Армейська Л.В.

 

Ефективний педагогічний досвід: моніторинг якості освіти в регіоні

 

У статті розкрито сутність, структуру та особливості регіональної системи пошуку, узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду. Розглянуто питання технології реалізації  педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти.

 

Ключові слова: ефективний педагогічний досвід, кваліметрична модель, педагогічна експертиза, освітні інновації, педагогічні технології.

 

Інтенсивні процеси реформування освіти в Україні зумовлюють наполегливі пошуки шляхів трансформування освітнього процесу на гуманістичних засадах. Одним із проявів такого трансформування є інновації, що передбачають якісно нові перетворення як цілісного педагогічного процесу, так і його складових, що призводять до істотного підвищення його результативності. Разом із цим розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. У Харківському регіоні створено систему пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду, розробляється технологія застосування педагогічної експертизи в системі післядипломної освіти. Це обумовлено тим, що однією з основних умов ефективного впровадження ЕПД є система роботи з педагогічними працівниками не лише на курсах підвищення кваліфікації, а і в міжкурсовий період.  Така система роботи у районних відділах освіти має бути забезпечена необхідними навчально-методичними матеріалами та іншими ресурсами з тим, щоб задовольнити потреби підготовки педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду: вона також спрямована на набуття педагогічними працівниками знань і вмінь щодо застосування сучасних педагогічних технологій.

У Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти використовується комплексне поняття системи освіти, яке включає підсистеми: забезпечення якості; управління та контролю якості, що ґрунтується на даних моніторингу якості. Розроблено також інноваційну систему підготовки вчителів до організації впровадження інноваційних підходів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду; що передбачає:

-       модернізацію структури і змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;

-       тематичне спрямування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період;

-       створення навчально-методичного забезпечення організації впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогічних працівників щодо впровадження ефективного педагогічного досвіду.

-       технологію застосування педагогічної експертизи та моніторингових досліджень  у системі післядипломної освіти.

Структура інноваційної діяльності  складається з різних модулів і передбачає розроблення інноваційної діяльності - від ідеї пошуку  до експерименту, поширення ефективного педагогічного досвіду, тобто опис, технологізацію і розповсюдження інформації про ефективний педагогічний досвід, підготовку педагогічних працівників до впровадження ефективного педагогічного досвіду та його подальшого використання.

Освітяни районів обізнані з ефективним педагогічним досвідом педагогів  України, Харківщини і впроваджують його у своїй навчальній і виховній діяльності. Районними (міськими) методичними кабінетами створено систему підтримки талановитих учителів, систематизовано та узагальнено картотеку ефективного педагогічного досвіду педагогів району(міста), який відшукувався, відбирався на основі відвідування уроків, позакласних заходів, виступів учителів на районних методичних об’єднаннях, вивчення документації, підбиття підсумків результативності роботи, проведення атестації та педагогічної експертизи. До районних картотек ефективного педагогічного досвіду  внесено імена кращих педагогів району(міста). За останні три роки районними (міськими) методичними кабінетами узагальнено досвід роботи майже 210 працівників дошкільних навчальних закладів та близько 400 вчителів районів (міст).

            На регіональному рівні (з 2003р.) вивчено, узагальнено і поширено ефективний педагогічний досвід 190 педагогів - новаторів та носіїв ефективного педагогічного досвіду.

Розглянемо питання змісту, структури інноваційної діяльності щодо пошуку нових підходів до узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду. Модернізація змісту освітньої діяльності у регіоні – одне з найважливіших завдань сьогодення. Інструментом модернізації є інноваційна діяльність на всіх рівнях освіти, що розглядається як процес внесення якісно нових елементів щодо пошуку, узагальнення, поширення та впровадження ефективного педагогічного досвіду.

Оновлення підходів до створення дієвої системи підготовки педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій вимагає  нових засад для розробки організаційної моделі запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду. У ХОНМІБО розроблена модель, що складається з шести модулів:

Модуль І.  „Вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні”.

Модуль ІІ ” Моніторинг розвитку інноваційної ситуації в регіоні”.

Модуль ІІІ „Підготовка педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду”.

Модуль  ІV. „Узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду”.

Модуль V.  „Створення електронних банків даних".

Модуль VІ.  „Аналіз та коригування діяльності запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду”.

Представимо зміст зазначених модулів.

Модуль І. „Вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні”

З метою запровадження нових форм та методів роботи щодо вивчення інноваційної освітньої ситуації в регіоні використовуються такі форми роботи:

- дні аналізу та регуляції (ДАРи). З метою надання адресної методичної допомоги щодо упровадження освітніх інновацій у навчальних закладах сільської місцевості підрозділи ХОНМІБО щорічно здійснюють методичні виїзди-дні аналізу та регуляції (ДАР). Програми ДАРів мають тематичне спрямування. У межах виїздів вивчається стан діяльності районних (міських) методичних кабінетів і навчальних закладів за відповідними напрямами. Проводяться науково-практичні семінари для педагогічних працівників, консультування, анкетування, діагностика;

- збирання інформації щодо впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду  ( за розробленим алгоритмом);

- створення електронних педагогічних карт, що відображають педагогічні надбання та результати діяльності закладів освіти у сільських районів регіону.

Модуль ІІ.  „ Моніторинг розвитку інноваційної ситуації в регіоні”

Розроблені показники аналізу сучасного стану розвитку та впровадження інноваційних технологій у навчальний процес:

-       адреси запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду;

-       динаміка змін запровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду;

-       вплив інновацій та ефективного педагогічного досвіду.  на якість освіти в ЗНЗ, районі (місті).

Здійснення моніторингу дає можливість для оперативного і своєчасного внесення змін до електронних педагогічних карт, аналізу інноваційних освітніх ситуацій та ефективного педагогічного досвіду. на нарадах, семінарах, науково-практичних конференціях з метою коригування та розвитку освіти в регіоні.

Модуль ІІІ. „Підготовка педагогічних працівників

 до впровадження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду”

1. Модернізація структури і змісту підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

У ХОНМІБО внесено суттєві зміни в систему підвищення кваліфікації вчителів. Крім традиційних курсів підвищення кваліфікації у навчальні програми освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації за всіма напрямами введено години на ознайомлення педагогів з інноваційними педагогічними технологіями, що дає можливість слухачам курсів знайомитися з сучасними вимогами до викладання предметів, а також з ефективним досвідом, формувати у педагогів навички використання  інформаційно-комунікаційних технологій в організації навчального процесу. Викладачами, науковцями, методистами ХОНМІБО розроблені комплексно-цільові програми і програми спецкурсів для вчителів з проблем упровадження  інноваційних освітніх технологій та ефективного педагогічного досвіду  у практичну діяльність.

2. Тематичне спрямування науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в міжкурсовий період.

З метою підвищення компетентності  педагогічних кадрів, підготовки вчителя до інноваційної діяльності та впровадження ефективного педагогічного досвіду в міжкурсовий період пріоритетною категорією обрано працівників районних (міських) методичних  кабінетів і керівників районних (міських) методичних об’єднань. З ними проводиться систематична цілеспрямована робота протягом кожного навчального року. Використовуються різні форми роботи: обласні секційні засідання (як очні, так і за дистанційною формою); науково-практичні конференції, Інтернет-конференції, семінари, які мають тематичне спрямування на проблеми підготовки вчителя до інноваційної діяльності та впровадження ефективного педагогічного досвіду. 

Для планування та розроблення системи впровадження освітніх інноваційних технологій працюють творчі групи, підсумком цієї роботи є розробка і розповсюдження освітніх інновацій та ефективного педагогічного досвіду, а також відповідних кваліметричних моделей. У ХОНМІБО розроблено такі програмно-цільові проекти: „Науково-методичне супроводження освітньої діяльності навчально-виховних закладів сільської місцевості”, "Створення моделі районних та шкільних освітніх округів у сільських  районах Харківської області"  та "Профільна     старша школа".

Постійно здійснюється експертиза авторських програм (для наповнення варіативної частини навчального плану). Протягом 2005-2006 навчального року проведено експертизу 39 авторських програм, які схвалено методичною радою ХОНМІБО, затверджені наказом ГУОН та занесені до каталогу регіональних авторських програм.

3. Навчально-методичне забезпечення інноваційної діяльності у регіоні

У 2005-2007 роках працівниками ХОНМІБО розроблено тематичні навчально-методичні посібники з підготовки вчителів до інноваційної діяльності та впровадження освітніх технологій. Підготовлено спеціальний  випуск науково-методичного журналу ХОНМІБО „Джерело педагогічної майстерності. Інноваційні освітні технології”, в якому висвітлені сучасні підходи до впровадження інноваційних технологій: інноваційний підхід в освіті – вимога часу, інноваційні освітні технології: теоретичні аспекти, готовність педагога до інноваційної діяльності, інноваційні перетворення у модернізації регіональної системи освіти: теоретичний і практичний аспекти, нормативно-правові аспекти здійснення інноваційної  діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах. Як один з видів новітніх освітніх технологій  запроваджується метод портфоліо.

Модуль ІV.  ”Узагальнення та розповсюдження ефективного  педагогічного досвіду”

У регіоні створено систему роботи щодо узагальнення  та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду.

З метою стимулювання активної участі вчителів у становленні та розвитку національної системи освіти, популяризації кращих здобутків педагогів, впровадження освітніх технологій та поширення ефективного педагогічного щорічно в регіоні проводяться професійні конкурси: „Учитель року”, „Школа року”, міжнародний фестиваль „Учитель року”, виставка-ярмарок педагогічних ідей та технологій, регіональні відкриті виставки-конкурси.

Здійснюється організаційний супровід Всеукраїнських конкурсів „100 шкіл України”, „Мій улюблений учитель”, ”Панорама творчих уроків”, „Вчитель-новатор”.

 У 2005 році започатковано регіональну виставку-конкурс „Освіта Харківщини ХХІ століття”, проведено 8 тематичних виставок-конкурсів. Постійно діє „Школа молодого завідувача районним (міським) методичним кабінетом” на основі диференційованого підходу роботи за групами: „Молодий завідувач Р(М)МК”, „Професіонал”, „Майстер-клас”. У 2006-2007 роках проведені засідання за темами: „Організація та управління інноваційною діяльністю педагогів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах  особистісно орієнтованого підходу”, „Технологічний підхід до вивчення та узагальнення ефективного педагогічного досвіду”, ”Інноваційні підходи до управлінської діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах”.

Проводяться творчі зустрічі переможців та лауреатів професійних конкурсів, емінари-наради  в режимі ЧАТу (Інтернет-семінари).

Модуль V.  ”Створення  банків даних освітніх  інновацій”

З метою формування бази даних  про ефективний досвід працівників освіти в ХОНМІБО створено:

1) електронні бази даних „Освітні інновації”:                      

- дошкільна освіта;.

- школа І ступеня;

- школа І-ІІІ ступенів.

2) електронні бази даних „Ефективний педагогічний досвід” кращих учителів та навчальних закладів Харківської області .

   У 2006-2007 роках в ХОНМІБО створено електронну базу даних та відеотеку ефективного педагогічного досвіду за блоками:

- Блок І. „Другий (обласний) тур Всеукраїнського конкурсу „Учитель року”

- Блок ІІ. „Обласний конкурс „Школа року”.

- Блок ІІІ. „Відкрита регіональна виставка-конкурс „Освіта Харківщини ХХІ століття”.

3) електронні педагогічні карти  впровадження інноваційних освітніх технологій у сільських районах регіону.

Упровадження виконаної розробки в регіоні здійснюється за кількома етапами.

На підготовчому етапі розроблено:

- проект формування готовності педагогічних працівників до впровадження освітніх інновацій.

- комплексно-цільова програма „Науково-методичне супроводження освітньої діяльності навчально-виховних закладів сільської місцевості”.

- 17 навчально-методичних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, 7 цільових програм курсів підвищення кваліфікації та 5 програм тематичних спецкурсів вчителів предметників щодо впровадження освітніх інноваційних технологій.

Уже отримані практичні результати, а саме: у 2005-2007 рр. пройшли курсову підготовку   6,5 тис.  педагогів на курсах, у програмах яких  було виділено години на вивчення інноваційних педагогічних технологій та ознайомлення з новими формами і методами впровадження ефективного педагогічного досвіду;  640 педагогів пройшли навчання  на тематичних спецкурсах за тематикою ”Впровадження інноваційних підходів для підвищення компетентності педагогів”.

Перспективність подальшої роботи вбачаємо в тому, що у 2006-2007 навчальному році передбачено введення у всіх навчальних програмах модуля „Інноваційні педагогічні технології”.

Це сприятиме  формуванню професійної компетентності педагогів, вдосконаленню методики визначення  готовності вчителів до впровадження освітніх інновацій та ознайомлення з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;

Разом з тим, на нашу думку, аналізоване питання  на сучасному етапі потребує вирішення таких проблем:

- недостатньої підготовленості психологів, їх забезпечення ЗНЗ психологічного супроводу  визначення готовності  педагогічних колективів до впровадження освітніх інновацій та роботи з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;

- недостатності бюджетних асигнувань інноваційних розробок, стимулювання педагогів-новаторів та носіїв ефективного педагогічного досвіду.

- недостатнього рівня аналізу результативності роботи вчителів із впровадження освітніх інновацій та роботи з новими формами і методами поширення ефективного педагогічного досвіду;

 

Список використаної літератури

1. Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу: Навч.посібник. К.: ІЗМН, 1996. – 140 с.

2. Гофман О.Г. Экспертное оценивание: Учебн. Пособие.– Ворнеж : Изд-во ВГУ, 1991.– 152 с.

3. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Пед. о-во России, 2002.–304с.

4. Литван Б.Г. Экспертная информация: методы получения и анализа.– М.: Радио и связь, 1982. – 184 с.

5. Кожухова Т.В., Кайданова Л.Г., Шпалінский В.В. Основи психолого-педагогічного дослідження: Навч. посібник для наук.–пед. працівників, слухачів ф-тів підвищення кваліфікації вищих мед. і фармац. навч. закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації. – Харків: Золоті сторінки, 2000.– 240 с.

6. Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. – М.: Педагогика, 1989. – 159 с.

7. Даниленко Л.І. Управління процесом здійснення інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в У країні. – 2003. – Вересень.– С. 70-74.

8. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Затверджене Наказом МОН України № 522 від 07.11.2000 // Директор школи. – 2001. – № 4(148). – С. 7 – 10.

9. Положення про науково-методичну раду Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів // Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Київської облдержадміністрації і КОІПОПК. – 2003. – № 9. ­­­­– С. 59–63.

10. Романенко М.І. Координація інноваційної діяльності в системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні. – 2003. – Вересень. – С.13–14.

11. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М.: Пед. о-во России, 2003.– 304 с.

12. Новикова Т.Г. Теоретические подходы  к технологии экспертизы инновационных проектов // Школьные технологии. – 2002.– № 1.–С. 161–169.

 

 

Армейская А.В. Эффективный педагогический опыт: мониторинг качества образования в регионе

В статье раскрыта сущность, структура и особенности региональной системы поиска, обобщение и внедрение передового педагогического опыта. Рассмотрено вопрос технологии реализации педагогической экспертизы в системе последипломного образования.

 

Ключевые слова: эффективный педагогический опыт, квалиметрическая модель, педагогическая экспертиза, образовательные инновации, педагогические технологии.

 

Armeyska L.V. Effective pedagogical experience: monitoring of quality of education in a region

Essence, structure and features of the regional system of search, generalization and introduction of front-rank pedagogical experience, is exposed in the article. The question of realization technology of pedagogical examination is considered in the system of in-system education.

 

Keywords: effective pedagogical experience, qualificatory model, pedagogical examination, educational innovations, pedagogical technologies.