УДК 167/168:378

Скороход О.М.,

доцент кафедри інформатики та комп’ютерних технологій Херсонського національного технічного університету, кандидат технічних наук

 

Мультикультура викладача вищої технічної школи як фактор підвищення педагогічної ефективності системи підготовки фахівців сфери інженерії та технологій

           

У статті представлено "Концептуальну модель мультикультури викладача вищої технічної школи" як основу формування мультикультури педагога, що складається з таких основних компонентів: культури душі, фахової і дидактичної культури, вербальної та лінгвістичної культури, невербальної та естетичної культури, інформаційно-комунікаційної культури, організаційної та етичної культури.

 

Ключові слова: мультикультура викладача, культура душі, фахова і дидактична культура, вербальна і лінгвістична культура, невербальна та естетична культура, інформаційно-комунікаційна культура, організаційна та етична культура.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку вищої технічної освіти України нагальною є потреба формування науково-педагогічних кадрів, які є не тільки компетентними фахівцями свого академічного предмета, наукової сфери, але і педагогічної справи.

            На думку вчених Ю.М.Бардачова, Г.М.Сагач, Є.П.Голобородько,  Л.В.Кондрашової та інших, вирішення цієї проблеми має стати однією із пріоритетних задач не тільки Академій та Центрів педагогічної майстерності, які в останні роки зайняли авторитетні позиції у вищих технічних школах, але й актуальним завданням кожного викладача цієї сфери діяльності.

Аналіз досліджень та публікацій. На основі аналізу педагогічних праць робимо висновок, що порушену проблему досліджували видатні педагоги Г.С.Сковорода, В.О.Сухомлинський, А.С.Макаренко, К.Д.Ушинський, В.Ф.Шаталов, І.А. Зязюн, І.І. Риданова, Н.Є. Щуркова та інші.

Отже, нині наявні різноманітні творчі здобутки учених і педагогів-новаторів у розробленні проблеми педагогічної майстерності. Водночас автором розроблено "Концептуальну модель мультикультури викладача вищої технічної школи", яка, вважаємо, є не тільки одним із пріоритетних факторів формування оптимального рівня розвитку компетенцій фахівців сфери інженерії та технологій, але й одним із стимулювальних чинників, який сприятиме зростанню педагогічної майстерності педагогічних працівників.

Метою публікації є презентація авторської "Концептуальної моделі мультикультури викладача вищої технічної школи" та надання учасникам навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів непедагогічного спрямування методичного інструментарію для самоактуалізації основних компонентів їхньої мультикультури: культури душі, фахової і дидактичної культури, вербальної і лінгвістичної культури, невербальної та естетичної культури, інформаційно-комунікаційної культури, організаційної та етичної культури.

Виклад основного матеріалу. У ході дослідження проводилося анкетування, респондентами якого були студенти і слухачі курсів підвищення кваліфікації ХНТУ, які відповідали на такі запитання анкети:  "Яким повинен бути викладач вищої технічної школи (ВТШ)?"; "Яким Ви хочете бачити викладача вищої технічної школи?". В анкеті  потрібно було перерахувати негативні та позитивні якісні характеристики викладача ВТШ, які, на думку респондентів, негативно або позитивно впливають на якість навчально-виховного процесу і, відповідно, на рівень їхніх знань і вмінь, а також, що є не менш важливим, на їхній емоційний стан і бажання опановувати навчальний матеріал з академічних предметів.

На основі аналізу результатів анкетування зроблено такі висновки:

основними позитивними якісними характеристиками викладача ВТШ респонденти вважають позитивний настрій, чуйність і доброту, повагу до студента/слухача, почуття гумору, відкритість, комунікабельність, авторитетність, помірну строгість і вимогливість, володіння знаннями щодо свого академічного предмета та вмілий його виклад, уміння зацікавити студента/слухача, широкий кругозір, сучасність, безкорисність, уміння знайти "підхід" до кожного студента/слухача, об’єктивне оцінювання знань і вмінь, зовнішній вигляд, пунктуальність, уміння прислухатись до зауважень і побажань та робити відповідні висновки тощо;

основними негативними якісними характеристиками викладача ВТШ респонденти вважають неповагу до студента/слухача, упередженість і злопам’ятність, акцентування уваги на студентах/слухачах, які подобаються, завищену самооцінку,  непомірну строгість, поганий настрій, неадекватну поведінку, байдужість, користолюбство, незнання свого академічного предмета та низький рівень його представлення, невміння зацікавити студента/слухача, низький рівень розвитку культури мовлення, непунктуальність, замкнутість, негарний естетичний вигляд тощо.

Тому, вважаємо, викладач вищої технічної школи повинен постійно самоактуалізувати свою мультикультуру, щоб стати компетентним  фахівцем педагогічної справи та бути високодуховною, високоорганізованою, самодостатньою і гармонійною особистістю.

На основі визначення поняття "мультикультура" [5] мультикультуру викладача вищої технічної школи  трактуємо як інтегральну, динамічну і відкриту систему знань, умінь і правил, яка включає такі основні компоненти: культуру душі, фахову і дидактичну культуру, вербальну і лінгвістичну культуру, невербальну та естетичну культуру, інформаційно-комунікаційну культуру, організаційну та етичну  культуру. Розглянемо зазначені поняття.

Культура душі індивіда (визначення – О.М.Скороход [13; 14])це позитивна актуалізація душі індивіда на основі знань із різних галузей психології, таких, як психології пам’яті, психології мислення, психології емоцій, комунікативної психології, соціальної психології, соматичної психології, трансперсональної психології, психології буддизму, езотеричної психології софізму, ідеалістично-матеріалістичної психології [13; 14], а також теософії О.П. Блаватської та заповідей християнської моралі видатного громадського і релігійного діяча Матері Терези Калькуттської.

Культура душі індивіда – це і позитивна самоактуалізація душі індивіда, тобто володіння системними знаннями та мистецтвом удосконалювати:

- інтегральні ідеально-матеріальні вияви своєї душі (визначення – О.М.Скороход), які прийнято називати психічними явищами – емоції, почуття, воля;

- інтегральні ідеально-матеріальні функції своєї душі (визначення – О.М.Скороход), які трактуються як вищі психічні функції – пам’ять, мислення, мова та ін.;

- інтегральні ідеально-матеріальні стани своєї душі (визначення – О.М.Скороход),  які називаються  "темперамент індивіда".

На нашу думку, до якісних характеристик і станів душі, якими повинен володіти компетентний фахівець педагогічної справи, насамперед відносяться такі: позитивний стан його душі, чуйність та доброта, витримка і терпіння, розуміння і помірна вимогливість, принциповість, оптимізм, комунікативні компетенції, соціальні компетенції та інші, які характеризують його як високодуховну особистість.

Вважаємо, що високодуховна особистість – це індивід, який у своєму духовному розвитку досяг найвищого рівня культури душі за методологією формування культури душі індивіда [13].

Фахову і дидактичну культуру трактуємо як володіння системними знаннями і навичками з циклу, що мають фахове спрямування, тобто у нашому випадку – з таких дисциплін: "Дидактика вищої школи", "Педагогіка вищої школи", "Педагогічна психологія", "Інноваційні педагогічні технології" та інших.

Для самоактуалізації дидактичної культури педагога в нагоді стануть праці  М.М. Фіцули,  А.І. Кузьмінського,  С.С. Вітвицької,  О.І. Власової,  І.М. Дичківської [1; 2; 4; 3; 15 та ін.].

Вербальна і лінгвістична культура (визначення – О.М.Скороход) – це володіння мистецтвом слова та системними знаннями і навичками щодо створення і викладення інформації науково-професійного спрямування;  невербальну та естетичну культуру (визначення – О.М.Скороход) розуміємо як володіння системними знаннями і навичками невербальної комунікації та професійно-естетичного самовираження.

Інформаційно-комунікаційну культуру (визначення – О.М.Скороход) – розглядаємо як володіння системними знаннями та навичками створення і оброблення, візуального представлення та передавання навчальної і наукової інформації засобами інформаційно-комунікаційних технологій.

Поняття "Організаційна та етична культура" (визначення – О.М.Скороход) трактуємо як володіння педагогом системними знаннями та етичними нормами поведінки згідно нормативних і законодавчих актів, Кодексу професійної етики вищих навчальних закладів та закону України "Про вищу освіту".

Висновки. Підсумовуючи  викладене вище, акцентуємо увагу на такому: представлена "Концептуальна модель мультикультури викладача вищої технічної школи" включає такі компоненти: культуру душі, фахову і дидактичну культуру, вербальну і лінгвістичну культуру, невербальну та естетичну культура, інформаційно-комунікаційну культуру, організаційну та етичну культура. Мета створення моделі –  забезпечення актуалізації та самоактуалізації знань і вмінь науково-педагогічного персоналу системи вищої освіти з метою реалізації новітніх концепцій  і парадигм  освіти. 

 

 

Список використаних джерел

1. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навчальний посібник [за модульно-рейтинговою системою навчання] / С.С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 396 с.

2. Власова О.І. Педагогічна психологія : навч. посіб. / О.І. Власова. – К. : Либідь, 2005. – 400 с.

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с.

4. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А.І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

5. Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования и открытия / Дэвид Мацумото. – СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. – 668 с.

6. Педагогічна майстерність : підручник / [Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. – 2-ге вид., допов. і переробл. – К. : Вища шк., 2004. – 422 с.

7. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / [упоряд. Зязюн І.А., Базилевич Н.Г., Дмитренко Т.Г. та ін.]; за ред. І.А. Зязюна. – К. : СПД Богданова А.М., 2008. – 462 с.

8. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5-ти т. / Г. М. Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 1. – 1288 с.

9. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5-ти т. / Г. М. Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 2. – 2288 с.

10. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5-ти т. / Г. М. Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 3. – 3320 с.

11. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5-ти т. / Г. М. Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 4. – 4320 с.

12. Сагач Г.М. Вибрані твори : в 5-ти т. / Г. М. Сагач. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – Т. 5. – 5320 с.

13. Скороход О.М. Культура душі фахівців сфери інженерії та технологій як фактор гуманізації вищої освіти України / Олена Миколаївна Скороход // Гуманізм та освіта : збірник матеріалів X Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 14-16 вересня 2010 р.). – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2010. – С. 219-223.

14. Скороход О.М. Трактат "Про душу" в сучасній інтерпретації / Олена Миколаївна Скороход // Світоглядні основи та наукові докази Розумного Задуму в ґенезі життя та Всесвіту : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 19-21 травня 2011 р.). – відеозапис.

15. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М.М. Фіцула. – К. : Академвидав, 2006. – 352 с.

 

Скороход Е.Н. Мультикультура преподавателя высшей технической школы как фактор повышения педагогической эффективности системы подготовки специалистов сферы инженерии и технологий

В статье представлена "Концептуальная модель мультикультуры преподавателя высшей технической школы", цель которой –  формирование мультикультуры педагога, которая состоит с таких  основных компонентов: культуры души, профессиональной и дидактической культуры, вербальной и лингвистической культуры, невербальной и эстетической культуры, информационно-коммуникационной культуры, организационной и этической культуры.

 

Ключевые слова: мультикультура преподавателя, культура души, профессиональная и дидактическая культура, вербальная и лингвистическая культура, невербальная и эстетическая культура, информационно-коммуникационная культура, организационная и этическая культура.

 

Skorohod, H.N. Multicultural of Teacher of High Technical School - the Factor of Increase of Pedagogical System Effectiveness of Preparation of Experts of Sphere of Engineering and Technologies

In the article is considered offered by its author the "Conceptual model of multicultural of teacher of high technical school". She is the theoretical aspect of forming of multicultural of teacher which includes self-actualization of basic its components: cultures of soul, professional and didactic culture, verbal’s and linguistic culture, not verbal’s and aesthetically beautiful culture, informative-of communication culture, organizational and ethics culture.

 

Key words: multicultural of teacher, culture of soul, professional and didactic culture, verbal’s and linguistic culture, not verbal’s and aesthetic culture, informative-of communication culture, organizational and ethics culture.