Карамушка Л.М.,

доктор психологічних наук, професор

 

Зміст, структура та особливості проведення тренінгу «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях»

 

 

У статті розкрито  особливості проведення тренінгу   «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях». Представлено зміст та структуру тренінгу. Детально описано  інтерактивні техніки, які використовуються в процесі проведення тренінгу.   Наголошено на необхідності застосування тренінгу в системі післядипломної педагогічної освіти для підготовки керівників та працівників освітніх організацій з метою ефективного введення інноваційних змін.    

 

Ключові слова: освітні організації; управління змінами в організаціях; тренінг.

 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

       

Питання підготовки персоналу організацій до ефективного введення змін є однією із актуальних проблем, які досліджуються сьогодні  в організаційній психології. У зарубіжній психології наявна низка робіт, присвячених цій проблемі [3; 4; 8; 10-14; 16-20].

Щодо вивчення питання на матеріалі українських  організацій, то воно,  наскільки нам відомо,  залишається практично не дослідженим. У наших попередніх публікаціях [2; 15] на основі емпіричних досліджень, проведених в освітніх організаціях, відображено ряд психологічних проблем, які виникають у діяльності освітніх організацій у процесі введення змін, та розкрито недостатній рівень психологічної підготовки менеджерів і персоналу освітніх організацій до їх розв’язання. Це свідчить, на наш погляд, про необхідність спеціальної психологічної підготовки керівників та працівників освітніх організацій до управління змінами.

   Виходячи з актуальності та недостатньої розробленості проблеми, метою дослідження є розробка та апробація тренінгу  «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях».  

Виконання дослідження здійснено в лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України в межах  реалізації науково-дослідного проекту «Психологічні основи ефективної діяльності організацій в умовах соціально-економічних змін» (науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Л.М.Карамушка).

 

МЕТОДИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження проведено у 2006-2007 н.р. у Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква). В межах спеціального дослідження, спрямованого на апробацію тренінгу, було створено спеціальну тренінгову групу, в якій навчались керівники  (директори шкіл та їх заступники) та психологи інноваційних шкіл Київської області (всього 25 осіб). До складу тренінгової групи з кожної школи входили 3-4 особи (директор школи, заступники директора школи, психолог),  які частіше за все є генераторами та організаторами змін в освітніх організаціях.

Варто зазначити, що створення такої експериментальної тренінгової групи (за форматом поставлених завдань та підбором учасників), у свою чергу, також було певною інноваційною зміною, яка вводилась в організацію навчального процесу Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Тому, напевне, можна стверджувати, що робота учасників тренінгової групи мала «подвійне» навантаження щодо проблематики введення змін в освітніх організаціях –   як за формою роботи, так і за її змістом. Такий підхід, на наш погляд,  сприяв досить активному опануванню учасниками тренінгу проблематикою управління змінами в освітніх організаціях.

Окрім того, тренінг «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» апробовано в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти АПН України під час курсів підвищення кваліфікації директорів  шкіл та директорів гімназій та ліцеїв. Усього у процесі апробації тренінгу взяло участь 118  керівників та працівників освітніх організацій. У запропонованій статті відображено основні результати роботи «базової» тренінгової групи.

Основними методами дослідження були активні методи та форми навчання (для апробації змісту тренінгу) та метод опитування (для визначення ефективності тренінгу).

         

        РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

 

1. Мета, зміст та структура тренінгу  «Психологічні основи управління змінами в організаціях»

 

На основі проведеної автором практичної роботи та осмислення її результатів було визначено такі  особливості проведення тренінгу  «Психологічні основи управління змінами в організаціях».

Мета тренінгу. Формування у керівників та персоналу освітніх організацій уявлень про зміст та психологічні особливості управління змінами в освітніх організаціях.

Загальний дизайн тренінгу. В основу розробки тренінгу покладено технологічний підхід, запропонований і створений автором [9]. Сутність цього підходу полягає, зокрема, в тому, що психологічна підготовка керівників та персоналу організацій до вирішення тих чи інших психолого-управлінських завдань  може здійснюватися за таким дизайном: а) інформаційно-смисловий блок (усвідомлення учасниками підготовки сутності явища та його суттєвих характеристик); б) діагностичний блок (діагностика учасниками підготовки рівня розвитку власних особистісних характеристик, необхідних для успішного виконання певних психолого-управлінських завдань); в) корекційно-розвивальний блок (оволодіння конкретними прийомами виконання  певних психолого-управлінських завдань).

Інтерактивні техніки у процесі проведення тренінгу. Реалізація кожного із названих блоків тренінгу здійснювалася за допомогою спеціальних інтерактивних технік: мультимедійної презентації (презентація загального дизайну, основних етапів тренінгу та окремих смислових питань (із залученням інформативних даних та результатів власних досліджень автора); заповнення робочих аркушів; методу незавершених речень (із подальшим груповим обговоренням); методу «мозкового штурму» (робота у групах); підготовку малюнків; виконання творчого  завдання;  виконання проекту;  міжгрупової дискусії;   психологічного практикуму; ділової  гри; виконання домашніх завдань; використання зворотного зв’язку (у вигляді фотоматеріалів, виготовлених під час тренінгу за допомогою цифрового фотоапарата та їх демонстрації на екран; рефлексії заняття та заповнення спеціальної анкети «Аналіз ефективності роботи тренінгу»)  тощо.

Організаційні форми проведення тренінгу. Тренінг може проводитися у кількох основних організаційних формах: а) з керівниками та працівниками освітніх організацій (директором школи, заступниками директора школи, психологом), які можуть виступати «агентами змін»,  у межах спеціально створеної тренінгової групи (на базі інституту післядипломної педагогічної освіти або районного (міського) відділу (управління) освіти, до якої можуть входити представники кількох шкіл ("експериментально-розвивальний" варіант); б) з керівниками та працівниками освітніх організацій, які можуть проходити перепідготовку в складі окремих груп в інститутах післядипломної педагогічної освіти («типовий» варіант); в) з керівниками та працівниками однієї освітньої організації, яка знаходиться на етапі підготовки до введення конкретної зміни і потребує спеціального осмислення цієї проблеми («прикладний» варіант). У цій статті описано результати апробації першого варіанта проведення тренінгу.

Тривалість тренінгу. Орієнтовна тривалість тренінгу – 32 академічні години (по 8 годин на кожну із 4 тем). Кожна тема тренінгу розглядається один раз в місяць («екстенсивний» варіант)  або, за наявності організаційних та часових можливостей організаторів та учасників тренінгу, чотири дні підряд («інтенсивний» варіант). Обов’язковою умовою є виконання творчих «домашніх завдань», які є сполучною ланкою між окремими темами тренінгу.  Залежно від мети тренінгу та потреб аудиторії кожна із тем може розглядатися окремо як окремий міні-тренінг.

       Основні результати тренінгу:

1. Розуміння керівниками та працівниками освітніх організацій  змісту  та психологічних особливостей управління змінами в освітніх організаціях.

2. Оволодіння знаннями про основні психологічні чинники, які впливають на управління змінами в освітніх організаціях.

3. Оволодіння методами діагностики  психологічних характеристик, необхідних для ефективного управління змінами в освітніх організаціях.

4. Оволодіння уміннями та навичками виконання конкретних управлінських завдань, які виникають у процесі  управління змінами в освітніх організаціях.

Зміст та структура системи тренінгу.

Тренінг «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» здійснювався за таким загальним планом:

Тема 1. Сутність змін в освітніх організаціях.

Тема 2. Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях.

Тема 3. Опір змінам  в освітніх організаціях та умови його подолання.

Тема 4. Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях.

Кожен із тренінгів, у свою чергу, складався із трьох блоків (змістовно-смислового, діагностичного та корекційно-розвивального), які виділені згідно з технологічним підходом до організації тренінгу, про який йшлося   вище. Детальний аналіз кожної із тем тренінгу та розділів, які були включені до кожної теми,  наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Структура тренінгу    «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях»

 

Назва теми Розділи
Тема 1. Сутність змін в освітніх організаціях

Блок 1. (Змістовно-смисловий). Аналіз основних видів змін в освітніх організаціях.

Блок 2. (Діагностичний).

Діагностика психологічних чинників, які впливають на спрямованість змін в освітніх організаціях.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток у менеджерів та персоналу освітніх організацій умінь та навичок для  забезпечення позитивної спрямованості змін в освітніх організаціях.

Тема 2. Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях

Блок 1. (Змістовно-смисловий). Аналіз основних психологічних проблем, які виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях.

Блок 2. (Діагностичний).

Діагностика психологічних характеристик менеджерів та персоналу освітніх організацій, які впливають на  виникнення психологічних проблем в управлінні змінами в освітніх організаціях.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток загальних умінь та навичок для психологічного забезпечення управління змінами в освітніх організаціях

Тема 3.  Опір змінам  в освітніх організаціях та умови його подолання

Блок 1. (Змістовно-смисловий).  Сутність опору змінам та причини його виникнення.

Блок 2. (Діагностичний).

 Діагностика психологічних чинників, які впливають на опір змінам в освітніх організаціях.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний).  Розвиток умінь та навичок для подолання опору змінам в освітніх організаціях

Тема 4. Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях

Блок 1. (Змістовно-смисловий). Особливості, структура  і функції команд із введення змін в освітніх організаціях.

Блок 2. (Діагностичний).

Діагностика орієнтації керівників та працівників освітніх організацій на роботу в командах із введення змін.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток умінь та навичок для роботи в командах із введення змін.

 

У запронованій статті детально описано особливості проведення перших трьох тем тренінгу. Особливості проведення четвертої теми розкрито у спеціальній статті,  яку   опубліковано у даному журналі (Л.М. Карамушка, О.А. Філь. «Тренінг «Психологічні основи діяльності команд із введення змін в освітніх організаціях»).  

.

2. Інтерактивні техніки для проведення  тренінгу  ««Психологічні основи управління змінами в організаціях»

         

Зміст кожної теми тренінгу та відповідного розділу (блоку) теми у процесі практичної роботи розкривався за допомогою спеціальних інтерактивних технік. 

Розглянемо конкретні види інтерактивних технік та їх змістове навантаження за кожною з тем тренінгу   в тій послідовності, в якій вони застосовувалися безпосередньо у тренінговій роботі.

Варто зазначити, що кожна із тем тренінгу в нашій експериментальній групі фактично виступала як самостійний тренінг, особливо з урахуванням того, що тренінгова сесія відбувалася один раз на місяць.   

Виходячи з цього, кожна із тем розпочиналася із вступу, орієнтовний  план проведення якого в першій темі наведено нижче.  

Вступ до тренінгу

· Криголам «Знайомство»: «Мене звати… Найбільше в світі я люблю…»;

· Індивідуальна робота (заповнення робочих аркушів), з наступним груповим обговорення: «Мої очікування щодо тренінгу» (Даються відповіді на три запитання: «Чому я беру участь у тренінгу?»; «Які знання я хочу отримати на тренінгу?»; «Якими практичними навичками я хочу оволодіти?»;

· Мультимедійна презентація:  «Що ми сьогодні будемо разом робити?» (визначення  мети та завдань тренінгу та його загального  формату);

· Групове обговорення: «Як ми організуємо свою роботу?» (визначення організаційних питань –  тривалість роботи, кількість перерв тощо);

· «Мозковий штурм»: «Визначення правил групової роботи» (визначення правил міжособистісної взаємодії  та спільної роботи в групі) та ін.

Тема 1. Сутність змін в освітніх організаціях

Блок 1. (Змістовно-смисловий).  Аналіз основних видів змін в освітніх організаціях.

· Криголам: «Протягом останнього часу зі мною відбулися такі зміни…»;

· Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): Зміни –  це…»;

· Мультимедійна презентація (міні-лекція): «Основні види змін в сучасному суспільстві»;

· Робота в малих групах (представники одного навчального закладу): «Зміни в моєму навчальному закладі...» (підготовка рисунків, що відображають сутність змін, та коментарів до них);

· Презентація результатів роботи малих груп (рисунків  та опис змін);

· Міжгрупове обговорення: «Позитивні та негативні зміни в  навчальних закладах» (класифікація позитивних та негативних змін) та ін.

Блок 2. (Діагностичний). Психологічні чинники, які впливають на спрямованість змін в освітніх організаціях

· Психологічний практикум: «Визначення  типу ставлення до змін» (за допомогою тесту «Як Ви ставитесь до змін?» [10]);

· Психологічний практикум:  «Визначення ступеня довіри  керівника до працівників» (за допомогою методики «Якість організаційної культури. Довіра» [10]);

· Психологічний практикум: «Визначення інноваційного потенціалу особистості» (за допомогою методики «Визначення інноваційного потенціалу особистості» [1]);

· Психологічний практикум «Визначення локус-контролю (інтернальності, екстернальності» за допомогою методики «Визначення локус-контролю» [7]) та ін.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток у менеджерів та персоналу освітніх організацій умінь та навичок для  забезпечення позитивної спрямованості змін в освітніх організаціях.

· «Мозковий штурм»: «Сутність інноваційних змін»;

· Виконання групового проекту (беруть участь представники однієї школи): «Як досягнути інноваційних змін у школі?»;

· Групове «домашнє завдання»: «Проаналізувати основні зміни, які відбулися в навчальному закладі за останні три роки, та визначити їхню роль у життєдіяльності навчального закладу».

Тема 2. Психологічні проблеми, що виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях

Блок 1. (Змістовно-смисловий). Аналіз основних психологічних проблем, які виникають у процесі управління змінами в освітніх організаціях:

· Метод незавершених речень (з подальшим груповим обговоренням): «у процесі введення змін у школі виникають такі психологічні проблеми…»;

· Мультимедійна презентація (міні-лекція): «Проблеми, які виникають у мотиваційній, когнітивній, поведінковій та емоційній сферах діяльності керівників та працівників у процесі введення змін в освітніх організаціях»;

· «Мозковий штурм»:  «Що таке психологічна готовність до введення змін?» та ін.

Блок 2. (Діагностичний). Діагностика психологічних характеристик менеджерів та персоналу освітніх організацій, які впливають на  виникнення психологічних проблем в управлінні змінами в освітніх організаціях

· Психологічний практикум: «Виявлення рівня  тривожності, фрустрації, агресивності, ригідності» (за допомогою методики «Діагностика самооцінки психічних станів Г. Айзенка» [6]);

· Психологічний практикум: «Виявлення стійкості до стресу (за допомогою методики «Стійкість до стресу» [7]);

· Психологічний практикум: «Виявлення асертивності (впевненості в собі)» (за допомогою методики «Визначення асертивності» [7] ) та ін.;

· Психологічний практикум: «Виявлення особливостей мотивації до успіху,  мотивації уникнення невдач та готовності до ризику» (за допомогою методик «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху» та «Методика діагностики особистості на мотивацію уникнення невдач» Т. Елерса, а також методики «Діагностика ступеня готовності до ризику» Шуберта [6]) та ін.   

Блок 3. (Корекційно-розвивальний). Розвиток загальних умінь та навичок для психологічного забезпечення управління змінами в освітніх організаціях

· Виконання творчого завдання: «Розробка стратегії психологічного забезпечення  ефективного управління змінами в моїй організації (на прикладі введення конкретної зміни» (виконується спільно адміністрацією школи та психологом);

· Презентація результатів творчого завдання  та міжгрупова дискусія:  «Стратегія психологічного забезпечення ефективного управління змінами в організації»;

· Групове «домашнє завдання»: «Розробити план психологічного забезпечення  введення актуальних для школи змін (перехід на застосування мультимедійних презентацій у навчальному процесі, впровадження профільного навчання тощо)» та ін.

Тема 3.  Опір змінам  в освітніх організаціях та умови його подолання

Блок 1. (Змістовно-смисловий).  Сутність опору змінам та причини його виникнення:

· Метод незакінчених речень (індивідуальна форма роботи): «Опір змінам в моїй школі виникає тому, що...»;

· Робота в малих групах (за школами): «Позиція директора та психолога щодо проблеми опору змінам» ( Представлення матеріалів на ватманах);

· Міжгрупове обговорення: «Основні причини виникнення опору змінам в освітніх організаціях»;

· Мультімедійна презентація (міні-лекція): «Психологічна природа опору змінам» та ін.

 Блок 2. (Діагностичний). Діагностика психологічних чинників, які впливають на опір змінам в освітніх організаціях

·Психологічний практикум:  «Виявлення особливостей опору змінам працівників освітніх організацій» (за допомогою  анкети «Опір змінам в організаціях», розробленої автором);

·Психологічний практикум: «Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності» (за допомогою тесту  «Виявлення толерантності (терпимості) до невизначеності» [1]);

·Психологічний практикум: «Виявлення гнучкості в поведінці» (за допомогою шкали «Гнучкість поведінки «Самоактуалізаційного тесту» [2]) та ін.

Блок 3. (Корекційно-розвивальний).  Розвиток умінь та навичок для подолання опору змінам в освітніх організаціях

Підведення підсумків тренінгу:

Використання інтерактивних технік, звичайно, може бути модифіковано  як за формою, так і за змістом  залежно від конкретних завдань тренінгу та потреб його учасників.

 

ВИСНОВКИ

Апробація тренінгу   «Психологічні основи управління змінами в освітніх організаціях» показала доцільність його використання для підготовки керівників та працівників освітніх організацій до ефективного управління змінами в освітніх організаціях. Апробація тренінгу виявила високу зацікавленість  учасників тренінгу до змісту тренінгу, активну включеність в аналіз, осмислення та практичне вирішення проблем,  дотичних до даного актуального напряму управління освітніми організаціями. Це дає підстави рекомендувати його до широкого використання в системі післядипломної педагогічної освіти.

 

 

 Список використаної літератури

1. Вэттен Д. А., Камерон К. С. Развитие навыков менеджмента. 5-е издание / Пер. с англ. под ред. В.А. Спивака. – СПб.: Нева, 2004.

2. Карамушка Л.М. Психологічні особливості введення змін в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології. Том. 1.: Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки. – Ч. 16. – К.: Міленіум, 2005.

3. Мучински П. Организации и организационные изменения // Мучински П. Психология, профессия, карьера. – 7-е изд. – СПб.: Питер. 2004.

4. Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационные изменения и их последствия // Ньюстром Дж.В., Дэвис К. Организационное поведение: Пер с англ. / Под ред. Ю.Н.Каптуревского. – СПб.: Питер, 2003.

5. Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С.Никифорова, М.А.Дмитриевой, В.М.Снеткова. – СПб.: Речь, 2001. – С. 276.

6. Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ», 1998.

7. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні  аспекти: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти  / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – 2-е вид. перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368 с.

8. Стюарт Дж. Тренинг организационных изменений. – СПб: Питер, 2001. – 256 с.

9. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л. М. Карамушки. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 366 с.

10. Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации / Пер. с нем. Н.П. Береговой, И.А. Сергеевой. – М.: Книгописная палата, 2002. – 264 с.

11. Фуллан М.. Сили змін: вимірювання глибини освітніх реформ. Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, 2000. – 269 с.

12. Фуллан М.. Сили змін: продовження. Львів: Центр гуманітарних досліджень Львівського національного університету ім. І. Франка, 2001. – 161 с.

13. Funk-Muldner K.,  Sonntag, K. (2005). Managers perception of organizational change: The role of resources. In: Psychological Resources in Human Service Work: 1X European Conference on Organizational Psychology and Health Care: Conference Proceedings (5-8 October 2005, Dresden, Germany). Dortmund / Berlin / Dresden,  p. 16.

14. Hansez, I., de Kayser, V., D’Hoore, W., Vandenberghe, C.,Vlerick, P. (2005). Flexibility practices and changes in work environments. Impact on worker well being. In: Convivence in Organizations and Society. Ed. by F.Avalone, H.K.Sinangil, A.Caetano. Milano, Guerini Pub, pp. 171-177.

15. Karamushka L. Distinctive features of Change process in educational organizations // The XIII European Congress of Work and Organizational Psychology (Stockholm, May 9-12, 2007). – Abstract T.Fr 2.C:4. (0,05 д.а.)

16. Lindstron, K. Competence development of hospital nursing personnel during an organizational restructuring. In: Psychological Resources in Human Service Work: 1X European Conference on Organizational Psychology and Health Care: Conference Proceedings (5-8October 2005, Dresden, Germany). Dortmund/Berlin/Dresden, 2005., p 33.

17. Naswall, K. (2005) Demanding but supportive? The role of social support in the relationship between work demands and strain among Swedish teacher. In: Psychological Resources in Human Service Work: 1X European Conference on Organizational Psychology and Health Care: Conference Proceedings (5-8October 2005, Dresden, Germany). Dortmund/Berlin/Dresden,  p 36.

18. Noefer, K., Greif, S. (2006). An Intercultural Comparison of Leadership Styles in Changes Management Processes. In: WP-Kongress-06: Kongressdocumantation. Leipzig (22-24 Mai, 2006), pp.  296-298.

19. Ozaralli, N. (2005) Communication, attitude toward change and perceived organizational change climate. In: Convivence in Organizations and Society. Ed. by F.Avalone, H.K.Sinangil, A.Caetano. Milano, Guerini Pub, pp 31-38.

20. Port, R. L., Patterson, F.  (2005). A review of the management of employee innovation. In: Convivence in Organizations and Society. Ed. by F.Avalone, H.K.Sinangil, A.Caetano. Milano, Guerini Pub, pp 21-30.

 

 

 

Карамушка Л.Н. Содержание, структура и особенности проведения тренинга «Психологические основы управления изменениями в образовательных организациях»

 

В статье раскрыты  особенности проведения тренинга  «Психологические основы управления изменениями в образовательных организациях». Представлено содержание и структура тренинга. Детально описано  интерактивные техники, которые используются в процессе проведения тренинга.  Отмечено необходимость применения тренинга в системе последипломного педагогического образования для подготовки руководителей и работников образовательных организаций с целью эффективного введения инновационных изменений. 

 

Ключевые слова: образовательные организации; управление изменениями в организациях; тренинг.

 

Karamushka L.N. The content, structure and features of organizing of training «The psychological government changes bases in educational organizations»

The features of conducting of training  «The psychological government changes bases in educational organizations» are exposed  in the article. Maintenance and training structure are presented. It’s described  in details the interactive technicians which are used in the process of organizing of the training.  It’s stressed that application of training in the system of postdiploma pedagogical education for preparation of leaders and members of educational organizations for innovative changes is important. 

 

Key words: educational organizations; a management changes in organizations; training.