, здобуті на уроках. У процесі складання навчальної програми  як курсового проекту учень не тільки виконує практичне завдання – він бачить приклад конкретного застосування елементів вже розв’язаних на уроках задач у програмуванні. Тому вважаємо, що практичні навички програмування  можуть бути оптимально сформовані та вдосконалені за допомогою методу проектів – курсового проекту у процесі вивчення основ інформатики з теми  "Програмування" [4].

   Курсовий проект розробляється протягом певного проміжку навчального року відповідно до навчального плану і припускає виконання учнями самостійної творчої роботи, за якої актуалізуються знання, отримані за весь період вивчення курсу, формуються, удосконалюються та демонструються практичні вміння й навички роботи майбутнього фахівця.

Методика курсового проектування передбачає розв’язання учнями завдання, що сформульоване як проблема та пов'язане з формалізацією і подальшим вирішенням за допомогою комп'ютера. Таке завдання, зазвичай, вимагає значного часу для виконання, системного підходу у розробленні. Учневі необхідно володіти також вміннями розв’язання завдання за допомогою ІКТ:

визначити проблему для вирішення як завдання з курсового проектування;

перейти від проблемної до математичної постановки завдання з наступною алгоритмізацією і програмуванням його розв’язання;

проаналізувати отримані результати щодо розв’язання визначеної проблеми.

Основна частина. Реалізація методу проектів здійснюється в кілька етапів.

1. Проблемно-цільовий етап. На цьому етапі науковий керівник проекту разом з консультантом-викладачем повинні визначити таке:

навіщо створюється певний проект (комп'ютерна програма навчального призначення)? Чим викликана необхідність його створення? Чи існує насправді потреба в цьому проекті? Як надалі буде використовуватися цей проект? Хто входитиме до цільової групи, для якої створюється проект? Чи матиме проект своїх споживачів?;

яким повинен бути проект, щоб повністю відповідати  поставленим завданням?;

хто буде створювати проект? Якою мірою зможе він (зможуть вони) втілити творчий задум, реалізувати задумане? Яких необхідних для реалізації проекту знань, умінь і навичок учні повинні набути?;

як оптимально розподілити обов'язки серед членів групи, виконавців проекту?

Тобто на першому етапі здійснюються вибір проблеми, постановка завдань, визначається кінцевий вид створюваного програмного продукту, його призначення (найчастіше навчальне) і коло користувачів; відбувається формування складу проектної групи і розподіл обов'язків. При цьому дотримується головний педагогічний принцип: максимально врахувати інтереси школярів, визначити актуальні для них проблеми, дібрати посильне завдання, що сприяє розвитку і становленню особистості. Цей етап завершується формулюванням теми проекту й визначенням кінцевого результату (продукту діяльності), написанням короткої анотації проекту.

Прикладом такого проекту може бути Web-сайт "Віртуальна школа" як віртуальна подорож загальноосвітньою школою №29 м. Хмельницького. Користувачем цього програмного продукту може бути будь-хто, зацікавлений в інформації про діяльність навчального закладу; хто бажає познайомитися зі  специфікою організації  навчально-виховного процесу в ЗНЗ, з можливостями, які надаються в ньому кожному, хто навчається або працює.

Оскільки виконана робота є візитною карткою школи, до складу проектної групи повинні були входити учні, що насамперед сприйняли ідею наукового керівника, здатні творчо і відповідально розв’язувати поставлені завдання, для яких інформаційні технології представляють інтерес. До того ці  учні мали володіти ґрунтовними знаннями з інформатики і програмування, навичками самостійно здобувати нові знання та відшуковувати інформацію. Окрім цього, школярі цієї групи повинні мати досвід співробітництва і взаємодії, оскільки виконати проект необхідно було у стислий за часом термін.

2. Етап розроблення сценарію та технічного завдання. На цьому етапі передбачається відбір змісту, визначається  обсяг проекту, розробляється його гранична деталізація, прописуються ролі і завдання кожного учасника групи, терміни виконання ними кожного виду роботи. Етап завершується складанням технічного завдання (рис. 1).

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ
(на розроблення комп'ютерної програми навчального призначення)

 

Розроблювач проекту ___________________________

(П.І. що вивчається, клас)

Назва програми ___________________________

Можливості, надавані програмою користувачеві:
(учню)_______________________________________
_____________________________________________
(учителеві) ___________________________________
_____________________________________________

Інтерфейс програми з погляду користувача:
Меню:
Головне меню (перелічити розділи):
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Підменю:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Діалогове вікно:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Визначений обсяг роботи:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
Етапи розроблення і терміни виконання:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Науковий керівник ______________ (_________)

 

Рис. 1. Оформлення технічного завдання до курсового проекту

 

Отже, добір змісту і обсяг проекту безпосередньо пов'язані із призначенням проекту. Оскільки, плануючи проект  "Віртуальна школа", мали на меті не тільки дати користувачеві комп'ютерної програми "Віртуальна школа" найбільш повну і різноманітно представлену інформацію про загальноосвітню школу №29, а зробити це в цікавій, захоплюючій формі віртуальної подорожі, виникла необхідність включити до програми таке: історичну довідку про школу; відеозамальовки із життя школярів; відомості про адміністрацію і педагогічний колектив ЗНЗ; дані про вступ випускників школи у вищі навчальні заклади за останні п'ять років і, виходячи з цього, рейтинг провідних українських ВНЗ, які обрали для навчання випускники школи; навчальний план і перелік спецкурсів (за вибором учнів); курсові проекти школярів; результати успішності навчання учнів; демонстрацію оснащеності школи.

3. Етап практичної роботи, на якому ведеться робота із втілення поставлених завдань, що вимагає від усіх учасників ретельності, злагодженості в діях, а також значних зусиль від керівника проекту з координації діяльності учасників проекту та постійного контролю за ходом і термінами виконання робіт. Найчастіше для цього необхідно не лише ретельно спланувати власні навчальні заняття, забезпечити учнів додатковою літературою та іншим, а й організувати консультації викладача інформатики як консультанта проекту з ІКТ. Представляємо кінцевий результат роботи групи над проектом –  проект герба загальноосвітньої школи №29 м. Хмельницького у графічному редакторі Corel PHOTO-PAINT 12 (рис. 2).

Рис. 2. Проект герба загальноосвітньої школи №29 м. Хмельницького

4. Етап попереднього захисту як такий, на якому здійснюється перегляд бета-версії створюваної програми, виявляються недоліки, визначаються способи їх усунення, удосконалюється програмний продукт, готується його документація. Отже, на цьому етапі першочерговим завданням наукового керівника є організація процесу виявлення недоліків, їх усунення учасниками групи, удосконалення кінцевого продукту.

5. Етап презентації, тобто публічного захисту проекту. На цьому етапі  учасники проекту захищають курсову роботу з відповідного спецкурсу під час заліку; готуються рецензії; проект оцінюється  членами шкільної  комісії.

Висновки. На підставі зазначеного вище можемо зробити висновок, що впровадження  курсових проектів приводить до виконання кінцевої мети навчання – формування у школярів способу дій. Учень не лише набуває досвіду створення програмного продукту – навчальної програми, – працюючи над яким,  він застосовував отримані раніше знання як інструмент досягнення мети. У кожного школяра також формуються вміння і здатності співпрацювати, спільно діяти для виконання поставленої мети, отже –  цей досвід він може застосувати у подальшому житті у вирішенні будь-якого завдання, не пов’язаного з програмуванням.

 

Список використаних джерел

1. Атанов Г. А. Деятельностный подход в обучении / Г.А.Атанов. – Донецк : ЕАИ-Пресс, 2001. – 160 с.

2. Атанов Г. А. Обучение и искусственный интеллект, или основы современной дидактики / Г.А.Атанов, И.Н.Пустынникова. – Донецк : Изд-во ДОУ, 2002. – 504 с.

3. Полат Е.С. Новые педагогические технологии : пособие для учителей / Е.С.Полат. –М., 1997. – 457 с.

4. Петровський С.С. Етапи впровадження курсового проекту у навчальний процес загальноосвітніх шкіл / С.С.Петровський // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – № 5. – С. 15-17.

 

 

Петровский С.С. Этапы работы над созданием проекта в изучении информатики

В статье раскрыты особенности применения метода проектов в изучении информатики, рассмотрены  этапы работы над проектом.

 

Ключевые слова: новые информационные технологии обучения, информационная подготовка, профессиональное образование, метод проектов.

 

Petrovsky, S.S. Stages of Project Creating in the Study of Informatics

The peculiarities of project method applying have been examined. The stages of project method applying in the study of informatics have been  analyzed too.

 

Key words: new educational information technologies, informative training, vocational education, project method.