УДК: 378.013+372+111.85

Зелена І.О.,

викладач кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов Державного закладу "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського", кандидат педагогічних наук

 

Методичний аспект естетико-педагогічної підготовки студентів на спеціальному факультеті

 

У статті розглядається методичний аспект естетико-педагогічної підготовки студентів на спеціальному факультеті на підґрунті розроблення та впровадження авторського спецкурсу "Формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу".

 

Ключові слова: методичне забезпечення, естетико-педагогічна підготовка студентів, спецкурс, модуль, естетичний світогляд.

 

Постановка проблеми.  Нові підходи у забезпеченні фахової підготовки студентів спонукали до перегляду пріоритетів у системі професійної підготовки вчителя, посилили увагу до творчого саморозвитку особистості, визначили культурологічну освіченість як інтегративний компонент змісту освіти. Культурологічне наповнення навчального процесу у ВНЗ логічно передбачає процеси гуманізації та гуманітаризації з метою забезпечення інтеграції розумової та духовно-емоційної діяльності фахівців.

Водночас сучасна гуманістична парадигма освіти, набуваючи естетики духовності, потребує підготовки фахівця нової формації з розвиненою сенсорною сферою, спроможного ввести у навчально-виховний процес критерії людяності і краси відповідно до розгортання власного естетичного потенціалу. Усвідомлення цієї потреби педагогічною громадськістю стимулювало необхідність формування й удосконалення методичної компетенції майбутніх учителів. Відтак методичне забезпечення професійної підготовки студентів є пріоритетним завданням розбудови системи фахової підготовки спеціалістів усіх рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що педагогічні аспекти художньо-естетичного виховання висвітлено у працях плеяди науковців (І. Бех [1], І. Зязюн [2], М. Лещенко [3], Л. Масол [4], О. Отич [5], О. Рудницька [6] та ін.), які наголошують на важливості формування професійно значущих естетичних якостей особистості, надають пріоритетності її емоційно-почуттєвому розвитку.

Формулювання цілей статті. Мета пропонованої статті полягає  у з’ясуванні методичного аспекту естетико-педагогічної підготовки студентів на спеціальному факультеті та презентуванні авторського спецкурсу "Формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу". 

Виклад основного матеріалу. Урахування естетичного потенціалу нормативних дисциплін, їх естетична спрямованість передбачає комплексний підхід у навчанні з метою реалізації розглядуваної проблеми в системі вищої освіти. Репрезентовані тенденції зумовили необхідність розроблення спеціального курсу – "Формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу". Запропонований спецкурс побудовано з урахуванням особистісно-діяльнісного та проблемно-пошукового підходів.

Логіка спецкурсу полягає, по-перше, у засвоєнні студентами теоретичних основ формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, по-друге, у набутті ними практичних вмінь і навичок   освоєння естетичної дійсності на підґрунті фундаменталізації наукового тезаурусу.

Практичний блок спецкурсу вирізняється наявністю як вправ репродуктивного характеру, так і низкою завдань, орієнтованих на креативно-творчу суб’єкт-субєктну взаємодію. У сукупності вони значною мірою  сприяють формуванню навчально-пізнавальної, лінгвометодичної, комунікативної, літературознавчої, лінгвокраїнознавчої компетенцій, здійснюють позитивний вплив на розвиток естетичного сприйняття, естетичних почуттів, естетичних переживань, естетичних цінностей, естетичного мислення, естетичних здібностей, естетичних інтересів, естетичних потреб, естетичних поглядів і знань, естетичних оцінок, естетичного смаку та естетичного ідеалу.

У ході викладання спецкурсу поєднуються різні форми проведення занять: традиційні (лекції, семінари, практичні заняття, самостійна робота) та нетрадиційні (інтегровані лекції, круглі столи, вікторини, літературні конкурси, дискусії, дебати на матеріалі мистецтва, самостійні форми опрацювання художніх творів тощо).

Завдання курсу полягають  у такому: засвоєнні, узагальненні та поглибленні знань студентів щодо теоретико-методологічних, практичних, методичних аспектів професійної педагогічної діяльності, концептуальною ідеєю якої є художньо-естетичне становлення фахівців; розширенні уявлень студентів про особливості становлення естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу; виконанні творчих завдань, орієнтованих на формування компонентів естетичного світогляду; формуванні позитивної мотивації та потреб у творчому осмисленні і здійсненні педагогічної діяльності за критеріями краси; стимулюванні почуття задоволення від процесу та результатів художньо-естетичної діяльності, що проявляється в постійному прагненні студентів до привнесення естетичних основ у свою професійну працю, здійснення її за законами краси; забезпеченні внутрішніх імпульсів творчої діяльності студентів – усвідомленні ними практичної значущості результатів у власній естетично-творчій діяльності в майбутній роботі; стимулюванні потреби студентів у самовдосконаленні та постійному естетичному зростанні.

Курс спрямований на формування у студентів-гуманітаріїв таких умінь: працювати з навчальною, навчально-методичною, науковою, довідниковою літературою; орієнтуватися у царині мистецтва, основних його видах і жанрах, визначати художню і педагогічну цінність твору; аналізувати, зіставляти, порівнювати, узагальнювати мистецькі та педагогічні явища; аналізувати художні тексти, твори живопису тощо; здійснювати виступи з аналізами-інтерпретаціями літературних або живописних творів; переживати й оцінювати художньо-естетичні об’єкти, твори мистецтва з точки зору естетичного ідеалу; брати участь у дискусіях, дебатах, диспутах, "круглих столах", літературних конкурсах, театралізованих виставах,  заняттях-подорожах, заняттях-дискусіях естетичного спрямування; створювати власні творчі роботи, проекти; рецензувати вистави, фільми, книжки тощо; складати концептуальні карти про творчість художників (письменників) тощо, словник художньо-естетичних термінів та понять, щоденник естетичних вражень, маршрут-екскурсію, художньо-естетичне портфоліо; добирати навчальну, навчально-методичну, наукову, довідникову літературу і використовувати її у практичній діяльності.

Програма курсу ґрунтується на сучасних підходах до творчої самореалізації особистості, враховує принципи діяльнісного підходу, наступності, системності, міжпредметних зв’язків, особистісно-зорієнтованого, розвивального, евристичного навчання.

Програма курсу розрахована на 54 години: лекційних (14 годин), практичних (12 годин), семінарських (16 годин) та самостійних (12 годин) занять; містить чотири змістові модулі, список рекомендованих джерел, тематику реферативних досліджень. Спецкурс відповідає вимогам Європейської кредитно-трансферної системи; його структуровано за чотирма модулями: "Основи становлення та функціонування  "світогляд", "Естетичний світогляд майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу", "Своєрідність естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу", "Формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарних дисциплін".

Модуль 1 – "Основи становлення та функціонування дефініції "світогляд" – присвячений ознайомленню з філософською, психолого-педагогічною і мистецтвознавчою літературою з проблеми визначення сутності і структури основних понять "свідомість", "світогляд"; з’ясуванню ступеня  взаємообумовленості цих феноменів; увиразненню багатоаспектної природи  світогляду  та широкого спектра підходів до його детермінації.

У модулі 2 – "Естетичний світогляд майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу" – схарактеризовано естетичну свідомість як індивідуальну характеристику людини, яка є емоційно-ціннісним, суб’єктивно-оцінним відображенням нею навколишньої естетичної дійсності, в якому знаходить своє вираження розмаїття проявів цієї категорії естетики (естетичне почуття, естетичний смак, естетичне сприйняття, естетичне судження, естетичні цінності, естетичний ідеал, погляди тощо); є спонукальним чинником до діяльності "за законами краси"; репрезентовано структурно-компонентний склад естетичного світогляду, представлений унікальним для кожної особистості взаємозв’язком емотивно-аксіологічного, гностично-настановлювального та конативно-креативного компонентів. Естетичний світогляд учителя визначено як інтегративне професійно-особистісне утворення, яке стимулює самореалізацію педагога як суб’єкта професійно-педагогічної діяльності, забезпечує розгортання широкого спектра його самодетермінації у сфері краси, дозволяє ефективно здійснювати естетично-творчу педагогічну діяльність; вирізняється унікальною своєрідністю, що зумовлюється варіативним полем взаємозв’язку його структурних компонентів.

Модуль 3 – "Своєрідність  естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу" спрямований на вивчення проблеми формування естетичного світогляду майбутнього вчителя-гуманітарія в системі професійної освіти, що визначається специфікою гуманітарного способу пізнання.

У модулі 4 – "Формування естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарних дисциплін" – визначено професійно-естетичну спрямованість та її роль у формуванні естетичного світогляду майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу, розкрито значущість варіативної естетичної діяльності в аудиторній та позааудиторній роботі як передумови формування цілісного естетичного світогляду, з’ясовано роль студентських освітньо-естетичних продуктів у контексті формування досліджуваного феномена.

Розподіл навчального часу на теми може варіюватися залежно від специфіки ВНЗ, рівня підготовленості студентів та ін. Викладач має можливість творчо працювати з програмою, обирати теми та питання, що виносяться на самостійне опрацювання, вносити корективи до завдань відповідно до рівня підготовленості студентів, наявності літературного забезпечення для самопідготовки. Для активізації самостійної роботи студентів пропонується рекомендована література.

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що підвищення ролі методичної культури і самоосвіти суб’єктів педагогічної діяльності, зокрема за допомогою впровадження різноманітних авторських спецкурсів, є пріоритетним завданням розбудови системи фахової підготовки спеціалістів усіх рівнів. Отже, з урахуванням багатогранності професійної діяльності фахівця визначено спрямованість спеціального курсу, його змістове наповнення, структуру, методи навчання і форми організації  аудиторної та позааудиторної роботи.

Перспективи подальшої роботи полягають у розробленні технології формування естетичного світогляду фахівця на основі інтеграційних зв’язків у викладанні гуманітарних дисциплін і підготовці студентів з методики викладання цих курсів.

 

Список використаних джерел

1. Бех І. Д.  Психологічні джерела виховної майстерності : навч. пос. / І. Д. Бех. – К. : Академвидав, 2009. – 248 с.

2. Зязюн І. А. Естетичні засади розвитку особистості // Мистецтво у розвитку особистості : монографія / за ред., передмова та післямова  Н. Г. Ничкало. – Чернівці : Зелена Буковина, 2006. – С. 14-36.

3. Лещенко М. П. Зарубіжні технології підготовки учителів до естетичного виховання / М. П. Лещенко. – 2-е вид., доп. – К., 1996. – 192 с.

4. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта : теорія і практика : монографія / Людмила Михайлівна Масол. – К. : Промінь, 2006. – 432 с.

5. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога професійного навчання : теоретичний і методичний аспекти : монографія / О. М. Отич ; за наук. ред. І. А. Зязюна. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 752с.

6. Рудницька О. П. Педагогіка загальна та мистецька : навчальний посібник / Оксана Петрівна Рудницька.– К., 2002. – 270 с.

 

           

Зелёная И. А. Методический аспект эстетико-педагогической подготовки студентов на специальном факультете

В статье рассматривается методический аспект эстетико-педагогической подготовки студентов на специальном факультете на основе разработки и внедрения авторского спецкурса "Формирование эстетического мировоззрения будущих учителей предметов гуманитарного цикла".

 

Ключевые слова: методическое обеспечение, эстетико-педагогическая подготовка студентов, спецкурс, модуль, эстетическое мировоззрение.

 

            Zelena, I. O. The Methodic Aspect of Aesthetic-Pedagogical Training of Students at the Special Faculty

The article highlights the methodic aspect of aesthetic-pedagogical training of students at special faculty on the basis of elaboration and implementation of a special course "The formation of aesthetic world outlook of future teachers of the humanitarian disciplines".

 

Key words: methodic support, students’ aesthetic-pedagogical training, special course, module, aesthetic world outlook.