УДК 378.046.4:351.745.5

Степаненко О. І.

старший викладач кафедри іноземних мов Національної академії внутрішніх справ, аспірант Державного вищого навчального закладу "Університет менеджменту освіти" Національної академії педагогічних наук України

 

Зміст та особливості моделі формування готовності викладачів вищої школи МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів

 

У статті представлено модель формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів. Розкрито принципи, змістове забезпечення та технології конфліктологічної підготовки викладачів вищої школи МВС України.

 

Ключові слова: модель формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів, викладачі вищих навчальних закладів МВС України, принципи, умови, конфліктологічна готовність.

 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями. Прагнення до побудови громадянського суспільства потребує реформування системи МВС України та якісно нової підготовки фахівців. Це зумовлює реалізацію нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах МВС України, а також уміле поєднання викладачами педагогічної та військово-службової функцій. Маючи знання у спеціальній галузі, достатній практичний досвід, але не маючи ґрунтовної педагогічної освіти, викладачі вищих навчальних закладів МВС України часто неспроможні попередити або вирішити конфліктні ситуації, які виникають у педагогічному процесі. Система підвищення професійної кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів МВС України, яка існує нині, спрямована, насамперед, на отримання спеціальних знань та удосконалення практичного досвіду з оперативної роботи в органах внутрішніх справ і не може повною мірою задовольнити потреби викладачів у підвищенні педагогічної майстерності. Це проявляється у виникненні різних конфліктних ситуацій у педагогічному процесі. Тому актуалізується необхідність формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і які використовує автор. Різні аспекти проблеми формування готовності до попередження та розв’язання професійних конфліктів знайшли своє відображення в таких напрямах наукової думки: педагогічні та психологічні проблеми міжособистісної взаємодії у педагогічному процесі (І. Бех, Ю.Кулюткін, Л.Кондрашова, А.Реан, Н. амсонова та інші); теорія та практика розв’язання конфліктів у загальноосвітніх навчальних закладах (С.Баникіна, Г.Бережна, В.Журавльов, Ю.Костюшко, А.Лукашенко та інші); підготовка офіцерів до розв’язання конфліктних ситуацій у службовому колективі (В.Анциферов, С.Бондарєв, І.Ващенко, А.Кротов, А.Куликов, О.Михайлишин, І.Устинов, А.Шипилов та інші). Проблема професійної освіти викладачів вищої військової школи, а також питання їхньої професійної готовності до педагогічної діяльності розглядались А. Барабанщиковим, Р. Ваврик, М. Варієм, А. Галімовим, І. Грязновим, М. Козяр, С. Кубіцьким, Є. Левицьким, І. Хорєвим, В. Ягуповим та іншими. Проте питання формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів залишається недостатньо дослідженим.

Актуальність дослідження. У процесі аналізу педагогічної та психологічної літератури, нормативних, інструктивних, методичних документів, на основі яких організовується процес підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників навчальних закладів МВС України, було виявлено, що у вітчизняній педагогіці досліджень педагогічного процесу у військових навчальних закладах, до яких належать також ВНЗ МВС України, небагато. Це може бути пояснено специфікою організації діяльності таких вищих навчальних закладів, що насамперед керуються військовим статутом і вимогами військової дисципліни. Тому, на наш погляд, звернення до проблем професійної готовності та підвищення педагогічної кваліфікації викладачів ВНЗ МВС України, які знаходяться у складній ситуації виконання обов’язків викладача та офіцера одночасно, є надзвичайно актуальною.

Метою статті є представлення моделі формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Розробляючи модель формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів, використовували провідні ідеї теорії педагогічної діяльності, професійної готовності до педагогічної діяльності, концепції підвищення кваліфікації, а також теорії розвитку особистості.

Модель формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів складається з трьох структурних блоків: концептуально-діагностичного, змістово-технологічного, оцінювально-результативного (рис. 1). У визначенні мети формування конфліктологічної готовності викладачів ВНЗ МВС України виходили з того, що метою навчання кожної людини є оволодіння нею знаннями, вміннями, навичками, якостями, яких їй не вистачає для досягнення необхідного рівня компетентності в певній галузі знань, а саме: а) отримання нових знань, нової інформації; б) оволодіння інформацією на новому рівні; в) набуття умінь і навичок у використанні інформації; г) формування переконань; д) формування нових якостей; е) задоволення пізнавальних інтересів [2].

На нашу думку, процес формування готовності викладачів ВНЗ МВС України має характеризуватися такими показниками: 1) цілісністю – забезпеченням єдності когнітивного, емоційного та особистісного розвитку викладача; 2) реалістичністю – спрямованістю викладача на досягнення можливих реальних результатів, адекватних запитам самого викладача; 3) адаптивністю – пристосуванням процесу формування конфліктологічної готовності до особливостей базової освіти викладача, його особистісних якостей; 4) усвідомленістю – організацією участі викладачів у роботі з конфліктологічної готовності на основі самомотивації, самоактуалізації й самокорекції.

Рис.  SEQ Рисунок \* ARABIC 1. Модель формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів

Концептуальними засадами моделі формування готовності викладачів вищої школи МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів визначаємо положення про те, що освітня взаємодія учасників має забезпечуватись дотриманням низки принципів: а) діагностичної спрямованості –  у результаті діагностики сформульовані цілі та завдання підготовки, контроль їх досягнень після закінчення, оцінювання і корекція викладачами власних дій; б) змістової цілісності – підготовки викладачів, побудованій на основі інтеграції теорії та практики; в) психологічного забезпечення, що характеризується створенням атмосфери довіри, взаємної відкритості, психологічного комфорту учасників дослідно-експериментальної роботи, що сприяло формуванню позитивного ставлення до неї; г) диференціації, що полягає в урахуванні під час підготовки досвіду роботи викладачів, освітнього та кваліфікаційного рівня; д) цілісності, в основі якої – фундаментальне дослідження С. Рубінштейна [4] про особистість як цілісну систему внутрішніх умов, через які переломлюються всі зовнішні впливи; е) переходу абстрактних можливостей у дійсні (процес формування конфліктологічної готовності обумовлений переходом можливого в дійсне, тобто в кожній особистості у будь-який момент її розвитку зосереджено декілька рівнів дійсного та можливого; існують абстрактні та реальні можливості, різниця між якими відносна, тому що з появою певних умов абстрактна можливість переростає в реальну) [4].

Суттєву роль для нашого дослідження відіграють не тільки можливості викладача, але й умови їх реалізації, а саме:

включення формування готовності до попередження та розв’язання професійних конфліктів до завдань професійної підготовки викладачів у системі підвищення кваліфікації вищого начального закладу МВС України;

відповідність змісту та технології формування ГПРПК запитам викладачів і навчального закладу;

створення інформаційного навчального середовища;

створення умов для професійної самоосвіти;

взаємодія навчально-методичних підрозділів і психологічної служби вищого навчального закладу МВС України.

       Процес включення викладача у діяльність із формування конфліктологічної готовності здійснюється на основі усвідомлення ним своїх особливостей, пов’язаних із системою професійної діяльності; активного володіння способами та засобами моделювання педагогічних ситуацій, пов’язаних з конфліктною взаємодією, їх адекватного прояву у професійній діяльності.

Визначені нами умови і принципи освітньої взаємодії учасників експериментальної роботи сприяли розробленню змісту, визначенню форм організації і методів навчання для забезпечення процесу формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів, а також технології підготовки викладачів до попередження і розв’язання професійних конфліктів.

Упровадження моделі формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів можливе за таких умов:

корекції навчальних програм з метою введення елементів моделі формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів у вже наявні тематичні плани навчальних предметів, що входять до навчального плану підвищення професійної кваліфікації викладачів у "Школі педагогічної майстерності";

створення спеціального курсу "Попередження та розв’язання професійних конфліктів у вищих навчальних закладах МВС України", який включається до навчального плану підвищення професійної кваліфікації викладачів у "Школі педагогічної майстерності";

розроблення спецкурсу "Попередження та розв’язання професійних конфліктів у ВНЗ МВС України" та організації навчання викладачів з педагогічним стажем роботи у ВНЗ більше 3 років у процесі підвищення професійної кваліфікації на факультетському рівні.

Для ефективного впровадження моделі було розроблено авторський спецкурс "Попередження та розв’язання професійних конфліктів у вищих навчальних закладах МВС України", який базується на сучасних вимогах відповідно до концепції кредитно-модульної системи організації педагогічного процесу і забезпечений навчально-методичним комплексом, що включає програму, тематичний план (три варіанти), навчально-методичний посібник "Формування конфліктологічної готовності викладачів вищої школи МВС", дидактичні матеріали та методичні рекомендації.

Навчальна програма складається з 4-х змістових модулів. Кожний модуль, у свою чергу, представлений певною послідовністю тем, які охоплюють як загальну тематику з основних понять конфліктології, так і специфічну для ВНЗ МВС України тематику.

Розроблена модель формування готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів передбачає постійний безперервний характер навчання на основі самоосвіти, участі в семінарах, конференціях, тренінгах тощо. У межах розробленої моделі особливу роль було відведено проектуванню змісту підготовки викладачів вищих навчальних закладів МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів за допомогою включення викладачів у спеціально організовану конфліктологічну підготовку під час методичної роботи навчального закладу МВС України. Технологія формування готовності викладачів до попередження та розв’язання професійних конфліктів передбачає чотири етапи: 1) орієнтувальний етап – введення викладачів у проблему професійних конфліктів, актуалізація викладачами власних ускладнень, формування інтересу до формування готовності до попередження та розв’язання професійних конфліктів; 2) концептуальний – формування знань з теорії психології конфліктів, робота з інформацією щодо конфліктів, усвідомлення викладачами власних можливостей і здатностей щодо безконфліктної взаємодії тощо; 3) операційний – застосування здобутих знань на практиці, робота викладачів з проектування власних дій у конфліктній взаємодії і способів попередження та розв’язання конфліктів тощо; 4) рефлексивний – формування здатності до оцінювання інших та самооцінки власних стратегій поведінки у взаємодії, оцінювання ефективності формування готовності до попередження і розв’язання професійних конфліктів.

Робота з формування готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів, насамперед, передбачає практичну діяльність науково-педагогічних працівників із попередження та розв’язання професійних конфліктів. Водночас у межах підготовки було включено оглядові та тематичні лекції, проблемні семінари-практикуми, консультації психологів тощо. Такі види діяльності уможливлюють заглиблення викладача у проблему та сприяють вирішенню таких завдань: 1) формування у науково-педагогічних працівників стійкого інтересу до проблеми професійних конфліктів у вищому навчальному закладі МВС України; 2) створення умов для розкриття особистості викладача; 3) реалізації принципу поєднання науки з практикою.

Проте провідну роль було відведено практичній діяльності, що передбачає включення викладача в колективну роботу з розв’язання проблемних ситуацій (імовірних конфліктологічних завдань). Системоутворювальним елементом колективної роботи викладачів з формування конфліктологічної готовності є рефлексія, що дозволяє усвідомити, застосування яких методів із попередження та розв’язання конфліктів привели до певного результату.

Результати констатувального експерименту показали необхідність урахування принципу диференційованого навчання під час формування конфліктологічної готовності викладачів вищих навчальних закладів МВС України. Було встановлено, що найнижчий рівень сформованості готовності до попередження та розв’язання професійних конфліктів мали викладачі з педагогічним стажем роботи до 3 років; також було виявлено розбіжності у сформованості окремих складових конфліктологічної готовності викладачів з педагогічною освітою та без педагогічної освіти. Тому нами було розроблено три варіанти тематичного плану курсу формування конфліктологічної готовності.

Перший варіант тематичного плану розрахований на навчання молодих викладачів зі стажем роботи до 3 років, які проходили підготовку в системі загальної професійної підготовки у "Школі підвищення педагогічної майстерності".

Другий варіант тематичного плану призначений для навчання викладачів зі стажем роботи більше 3 років, які залучені до викладацької діяльності із практичних підрозділів ОВС, і передбачає організацію семінару у вільний від проведення навчальних занять час.

Третій варіант тематичного плану розрахований на розвиток викладачів зі стажем роботи більше трьох років, які мають педагогічну освіту. Специфіка реалізації цього навчального плану полягає у проведенні семінарів із включенням викладачів у практичне вирішення конфліктологічних імовірних завдань і психологічних тренінгів.

Оцінно-результативний блок передбачає таке: оцінювання сформованості готовності викладачів до попередження і розв’язання професійних конфліктів; очікуваний результат; визначення перспектив планування роботи для подальшого розвитку готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів.

З метою оцінювання сформованості готовності викладачів до попередження та розв’язання професійних конфліктів нами науково обґрунтовано, апробовано та впроваджено модель готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів, яка поєднує мотиваційно-ціннісну, особистісну, когнітивну, операційну та рефлексивну складові.

Мотиваційно-ціннісна складова пов’язана з усвідомленням ціннісних орієнтацій, в основу яких покладені ідеї гуманізму, взаємодії на принципах непримусовості, діалогічності, розуміння й поваги інших людей та  культур; дотримання етичних норм і норм права, на основі яких суб’єкт протистояння оцінює характер конфлікту та будує свою поведінку в конкретній ситуації, ціллю якої є конструктивно розв’язаний конфлікт. Мотиваційно-ціннісна складова передбачає сформованість мотивів безконфліктної взаємодії, позитивне ставлення і стійкі професійні інтереси до проблеми конфліктів.

Особистісна складова трактується як сформованість у викладача особистісних якостей, важливих для безконфліктної взаємодії: емпатії, схильності до ризику, низького рівня тривожності, здатності управління своїми емоціями (стриманості), адекватної самооцінки, домінантності (лідерства), самоконтролю (розвинених вольових якостей), дисциплінованості, дипломатичності, комунікативності тощо.

Когнітивна складова визначається нами як система здобуття, оновлення чи розширення знань з теорії психології конфліктів, психологічних особливостей учасників конфліктної взаємодії, нормативних і моральних регуляторів поведінки в умовах попередження та розв’язання конфліктів; удосконалення здатностей визначати тенденції розвитку навчальних груп, власних ускладнень, планувати свою діяльність та будувати моделі ситуацій, формувати за допомогою них способи розв’язання конфлікту.

Теоретичні знання спонукають викладачів до застосування отриманих знань у практичній діяльності; таким чином когнітивна складова інтегрується з операційною.

Операційна складова представлена уміннями і навичками професійної педагогічної діяльності із попередження та розв’язання конфліктів (діагностичні, прогностичні, регулятивні і комунікативні вміння та навички) і передбачає наявність умінь і навичок застосовувати здобуті знання у практичній діяльності.

Сформована операційна складова готовності викладачів до попередження та розв’язання професійних конфліктів пов’язана із рефлексивною складовою і є передумовою формування позиції фахівця, що проявляється у сформованості поведінкових форм безконфліктної взаємодії (співпраця та компроміс). Відповідно до визначених складових і критеріїв готовності викладачів ВНЗ МВС України до попередження та розв’язання професійних конфліктів нами відібрано діагностичний інструментарій. Для визначення загального рівня готовності викладачів ВНЗ МВС України було розроблено методику оцінювання готовності на основі кваліметрії у факторно-критеріальному моделюванні.

Розроблена модель формування готовності викладачів ВНЗ МВС України пройшла експериментальну перевірку на базі Національної академії внутрішніх справ, достовірність результатів якої доведено за допомогою методу математичної статистики критерію χ2 (хі-квадрат) на рівні статистичної значимості p ≤ 0,01.

Висновок. Таким чином, розроблена модель є структурно-функціональною, вона представлена взаємообумовленими складовими; її результативність досягатиметься за рахунок організаційно-технологічного забезпечення [1].

 

Список використаних джерел

1. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону : монографія / Л.М.Ващенко  – К. : Тираж, 2005. – 380 с.

2. Змеев С. И. Основы андрагогики : учеб. пособие [ для вузов] / С.И.Змеев. – М., 1999. – 152 с.

3. Рубинштейн С. Л. Бытие и сознание. О месте психологического во всеобщей взаимосвязи явлений материального мира / С.Л.Рубинштейн. – М., 1957. – 329 с.

4. Рубинштейн С. Л. Проблемы общей психологи / С.Л.Рубинштейн. – М., 1976. – 423 с.

 

Степаненко Е. И. Содержание, структура и особенности модели формирования готовности преподавателей высших учебных заведений МВД Украины к предупреждению и решению профессиональных конфликтов

В работе представлена модель формирования готовности преподавателей высших учебных заведений МВД Украины. Раскрыты принципы, содержание и технология конфликтологической подготовки преподавателей высшей школы МВД Украины.

 

Ключевые слова: модель формирования готовности преподавателей высших учебных заведений МВД Украины, преподаватели высших учебных заведений МВД Украины, принципы, условия, конфликтологическая готовность.

 

Stepanenko, O. I. The Content, Structure and Features of Model of Preparing the Ministry for Internal Affairs of Ukraine University Educational Staff for Preventing and Solving Professional Conflicts

The model of preparing the Ministry for Internal Affairs of Ukraine university educational staff for preventing and solving professional conflicts is shown in this article. Special attention is paid to the principles and techniques of the modal realization.

 

Key words: the Ministry for Internal Affairs of Ukraine university educational staff, preparing for conflict prevention and solution, principles, conditions, conflict readiness.