Чепурченко О.В.,

завідувач бібліотеки Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

 

Розвиток інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти

 

У статті розглядаються особливості розвитку інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів в умовах післядипломної педагогічної освіти.

 

Ключові слова: професіоналізм, професійні компетентності, інноваційна компетентність, інноваційні технології, проект професійного розвитку.

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритет інформації, статус інформаційних ресурсів як стратегічних зумовлює відношення до інформації як до важливого фактора, що визначає різні напрями розвитку суспільства, висуває нові вимоги не тільки до людини, а й до освіти. Одним з важливих соціальних інститутів, що забезпечує доступ учнів до інформації, є шкільна бібліотека, для якої організація інформаційної освіти, підвищення інформаційної культури школярів наразі є першочерговим завданням. Шкільна бібліотека з місця зберігання інформації має перетворитися на інформаційно-ресурсний центр, що здійснює повноцінне інформаційне та методичне забезпечення навчально-виховного процесу. Це потребує пошуку нових напрямів діяльності шкільної бібліотеки, опанування її працівниками інновацій.  Е.Ю. Качанова зазначає: "… кожна бібліотека, як і будь-яка інша організація, що функціонує в сучасних умовах, повинна використовувати резерви інтелектуалізації всіх сфер своєї діяльності, ще активніше, ніж раніше, впроваджувати інновації для оновлення й удосконалення своєї діяльності. Професійна бібліотечна спільнота повинна усвідомлювати, що перспективи успішного розвитку є тільки в бібліотек, що обирають інноваційний шлях – шлях перетворень" [4, с. 7]. Тож, нині особливої актуальності набуває проблема розвитку інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів, що є можливим лише в системі професійної освіти.

Аналіз основних досліджень і публікацій. У сучасній науковій літературі до проблем бібліотечної інноватики зверталися С. Басов, О. Ванєєв, Н. Карташов, Е. Качанова, І. Луньова, Е. Мартін, С. Матліна, С. Серейчик, Н. Толканюк, Н. Чупріна та інші. Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел показав недостатнє теоретичне і практичне вирішення цієї проблеми, потребу оновлення форм і методів навчання, завдяки яким може здійснюватися розвиток інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти. Тому метою статті є розкриття особливостей розвитку інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів у системі післядипломної педагогічної освіти.

Виклад основного матеріалу. У сучасній науці формується новий міждисциплінарний напрям – інноватика, сутність якої полягає в інтегруванні знання різних наук з метою підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств і організацій. Виникнення цього напряму пов’язане із  глобальністю змін в усіх сферах суспільного виробництва, що спонукає представників різних спеціальностей розвивати інноваційну діяльність, визначати способи подолання протиріч, що перешкоджають інноваційним змінам [4].

У Луганському обласному ІППО розроблено, апробовано та  впроваджено комплекс інноваційних технологій з метою професійного розвитку працівників закладів освіти, а саме: науково-методичний супровід, технопарк для вчителів, опорний конспект, проект професійного розвитку, організація, яка навчається, взаємодія у професійних мережах.

Так, у ході Всеукраїнського експерименту на базі інституту розроблено й апробовано структурно-функціональну модель системи професійного розвитку керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти. Її метою є створення цілісного процесу навчання для забезпечення неперервності розвитку професійних компетентностей педагогічних кадрів, затребуваних у сучасних умовах, у якому навчальний процес на курсах ПК  логічно взаємопов'язаний з науково-методичною роботою в міжкурсовий період

Інноваційна компетентність шкільних бібліотекарів, яка  в сучасних умовах суспільного розвитку передбачає знання змісту інноваційних процесів у бібліотечній справі, світового рівня розвитку бібліотечно-інформаційної науки, техніки й технологій, здатність опановувати і впроваджувати інновації в діяльність шкільної бібліотеки,  є важливою складовою професіоналізму шкільних бібліотекарів [4; 7]. У Луганському ІППО розвиток інноваційної компетентності шкільних бібліотекарів забезпечується змістом занять, включених до навчальних планів КПК: "Інноваційна спрямованість змісту і технологій навчально-виховного процесу"; "Нові технології пошуково-інформаційної роботи"; "Електронна бібліотека: проблеми та перспективи створення й розвитку"; "Процес читання в сучасному світі: інноваційні форми роботи зі школярами"; "Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в начально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів" тощо. Вивчення вищезазначених тем передбачає оволодіння інноваційними формами роботи з учнівською молоддю щодо популяризації читання (флеш-моб, форум-театр, ситуаційні ігри тощо); удосконалення навичок пошуку інформації в мережі Інтернет за допомогою пошукових систем та каталогів; оволодіння методикою пошуку інформації в електронних каталогах віртуальних бібліотек; складання вебліографічного видання корисних посилань; створення теки електронних документів тощо.

Інноваційним напрямом роботи зі шкільними бібліотекарями є також ознайомлення з електронною бібліотекою ЛОІППО (рис. 1).

E:\библ.png 

E:\Рисунок1.jpg

 

Рис. 1. Електронна бібліотека ЛОІППО.

 

У 2006 році Луганською обласною радою було прийнято Програму створення електронних шкільних бібліотек, у якій передбачено створення центральної електронної бібліотеки, підключення до неї загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів Луганської області. В результаті виконання цієї програми у 75 загальноосвітніх навчальних закладах Луганської області було оснащено робочі місця, їх підключено до ресурсів електронної бібліотеки  за допомогою мережі Інтернет.

Нині на базі Луганського ІППО працює електронна бібліотека, у якій переведено у цифровий формат навчальні підручники, методичні посібники, наукові праці співробітників інституту, методичні розробки уроків учителів-практиків, періодичні видання тощо. Усі оцифровані матеріали викладено у вільному доступі на веб-сайті електронної бібліотеки.

Ознайомлення шкільних бібліотекарів з електронною бібліотекою ЛОІППО, формування навичок роботи з інформаційними ресурсами відбувається в ході практичного заняття "Електронна бібліотека: проблеми та перспективи створення й розвитку".

Інноваційною технологією Луганського ІППО є технологія проектів професійного розвитку.  Проекти професійного розвитку спрямовані на створення системи безперервної освіти в міжкурсовий період. За визначенням Т. Сорочан, проект професійного розвитку – це "план, послідовність конкретних дій, обмежених у часі, які спрямовані на досягнення конкретних результатів (змін). Він виконує функцію засобу вирішення проблеми на основі свідомого прийняття педагогом як суб’єктом мети проектної діяльності" [9, с. 11]. Кожен із проектів триває 0,5 кредиту (18 годин) і складається з трьох модулів (по 6 годин кожен). У проекті професійного розвитку реалізується трирівнева структура системи безперервної освіти в міжкурсовий період:  інститут готує та сертифікує тренерів, консультантів, експертів, тьюторів, які в майбутньому будуть співпрацювати з педагогами у методичних кабінетах (центрах) і методичних об’єднаннях з метою формування в освітян необхідних компетентностей. У такій системі, зазначає Т. Сорочан,  постійно забезпечується вплив інституту на розвиток професіоналізму педагогів області, формується мережа науково-методичної роботи в її сучасному розумінні [8].

Суттєві переваги технології проекту професійного розвитку полягають у тому, що учасники проекту обирають тему самостійно, відповідно до їхніх професійних запитів, особистої зацікавленості саме в цих знаннях; проект передбачає спільне вирішення проблеми, активну взаємодію всіх його учасників, дає змогу організувати процес навчання так, щоб учасники проектів стали співавторами процесу власного навчання [8].

Протягом 2010-2011 рр. Луганським ІППО і Луганською обласною бібліотекою для юнацтва було реалізовано проекти професійного розвитку для керівників методичних об’єднань шкільних бібліотекарів "Інноваційні форми роботи у практиці сучасної шкільної бібліотеки" та "Основи бібліотечної інноватики", у ході яких  бібліотекарі мали змогу поглибили свої знання щодо розуміння сутності інноватики та інноваційної діяльності бібліотеки; змісту  інноваційних процесів у бібліотечній справі; оволодіти інноваційними підходами до реклами книги й бібліотеки, методикою проведення тренінгових занять з учнівською молоддю, організації акцій та майстер-класів, розроблення інноваційних проектів. Підсумком участі у проектах професійного розвитку стало створення і презентування власного інноваційного проекту кожним його учасником.

2012 року для керівників методичних об’єднань шкільних бібліотекарів Луганським ІППО й Луганською обласною бібліотекою для дітей запропоновано проект професійного розвитку "Край Лугарів – від минулого до майбутнього (краєзнавча робота шкільних бібліотек)", навчально-тематичний план якого представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Навчально-тематичний план

проекту професійного розвитку  шкільних бібліотекарів

"Край Лугарів – від минулого до майбутнього

(краєзнавча робота шкільних бібліотек)"

(0,5 кредиту, 18 годин)

 

№ п/п Назва модуля, теми Кількість годин
Кредити Усього Лекц. Семін. Практ.
І.

Аспекти краєзнавчої роботи шкільної бібліотеки

0,2 6 2 2 2
  1.1. Бібліотечне краєзнавство як складова загального краєзнавства. Головні напрями краєзнавчої діяльності шкільної бібліотеки   2 2    
  1.2. Краєзнавча бібліографічна діяльність. Ведення краєзнавчого довідково-бібліографічного апарата   2     2
  1.3. Нові технології бібліотечного краєзнавства   2   2  
ІІ.

Луганщина літературна – дітям

0,2 6 2 2 2
  2.1. Презентація біобібліографічного словника   2 2    
  2.2. Огляд літератури з краєзнавства   2   2  
  .3. Обмін досвідом роботи   2     2

ІІІ.

Шкільне краєзнавство: сучасний стан і майбутнє 0,2 6   6  
  3.1 "Круглий стіл" з теми "Яким бути шкільному краєзнавству?"   2   2  
 

3.2. Розроблення учасниками проекту пропозицій до методичних рекомендацій "Краєзнавча робота в бібліотеках, що обслуговують дітей"

  4     4
 

УСЬОГО:

0,5 18 6 4 8

 

Висновки. Інновації є необхідним елементом розвитку шкільної бібліотеки. Приєднуємося до думки О. Качанової про те, що наразі "…будь-який бібліотечний спеціаліст з вищою освітою повинен розуміти зміст інноваційних процесів у бібліотечній справі, знати світовий рівень розвитку бібліотечно-інформаційної науки, техніки і технологій, а також уміти відстежувати тенденції їх розвитку" [4, с. 11]. Тож, у сучасних умовах суспільного розвитку інноваційна компетентність є важливою складовою професіоналізму шкільних бібліотекарів; її розвиток відбувається в системі професійної освіти.

Перспективи подальших досліджень. У статті розкрито не всі аспекти порушеної проблеми. До перспективних напрямів досліджень у межах розглянутої проблематики відносимо визначення й обґрунтування  критеріїв, показників  і рівнів розвитку професіоналізму шкільних бібліотекарів.

 

Список використаних джерел

1. Басов С. А. Проблемы и перспективы перестройки методической работы / С.А. Басов // Науч. и техн. б-ки. – 1998. – № 2. – С. 3-9.

2. Ванеев А.Н. Методическое обеспечение библиотечной деятель­ности / А.Н. Ванеев. – М. : Профиздат, 2000. – 140 с.

3. Карташов Н С. Инновационные процессы : общее и частное / Н.С.Карташов // Библиотека. – 1998. – № 3. – С. 39-42.

4. Качанова Е. Ю. Инновации в библиотеках : монография / Е.Ю.Качанова; науч. ред. В.А.Минкина. – СПб. : Профессия, 2003. – 318 с.

5. Луньова І. Методичний орієнтир : інноваційні підходи до організації системи підвищення професійної компетентності бібліотечних кадрів / І.Луньова // Бібліотечний форум України. – 2005. – №4. – С. 68-72.

6. Матлина С.Г. Взаимосвязь традиций и инноваций / С.Г. Матли­на // Профессиональное сознание библиотекарей : необходимость перемен в переходный период : материалы семинара. – М., 1994. – С. 32-35.

7. Серейчик С.С. Управление изменениями в библиотеках : опыт и возможности реализации / С. С. Серейчик // Библиотековедение. – 1997. – №4. –С. 64-80.

8. Сорочан Т.М. Безперервний процес розвитку професіоналізму педагогів у системі післядипломної освіти / Т.М. Сорочан // Післядипломна освіта в Україні. – 2005. – №1. – С. 75-79.

9. Сорочан Т. Професіоналізм та компетентності вчителів у контексті післядипломної освіти / Т. Сорочан // Освіта на Луганщині. – 2010. – №2. – С. 7-9.

 

Чепурченко Е.В. Развитие инновационной компетентности школьных библиотекарей в системе последипломного педагогического образования

В статье рассматриваются особенности развития инновационной компетентности школьных библиотекарей в условиях последипломного педагогического образования.

 

Ключевые слова: профессионализм, профессиональные компетентности, инновационная компетентность, инновационные технологии, проект профессионального развития.

 

Chepurchenko, E. V. Development of Professional School Librarians in the System of Post-Graduate Teacher Education

The article describes features of the development of innovation competence of school librarians in the system of post-graduate teacher education.

 

Key words: professionalism, professional competence, innovation competence, innovation technologies, the project is professional development.