Цимбал О.І.,

завідуючий науковою лабораторією сільської школи

 Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Психологічна підготовка керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

           

У статті визначено компоненти технології психологічної підготовки керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності: діагностичного, змістово-розвивального, оцінно-рефлексивного, коригувального; розкрито їх сутність.

 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, психологічна готовність, підготовка керівників закладів освіти, професійний розвиток.

 

Актуальність дослідження. Процеси глобальних змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку українського суспільства, зокрема і освіти, вимагають нових підходів до управління навчальними закладами, пріоритетними серед яких є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, що має забезпечити доступність та ефективність освіти, вдосконалення навчально-вихов­ного процесу, підготовку моло­дого покоління до активної життєдіяльності.

Інформатизація суспільства вимагає адекватних змін і в роботі керівників закладів освіти, а саме – здійснення психологічної підготовки керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності.

Результати теоретичного аналізу проблеми. Дослідження проблеми ефективності управлінської діяльності з використання інформаційно-комунікаційних технологій знайшло відображення у роботах А.М.Гуржія, В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука, Н.В.Морзе [1; 3 та ін.]. У працях науковців М.Г.Вохришевої, Н.І.Гендиної, Н.Б.Зинов’євої, І.Г.Моргенштерна розглядаються різні аспекти питання формування інформаційної культури управлінців [7; 11 та ін.].

Проведене дослідження базується на концепції психологічного забезпечення процесу управління закладами середньої освіти (Л.М.Карамушка),  методологічних і психолого-педагогічних основах управління сучасними освітніми закладами (О.І.Бондарчук, М.Й.Боришевський, Л.І.Даниленко, Н.І.Клокар, Н.Л.Коломінський, С.Д.Максименко, В.В.Москаленко, В.В.Олійник, Т.М.Сорочан та ін).

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та практичне впровадження технології психологічної підготовки керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Завданнями дослідження визначено такі:

1. Формування психологічної готовності керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність.

2. Розвиток інформаційно-технологічних компетенцій керівників навчальних закладів.

3. Формування вміння керувати процесом розроблення інформаційного навчального середовища закладу освіти в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі.

Методика та організація дослідження. Розроблена технологія психологічної підготовки керівників закладів освіти поєднує чотири компоненти, зокрема: діагностичний, змістово-розвивальний, оцінно-рефлексивний, коригувальний.

Визначені компоненти передбачають забезпечення такого:

- діагностичний – дослідження психологічної готовності керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності;

- змістово-розвивальний – навчання керівників закладів освіти з розглядуваної проблеми у міжатестаційний період (на курсах підвищення кваліфікації, під час проведення заходів міжкурсового періоду, в процесі самоосвітньої діяльності);

- оцінно-рефлексивний         – оцінювання психологічної готовності керівників закладів освіти до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій після проведення науково-методичних заходів (важливим є залучення керівників закладів освіти до оцінювання, професійної рефлексії, свідомого ставлення до професійних надбань і перспектив професійного зростання);  

- коригувальний – здійснення психологічного та науково-методичного супроводу діяльності керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Діагностичний компонент. Діагностика психологічних характеристик керівників закладів освіти, що впливають на виникнення проблем у використанні інформаційно-комунікаційних технологій, проводилася за такими параметрами:  рівень асертивності керівника,  рівень домагань,  мотивація на успіх.

За результатами застосування методики оцінки асертивності (В.Каппоні, Т.Новак) визначено, що 17% респондентів мають лише уявлення про асертивність і не використовують ці знання у житті, 47% мають достатній рівень розвитку асертивності і 36% – високий рівень асертивності, вміють знаходити компроміс під час прийняття управлінських рішень.

З метою визначення прагнення керівників до успіху була застосовано методику "Самооцінка управлінської придатності та рівня професійних домагань" А.Г.Шмельова. Високий рівень домагань зафіксовано лише у 14 відсотків респондентів, тенденція встановлювати високий рівень домагань після досягненого успіху  і зниження його у разі невдачі характерна 41% керівників. Достатній рівень домагань виявили 45% респондентів.

Вивчаючи рівень сформованості прагнення до успіху керівників закладів освіти ("Вивчення мотивації до успіху" Т.Елерса), отримали такі результати: мотивація на успіх сформована у 46% респондентів, мотиваційний полюс не виражений у 32%, страх перед невдачею відчувають 22% респондентів.

На основі аналізу й узагальнення результатів діагностики  визначили  проблеми психологічної готовності керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: недостатньо сформований рівень домагань та мотивації до успіху; низький рівень творчої активності; вміння долати труднощі, які пов’язані зі змістом та впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій; здатність приймати компромісні рішення; неготовність керівників до експериментальної діяльності.

Змістово-розвивальний компонент. Формування   готовності керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності в обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів забезпечується у процесі реалізації різних форм підвищення кваліфікації:

- проблемно-тематичних курсів: "Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освіті", "Управління закладом освіти за результатами: теорія і практика", "Управління дослідно-експериментальною роботою в загальноосвітньому навчальному закладі", "Технологія впровадження нововведень у загальноосвітньому навчальному закладі", "Практичні аспекти освітнього менеджменту та їх використання в управлінській діяльності";

- авторських курсів: "Дидактичні основи проектування професійно-орієнтованих дистанційних курсів і програм",  "Використання інформаційних технологій в управлінській діяльності керівника та навчально-виховному процесі",  "Шляхи формування конкурентноздатної управлінської команди закладу освіти";

- навчання педагогічних працівників та керівників закладів освіти за програмою "Іntel® Навчання для майбутнього".

З метою розвитку готовності керівників до реалізації розглядуваної проблеми проведено також конференції, семінари, тренінги, моделювання на базі обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів, обласних шкіл передового педагогічного досвіду, опорних закладів освіти, наукових лабораторій інституту. Це, зокрема, – науково-практичні семінари "Управління впровадженням сучасних освітніх технологій у навчально-виховний процес гімназій, ліцеїв, навчально-виховних комплексів, спеціалізованих шкіл", "Модернізація змісту, форм і методів управлінської діяльності", "Управління впровадженням нововведень у навчально-виховний процес закладу освіти"; навчальні тренінги "Формування конку­рент­но­спроможної управлін­ської команди"; "круглі столи" з питань трансформації кра­що­го педагогічного досвіду та інноваційних технологій у широку педагогічну практику регіональної освітньої системи, впровадження інноваційних технологій в освітні системи регіонів; семінари-практикуми "Інформаційно-комунікативні технології в управлінській діяльності та організації навчально-виховного процесу", "Роль адмі­ністрації школи у створенні умов для інтелектуального, морального та фізичного розвитку творчої особистості", "Упровадження інформаційних технологій навчання".

Було також надано адресну методичну допомогу з питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі, проведено апробацію електронних засобів загального і навчального призначення. Систематично проводяться консультації для керівників закладів освіти регіону з проблем застосування інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі – індивідуальні стаціонарні та в режимі "он-лайн". Організовано роботу обласних опорних закладів освіти за програмою "Іntel® Навчання для майбутнього".

З метою формування інформаційно-навчального середовища регіону, використання ресурсів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності проведено обласний конкурс-захист Web-сайтів навчальних закладів.

Оцінно-рефлексивний компонент. В межах експерименту розроблено й упроваджено авторську методику вивчення професійних запитів керівників навчальних закладів, застосування якої допомагає виявити рівень професійного розвитку, потенційних можливостей керівників і проблеми, що виникають в управлінській діяльності, та спроектувати перспективу такого розвитку. Як результат цього визначено такі проблеми: неготовність керівників застосовувати сучасні освітні технології (зокрема інформаційно-комунікаційні, дистанційної освіти як нової форми організації навчальної діяльності, Інтернет); необхідність розроблення способів формування в учасників навчально-виховного процесу технологічних способів мислення, технологічної спрямованості здобутих знань; здійснення автоматизації робочих місць учасників освітнього процесу, використання програмного забезпечення, що сприяє систематизації роботи керівників; створення єдиної бази даних та інформаційних ресурсів системи освіти, забезпечення масового доступу до неї усіх категорій користувачів.

Реалізація коригувального компонента передбачає розроблення індивідуальної траєкторії професійного розвитку керівників закладів освіти з проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності відповідно до рівня психологічної готовності та інформаційно-технологічних компетенцій керівників закладів освіти.

 Висновки. Психологічна готовність керівників закладів освіти є першочерговою умовою підготовки зазначеної категорії педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності. Визначені діагностичний, змістово-розвивальний, оцінно-рефлексивний, коригувальний компоненти технології психологічної підготовки керівників закладів освіти до використання інформаційно-комунікаційних технологій сприяють професійному розвитку керівників закладів освіти, ефективному управлінню діяльністю навчальних закладів та освітньої системи регіону.

 

 

Список використаної літератури

1. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В. Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С.5-15.

2. Єльникова  Г.В. Управлінська  компетентність. – К.: Ред.загальнопед. газ., 2005. – 128с.

3. Жук Ю.О., Соколюк О.М. Планування навчальної діяльності з урахуванням використання засобів інформаційно–комунікаційних  технологій // Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. В.Ю.Бикова, Ю.О.Жука /Інститут засобів навчання АПН України. – К.: Атіка, 2005. – С.96-99.

4. Забродська Л.М. Інформатизація закладу освіти: управлінський аспект. – Харків: Основа, 2003. – 240с.

5. Информатизация общего среднего образования: практико-ориентированная монография и научно–методическое пособие / Под ред. Д.Ш.Матроса. – М.: Педагогическое общество России, 2004. – 347с.

6. Інформаційне забезпечення навчального процесу: інноваційні засоби і технології: Колективна монографія. – К.: Атіка, 2005. – 252с.

7. Інформаційні технології в навчанні. – К.: Видавнича група ВНV, 2006. – 240с.

8. Клокар Н.І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти: Навчально-методичний комплекс. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 620с.

9. Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Основа, 2004. – 96с.

10. Сорочан Т.М. Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика. Монографія. – Луганськ: Знання, 2005. – 384 с.

11. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 6 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. – Київ; Вінниця: ДОВ "Вінниця", 2004. – 701с.

12. Технології роботи організаційних психологів: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. та слухачів ін-тів післядиплом. освіти / За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: ІНКОС, 2005. – 366с.

 

 

Цимбал О.И. Психологическая подготовка руководителей образовательных учреждений к внедрению информационно-коммуникационных технологий

В статье определены компоненты технологии психологической подготовки руководителей образовательных учреждений к внедрению информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности: диагностического, содержательно-развивающего, оценочно-рефлексивного, коррекционного; раскрыта их сущность.

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, психологическая  готовность, подготовка руководителей образовательных учреждений, профессиональное развитие.

 

 

Tsymbal O.І. Psychological preparation of the heads of educational establishments to the implementation of informational communicational technologies

           The content of four components of psychological preparation of the heads of educational establishments to the implementation of informational communicational technologies into the management is described; diagnostic, content developing, evaluative and reflective, corrective.

 

Key words: informational communicational technologies, psychological readiness, preparation of the heads of educational establishments, professional development.