Програма розвитку освіти Ставищенського району Київської області „КАСКАД 2007-2009"

 

 

Назва програми: „Каскад 2007-2009".

Тип програми: програма розвитку.

Об'єкт розвитку: система освіти Ставищенського району Київської області.

Термін виконання: 01.06.2007 р. - 01.06.2009 р.

Мета програми: забезпечити керований розвиток територіальної освітньої системи в умовах динамічного суспільно-економічного середовища на основі її структурної перебудови та переведення компонентів і підсистем у новий якісний стан, при якому система набуде нових властивостей і стане відповідною сучасним соціальним освітнім потребам.

Особливості ресурсного забезпечення: програма розвитку буде реалізована за рахунок зміни напрямів існуючих ресурсних потоків, залучення нових ресурсів, а також за рахунок додаткових організаційних зусиль, що забезпечить реалізацію наявних потенційних можливостей освітньої системи району.

 

 

Концепція програми

Програма розвитку „Каскад 2007-2009" розроблена з використанням теоретико-технологічних засад проектно-цільового управління [4] як каскадна програма розвитку територіальної освітньої системи [5].

Загалом територіальна освітня система розуміється як така, що на основі діяльності освітніх інститутів (навчальних закладів, їх об'єднань, а також окремих компонентів), систем забезпечення (інформаційного, методичного, фінансового, матеріально-господарського, транспортного тощо) та органів управління і самоврядування забезпечує здійснення процесів здобуття дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти дітьми та дорослими, які проживають на певній території.

Як відомо, життєдіяльність освітньої системи може здійснюватись у „режимі функціонування" та „режимі розвитку" [2, с. 86].

У процесі функціонування в самій системі, її компонентах та в інформаційно-діяльнісних зв'язках між ними не відбувається жодних якісних перетворень. Управління системою в такому режимі зводиться в основному до управління навчально-виховним процесом, завдяки якому одержують результати освітньої діяльності.

Режим розвитку передбачає перехід системи, її компонентів та зв'язків між ними у новий якісний стан. Управляти розвитком – означає забезпечувати керований процес переходу системи, її компонентів та зв'язків між ними до нового якісного стану, досягаючи наперед визначених змін.

Що ж можна розвивати, або цілеспрямовано змінювати в освітній системі? Це, перш за все, її склад і структуру, а також освітні технології, які на даний час застосовуються в ній з метою одержання результатів освітньої діяльності.

Важливо глибоко усвідомити, що результатом освітньої діяльності є не одиничний монолітичний продукт, а складна сукупність, інколи навіть внутрішньо суперечлива, результатів освітньої діяльності, створених внаслідок функціонування як цілісної системи, так і її окремих підсистем, модулів, вузлів

 тощо. Всі результати освітньої діяльності у структурі конкретної особистості можуть існувати протягом всього її життя як автономні самодостатні цінності або ж як взаємоузгоджені між собою. Тому результати функціонування окремих компонентів освітньої системи є не менш важливими, ніж результати функціонування системи в цілому.

Освітня система є надзвичайно складною соціальною системою. Окремі її компоненти та підсистеми є автономними організмами, котрі мають власну логіку і закономірності функціонування та розвитку. Тому процес змінювання системи освіти завжди носить конкретний і локальний характер, є сукупністю процесів створення та запровадження окремих нововведень. Залежно від особливостей конкретного нововведення новий порядок може існувати локально, поширюватись в окремій підсистемі або охоплювати всю систему освіти та змінювати її властивості.

Методологічною основою проектно-цільового управління є синергетика міждисциплінарний науковий підхід до вивчення та пояснення процесів розвитку складних систем довільної природи. Синергетика розглядає процес розвитку як послідовність біфуркаційних переходів системи, її компонентів та зв'язків між ними з одного якісного стану до іншого. В точці біфуркації відбувається процес вибору одного з варіантів поступального руху зі спектру потенційно можливих сценаріїв розвитку.

З позицій теорії проектно-цільового управління розвитком саме в точці біфуркації в системи, що управляє, з'являється об'єктивна можливість керувати самим процесом розвитку за допомогою вибору одного з потенціально можливих його напрямів розвитку та розробки конкретного сценарію цього процесу.

З технологічної точки зору така управлінська акція реалізується як розробка та здійснення цільового проекту. У даному випадку цільовий проект — це „комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на переведення конкретного об'єкта протягом заданого часу за наявності ресурсного обмеження" [ 3, с.42 ].

Таким чином, цільовий проект з позицій проектно-цільового управління розвитку є носієм нового організаційного порядку, який розгортається в системі у процесі її розвитку. Незалежно від величини простору освітньої системи, на який поширився новий організаційний порядок, одержимо нову якість, а отже – із нові властивості системи, та, як наслідок, нові результати освітньої діяльності.

Цілком очевидно, що можна спроектувати та здійснити напрямлено лише один перехід через точку біфуркації, тобто між сусідніми якісними станами об'єкту розвитку.

У складній освітній системі таких одиничних переходів в її компонентах та підсистемах протягом обмеженого часового відрізку може відбуватися достатньо багато. Таку сукупність одиничних якісних переходів вважаємо каскадом, а впорядковану сукупність цільових проектів, які забезпечують ці якісні переходи, – каскадною програмою розвитку [5].

Зрозуміло, що реалізація каскадної програми розвитку не передбачає одержання ідеального кінцевого стану освітньої системи, а є інструментом управління її неперервним і постійним розвитком у конкретних умовах. Після реалізації однієї програми розвитку, аналізу її результатів, співставлення їх з вимогами часу та реальними ресурсами розробляється та здійснюється наступна каскадна програма розвитку: режим розвитку стає постійним, керованим і в той же час природнім саморухом системи, яка оновлюється та змінюється.

Розробка програми розвитку освітньої системи - це завжди дослідження, яке передбачає такі обов'язкові етапи:

-       вибір теоретико-методологічних засад дослідження процесів розвитку освітньої системи;

-       розробку моделі освітньої системи як об'єкта розвитку;

-       вивчення соціального замовлення на освіту;

-       проблемний аналіз нинішнього стану освітньої системи з позицій вимог сучасного соціального замовлення на освіту з урахуванням розробленої моделі;

-       розробку сукупності завдань розвитку з метою зняття невідповідності вимог соціального замовлення на освіту нинішньому стану та можливостям освітньої системи;

-       розробку каскадної програми відповідно до завдань розвитку освітньої системи як упорядкованої сукупності цільових проектів;

-       експертизу та затвердження каскадної програми розвитку;

-       розробку та затвердження повних текстових варіантів усіх цільових проектів, які ввійшли до програми розвитку;

-       реалізацію програми розвитку;

-       аналіз результатів реалізації програми розвитку.

 

Модель освітньої системи

У контексті даної програми розвитку модель системи освіти адміністративного району як її ідеальний аналог застосовується в ролі інструмента для дослідження нинішнього стану і структури системи, а також для пошуку точок або зон імовірного розвитку в найближчому майбутньому та визначення бажаних напрямів та змісту очікуваних змін у процесі оновлення освітньої системи.

Розроблена нами модель територіальної освітньої системи включає в себе чотири галузі освіти:

-       дошкільну освіту;

-       загальну середню освіту;

-       додаткову освіту;

-       професійну освіту.

Кожна з галузей має такі відносно автономні та самодостатні підсистеми:

-       управлінську;

-       дидактичну;

-       виховну;

-       здоров'язбереження;

-       психологічного забезпечення навчально-виховного процесу;

-       інформаційно-нормативного забезпечення освітньої діяльності;

-       методичного забезпечення;

-       фінансового забезпечення;

-       матеріально-господарського забезпечення;

-       соціально-педагогічного патронату.

Названі вище підсистеми в свою чергу є складними утвореннями з великою кількістю компонентів та зв'язків між ними, які не є об'єктом нинішнього дослідження.

У кожній підсистемі виділено три групи суб'єктів освітньої діяльності:

1.      Діти як споживачі освітніх послуг.

2.      Працівники освіти як провідники державної освітньої політики.

3.      Батьки та громадськість.

Описана вище модель територіальної освітньої системи дозволяє: досліджувати склад і структуру реально існуючої територіальної освітньої системи; описувати її стан та властивості (зокрема організаційну культуру системи та субкультури її компонентів тощо); формувати сукупність завдань щодо напрямів і змісту оновлення конкретної територіальної системи освіти, її компонентів та підсистем.

Розв'язання зазначених вище трьох завдань здійснюється у процесі проблемного аналізу територіальної освітньої системи щодо її здатності забезпечувати сучасне соціальне замовлення на освіту.

У ході спеціального дослідження вдалося встановити, що соціальне замовлення на освіту до сучасних територіальних освітніх систем базується на таких вимогах: сучасна територіальна система освіти повинна забезпечувати навчання, виховання та розвиток молодої людини як громадянина суверенної держави, суспільно-економічне життя якої розбудовується на принципами демократії і вільних ринкових відносин, характеризується швидкими і глибокими змінами у всіх сферах життя, вимагає від людини міцного фізичного здоров'я, фундаментальних знань, навичок соціальної комунікації, вміння працювати з великою кількістю невпорядкованої інформації, оперативно приймати на її основі рішення та нести за них персональну відповідальність.

У результаті проведеного проблемного аналізу стану та перспектив подальшого розвитку територіальної освітньої системи встановлюється перелік нових властивостей освітньої системи, обирається один із трьох можливих ступенів перетворення (збереження, змінення та створення), завдяки чому системі (її компонентам, підсистемам, зв'язкам тощо) можна надати нових властивостей.

Як уже зазначалося, у концепції програми розвитку носієм нового організаційного порядку, а тому – і нових властивостей систем і підкомпонентів є цільовий проект. Для зручності використання велику кількість цільових проектів, які входять до складу каскадної програми розвитку, спеціально промарковано.

 

Після розробки сукупності завдань розвитку освітньої системи формується матриця розвитку [3,с.68]. Вона складається з чотирьох окремих таблиць відповідно до галузей освіти (див.табл. 1).

 

Таблиця 1

Матриця розвитку територіальної освітньої системи

 

Назва підсистеми Функції підсистеми Властивості оновленої підсистеми Учасники освітнього процесу
Ступінь перетворення Діти працівники освіти Батьки та громадськість
1 2 3
1 Управлінська ....... ....... 1 Збереження ЦП ....... .......
2 Змінення ....... ЦП .......
3 Створення ....... ....... ЦП
....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .......
10 Соціально-педагогічного патронату ....... ....... 1 Збереження ЦП ....... .......
2 Змінення ....... ЦП .......
3 Створення ....... ....... ЦП

 

 

 

До матриці розвитку включають лише нові властивості системи, а в правій частині таблиці на перетині рядків та стовпчиків записують закодовані назви цільових проектів.

Окремого пояснення вимагає включення до матриці розвитку цільових проектів, які мають рівень перетворення „збереження". Така необхідність виникає в тому випадку, коли ресурсне забезпечення створеного або модернізованого раніше компонента освітньої системи є надзвичайно динамічним "І? існує реальна загроза ліквідації самого компонента, якщо не будуть прикладені додаткові організаційні зусилля або не буде створений спеціальний механізм постійного ресурсного забезпечення.

 

Цільові проекти

 

ЦП 1234.1.2.2 "Рада директорів РОО"

Мета: створити раду директорів районного освітнього округу (РОО) як колегіальний орган координації і кооперації діяльності навчальних закладів і освітніх установ району.

Зміст перетворень: розробка та затвердження нового положення про раду директорів РОО; визначення її функції, повноважень та регламенту роботи; затвердження складу ради директорів РОО та здійснення організаційних заходів щодо початку її роботи.

Термін: 01.09.07 р.-01.11.07 р.

 

ЦП 1234.1.2.2 "Педагогічна конференція РОО"

Мета: створити педагогічну конференцію РОО як колегіальний орган управління освітньою системою району.

Зміст перетворень: розробка та затвердження положення про педагогічну конференцію районного освітнього округу; організаційна робота з проведення першого завдання педагогічної конференції РОО.

Термін: 01.09.07 р.-15.11.07 р.

 

ЦП 1234.1.2.3 "Громадська рада POO"

Мета: створити громадську раду РОО як колегіальний орган управління РОО.

Зміст перетворень: розробка та затвердження положення про громадську раду РОО, до складу якої ввійдуть представники громад населених пунктів та сільських рад; організаційні заходи щодо формування складу громадської ради РОО та проведення першого її засідання.

Термін: 01.09.07 р. - 15.11.07 р.

 

ЦП 1234.1.3.3 "Управління РОО"

Мета: створити центральний орган управління районним освітнім округом.

Зміст перетворень: розробка та затвердження тимчасового положення про управління районним освітнім округом; пошук організаційних форм та змістового наповнення діяльності управління освітнім округом у межах чинної нормативно-правової бази.

Термін: 01.09.07 р. -15.01.08 р.

 

ЦП 2.1.2.3 "Комп'ютеризоване робоче місце керівника"

Мета: обладнати у всіх загальноосвітніх навчальних закладах району комп'ютеризовані робочі місця керівника (КРМК).

Зміст перетворень: придбання обладнання КРМК; придбання програмного забезпечення; навчання керівників (директорів шкіл та їх заступників) ефективному використанню КРМК.

Термін: 01.09.07 р. - 01.06.08 р.

 

ЦП 1,2,3,4.1.2.3 "ІКМ Освіта

Мета: створити районну інформаційну комп'ютерну мережу (ІКМ).

Зміст перетворень: придбання обладнання; створення центрального сервера та розробка режиму роботи мережі; придбання програмного забезпечення; навчання персоналу ефективному використанню ІКМ „Освіта".

Термін: 01.01.07 р. - 01.07.08 р.

 

ЦП 2.2.1.1.1 "Старша профільна школа"

Мета: зберегти та постійно удосконалювати мережу профільного навчання у старшій школі освітньої системи району.

Зміст перетворень: здійснення організаційних заходів щодо збереження існуючих 8 академічних та 8 технологічних профілів навчання; удосконалення системи діагностики освітніх запитів учнів 8-9 класів щодо профільного навчання у старшій школі; запровадження різноманітних форм одержання профільної освіти у старшій школі (класи, групи, очно-заочна та дистанційна форми навчання тощо).

Термін: 01.09.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2.2.1.1. "РОЗРШ"

Мета: зберегти районну очно-заочну різнопрофільну школу (РОЗРШ) як мережу міжшкільних факультативів для учнів 7-9 класів.

Зміст перетворень: здійснення організаційних заходів щодо збереження та розвитку мережі міжшкільних факультативів, які діють на базі опорних навчальних закладів; створення навчально-методичного забезпечення діяльності РОЗРШ; створення системи сертифікації навчальних досягнень учнів, які відвідують міжшкільні факультативи.

Термін: 01.09.07 р. -15.09.08 р.

 

ЦП 2.2.1.1. "ЦДП"

Мета: зберегти центри довузівської підготовки (ЦДП) на базі опорних навчальних закладах для учнів 10-11 класів.

Зміст перетворень: здійснення організаційних заходів щодо збереження та розвитку мережі ЦДП; укладання нових угод про співпрацю між опорними загальноосвітніми закладами і вищими навчальними закладами; сертифікація навчальних досягнень учнів, які відвідують центри довузівської підготовки.

Термін: 01.09.07 р. -15.09.08 р.

 

ЦП 4.2.1.1. "Перша робітнича професія"

Мета: зберегти мережу освітніх модулів, які забезпечують здобуття учнями 10-11 класів першої робітничої професії, збільшити їх кількість.

Зміст перетворень: організаційні заходи щодо збереження та розвитку професійного навчання учнів старших класів; розробка системи постійного моніторингу освітніх потреб учнів; діяльність навчальних закладів з одержання ліцензій на професійну підготовку учнів; укладання угод з коледжами, технічними ліцеями та ПТУ щодо створення в освітніх закладах району навчальних груп старшокласників, які здобувають першу робітничу професію; створення навчально-технічної бази професійного навчання.

Термін: 01.09.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2.2.1.2. "Інклюзивне навчання"

Мета: створити організаційно-методичне забезпечення процесів здобуття освіти дітьми з порушеннями психофізичного розвитку спільно із здоровими однолітками.

Зміст перетворень: забезпечення навчальних закладів відповідною інструктивно-методичною літературою; створення системи підвищення педагогічної майстерності вчителів, які навчають дітей з порушеннями психофізичного розвитку; розробка методичних рекомендацій з проведення навчальних занять із зазначеною категорією дітей; створення інформаційного банку даних про дітей, для яких організовано інклюзивне навчання.

Термін: 01.09.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2.2.1.2 "Індивідуальне навчання"

Мета: створити організаційно-методичне забезпечення процесів здобуття загальної середньої освіти на основі індивідуального навчання.

Зміст перетворень: забезпечення навчальних закладів інструктивно-нормативною літературою; розробка методичних рекомендацій з питань навчання, виховання та соціалізації дітей, для яких організовано індивідуальне навчання; створення та організація роботи районного методичного об'єднання вчителів, які здійснюють індивідуальне навчання; створення інформаційного банку даних про дітей, які навчаються індивідуально; розробка системи контролю за ходом та результатами індивідуального навчання.

Термін: 01.09.07 р. - 01.06.09 р.

 

ЦП 2,3,7.1.3 "Соціалізація"

Мета: розробити систему цільової соціалізації випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Зміст перетворень: розробити програму інформаційно-практичного спецкурсу з питань цільової соціалізації для учнів 11 класів, мета якого – формування у випускників шкіл комплексу рис соціальної адаптованості.

Розробка посібника та методичних рекомендацій; запровадження з 2008-2009 н.р. навчального курсу „Соціалізація" (34 год.) в 11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. У програмі курсу передбачити розкриття питань за такими орієнтовними блоками: основи ринкових відносин (інфляція, кредити, субсидія, іпотека, позика, пільги, інвестиція тощо); форми власності, види страхування тощо; права і обов'язки абітурієнта, призовника, пацієнта, споживача, громадянина, затриманого міліцією тощо; супротив будь-яким видам насильства та шахрайства.

Термін: 01.01.08 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 3,4.2,3.1.3. "Свідомий вибір"

Мета: запровадити інформаційно-пізнавальний курс з підготовки учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів до свідомого вибору професії.

Зміст перетворень: розробити програму курсу „Свідомий вибір", у змісті якої передбачити ознайомлення учнів з такими орієнтовними темами: типи, класи та групи професій; основи діагностики інтересів, нахилів, здібностей та професійної придатності; підприємства та служби в умовах ринку; способи здобуття професійної освіти.

Підготувати посібник та методичні рекомендації для педагогів; провести серію інструктивно-методичних семінарів.

 Доручити проводити викладання курсу „Свідомий вибір" класним керівникам 8-9 класів за рахунок організаційних годин класного керівника (1 раз на місяць).

Термін: 01.01.08 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2,3.3.1,2,3.2 "Музей"

Мета: створити в кожному навчальному закладі один або кілька музеїв.

Зміст перетворень: розробка концепцій шкільних музеїв; збір експонатів; організація пошукової та дослідницької роботи; ремонт приміщень та оформлення експозицій; паспортизація музеїв; включення шкільних музеїв у структуру виховних систем навчальних закладів.

Термін: 01.01.08 p.-01.01.09 р.

 

ЦП 2.3.1,2,3.3 "Шкільна газета"

Мета: створити в кожному загальноосвітньому навчальному закладі шкільну газету як інформаційний орган для учнів, вчителів, батьків та громадськості населеного пункту.

Зміст перетворень: розробка концепції та установчої документації шкільних газет; створення редколегій; технічне забезпечення видання газет; створення систем забезпечення виданням потенційних читачів та зворотнього зв'язку з ними.

Термін: 01.10.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2.7,9.1.3 "Ігрова кімната"

Мета: створити в кожному навчальному закладі одну або кілька ігрових кімнат.

Зміст перетворень: ремонт та обладнання приміщень; закупівля та виготовлення ігрового обладнання; формування ігрових зон; розробка та запровадження методичних рекомендацій щодо функціонування ігрових кімнат.

Термін: 01.09.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2.4.1.3 "Здоров'я"

Мета: забезпечити реалізації принципу здоров'язбереження учнів в організації навчально-виховного процесу.

Зміст перетворень: створення системи контролю за станом здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів; розробка механізмів постійного врахування стану здоров'я учнів при організації навчально-виховного процесу; створення в кожній школі медичного кабінету та організація його роботи; введення посади медичної сестри в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; організація інформаційно-методичної роботи з педагогами з питання здоров'язбереження учнів.

Термін: 01.09.07 р. - 01.06.09 р.

 

ЦП 2.9.1.2 "Учнівська парта"

Мета: забезпечити кожного учня зручною партою.

Зміст перетворень: модернізація наявних учнівських парт та їх маркування; придбання нових парт; розробка та запровадження у кожному загальноосвітньому навчальному закладі механізму забезпечення учнів партами відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

Термін: 01.09.07 р. - 01.01.08 р.

 

ЦП 1,2,3,4.7.2.3 "Методична скарбниця"

Мета: створити банк даних про наявну педагогічну, психологічну і методичну літературу в навчальних закладах та в педагогічних працівників району.

Зміст перетворень: створення електронного каталогу літератури і реєстру підписних видань, які надходять до навчальних закладів та педагогів району; розробка механізмів систематичного інформаційного поновлення каталогу; створення механізмів доступу до інформації через ІКМ або Інтернет та її використання.

Термін: 01.01.08 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 1,2,3,4.6,7.2.3 "Педагогічний експеримент"

Мета: залучити педагогічну громадськість до проведення в навчальних закладах дослідно-експериментальної роботи.

Зміст перетворень: ознайомлення педагогів району з нормативно-законодавчою базою інноваційної діяльності в освітній сфері; теоретична і практична підготовка вчителів до проведення наукових досліджень; укладання угод з науковими установами щодо забезпечення наукового консультування; розробка системи стимулювання вчителів та педагогічних колективів щодо здійснення експериментальних досліджень.

Термін: 01.01.07 р. - 01.06.09 р.

 

ЦП 1.7.2.3 "Еврика"

Мета: впровадити навчально-пізнавальний курс „Еврика" з розвитку винахідницьких здібностей у дітей 5-річного віку, які відвідують дошкільний навчальний заклад.

Зміст перетворень: розробка програми курсу „Еврика" та посібника для вихователів дошкільних навчальних закладів; організація навчання вихователів ДНЗ з питань викладання курсу „Еврика" в кількох ДНЗ району; розробка методичних рекомендацій з питань упровадження курсу „Еврика" в усіх ДНЗ району; упровадження зазначеного курсу.

Термін: 01.06.07 р. - 01.06.09 р.

 

ЦП 1234.7.2.3 "Лабораторія ЕЗН"

Мета: створити при районному методичному кабінеті та фільмотеці лабораторію електронних засобів навчання (ЕЗН), працівники якої повинні здійснювати пропаганду, виготовлення та впровадження інформаційних технологій в навчально-виховний процес.

Зміст перетворень: розробка положення про лабораторію ЕЗН; формування штатів; придбання обладнання; організація роботи лабораторії (консультування та навчання педагогів району; виготовлення електронних засобів; розробка педагогічних методик застосування електронних засобів в управлінні освітою, навчанні, вихованні та розвитку учнів; пропаганда електронних засобів).

Термін: 01.06.07 р. - 01.07.08 р.

 

ЦП 1,2,3.9.1,3.2 "Ландшафт"

Мета і основні завдання: створити функціонально та естетично довершені ландшафти навчальних закладів.

Зміст перетворень: розробка та реалізація проектів упорядкування шкільних територій; прокладання доріжок, оформлення газонів, розбивка клумб, насадження дерев, кущів, квітів; організація та проведення конкурсу на кращий дизайн ландшафту.

Термін: 01.06.07 p.- 01.10.09 р.

 

ЦП 1,2.9.2.2 "Спортивний інвентар"

Мета: зміцнити матеріальну базу спортивних залів навчальних закладів.

Зміст перетворень: придбання нового спортивного інвентаря; виготовлення саморобного спортивного обладнання; ремонт та переобладнання зовнішніх спортивних майданчиків.

Термін: 01.06.07 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 2,3.9.2.2. "Шкільна майстерня"

Мета: забезпечити шкільні майстерні сучасними інструментами.

Зміст перетворень: придбання для шкільних майстерень електромеханічних інструментів (дрилів, лобзиків, фрезерів, шліфувальних машин тощо); комплектування інструментами робочих місць учнів; забезпечення шкільних майстерень витратними матеріалами.

Термін: 01.01.08 р. - 01.09.08 р.

 

ЦП 1,2.9.2.2 "Їдальня"

Мета: створити сучасну технологічну базу їдалень навчальних закладів.

Зміст перетворень: заміна старого енерговитратного обладнання сучасним обладнанням меншої потужності, (придбання побутових холодильників, морозильних камер, електроплит, водонагрівачів і ін.); придбання та модернізація меблів; придбання посуду; ремонт та обладнання систем водопостачання та каналізації; ремонт та естетичне оформлення шкільних їдалень.

Термін: 01.06.07 р. - 01.01.08 р.

 

ЦП 2.9.2.2 "Шкільна бібліотека"

Мета: оновити матеріальну базу шкільних бібліотек.

Зміст перетворень: обладнання шкільних бібліотек комп'ютерами; забезпечення роботи в мережі Інтернет; придбання сучасної довідково-енциклопедичної літератури; обладнання робочого місця бібліотекаря.

Термін: 01.01.08 р. - 01.01.09 р.

 

ЦП 2.7,9.2.3 "МКК"

Мета: створити в кожному загальноосвітньому навчальному закладі мобільний комп'ютерний комплекс (МКК).

Зміст перетворень: придбання обладнання для створення в кожному загальноосвітньому навчальному закладі мобільного комп'ютерного комплексу, до складу якого входить комп'ютер, принтер, сканер, модем, мультимедійний проектор, який може використовуватись у різних навчальних кабінетах; навчання педагогів з питань ефективного використання МКК.

Термін: 01.10.07 р. - 01.06.08 р.

 

ЦП 1,2.10.1.2 "Патронат"

Мета: створити в кожному загальноосвітньому навчальному закладі систему соціально-педагогічного патронату.

Зміст перетворень: забезпечення навчальних закладів інструктивно-методичною літературою із зазначених питань; створення бази даних про всіх неповнолітніх, які знаходяться у складних соціальних умовах і потребують особливої уваги та захисту; засвоєння механізмів постійної взаємодії навчальних закладів з органами та службами соціально-правового захисту неповнолітніх; навчання педагогів та поширення передового педагогічного досвіду з окремих напрямів діяльності; координація діяльності навчальних закладів з районним дитячим будинком „Світанок".

Термін: 01.06.07 р. - 01.12.08 р.

 

Прикінцеві положення.

Кожна наступна програма розвитку освітньої системи має враховувати результати реалізації попередніх програм. Зокрема, програма розвитку „Каскад 2007-2009" розроблена з урахуванням досягнень реалізованої у попередні роки програми „Обличчям до дитини", завдяки якій у Ставищенському районі вдалося створити районний освітній округ як цілісне територіальне освітнє середовище.

Після затвердження програми розвитку на засіданні колегії відділу освіти або сесії районної ради створюються творчі групи педагогів, які протягом 1-2 місяців розробляють повні текстові варіанти цільових проектів. До їх складу обов'язково включають опис технології, яку обрано для досягнення мети проекту, створену самостійно або запозичену з педагогічної літератури чи практики; кадрове, нормативно-правове, фінансове, матеріально-технічне забезпечення; комплекс конкретних організаційних заходів (дій). Повністю підготовлені проекти зручно позначати знаком „+" після літер ЦП, тобто ЦП+. Зразки такої документації представлені в літературі [3, с. 17-121].

ЦП+ обов'язково проходять експертизу на засіданнях робочої групи з розробки програми розвитку. Після цього повністю розроблені цільові проекти затверджуються наказами відділу освіти і є обов'язковими для виконання.

Програма розвитку, зокрема і повністю розроблені цільові проекти, направляються в усі навчальні заклади та установи освіти і використовуються ними під час розробки перспективних та річних планів роботи.

Програма розвитку обов'язково повинна містити механізми аналізу ходу, проміжних та кінцевих результатів її здійснення, а також їх представлення широкій громадськості.

 

Література:

1.              Жебровський Б. Столична освіта у вимірі новітніх перспектив //Директор школи, ліцею, гімназії. - 2002. - №1-2. – С.4-11.

2.              Поташник М.М., Лазарев B.C. Управление развитием школы. - М.: Новая школа, 1995. - 464 с.

3.              Осадчий І.Г. Освіта сільського регіону: теорія і технологія управління розвитком: Монографія. - К.: Вид.дім „Шкільний світ", 2005. - 260 с.

4.              Осадчий І.Г. Основи методики проектно-цільового планування роботи загальноосвітньої школи // Порадник методиста. - К.: КМІУВ, 1995. - С. 22-26.

5.              Осадчий І.Г. Проектно-цільове управління: каскадна програма розвитку навчального закладу //Директор школи, ліцею, гімназії. -2005. - №4. - С.95-99.

6.              Осадчий І.Г. Цільова комплексна програма „Обличчям до дитини" // Завуч. - №8(86), березень 2001. - С. 6-8.