УДК 376.091.12.011.3-051-056.264

Рібцун Ю.В.,

старший науковий співробітник лабораторії логопедії Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук

 

Корекційно-розвивальна програма з малювання для вихователів середньої логопедичної групи

 

У статті з урахуванням вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" обґрунтовано передумови створення корекційно-розвивальної програми з малювання для вихователів середньої логопедичної групи, представлено її основні освітні напрями. Розкрито вимоги до знань і вмінь дошкільника, корекційно-розвивальну спрямованість навчання, визначено відповідні форми організації діяльності, її види.

 

Ключові слова: корекційно-розвивальна програма для вихователів, малювання в логопедичній групі.

 

Актуальність дослідження. Постановка проблеми. Наявність програми в навчально-виховній діяльності педагогічних працівників дошкільного навчального закладу є основою (базою)  для науково-методичної та практичної навчально-виховної роботи. Вихователі дошкільних навчальних закладів загального розвитку як науково-методичне забезпечення мають Базову програму розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" [1], учителі-логопеди – спеціальну корекційно-розвивальну програму [4], а от вихователям логопедичних груп вкрай важко самостійно адаптувати Базову програму до специфічних умов навчання і виховання дітей із мовленнєвими вадами. Це спонукало до розроблення програм для вихователів з урахуванням корекційно-розвивальних завдань спеціального дошкільного навчального закладу компенсуючого типу для дітей із порушеннями мовлення (ПМ) [3].

Мета і завдання дослідження. Питання планування занять з ліплення та аплікації розкрите у низці авторських публікаціях [6]. Метою статті є представлення змістового аспекта планування занять з малювання у середній логопедичній групі.

Виклад основного матеріалу. Формування повноцінної гармонійно розвиненої особистості дитини неможливе без ознайомлення дошкільника із зображувальною діяльністю. Ігри-заняття з малювання, аплікації, ліплення є основою пізнавального та мовленнєвого розвитку дітей, виховання у них естетичного смаку, зацікавленості у процесі та результаті власної діяльності (фонд "я хочу"), особистісних якостей (фонд "я можу"). Тісно поєднуючись із самостійною художньою, музичною, театралізованою, конструктивно-будівельною, дослідницькою та більш складними формами  ігрової діяльності зображувальна діяльність сприяє формуванню у дитини активного пізнавального інтересу, бажання та вміння відображати те, до чого доторкнувся, того, що побачив або почув.

Ігри-заняття із зображувальної діяльності в логопедичній групі обов’язково поєднуються з розвитком мовлення. Тому, на нашу думку,  виконання вправ пальчикової, мімічної, дихальної, голосової, артикуляційної та психогімнастики, промовляння окремих звуків і звукосполучень, звуконаслідувань, чистомовок, скоромовок, закличок, віршів, потішок, використання ігор та вправ із мовленнєвими завданнями значно покращує ефективність навчально-виховного процесу.

Малювання – це специфічне, образне пізнання дійсності, духовно-практична, емоційно-раціональна активність людини (В. М. Бєлкіна, Т. Г. Казакова, Л. І. Сірченко та ін.). Саме в цьому виді діяльності за допомогою зображувальних матеріалів дитина має можливість передати свої враження про навколишній світ. Цей процес викликає у дошкільника відчуття радості, захоплення та здивування. Окрім цього, малювання виховує у дітей емоційно-оцінне ставлення до світу, сприяє формуванню вміння бачити його різнобарвність і красу.

Заняття з малювання проводяться у середній логопедичній групі один раз на тиждень.

У програмі з малювання нами виділено загальноосвітній і корекційний блоки [2, 3, 5, 6] та виокремлено такі освітні напрями:

1.  Інтерес до малювання як виду зображувальної діяльності.

2.  Графічно-моторні та технічні зображувальні навички.

3.  Предметне малювання.

4.  Декоративне малювання.

5.  Сюжетне малювання.

6.  Нетрадиційні методи малювання.

Такий розподіл обумовлений необхідністю формування у дітей з мовленнєвими порушеннями такого:

пізнавальної та мотиваційної основи виконання завдань;

рухової вправності та зображувальних навичок;

загальної готовності до засвоєння програмового матеріалу.

Розглянемо на конкретному прикладі, як забезпечується взаємозв’язок загальноосвітнього та корекційного блоків програми.

У навчально-виховному процесі враховуємо насамперед  потреби дитини,  а тому починаємо аналіз з вимог до знань та умінь дошкільника. У першому блоці освітнього напряму "Інтерес до малювання як виду зображувальної діяльності" у колонці "Вимоги до знань та умінь дошкільника" зазначено: "Спостерігає за предметами та явищами навколишньої дійсності, діяльністю людей, вміє помічати красу природи, отримує задоволення від побачених картин, почутої музики та літературних творів".

Спеціальна програма має забезпечувати насамперед корекцію і розвиток, тому розглянемо зміст колонки "Спрямованість корекційно-розвивального навчання", в якій зазначено: "Розвиток зорового, слухового сприймання та уваги, естетичного смаку". Встановлюємо взаємозв’язок: слухання → слухове сприймання та увага, спостереження, розгляд → зорове сприймання та увага, естетичний смак.

Наступний крок – з’ясувати, яким чином забезпечити розвиток вищезазначених психічних процесів. Це розкрито у формах організації діяльності, її видах: спостереження, екскурсії, розгляд картин, театралізована діяльність, слухання музичних та літературних творів; бесіди, самостійні розповіді за навідними запитаннями педагога; свята і розваги. Таким чином, проаналізувавши корекційний блок, установили наявність причинно-наслідкових зв’язків між його складовими.

Розглянемо загальноосвітній блок програми на такому ж прикладі. У цьому блоці про діяльність дитини зазначено: "Спостерігає за предметами та явищами навколишньої дійсності, діяльністю людей, помічає красу природи, отримує задоволення від побачених картин, почутої музики та літературних творів".

Такі вимоги до знань та умінь дошкільника реалізуються у двох сферах життєдіяльності ("Культура" і "Я Сам") та охоплюють кілька змістових ліній: предмети та явища навколишньої дійсності → предметний світ, музичні мініатюри і літературні твори → світ мистецтва, отримання задоволення → психічне "Я".

Усе вищезазначене дає змогу виокремити дві чітко виражені форми активності особистості: отримання задоволення від слухання та розглядання → емоційно-ціннісна форма активності, слухання та розглядання, тобто процес пізнання → пізнавальна форма активності.

Як бачимо, корекційний і загальноосвітній блок нерозривно пов’язані між собою, що, у свою чергу, забезпечуватиме цілісний, комплексний, інтегрований підхід до подолання порушень мовлення.

Отже, пропонуємо таблицю орієнтовного планування, у якій реалізуються як загальноосвітні навчально-виховні завдання, передбачені Базовою програмою "Я у Світі", так і корекційно-розвивальні, необхідні для подолання мовленнєвих вад у дошкільників п’ятого року життя.


 

Світ барвистої веселки

 

Сфери життєдіяльності

Змістові лінії

Форми активності особистості

Вимоги до знань та умінь дошкільника

Спрямованість корекційно-розвивального навчання

Форми організації  діяльності, її види

Інтерес до малювання як виду зображувальної діяльності

Культура Предметний світ. Світ мистецтва

Емоційно-ціннісна.

Пізнавальна

 

Спостерігає за предметами та явищами навколишньої дійсності, діяльністю людей (природні ландшафти, спеціально оформлені приміщення, одяг, посуд, іграшки), помічає красу природи, отримує задоволення від побачених картин, почутої музики та літературних творів

Ампліфікація (збагачення) індивідуального художньо-естетичного досвіду (естетична апперцепція).

Стимуляція креативного розвитку.

Розвиток слухового і зорового сприймання та уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння; естетичного смаку

Спостереження, екскурсії, розгляд картин, театралізована діяльність, слухання музичних та літературних творів; бесіди, самостійні розповіді за навідними запитаннями педагога; свята і розваги

Я Сам Психічне "Я"
Природа Природа планети Земл
Культура

Предметний світ. Світ гри.

Світ мистецтва

Мовленнєва.

Емоційно-ціннісна.

Пізнавальна

Прагне ділитися своїми враженнями із однолітками та дорослими, відображати їх у малюнку.

Бере посильну участь у святах і розвагах групи

Вироблення ініціативності у спілкуванні.

Розширення орієнтування в навколишньому світі.

Розвиток слухового і зорового сприймання та уваги, мовлення, розумової операції аналізу.

Виховання навичок колективного спілкування

Люди Інші люди
Я Сам

Психічне "Я". Соціальне "Я"

М’язово-моторні та технічні навички малювання

Я Сам Фізичне "Я"

Фізична

Під час малювання не сутулиться, спину тримає рівно, не нахиляється близько до аркуша паперу, тримає лікті на столі. Притримується правильної відстані до столу, перевіряє це кулачком

Формування навичок самоконтролю.

Розвиток розумових операцій аналізу та порівняння

Обведення пальчиком вишитих товстою ниткою предметів, зображень, виконаних штриховими лініями (крапками); домальовування нескладних деталей до предметів; штрихування предметів прямими і хвилястими лініями; вправи пальчикової гімнастики: "Мавпочки", "Штангіст", "Колір мого настрою"; "Ввічливі пальчики", "Дружних пальчиків сім’я, "Зайчик Довговушко", "Битлива кізка", "Пливе, пливе кораблик", "Бджілка Майя", "Жучок-світлячок", "Пальчики йдуть на парад", "Барабанщики", "Дивись – не помились", "Вправні ручки"

Культура

Предметний світ.

Світ гри

Фізична.

Мовленнєва.

Емоційно-ціннісна

 Із зоровою опорою наслідує рухи дорослого. Виконує вправи мімічної та пальчикової гімнастики (на задану статичну позу, колові рухи, поперемінне чергування рухів, різнонаправлених рухів однією та одночасно двома руками) із мовленнєвим та/чи музичним супроводом

Розвиток перцептивної діяльності, зорової, слухової уваги та пам’яті, дрібної моторики, вироблення координованості, точності рухів, мовлення.

Активізація міжпівкульної взаємодії. Розвиток реципрокної координації рук.

Уточнення вимови голосних і приголосних звуків раннього онтогенезу, звуконаслідувань.

Оволодіння адекватними формами прояву своїх почуттів у спілкуванні з однолітками та дорослими

Я Сам

Фізичне "Я".

Психічне "Я".

Соціальне "Я"

Люди Інші люди
Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва

Фізична.

Мовленнєва.

Художньо-естетична.

Пізнавальна

 

За зразком дорослого чи сумісно з ним малює в повітрі окремі геометричні фігури чи предмети, зображує їх на аркуші сухим пензликом, а потім – фарбами чи олівцями

Формування вміння користуватися зображувальними матеріалами.

Розвиток перцептивної діяльності, зорової уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, зв’язного мовлення, дрібної моторики, вироблення зорово-рухової координації, точності рухів; укріплення м’язів пальців та кистей рук.

Збагачення власного практичного досвіду.

Виховання бажання навчитися зображувати предмети та явища навколишнього світу, самостійності, витримки і акуратності.

Передача в малюнку емоційних вражень від побаченого та почутого, зображеного. Прояв творчості у виборі зображувальних матеріалів

Я Сам

Фізичне "Я".

Психічне "Я"

 

Вільно і легко тримає пензлик трьома пальцями біля металевої оправи. Набирає потрібну кількість фарби. За потреби знімає зайву фарбу з пензлика об край ємності, у якій знаходиться фарба. Промивши пензлик в одній ємності з водою та прополоскавши в іншій, прикладає його до серветки з тканини, т. ч. віджимаючи зайву воду. За мірою забруднення може тихенько встати, поміняти ємність з водою.

   

Уміє малювати фарбою, при цьому ворс пензлика рухається за рукою. Вміє координувати рухи руки, коли малює широкі рухи під час замальовування значної площини, дрібні – для промальовування деталей, ритмічні – для зображення візерунків.

   

 Користується гуашевими фарбами, що мають консистенцію рідкої сметани, які були заздалегідь приготовлені педагогом. Знає, що товщина лінії залежить від сили натискання на папір та від розміру ворсу пензлика; щоб поставити крапочку, пензлик потрібно тримати вертикально, а мазок – нахиливши та притиснувши пензлик до паперу. Проводячи лінії чи наносячи мазки, робить це один раз.

   

Користуючись палітрою, утворює нові кольори та відтінки, додаючи до світлої фарби більш темну.

   

Готуючись малювати аквареллю, у кожний кюветик пензликом капає чисту воду. Потрібну фарбу розтирає кінчиком пензлика, набирає і наносить на папір тонким прозорим шаром. Якщо внизу малюнка зібралася зайва фарба, відбирає її кінчиком напіввологого пензлика. Знає, що доки фарба не висохла, вносити поправки пензлем не потрібно, бо утворюватимуться плями; що чим більш густа фарба, тим більш насичений колір. З метою отримання інтенсивно насиченого кольору повторно покриває площину фарбою.

   

Користуючись пензликом, зафарбовує частини малюнка; вміє проводити лінії м’яко, плавно, легко, не натискуючи; змінювати напрям ліній, відповідно повертаючи руку. При необхідності вміє закінчити лінію тоненько (наприклад, гілки дерева), малює її різким рухом. Зафарбовуючи значну площину, тримає пензлик трохи вище металевої оправи. При цьому рука не лежить на аркуші, дитина лише злегка спирається на нього мізинцем.

   

Вміє малювати кольоровими олівцями. Вільно і легко тримає олівець ведучою рукою між великим і середнім пальцями, притримуючи його зверху вказівним на відстані 2–3 см від грифеля, щоб бачити його сліди не нахиляючись. Олівець сильно не стискає у пальцях, надто не натискає на папір, щоб не порвати його, проте знає, що інтенсивність кольору залежить від сили натискання на олівець чи додаткового повторного зафарбовування.

   

Вміє розфарбовувати малюнки:

– плавно проводить пензликом (олівцем) лінії лише в одному напрямку (вертикальні, горизонтальні, похилі), не виходячи за контур малюнка;

– водить олівцем туди-сюди, не відриваючи його від паперу; не змінює напрям штрихування у межах одного елемента, не виходить за контур зображення.

   

Оволодіває навичками як традиційного, так і нетрадиційного малювання (пальчики, долонька, штампики, тампончики, квачики тощо).

Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва 

Фізична.

Мовленнєва.

Художньо-естетична.

Соціально-моральна.

Пізнавальна 

Самостійно створює малюнок, при потребі звертається за допомогою. Самостійно прибирає після заняття своє робоче місце. Спираючись на власний практичний досвід, вміє об’єктивно оцінити роботу товариша та свою власну відповідно поставленого завдання

Розвиток зорового сприймання та уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, вміння користуватися зображувальними матеріалами.

Виховання самостійності та організованості, толерантного ставлення до товаришів

Я Сам

Фізичне "Я".

Психічне "Я".

Соціальне "Я"

Люди

Інші люди

Предметне малювання

Культура

Предметний світ.

Світ гри

Пізнавальна. Мовленнєва.

Художньо-естетична.

Фізична

 

Впізнає і називає предмети за силуетним, контурним зображенням, за словесним позначенням, описом педагога, на дотик, за їх призначенням.

Самостійно формує понятійні групи (яблуко, груша, слива – фрукти; помідор, огірок, цибуля – овочі тощо), групи предметів за однорідними сенсорними ознаками (колір, форма, величина).

Аналізує предмет, знаходить його окремі частини за проханням педагога (кабіна, кузов, колеса у машини; стіни, дах, вікна, двері у будинку; частини тіла у ляльки). Визначає колір, форму, величину предмета і його складових. Здатний зберігати пропорції під час зображення предметів.

Порівнює однорідні й неоднорідні предмети контрастні за величиною, кольором та формою (круг, квадрат, трикутник) шляхом накладання та прикладання, порівнює між собою частини предмета. Знаходить у однорідних предметах спільні та відмінні ознаки. Розрізняє мелодії, контрастні за характером звучання

 (марш, колискова)

Розвиток перцептивної діяльності різних модальностей, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, почуття кольору, ритму та форми, просторової орієнтації, художнього смаку.

Розвиток фіксуючої, супроводжувальної, регулювальної та планувальної функцій мовлення.

Уточнення категоріального рівня лексичних узагальнень, знання сенсорних еталонів.

Збагачення власного практичного досвіду.

Формування поетапного виконання розумових дій, ініціативності у спілкуванні, вміння здійснювати контроль за власним мовленням і мовленням товаришів.

Розширення орієнтування дитини в навколишньому світі

Маніпулювання реальними предметами; відгадування загадок; слухання літературних і музичних творів; дидактичні ігри та вправи: "Хто це? Що це?", "Чарівний мішечок", "Впізнай за описом", "Склади картинку", "Чого не стало?", "Який? Яка?", "Порівняй", "Музичні картинки", "Всяка пора свій колір має", "Малюнки радості (смутку)", "Біла чарівниця" (утворення відтінків); зафарбовування предметних зображень; ігри-заняття:

осінь: "Гарні кульки повітряні", "Моя ляля", "Віночок з осіннього листя", "Кошик з овочами", "Гостинці для їжачка", "Білчині запаси", "Листочки губить деревце";

зима: "Був сірий, став білий", "Горобчик – славний хлопчик", "Засніжена ялиночка", "Сяй, ялиночко, вогнями", "Дівчинка Снігуронька", "Весела баба снігова";

весна: "Сонечко, сонечко, зазирни в віконечко", "Перша квіточка весни", "Веселе дерево весняне", "Здрастуй, сонечко-жучок";

літо: "Червоніють спілі вишні", "Дім, в якому хочу жити"

 

Я Сам

Фізичне "Я".

Психічне  "Я".

Соціальне "Я"

Культура

Предметний світ

Мовленнєва.

Пізнавальна

За зразком педагога, а згодом самостійно з опорою на схеми вміє складати описові розповіді

Актуалізація набутих знань про навколишній світ.

Розвиток зорового сприймання, уваги та пам’яті, сукцесивно-симультанних процесів, плануючої функції мовлення, зв’язного монологічного та діалогічного мовлення, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, здійснювати самоконтроль

Я Сам

Психічне "Я".

Соціальне "Я"

Культура

Предметний світ.

Світ гри.

Світ мистецтва

Пізнавальна.

Фізична.

Мовленнєва.

Творча.

Соціально-моральна

За допомогою дослідницької діяльності переконується, що чим більше фарби розвести у воді, тим інтенсивнішого забарвлення вона буде. Дотримуючись правил безпеки, за допомогою педагога, а згодом самостійно зафарбовує воду в різні кольори для використання у сюжетно-рольових іграх ("Магазин", "Кав’ярня") (склянка з червоною водою – томатний сік, з білою – молоко, з коричневою – кава). У зимовий період разом з педагогом із зафарбованої води виготовляє різнокольорову льодяну мозаїку чи іграшки для використання в іграх на майданчику. Користується різнокольоровими олівцями та гуашевими фарбами (3–4 кольори). Для створення виразного образу на палітрі утворює рожевий і блакитний кольори способом додавання до білої червоної або синьої фарб

Розвиток зорового сприймання, зорової уваги, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, плануючої функції мовлення, зв’язного діалогічного мовлення, вміння практичним шляхом встановлювати причино-наслідкові зв’язки та робити умовиводи.

Стимуляція креативного розвитку.

Виховання навичок колективного спілкування

Я Сам

Психічне "Я".

Фізичне "Я".

Соціальне "Я"

Люди

Інші люди

Культура Предметний світ. Світ мистецтва

Художньо-естетична.

Мовленнєва. Пізнавальна

Вміє малювати знайомі предмети як за зразком, так і самостійно. У малюнку передає будову простих предметів, форму, колір і відтінки (червоний, синій, жовтий, зелений, білий, чорний, коричневий; рожевий, оранжевий, блакитний, сірий), пропорції і розташування частин (вгорі, внизу, з однієї, з іншої сторони).

З використанням натури зображує фарбами реальні предмети (ведмедик). Передає у малюнку форму, колір побудованих конструкцій, розташування їх елементів (парканчики, будинки, місточки).

Розповідає про послідовність виконання роботи з опорою на навідні запитання педагога чи схеми[1].

Ампліфікація індивідуального художньо-естетичного досвіду.

Розвиток перцептивної діяльності, зорової, слухової уваги та пам’яті, зорово-рухової координації, фіксуючої, супроводжувальної, регулювальної та планувальної функцій мовлення, зв’язного діалогічного та монологічного мовлення, дрібної моторики, укріплення м’язів пальців та кистей рук.

Удосконалення навичок самостійного предметного малювання, вміння користуватися зображувальними матеріалами; просторової орієнтації, художнього смаку.

Уточнення вимови голосних і приголосних звуків раннього онтогенезу, категоріального рівня лексичних узагальнень.

Розширення орієнтування дитини в навколишньому світі.

Збагачення власного практичного досвіду.

Виховання бажання навчитися зображувати предмети та явища навколишнього світу, самостійності, естетичного смаку, почуття колективізму під час виконання групової роботи, вміння завершити справу

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Декоративне малювання

Культура

Предметний світ.

Світ гри

Мовленнєва.

Пізнавальна

За наслідуванням повторює серію простих ритмів (типу / /, / //, // /), відтворює ритмічний складовий малюнок одно- та двоскладових слів (мак, ніч, ка-ша, О-ля) із використанням музичних інструментів та іграшок або без них.

Ритмічно проспівує різну кількість голосних та їх сполучень.

Виставляє предмети в ряд і по колу

Спрямування уваги на звукоскладову структуру слова. Окреслення складового малюнка слова.

Розвиток сприймання, уваги та пам’яті різних модальностей, розумових операцій аналізу, синтезу, почуття ритму, інтонаційної виразності мовлення

Оперування множинами предметів; розгляд картин, предметів глиняного посуду, української кераміки (опішнянської, косовської), димківських іграшок і зразків петриківського розпису; слухання музичних і літературних творів; настільна гра "Мозаїка", навчальний посібник "Склади ціле" (липучки, магніти); дидактичні ігри та вправи: "Допоможемо матусі", "Стали іграшки всі в ряд", "Одягнемо ляльку на прогулянку", "Збираємо врожай", "Зваримо омпот", "Казкове місто"; "Плесни в долоньки, як я", "Дятлик", "Зроби, як я", "Прикрась..." (одяг, взуття, посуд), "Нанижи намисто", "Я почну, а ти продовжи", "Намалюй, що пропущено"; ігри-заняття:

– осінь: "Картата скатертина", "Гарний кухлик" (опішнянський розпис), "Фартушок для мотрійки", "Іванкова тарілочка" (косівський розпис), "Готуємось до ярмарку" (опішнянський посуд, колективна робота);

зима: "Рукавичка для Катрусі", "Ой в Снігурки гарна шубка" (елементи мережива),  "Ми вас чаєм пригощаєм" (чайний сервіз, колективна робота);

весна: "Розписана дощечка" (петриківський розпис), "Грайливий коник" (димківський розпис), "Чарівний килимок" (колективна робота), "Гарна писанка у мене" (кошик з писанками, колективна робота);

літо: "Молочний глечик" (косівський розпис), "Півник-когутик", "Щебетала пташечка", "Веселий хоровод" (барині, димківський розпис, колективна робота)

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Культура

Предметний світ.

Світ гри.

Світ мистецтва

 

Художньо-естетична.

Мовленнєва. Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна

За зразком чи допомогою педагога, а згодом самостійно створює та викладає візерунки з мозаїки, з природного матеріалу; заповнює дрібним візерунком силуетні зображення предметів (одяг, посуд); створює та викладає візерунки з геометричних фігур на аркуші паперу різної форми (круглої, квадратної, прямокутної), розташовує їх у ритмічній послідовності по всій площині, по кутах, по центру, дотримується симетрії.

Удосконалення вміння бачити образну виразність природних і рукотворних об’єктів; навичок декоративного малювання за показом педагога та самостійно; словотворення іменників за допомогою зменшувально-пестливих суфіксів, відносних прикметників.

Розвиток сприймання, уваги та пам’яті різних модальностей, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, почуття кольору та ритму, зорово-рухової координації, інтонаційної виразності мовлення, фантазії, естетичної апперцепції, дрібної моторики, зв’язного описового мовлення.

Уточнення вимови голосних і приголосних звуків раннього онтогенезу, категоріального рівня лексичних узагальнень, явищ антонімії та багатозначності.

Прояв творчості при виборі зображувальних матеріалів.

Розширення орієнтування дитини в навколишньому світі.

Виховання бажання створювати візерунки, прикрашати ними предмети побуту та вжитку, вміння завершити справу

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Цікавиться іграшками з елементами народного і декоративного мистецтва. Розрізняє опішнянський посуд та іграшки за тонкостінністю та дво-трикольоровим розписом у вигляді кривулин, рисочок і крапочок, переважно рослинним орнаментом

Люди

Інші люди.

Людство

Вирізняє серед інших петриківський орнамент за рослинними, переважно квітковими (садові – жоржина, айстра, троянда, лугові – волошка, їх бутони), дещо фантастичними ("кучерявка") елементами, своєрідними зображеннями ягід калини, полуниці, винограду та листя ("папороть", "ажурне пір’я").

Природа Природа планети Земля

Розрізняє косівський посуд за дрібним візерунком, вільно розміщеним широким спектром геометричних (трикутник, коло, ромб, підкова, лінія) і рослинних (квіти, пуп’янки, вазони, гілочки) мотивів, за штрихуванням навхрест ("ільчасте письмо"), сюжетним розписом.

   

Впізнає димківську іграшку серед інших керамічних іграшок за наступними ознаками: на білому тлі зображені яскраві кружечки, крапки, мазки, хвилясті лінії.

   

Проводить вертикальні, горизонтальні, похилі, ламані, хвилясті лінії, дуги, малює круги, кільця, наносить мазки, ставить крапки. Вміє малювати елементи візерунку, прості візерунки, ритмічно чергуючи кольорові лінії та мазки, лінії та крапки, лінії та круги на аркушах паперу різної форми.

   

Вміє за зразком педагога створювати декоративні малюнки з елементами народного розпису (прикрасимо кухлик).

Розфарбовує силуети птахів, тварин, ляльок, посуду за народними мотивами, користуючись фарбами, притаманними колориту того чи іншого регіону

Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва

Мовленнєва. Художньо-естетична.

Творча.

Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна.

Соціально-моральна

 Під керівництвом педагога під час виконання колективних робіт вміє домовлятися про створення спільного образу, погоджує свої дії з діями інших дітей. Розташовує на єдиному аркуші, заздалегідь підготовленому педагогом, свої роботи. Складає зв’язну розповідь за створеною картиною

Розвиток просторової орієнтації, зорового сприймання, плануючої, регулюючої та коментувальної функцій мовлення, зв’язного діалогічного мовлення, дрібної моторики, зорово-рухової координації, самостійності, творчості.

Виховання колективізму, злагодженості, вміння домовлятися про створення сюжету, спільного виконання роботи, толерантності, взаємодопомоги

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Соціальне-"Я"

Люди

Інші люди

Сюжетне малювання

Культура

Предметний світ

Мовленнєва.

Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна

За навідними питаннями педагога складає оповідання за сюжетною картинкою, серією сюжетних картинок. Складає розповіді з власного досвіду. З опорою на ілюстрації вміє переказувати знайомі казочки та оповідання, користуючись складносурядними та складнопідрядними синтаксичними конструкціями. Емоційно та виразно розповідає напам’ять віршовані мініатюри. Спочатку з опорою на сюжетну картинку, зразок, запитання педагога, а згодом і самостійно вигадує творчі розповіді

Актуалізація здобутих знань. Практичне використання набутого досвіду.

Формування вміння складати самостійні творчі розповіді.

Розвиток зорового сприймання та уваги, просторового орієнтування, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, інтонаційної виразності, фонетичної та граматичної правильності мовлення, зв’язного монологічного мовлення

Розгляд картин, ілюстрацій, слухання музичних і літературних творів; конструктивно-будівельні, театралізовані ігри, самостійна художня та дослідницька діяльність; розфарбовування сюжетних картинок; ігри-заняття:

осінь: "Ходить осінь рідним краєм" (колективна робота), "Танок осіннього листя", "Привітно сяє дім вогнями", "У світі казки", "Посаджу я деревце біля хати";

зима: "Ой, ти зимонько-зима", "Білий сніг повсюди ліг", "В зимових шатах сплять ялинки",  "Здрастуй, свято Новорічне!", "Ой весела в нас зима" (колективна робота), "Вечірня казка";

весна: "Вже бурульки капу-капу", "Намалюю я весну", "Квітучі фарби весни" (колективна робота), "Святковий салют", "Квітнуть сонечка малі";

літо: "Жовтенькі клубочки біля мами-квочки", "На морському дні", "Квітуча галявина", "Я на морі" (колективна робота)

 

Я сам Психічне-"Я"
Природа Природа планети Земля
Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва

Мовленнєва.

Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна.

Фізична

Вміє орієнтуватися на аркуші паперу, розташовуючи зображення у відповідності до вербальної інструкції педагога та власних спостережень, дотримується перспективи,  пов’язує єдиним сюжетом (вгорі – сонечко, пташки летять у вирій, внизу – трава, пожовкле листя, весь інший простір аркуша займають осінні дерева,).

Вміє створювати зображення за задумом з опорою на власний життєвий досвід та епізоди знайомих художніх творів (казок).

На основі отриманих вражень під час спостережень за сезонними змінами у природі вміє самостійно малювати за уявленням картини природи та сюжети, продумуючи послідовність зображення, коментує свої дії; здатний розповісти про зображене

Стимуляція креативного розвитку.

Удосконалення навичок самостійного сюжетного малювання, почуття кольору та ритму, інтонаційної виразності мовлення, просторової орієнтації, фантазії, художнього смаку.

Розвиток перцептивної діяльності, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, навичок декоративного, сюжетного малювання за показом педагога та самостійно; пропорційного співвідношення двох предметів за величиною (великий–малий, високий–низький); зв’язного монологічного мовлення, дрібної моторики, укріплення м’язів пальців та кистей рук.

Передавання в малюнку емоційних вражень від побаченого та почутого, зображеного. Прояв творчості у виборі зображувальних матеріалів.

Розширення орієнтування дитини в навколишньому світі

Я сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Природа

Природа планети Земля

Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва

Мовленнєва.

Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна.

Фізична.

Соціально-моральна

Під керівництвом педагога під час виконання колективних робіт вміє домовлятися з однолітками про створення спільного сюжету, враховувати можливості та бажання товаришів у виконанні роботи. За завданням педагога зображує у колективній роботі різні предмети (наприклад, у назві яких є певний звук чи певна кількість складів), творчо пов’язує їх у своїй розповіді в єдиний сюжет

 

Формування ініціативності у спілкуванні.

Збагачення власного практичного досвіду.

Спрямування уваги на звукоскладову структуру слова.

Розвиток різних видів сприймання, зорової, слухової уваги та пам’яті, зорово-рухової координації, фіксуючої, супроводжувальної, регулюючої та плануючої функцій мовлення, зв’язного діалогічного та монологічного мовлення.

Виховання бажання навчитися зображувати предмети та явища навколишнього світу, почуття колективізму під час виконання групової роботи, вміння завершувати справу

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Соціальне-"Я"

Люди

Інші люди

Нетрадиційні методи малювання

Культура

Предметний світ.

Світ гри.

Світ мистецтва

Мовленнєва.

Пізнавальна.

Творча.

Емоційно-ціннісна.

Фізична

Самостійно відтворює ритмічний складовий малюнок одно- та двоскладових слів (типу сік, ва-та), з допомогою педагога – три- та багатоскладових слів (мо-ло-ко, мо-ро-зи-во) із використанням музичних іграшок.

Впізнає зображення предметів за окремими елементами; в умовах накладання одне на одне (серед чотирьох зображень), зашумлення (крапки, лінії, плями); у незвичному вигляді (хмаринок, хвилястих ліній, плям).

Цікавиться друдлами; домальовує відсутні деталі предметів; вміє дофантазовувати і домальовувати предмети з елементів, зображених на аркуші (геометричні фігури, різні види ліній, крапки)

Спрямування уваги на звукоскладову структуру слова. Окреслення складового малюнка слова.

Розвиток сприймання, уваги та пам’яті різних модальностей, розумових операцій аналізу, синтезу, почуття ритму, інтонаційної виразності мовлення, дрібної моторики.

Формування інтересу до творчості

Друкування (малювання) на снігу (піску, землі); імітація гри на піаніно, гра долоньками "Ладусі"; дидактичні ігри та вправи: "Впізнай хмаринку", "На що схожа ляпка?", "Допоможи художнику закінчити малюнок", "Маленькі фантазери", "Чарівні фігури"; виконання аплікацій з природного та покидькового матеріалу; розгляд ілюстрацій до казок; ігри-заняття:

– осінь: "Оксанчин фартушок" (пальчики), "Ґрона горобини" (пальчики), "Осінній хоровод" (монотипія), "Що там в білчинім дуплі?" (штампування), "Тихо-тихо пада лист" (штампування), "Осінні дерева" (квачик);

зима: "Зелена красуня в яскравих вогнях" (пальчики), "В лісі сніг, у лісі звірі" (штампування, колективна робота), "Рукавичка для Івасика" (штампування пробкою чи ґудзиком із використанням пензлика);

весна: "Зазира в кімнату сонце" (долонька), "Пухнастії котики на вербі" (тампончики), "Мімози для мами" (тичок), "Гарне деревце весняне " (клейовий пензлик), "Білосніжні конвалії" (пальчики);

літо: "Там чарівна квіточка розцвіла" (долонька), "Вишеньки поспіли, вишеньки червоні" (піна), "Розцвіли у лузі квіти" (ляпкографія, колективна робота), "Соковитий виноград" (пальчики), "У морських глибинах" (по мокрому)

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Культура

Предметний світ.

Світ мистецтва

Творча.

Фізична.

Мовленнєва.

Пізнавальна.

Емоційно-ціннісна

 З допомогою педагога наносить достатню кількість фарби на долоньки; занурює кінчик пальчика у фарбу, з достатньою силою вертикально (горобина) або з нахилом (виноград) притискує його до аркуша.

Користується штампиками, квачиками і тампончиками, продумує розташування друкованих елементів. Робить штампування легко та ритмічно.

Ампліфікація індивідуального художньо-естетичного досвіду.

Розвиток творчості, перцептивної діяльності, розумових операцій аналізу, синтезу, порівняння, класифікації, вміння користуватися традиційними і нетрадиційними зображувальними матеріалами, просторової орієнтації, фантазії, художнього смаку, дрібної моторики.

Вироблення ініціативності у спілкуванні.

Активізація міжпівкульної взаємодії. Розвиток реципрокної координації рук.

Збагачення власного практичного досвіду.

Передача в малюнку емоційних вражень від побаченого та почутого, зображеного.

Виховання вміння за необхідності звернутися до дорослого чи товариша за допомогою, дотримуватися правил безпеки під час роботи з нетрадиційними зображувальними матеріалами

Я Сам

Психічне-"Я"

Фізичне-"Я"

Соціальне-"Я"

Пензликом, вмоченим у фарбу, вміє акуратно робити ляпки, бачити і дофантазовувати зображення, домальовувати його. Вводить випадкові ляпки у сюжет.

Люди

Інші люди

Для малювання піною за допомогою педагога наливає будь-який шампунь у невелику ємність, трохи розбавляє водою та додає фарбу потрібного кольору. Дотримуючись правил безпеки, вставляє трубочку у рідину, дме у неї, утворюючи піну; обережно прикладає аркуш до ємності так, щоб на ньому лишився відбиток, а після цього перевертає аркуш і після висихання домальовує потрібні деталі.

Природа

Природа планети Земля

Вміє використовувати клейовий пензлик для зображування предметів або їх частин: набирає густу фарбу на кінчик, за допомогою додаткового аркуша, тримаючи пензлик вертикально, знімає зайву фарбу, малює.

   

Вміє малювати листочками. Заздалегідь на прогулянці збирає листочки з різних дерев (клен, береза, дуб, акація). Наносить фарбу на зворотній бік листочка; кладе листочок на аркуш паперу фарбою донизу, накриває серветкою та притискує долонею. Отримавши відбиток, обережно знімає з аркуша листочки та після висихання доповнює малюнок деталями.

   

Для малювання на вологому папері за допомогою педагога, а згодом самостійно невеличкою поролоновою губкою швидкими рухами змочує аркуш паперу. Щоб фарба лягала красиво, утворюючи чарівні переливи, вільно перетікаючи чи зливаючись одна з одною, малює пензликом, ледь торкаючись аркуша.

   

За допомогою педагога виконує роботи методом монотипії. Вміє згинати папір вдвоє по горизонталі рухами рук від себе. Малює сюжетну картинку з образами природи і, не даючи їй висохнути, згинає аркуш навпіл так, щоб на іншій стороні вийшов відбиток; обережно розгортає аркуш.

   

Використовує в малюнку кілька зображувальних засобів (фарби і фломастери, олівці і фломастери, воскові крейдочки та фарби). Придумує та розповідає історії за власним зображенням.

Під керівництвом педагога під час виконання колективних робіт вміє домовлятися про створення спільного образу, погоджує свої дії з діями інших дітей

 

 

Список використаних джерел

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" / М-во освіти і науки України, Акад. пед. наук України ; наук. ред. та упоряд. О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2008. – 430 с.

2. Рибцун Ю. В. Коррекционно-развивающая программа обучения детей пятого года жизни с ФФНР: современный взгляд / Ю. В. Рибцун // Специальное образование : материалы VII Междунар. науч. конф., 21-22 апр. 2011 г. / под общ. ред. проф. В. Н. Скворцова. – СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – Т. 1. – С. 248-252.

3. Рибцун Ю. В. Создание программ для воспитателей логопедических групп  как условие повышения качества специального образования дошкольников [Электронный ресурс] / Юлия Валентиновна Рибцун // Формирование личности ребенка с особыми потребностями в условиях меняющегося мира : материалы Междунар. науч.-практ. Интернет-конф. (17 января – 17 марта 2011 г.). – Режим доступа : http:/itdsel.bspu.unibel.byru/content/new6/new2/new7/.

4. Рібцун Ю. В. Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ : програмно-методичний комплекс / Юлія Валентинівна Рібцун. – К. : Освіта України, 2011. – 292 с.

5. Рібцун Ю. В. Корекційно-розвивальна програма як базис роботи вчителя-логопеда / Ю. В. Рібцун // Управління в освіті : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 14-16 квітня 2011 р., м. Львів / відп. ред.  Л. Д. Казименко. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. – С. 267-268.

6. Рібцун Ю.В. Планування занять з аплікації / Ю. В. Рібцун // Логопед. – 2011. – № 4 (4). – С. 27-33.

7. Рібцун Ю. В. Розробка науково-методичного забезпечення організації та змісту спеціальної освіти дітей середнього дошкільного віку із ФФНМ : реалії та перспективи / Ю.В. Рібцун // Педагогічне проектування як засіб становлення і розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього простору : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 жовтня 2010 р. / за заг. ред. проф. К. Л. Крутій, Є. М. Павлютенкова. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2010. – С. 199-206.

 

 

Рибцун Ю. В. Коррекционно-развивающая программа для воспитателей средней логопедической группы

В статье с учетом требований Базовой программы развития ребенка дошкольного возраста "Я в Мире" обоснованы предпосылки создания коррекционно-развивающей программы по рисованию для воспитателей средней логопедической группы, представлены ее основные образовательные направления. Описаны требования к знаниям и умениям дошкольника, раскрыта коррекционно-развивающая направленность обучения,  определены формы организации деятельности, ее виды.

 

Ключевые слова: коррекционно-развивающая программа для воспитателей, рисование в логопедической группе.

 

Ribtsun, J. Correction and Development Program for Teachers of Secondary Speech Therapy Group

In the article touching requests of basic program of child development under school age, "I am in the world" are concluded preconditions of making correction and developing programs for drawing to teachers of middle speech therapy group and presented its basic educational directions, and showed requests for knowledge and skills of a preschooler, and realized correction and developing orientation study and indicated suitable methods of organization.

 

Key words: correction and development program for teachers, drawing on the speech therapy group.

 


 

[1] Рібцун О. Г. Малювання крок за кроком / О. Г. Рібцун, Ю. В. Рібцун. – К. : Літера ЛТД, 2011. – 64 с. : – іл. – (Я – чарівник)