Сенчук Ж.О.,

доцент кафедри менеджменту та освітніх технологій Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук

 

Технологія моніторингу інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу

 

У статті розкрито питання розроблення факторно-критеріальної моделі оцінювання результативності інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів. Визначено типові недоліки інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітніх навчальних закладів та фактори його результативності. Запропоновано алгоритм використання розробленої моделі для відстеження результативності інформаційного забезпечення. Охарактеризовано рівні інформаційного забезпечення  управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

 

Ключові слова: інноваційна діяльність педагогів, інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, інформаційні потоки, кваліметрія, моніторинг, факторно-критеріальна модель оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів.

 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Аналіз процесів розвитку в усіх сферах людської діяльності свідчить, що їх основою є інновації, які з’являються в науці, техніці, організації тощо. Це стосується і сфери освіти, у якій інновації є рушійною силою, спроможною забезпечити переведення соціально-педагогічної системи, якою є загальноосвітній навчальний заклад, на більш високий рівень розвитку. Загальновизнано, що інноваційними процесами необхідно цілеспрямовано й ефективно управляти. Управління як процес професійної діяльності керівника ЗНЗ відбувається на основі використання інформації, що є предметом і результатом його праці та забезпечує його даними про стан підсистеми, що керує, та іншої – керованої, а також зовнішнього середовища. Це стосується й управління інноваційною діяльністю педагогів, адже для прийняття раціональних рішень в оцінюванні та виборі варіантів інноваційного розвитку ЗНЗ та упровадження інновацій необхідна дієва система інформаційного забезпечення.

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми.  Проблеми управління соціально-педагогічними системами в умовах застосування інновацій  досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні науковці, серед яких Л.М.Ващенко, Л.І.Даниленко, Г.В.Єльникова, Л.М.Карамушка, О.І.Мармаза, В.І.Маслов, В.Г.Олійник, В.С.Пікельна та ін. У наукових працях В.І.Бондаря, В.В.Васильєва, А.Є.Капто, Ю.А.Конаржевського, В.І.Маслова, Л.М.Калініної, Л.М.Забродської акцентується увага на важливості інформації для функціонування і розвитку закладу освіти. Проблеми створення і використання системи управлінської інформації розглядаються в роботах В.В.Гуменюк, Г.В.Єльникової, Ю.А.Конаржевського, О.А.Орлова, Т.І.Шамової.

Питання розроблення кваліметричних методик оцінювання педагогічних явищ висвітлено в наукових працях В.В.Гуменюк, Г.А.Дмитренка, Г.В.Єльникової, О.Єльникової, Л.В.Кабан, О.М.Касьянової та ін.

Формулювання цілей статті. Проведений аналіз науково-педагогічної літератури, ознайомлення з практикою управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ показав недостатню розробленість питання оцінювання його інформаційного забезпечення. Водночас серед проблем удосконалення практичної управлінської діяльності директорів навчальних закладів упровадження інновацій у навчально-виховний процес важливою залишається організація відповідної інформаційної системи та відстеження результативності її функціонування. Тому метою статті є розкриття питання технології моніторингу інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу.

Виклад основного матеріалу. Однією з умов удосконалення інформаційної діяльності керівників є цілеспрямоване формування інформаційних потоків, адже, як зазначає В.В.Гуменюк, саме формування інформаційних потоків є одним із важливих етапів у побудові системи інформаційного забезпечення управління ЗНЗ [3].

Аналізуючи інформаційні потоки, які функціонують у навчальному закладі і впливають на управління інноваційною діяльністю педагогів, виявлено такі негативні явища, як  паралельність проходження однакової інформації, відсутність єдності у формуванні інформаційної бази, невпорядкованість і нерегулярність інформаційних потоків, несвоєчасність надходження інформації, недостатня повнота і надійність інформації, зайві обсяги даних [12]. Наявність вищезазначених негативних явищ свідчить про необхідність їх подолання та відстеження результативності інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ у процесі створення і функціонування його як системи.

У "Великому  тлумачному словнику сучасної української мови" визначено: "результативний" – "остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку; наслідок якої-небудь дії…; показник  чого-небудь" [1, с. 1022]. Результативність завжди залежить від певних чинників і вимірюється  за критеріями, які оцінюють рівень досягнення мети.

Для визначення рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ використовується діагностичний моніторинг, що включає заміри "входу" і "виходу" системи.

Моніторинг розуміють як безперервне стеження за будь-яким процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. На думку Г.В.Єльникової, діагностичний моніторинг складається з чітко визначеного об’єкта управління, заданих параметрів його розвитку, критеріїв оцінювання цих показників, технології проведення поточного контролю, інформаційної бази, яка сприяє спрямуванню процесу на кінцевий результат [6].

Для здійснення моніторингу застосовується кваліметричний підхід. Як відомо, кваліметрія – наука, яка вивчає методологію та проблематику розроблення комплексних оцінок якості різних об’єктів та процесів; педагогічна кваліметрія – наука про педагогічні виміри, кількісну та якісну оцінку психолого-педагогічних та дидактичних об’єктів [4].

Кваліметрія як наука про кількісні зміни якісних явищ набула подальшого розвитку у факторно-критеріальному моделюванні соціальних процесів, які раніше не підлягали кількісному оцінюванню. Факторно-критеріальне моделювання, на думку Г.А.Дмитренка,  дозволяє успішно розв’язувати як часткові завдання вимірювального характеру, так і стратегічне завдання вимірювання рівня якості освіти порівняно з ідеальним варіантом або стандартом [5].

Для визначення рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ використовується кваліметричний підхід.

Розроблення факторно-критеріальної моделі оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю вчителів ЗНЗ здійснюється відповідно до алгоритму, а саме: на основі загальної структури системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ визначаються характерні параметри функціонування вищезазначеної системи; декомпозуючи загальні цілі, встановлюються фактори (напрями); після декомпозиції кожного напряму за допомогою виокремлення часткових цілей визначаються показники першого порядку; показники другого порядку визначаються на місцях, розкриваючи вимоги до кожного показника першого порядку;  визначається вагомість кожного параметра, фактора, критерію першого порядку методом експертної оцінки або ранжуванням (метод Дельфі); оформлюється факторно-критеріальна модель експертизи ефективності інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ у вигляді окремої картки [6].

Під час аналізу стану інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ було виявлено типові недоліки в його організації та співвіднесено їх з розробленими факторами оцінювання, які подано в табл. 1.

Таблиця 1

 

Співвідношення типових недоліків інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ із факторами його результативності

 

Фактори інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів Типові недоліки
Наявність систематизованого змісту інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ Невпорядкованість інформації,  відсутність баз та банків даних
Достатність інформації, її відповідність етапам управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ поставленій на кожному етапі меті Неврахування основних етапів управління інноваційною діяльністю педагогів, цілей на кожному етапі, недостатня визначеність змісту й обсягу інформації
Раціональність технологій і методів збирання, оброблення, збереження і використання інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ Нечіткість у визначенні джерел та каналів надходження інформації, надання переваги окремим методам її збирання, оброблення, збереження, незначне використання комп’ютерної техніки
Організованість СІЗ управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ Невпорядкованість прямого і зворотного зв’язку, недостатня функціональність системи інформаційного забезпечення

 

 

Таке співставлення дало можливість конкретизувати проблеми досліджуваного нами питання та врахувати їх у розробленні критеріїв оцінювання інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

Для оцінювання результативності функціонування системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів навчального закладу було визначено фактори і критерії.

Як відомо, фактор – "умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища" [11, с. 619], а критерій – "показник якості об’єкта, який характеризує одну з його властивостей, оцінка якої можлива за рахунок використання одного зі способів виміру або експертного методу; ознака, на основі якої відбувається оцінювання, визначення або класифікація чого-небудь, мірило суджень, оцінки, засіб перевірки істинності або помилковості твердження, гіпотези" [5, с. 118].

Для оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ використовується чотири фактори, серед яких:

Фактор 1. Наявність систематизованого змісту інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

 Фактор 2. Достатність інформації та її відповідність етапам управління інноваційною діяльністю педагогів та поставленій на кожному етапі меті.

Фактор 3. Раціональність технологій і методів збирання, оброблення, збереження і використання інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

 Фактор 4. Організованість системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

Кожен із вищезазначених факторів деталізується відповідними критеріями.

Фактор "Наявність систематизованого змісту інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ" розкривається на основі таких критеріїв: систематизація управлінської інформації за певними ознаками; наявність баз даних; наявність банків даних.

Другий із зазначених факторів визначається за такими критеріями: достатність зовнішньої і внутрішньої інформації для  реалізації управлінських рішень; відповідність змісту інформації структурним етапам управління; відповідність змісту інформації цілям і завданням на кожному етапі.

Для установлення фактору "Раціональність технологій і методів збирання, оброблення, збереження та використання інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ" використовуються такі критерії: чітке визначення джерел і каналів надходження інформації; наявність відповідальних за збирання, оброблення, збереження інформації; раціональність форм зберігання інформації; використання комп’ютерної техніки.

Фактор "Організованість системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів" з'ясовується за такими критеріями: функціональність системи; оптимальне співвідношення складових елементів; організованість інформаційних зв’язків; задоволеність інформаційних потреб суб’єктів управління; оптимальність витрат робочого часу суб’єктами управління.

Кожному фактору і критерію встановлюється відповідна вагомість. Значення вагомостей розкрито таким чином:

1. "Наявність систематизованого змісту інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ" – вагомість становить 0,28 (у частках від одиниці).

2. "Достатність інформації та її відповідність етапам управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ та поставленій на кожному етапі меті і завданням" – вагомість становить 0,25 (у частках від одиниці).

3. "Раціональність технологій і методів збирання, оброблення, збереження і використання інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ" – вагомість становить 0,21 (у частках від одиниці).

4. "Організованість системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ" – вагомість становить 0,26 (у частках від одиниці).

Вагомість критеріїв усередині кожного фактора визначається як рівна доля кожного в частках від одиниці. Виокремлені фактори та критерії покладено в основу базової кваліметричної моделі оцінювання інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, які подано в табл. 2.

Використовуючи розроблену кваліметричну модель, можна здійснити оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ за таким алгоритмом:

1. Визначення ступеня вияву критеріїв. Зазвичай, ступінь вияву виражається в частинах одиниці і має такі норми: повна відповідність вимогам (так) – 1; часткова відповідність вимогам (більше так, ніж ні) – 0,75; урівноважена відповідність вимогам (і так, і ні) – 0,50; частково негативна відповідність вимогам (більше ні, ніж так) – 0,25; повна невідповідність вимогам (ні) – 0.

Таблиця 2

Кваліметрична модель оцінювання інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ

 

Фактори Вагомість Критерії K Вагомість Ступінь вияву
0 0,25 0,5 0,75 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Наявність систематизованого змісту інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ 0,28 систематизація управлінської інформації за певними ознаками; 0,36          
наявність баз даних 0,33          
наявність банків даних 0,31          
Достатність інформації та її відповідність етапам управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ та поставленій на кожному етапі меті 0,25 достатність зовнішньої і внутрішньої інформації для реалізації  управлінських рішень; 0,36          
відповідність змісту інформації структурним етапам управління; 0,32          
відповідність змісту інформації цілям і завданням на кожному етапі 0,32          
Раціональність технологій і методів збирання, оброблення, збереження і використання інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ 0,21 Чітке визначення джерел і каналів надходження інформації; 0,26          
наявність відповідальних за збирання, оброблення, збереження інформації; 0,25          
раціональність форм зберігання інформації; 0,27          
використання компютерної техніки 0,22          
Організованість системи інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ 0,26 функціональність системи; 0,22          
оптимальне співвідношення між складовими елементами; 0,18          
організованість інформаційних зв’язків; 0,21          
задоволеність інформаційних потреб суб’єктів управління; 0,22          
оптимальність витрат часу суб’єктами управління 0,17          

 

 

1.Оцінювання ступеня вияву критеріїв першого фактора.

2. Обчислення відносної оцінки К для кожного критерію (за кваліметричною моделлю) на основі значення його ваги, яке приймаємо за еталонну оцінку:

 

де К – вагомість критерію.

3.Знаходження сумарної оцінки для всього Ф:

 

де Ф – вагомість фактора.

4. Оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ за першим фактором: вага критерію 1 множиться на сумарну оцінку всього показника:  0,28 х 0,76 = 0,21.

5. Знаходимо значення за всіма іншими факторами.

6. Вивчення загальної оцінки рівня інформаційного забезпечення (Е) управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, яка відповідає середньо виваженій арифметичній залежності:

де Е – загальна оцінка, Ф – вага одного фактора, V – вагомість фактора, визначена нами.

Для оцінювання стану інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ застосовується відповідна шкала, що передбачає 4 рівні, а саме: високий рівень – систематизований зміст інформації, відповідність цілям управління, висока інформаційна насиченість змісту; раціональний вибір оптимальних форм і методів збирання, оброблення, збереження і використання інформації; висока організованість системи інформаційного забезпечення; достатній – цілеспрямованість формування інформаційних потоків відповідно до етапів управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, наявність незначних недоліків у функціонуванні системи інформаційного забезпечення; середній рівень – наявність інформації, частково систематизованої за певними ознаками, прийняття управлінських рішень в умовах недостатньої визначеності як змісту, так і обсягу інформації, відсутність цілісної системи інформаційного забезпечення; низький – невідповідність стану інформаційного забезпечення більшості критеріям, невпорядкованість інформації, необхідної для управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ.

Якщо прийняти таку шкалу оцінок:

1,00 – 0,75 – високий рівень інформаційного забезпечення;

0,74 – 0,65 – достатній рівень інформаційного забезпечення;

0,64 – 0,50 – середній рівень інформаційного забезпечення;

менше 0,50 – низький рівень інформаційного забезпечення, то можна визначити рівень інформаційного забезпечення  управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, як це видно з рис. 1.

 

 

Рис. 1. Шкала оцінювання рівня інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ

 

Оскільки створена система покликана вдосконалити реальний стан інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів ЗНЗ, то шкала оцінювання буде спрямована в напрямі зростання.

Висновки. Таким чином, використання описаної вище кваліметричної моделі дає можливість у моніторинговому режимі відслідковувати рівень інформаційного забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів, як в цілому, так і за факторами та покритеріально. Отриманий сумарний показник рівня інформаційного забезпечення надає керівникам інформацію про реальний його стан, а значення кожного критерію дозволить визначити резерви вдосконалення та підвищення результативності системи інформаційного забезпечення.

 

Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2001. – 1440 с.

2. Гришина И. В. Развитие информационной культуры руководителя в процессе курсового обучения : образоват. прогр. и учеб. пособие [для руководит. образоват. учреждений, методистов, сотрудников органов упр. образованием] /  И. В. Гришина, И. А. Чекин. – СПб., 2000. – 120 с.

3. Гуменюк В.В. Інформаційне забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Віра Василівна Гуменюк. – К., 2001. – 192 с.

4. Діагностика управлінської компетентності директора школи / В. Лаврук та ін. – К. : Шкіл. світ, 2008. – 128 с. 

5. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент у системі освіти : навч. посіб. / Г. А.  Дмитренко. – К. : МАУП, 1999. – 176 с.

6. Єльникова Г. В. Наукові основи розвитку управління загальною середньою освітою в регіоні : монографія /  Г. В. Єльникова. – К. : ДАККО, 1999. – 303 с.

7. Єльникова О. В. Вимірювання рівня інформатизації навчального
закладу [Електронний ресурс] / О. В. Єльникова. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-2/08eovinz.htm.

8. Кабан Л. В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону : [Електронний ресурс] / Л. В.  Кабан. – Режим доступу : http://www.nbuv/gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-1/07klvnzr.htm.

9. Калініна Л. М. Технологія інформаційного управління закладом освіти
/ Л. М. Калініна. – Харків : Основа, 2005. – 160 с.       

10. Касьянова О. М. Моніторинг в управлінні навчальним закладом
/ О. М. Касьянова. – Харків : Основа, 2004. – 96 с.

11. Тлумачний словник української мови / уклад.: Т. В. Ковальова,
Л. П. Коврига. –  Харків : Синтекс, 2005. – 672 с.

12. Сенчук Ж.О. Інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітнього навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.06 / Жанна Олександрівна Сенчук. – К., 2009. – 228 с.

 

Сенчук Ж.О. Технология мониторинга информационного обеспечения управления инновационной деятельностью педагогов общеобразовательных учреждений

В статье раскрывается вопрос разработки факторно-критериальной модели оценки эффективности информационного обеспечения управления инновационной деятельностью педагогов. Подается соотношение типичных недостатков информационного обеспечения управления инновационной деятельностью педагогов общеобразовательного учреждения и факторов его результативности. Предлагается алгоритм использования разработанной модели для отслеживания результативности информационного обеспечения. Дана характеристика уровням информационного обеспечения управления инновационной деятельностью педагогов.

 

Ключевые слова: инновационная деятельность педагогов, информационное обеспечение управления инновационной деятельностью педагогов общеобразовательного учреждения, информационные потоки, квалиметрия, мониторинг, факторно-критериальная модель оценки уровня информационного обеспечения управления инновационной деятельностью педагогов.

 

Senchuk, Zh. The Monitoring Technology of Information Provisions of Pedagogues’ Innovative Activity at General Educational Establishments

In this article the issues of factorial-criteria model’s development, the performance’s assessing of management’s informational provision of pedagogical staff innovative activity is discovered. The correlation of typical drawbacks of information provisions of pedagogues’ innovative activity at general educational establishments with factors of its resulting is conveyed. The algorithm of developed model’s usage for tracking of informational provision effectiveness is provided. The levels of information provisions of pedagogues’ innovative activity at general educational establishments are characterized.

 

Key words: innovative activity of pedagogues, information provisions of pedagogues’ innovative activity at general educational establishments, informational flows, qualimetry, monitoring, factorial-criteria model for pedagogues’ level of informational provision in innovative activity evaluation.