Клокар Н.І.,

ректор Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів,

 професор кафедри управління освітою,

 кандидат педагогічних наук, доцент

 

Розвиток інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону в контексті забезпечення рівного доступу до якісної освіти

 

У статті обґрунтовано поняття «інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону», необхідність підключення закладів освіти до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. Визначено мету і завдання, принципи створення інформаційно-навчального  середовища системи освіти регіону, компоненти готовності педагогічних та управлінських кадрів до роботи в інформаційно-навчальному середовищі. Охарактеризовано напрями і перспективи функціонування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону.

 

Ключові слова: інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону, мережа районних (міських), шкільних центрів дистанційного навчання, інформаційно-освітні ресурси, модель інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону, портал закладу післядипломної педагогічної освіти, Web-сайт закладу освіти, підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів за дистанційною формою навчання.

 

Актуальність дослідження. Стан розвитку дистанційної освіти в Україні у сьогоденні не відповідає вимогам інформаційного суспільства, яке інтегрується у європейське та світове співтовариство. Досягнення позитивних результатів у впровадженні дистанційної форми освіти значною мірою залежить від розуміння кожним вимог інформаційного суспільства, своєчасного вирішення проблем у розвитку освітньої системи держави. Водночас зазначаємо, що процес створення інформаційного середовища у нашій країні характеризується такими суттєвими недоліками:

- низький рівень якості та обсягу використання інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема – технологій дистанційної освіти у нашій країні порівняно з іншими;

- недостатня пропускна можливість, надійність і низька якість телекомунікаційних мереж, що використовуються у державі;

- відсутність нормативно-правової бази для регламентації та забезпечення діяльності навчальних закладів із впровадження дистанційної освіти як рівноцінної форми навчання в Україні.

Усвідомлення важливості використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні рівного доступу до якісної освіти, особливо учнів сільської місцевості, спонукали нас до пошуку способів розв’язання питання на регіональному рівні.

Результати розроблення проблеми. Групою управлінців, науковців і практиків обласного інституту післядипломної педагогічної освіти розроблено й обґрунтовано поняття "інформаційно-навчальне середовище системи освіти регіону". Варто зазначити також, що в регіоні таке середовище почало функціонувати.

Зазначене поняття трактуємо як відкрите віртуальне середовище системи освіти області, доступне для всіх бажаючих, яке надає максимум корисної освітньої і пізнавальної інформації учням, учителям, управлінцям, батькам і громадськості та забезпечує доступ до навчання багатьом категоріям громадян. Зокрема, це середовище уможливлює такі форми організації навчання і види діяльності:

- підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів;

- навчання обдарованих учнів і дітей з особливими потребами;

- профільне і допрофільне навчання учнів;

- інформування та підготовку учнів, учителів, батьків до зовнішнього незалежного  оцінювання;

- співпрацю з вищими навчальними закладами з питань підготовки випускників шкіл до вступу в них на різні спеціальності;

- інтеграцію інформаційно-навчального середовища області в європейську та світову освітню спільноту тощо.

Функціонування інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону ґрунтується на дотриманні принципів:

- безперервності;

- демократизації;

- інтеграції;

- глобалізації.

Мета і завдання дослідження. Головною метою створення такого середовища є забезпечення учасникам навчально-виховного процесу, батькам та громадськості рівного доступу до освітніх та інформаційних ресурсів на основі використання сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж та створення умов для реалізації громадянами свого права на освіту.

Завдання дослідження є такими:

1. Розширити мережу шкільних, районних (міських) центрів дистанційного навчання, забезпечити  їх ефективне функціонування.

2. Розвивати єдине інформаційно-навчальне  середовище, яке об’єднуватиме можливості закладів освіти, районних  (міських) центрів дистанційного навчання й обласного закладу післядипломної педагогічної освіти та  інтегруватиметься у світове освітнє середовище.

3. Продовжити розроблення системи інформаційно-освітніх ресурсів області.

4. Повноцінно використовувати інформаційно-технологічні можливості центрів дистанційного навчання  закладів освіти та обласного інституту для реалізації безперервного професійного розвитку педагогічних і управлінських кадрів.

5. Сприяти соціалізації, психологічній, інтелектуальній та інформаційній підтримці обдарованої молоді, а також осіб з особливими освітніми потребами.

         Методика та організація дослідження. Визначені завдання потребували  розроблення моделі інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону (схема 1). Впровадження моделі здійснювалося за такими етапами:

1. Розроблення та схвалення Колегією головного управління освіти і науки обласної державної адміністрації низки нормативних документів, що регламентують функціонування та розвиток інформаційно-навчального середовища  системи освіти регіону, зокрема:

- Концепції розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти області;

- Концепції діяльності центру дистанційного навчання  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

- Положення про дистанційне навчання у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників  області;

- Програми розвитку дистанційного навчання педагогів регіону на 2006-2010 роки.

2. Створення порталу закладу післядипломної педагогічної освіти, який є системоутворювальним, об’єднувальним фактором функціонування інформаційно-навчального середовища освітньої системи регіону. Портал поєднує три сайти:

- сайт КОІПОПК;

- сайт електронного фахового видання "Народна освіта";

- сайт дистанційного навчання.

3. Упровадження підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів за дистанційною формою навчання. Для цього необхідно було здійснити такі кроки:

- підготувати викладачів і методистів обласного інституту, тьюторів  районних (міських) центрів дистанційного навчання до організації та реалізації змісту дистанційного навчання в регіоні;

- створити районні (міські) центри дистанційного навчання;

- організувати навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою;

- забезпечити доступ до освітньо-інформаційних ресурсів  шкільним, локальним та індивідуальним користувачам.

 

 

 

 

 

 

Схема 1

Модель-інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону

 

 

Особливої уваги у контексті поставлених завдань потребують педагогічні та управлінські кадри, а саме – питання формування їхньої готовності до роботи в інформаційно-навчальному середовищі. Це передбачає оволодіння освітянами регіону таким:

-        інноваційними технологіями і тренінговими методиками;

-        виховними технологіями формування сприятливого соціально-психологічного клімату в групах з метою досягнення позитивних результатів навчання;

-        психолого-педагогічними технологіями мотивації та адаптації педагогічних працівників до умов інтенсивної самоосвіти засобами дистанційного навчання.

Для розв’язання зазначеного питання на базі обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснено підготовку 102 педагогів-тьюторів для діяльності в інформаційно-навчальному середовищі. Водночас зазначаємо, що запити педагогів у такому навчанні у регіоні зростають, тому обласний інститут планово продовжує роботу з підготовки таких кадрів.

Позитивним є й те, що у вирішенні поставлених завдань ми отримали розуміння і підтримку влади на місцях. Так, станом на вересень поточного року створено 26 районних і міських центрів дистанційного навчання, на часі – створення таких центрів у кожному районі та місті регіону. Впевнені також у тому,  що на вимоги учнів, їхніх батьків, педагогічних працівників   центри дистанційного навчання будуть створені на базі кожного закладу освіти, який має сучасну комп’ютерну техніку, програмне забезпечення, підключення до мережі Інтернет та підготовлені кадри.

Важливим у вирішенні поставлених завдань, на нашу думку,  є усвідомлення керівниками навчальних закладів значимості інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону в забезпеченні рівних умов і доступу до інформаційних та освітніх ресурсів усім бажаючим. Лише за активної позиції директора ЗНЗ, начальника відділу освіти у пошуку варіантів розв’язання питання інформаційної освіти можемо мати його оптимальне та якісне вирішення.

Підключення до мережі Інтернет навчального закладу не тільки відкриває можливість отримувати інформацію,  а й широко презентувати діяльність певного навчального закладу за допомогою Web-сайту закладу освіти. Варто зазначити, що в області вже функціонує кілька таких сайтів, організовано також обласний конкурс-захист на кращий Web-сайт навчального закладу та районного (міського) методичного кабінету, в якому в минулому навчальному році взяли участь 53 заклади та установи освіти.

Високий управлінський потенціал директорів закладів освіти, багатьох начальників відділів освіти у вирішенні питання інформатизації потребує підтримки не тільки на  регіональному рівні, а й на державному, зокрема –  Міністерства освіти і науки України.

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці на 2006-2010 роки"  сприяла забезпеченню закладів освіти України чисельною комп’ютерною технікою. Окрім того, навчальні заклади усіх регіонів одержали 120 найменувань електронних засобів навчального призначення, розроблених за кошти державного бюджету. Тобто у вирішенні питання інформаційної освіти на рівні держави прослідковуються позитивні зрушення.

Проте на державному рівні залишається невирішеною головна проблема (саме проблема, а не питання) – підключення закладів освіти до всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. Це означає, що функціональні можливості комп’ютерної техніки використовуються обмежено, оскільки  без її підключення до Інтернет не можна отримати доступу до широкого кола інформації. 

Варто зазначити, що не кожен сільський район чи школа можуть підключитися до Інтернету, що унеможливлює вирішення питання про рівний доступ до якісної освіти учнів сільських і міських шкіл.  Саме тому ця справа повинна бути у полі зору не тільки на регіональному рівні, а, перш за все, – на державному в межах реалізації державної програми.

Результати дослідження. Результатами впровадження єдиного інформаційно-навчального середовища системи освіти області є такі показники:

по-перше:

- розвиток і вдоско­налення телекомунікаційної інфраструктури регіону, її інтеграція з освітніми інформаційними ресурсами вищих навчальних закладів загальнонаціональної мережі УРАН;

- поповнення інформаційно-навчального середовища матеріалами для підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою навчання, обмін педагогічним досвідом, методичними розробками, програмами, електронними навчальними матеріалами;

- інтеграція інформаційно-навчального середовища регіону у світову систему освіти;

по-друге:

- координація діяльності педагогічних працівників у створенні інформаційно-освітніх ресурсів навчальних закладів та установ;

- створення веб-сайтів відділів освіти, РМК, навчальних закладів;

- розроблення методичних матеріалів для додаткової підготовки і методичної підтримки педагогів, які беруть участь в Інтернет-навчанні;

- зростання активності користувачів, кількості та якості мережевих ресурсів;

по-третє:

- забезпечення навчально-методичного і науково-методичного супроводу діяльності тьюторів, керівників районних і міських центрів дистанційного навчання з питань використання інформаційно-освітніх ресурсів;

- активізація участі педагогічних працівників та учнів  в Інтернет-олімпіадах, конкурсах, конференціях, телекомунікаційних освітніх проектах й інших заходах, що проводяться в регіоні;

-        упровадження у педагогічну практику креативних методів освітньої діяльності, орієнтованої на активне використання дистанційного навчання;

-        створення інформаційно-освітнього середовища, яке забезпечує підтримку діяльності сільської школи як соціокультурного центру (соціальне значення інформаційно-навчального середовища полягає у можливості позитивного впливу використання засобів дистанційного навчання на процес оптимізації мережі закладів освіти, надання можливостей користуватися освітніми ресурсами вчителям та учням сільської школи);

- розвиток навичок продуктивної взаємодії у користувачів з представниками інших країн і культур;

по-четверте:

- організація дистанційної підтримки навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- підготовка учнів та педагогів до зовнішнього незалежного оцінювання;

- розроблення навчально-методичних комплексів для регіональної школи обдарованих дітей "Інтелектуал";

- розроблення і наповнення спеціально створеного освітнього порталу для допрофільного та профільного навчання школярів за дистанційною формою.

Таким чином, упровадження інтегрованого інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону (схема 2) забезпечує:

1. Максимальне задоволення запитів, побажань і очікувань учнів, їхніх батьків у здобутті якісної освіти.

2. Підвищення кваліфікації педагогічних та управлінських кадрів за дистанційною формою навчання.

3. Відкритий доступ до освітньо-інформаційних ресурсів.

4. Ефективне управління регіональною освітньою системою на всіх її рівнях.

5. Здійснення моніторингу якості освіти, зокрема – і за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

Схема 2

Структура інтегрованого інформаційного навчального середовища системи освіти регіону

 

 

Висновки. За результатами проведеного аналізу, соціологічних опитувань педагогічних і управлінських кадрів, учнів старшої школи створено, обґрунтовано та забезпечено нормативною базою інформаційно-навчальне середовище регіону, розвиток якого відкриває перспективи для такого:

- об’єднання інформаційних ресурсів навчальних закладів, центрів дистанційного навчання та обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, що забезпечує відкритий доступ до зазначених ресурсів, можливість дистанційного навчання і підвищення кваліфікації всім бажаючим;

- підтримки учнів, які не мають доступу до повного спектру освітніх послуг за місцем проживання та за станом здоровя,  а також обдарованих дітей і молоді на основі забезпечення їх якісними освітніми ресурсами;

- дистанційного супроводу школярів у поглибленому вивченні загальноосвітніх дисциплін та профільному навчанні, здійснення їхньої підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;

- ефективного управління регіональною освітньою системою, здійснення моніторингу якості освіти.

Дистанційна освіта як інноваційна форма навчання потребує підтримки як на державному, так і регіональному рівнях. У Державній програмі комп’ютеризації закладів освіти повинно бути передбачено не лише забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою й електронними засобами навчального призначення, створення програмно-методичних комплексів, а, що не менш важливо, – фінансування на підготовку кадрів, і, що також вагомо, –  підключення навчальних закладів до мережі Інтернет.

 

 

 

 

Клокарь Н.И. Развитие информационно-образовательной среды образовательной системы региона в    контексте обеспечения равного доступа к качественному образованию

            В статье обоснованно понятие "информационно-образовательная среда системы образования региона", раскрыта необходимость подключения учреждений образования ко всемирной информационной сети Интернет. Определено цель и задания, принципы создания информационно-образовательной  среды системы образования региона, компоненты готовности педагогических и управленческих кадров к работе в информационно-образовательной среде. Охарактеризованы направления и перспективы функционирования информационно-образовательной среды системы образования   региона.

 

Ключевые слова: единая информационно-образовательная среда системы образования региона, сеть районных (городских), школьных центров дистанционного обучения, информационно-образовательные ресурсы, модель информационно-образовательной среды системы образования региона, портал учреждения последипломного педагогического образования, Web-сайт образовательного учреждения, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров за дистанционной формой.

 

Klokar N.I. Development of informational educational environment of the education system of the region  in the context of providing of equal access to high-quality education

The concept "Informational educational environment of the education system of the region" and the necessity of connecting of educational establishments to the world informative network the Internet are grounded in the article.

            The purpose and the tasks, principles of creation of informational educational   environment of the education system of the region, components of readiness of teachers and administrators to work in the informational educational environment are determined. Directions and prospects of functioning of the informational educational environment of the education system of the region are described.

 

Key words: informational educational environment of the education system of the region, network of district (city), school centres of the distance learning, informational educational resources, model of informational educational   environment of the education system of the region, portal of in-service teacher training establishment, Web-сайт of educational establishment, raising teachers and administrators’ qualifications, using on-line form of education.