Гутник В.Д.,  

директор Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої  Церкви, завідуюча лабораторії позашкільної освіти Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів;

Аносова А.В.,

методист Центру творчості дітей та юнацтва «Соняшник» м. Білої  Церкви, методист лабораторії позашкільної освіти Київського обласного інституту

післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Упровадження інформаційних технологій у діяльність позашкільного закладу

 

 

У статті розкрито способи впровадження нових інформаційних технологій у діяльність позашкільного навчального закладу, можливості використання комп’ютерних технологій в навчально-виховному процесі.

 

Ключові слова: інформаційні технології, інформаційно-комунікаційна культура, мережа інформаційного середовища позашкільного навчального закладу, телекомунікаційний проект, освітні потреби суб’єктів навчального позашкільного процесу.

 

Одним із напрямів підвищення ефективності навчально-виховного процесу в позашкільних закладах є впровадження нових інформаційних технологій, оскільки питання забезпечення належного рівня інформаційного обслуговування навчального процесу в позашкіллі залишається актуальним в сучасних умовах реформування освіти.

Урахування нових пріоритетів сучасної освіти, потреб і запитів учнівської молоді, інтересів і вподобань вихованців закладу, замовлення батьків на якісну позашкільну освіту зумовили необхідність активізації роботи над вирішенням цієї проблеми в умовах Центру творчості дітей та юнацтва "Соняшник" м. Білої Церкви (Київська область).

ЦТДЮ "Соняшник" – комплексний  навчальний заклад довузівської та допрофесійної підготовки, соціального захисту і становлення особистості, виявлення, підтримки і розвитку творчо обдарованих дітей і учнівської молоді. У ньому різними формами позашкільної освіти охоплено 2967 дітей та підлітків віком від 3-х до 18-и років, що навчаються у 168-и групах під керуванням 54 педагогів-фахівців. Заклад є стартовим майданчиком для творчо обдарованих юних білоцерківців: за останні три роки 460 із них стали призерами і переможцями різноманітних конкурсів, оглядів, фестивалів і виставок.

Протягом 2007-2008 рр. було проведено дослідження, тема якого – "Шляхи впровадження нових інформаційних технологій у діяльність позашкільного навчального закладу". Метою дослідницької роботи визначено підвищення якості позашкільного навчально-виховного процесу, формування національно свідомої, соціально активної, духовно багатої, конкурентоспроможної особистості, здатної повноцінно жити в умовах демократичного суспільства, проектувати власне життя і самореалізуватися.

Дослідження передбачало вирішення таких завдань:

– виявлення потреб усіх суб’єктів навчального позашкільного процесу;

– з’ясування пріоритетних питань, над вирішенням яких працюватиме педагогічний колектив;

– розроблення стратегії і способів реалізації зазначеної проблеми.

Методика організації дослідження. Для проведення дослідження було використання такі методи: спостереження, бесіди, опитування, анкетування (анкета "Твій вільний час", складена психологом ЦТДЮ "Соняшник"), діагностування (опитувальник професійної спрямованості (ОПС) Д.Голанда; діагностичні картки педагогів),  аналіз документів.

Дослідженням було охоплено 425 гуртківців різних вікових категорій, які навчаються у групах І, ІІ, ІІІ рівнів; 120 батьків вихованців закладу; 40 педагогів ЦТДЮ "Соняшник" та 52 педагоги різних категорій навчальних закладів міста (педагоги-організатори, соціальні педагоги, заступники директорів з виховної роботи, керівники шкільних гуртків).

Підґрунтям для проведення дослідження є низка положень і понять сучасної психологічної і педагогічної науки.

Насамперед, поняття "інформаційно-комунікаційні технології" (ІКТ) трактується як апаратні й програмні комп'ютерні засоби організації пізнавальної, творчої, науково-дослідницької діяльності вихованців гуртків, творчих об'єднань, фото-, аудіо-, відеоапаратура, засоби телекомунікаційного зв'язку, розмножувальна техніка, що використовується для забезпечення повноцінного навчально-виховного процесу та дозвіллєвої діяльності в позашкільному навчальному закладі [20].

Сучасні комп’ютерні та інформаційно-комунікаційні технології, що активно запроваджуються в навчально-виховний процес гуртків, творчих об'єднань позашкільних навчальних закладів, забезпечують його оптимізацію, технологічність і відкривають нові перспективи для використання інформаційно-комунікаційних технологій, а саме:

забезпечення нової, активної форми фіксації продуктів інтелектуальної і творчої діяльності людини у вигляді текстових документів, графічних таблиць, мультимедійних презентацій, фото- і відеодокументів тощо, що надає можливість їх подальшого перетворення, вдосконалення і поширення;

доступ до практично необмеженого обсягу потрібної навчальної і наукової інформації, високу швидкість її отримання, варіативність способів аналітичного оброблення, виникнення феномена "безпосереднього включення" особистості в інформаційний простір людства;

створення можливості вступати до конструктивно змістового діалогу з користувачем, утворювати з ним єдине функціональне предметно орієнтоване середовище (тобто комп’ютер не лише збільшує інтелектуальні та творчі можливості особистості, впливає на її пам’ять, емоції, мотиви та інтереси, але й змінює, перебудовує саму структуру пізнавальної і продуктивно-творчої діяльності особистості);

значущість інформаційно-комунікаційних технологій, які є наступним за значущістю, після традиційної писемності, знаковим знаряддям, що сприяє оперативному обміну інформацією.

З огляду на зазначене, вважаємо, що сучасні інформаційно-комунікаційні технології у практичній діяльності гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів мають виконувати такі функції:

засобу навчання (застосування мультимедійних навчальних курсів, дистанційної форми освіти);

технічного засобу автоматизації процесу творчої діяльності особистості, включеної у пізнавальну, пошукову, дослідницьку, експериментальну роботу, який дозволяє мобільно працювати з текстом, графічним, звуковим або відеодокументом, робити складні розрахунки, якісно подавати інформацію, обробляти її, спілкуватися зі своїми однолітками або представниками інтелектуальної, творчої, наукової еліти в усьому світі тощо;

зразка сучасних інноваційних технологій, що розвиває навички оволодіння ними, дає знання про їх назви і функціональне призначення складових елементів і системи зв’язків, принципи роботи апаратного і програмного забезпечення;

ефективного тренажера, що розвиває пізнавальну і творчу активність особистості, спонукає її приймати власні оригінальні рішення, бачити їх результат, перевіряти їх правомірність тощо.

Систематичне включення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів забезпечує формування і розвиток інформаційно-комунікаційної культури педагогічних працівників та вихованців. У науковій літературі поняття "інформаційно-комунікаційна культура особистості" розглядається як комплекс понять, уявлень, знань, умінь і навичок, які формують у вихованця певний стиль мислення (заснований на логіко-математичній і гуманітарній підготовці, яку учень отримує у межах поглибленої спеціалізації), що дозволяє особистості ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології у будь-якому виді пізнавальної або творчої діяльності [18].

Серед базових складових мережі інформаційного середовища позашкільного навчального закладу, що використовує комп’ютерні технічні інновації, можна виокремити такі:

повноцінна багатофункціональна медіатека, яка включає в себе мультимедійні, інтерактивні навчальні програми з різних галузей освіти, науки і культури, навчально-методичні матеріали з основних напрямів позашкільної освіти, розраховані на різні вікові категорії вихованців;

віртуальна Інтернет-бібліотека, яка дає широкі можливості для використання всіма учасниками освітнього процесу (як вихованцями гуртків, творчих об'єднань, так і педагогічними працівниками) необхідної інформації, систематизованої за розділами;

ланка дистанційного навчання, що дозволяє брати участь у різноманітних пошукових і дослідницьких проектах, конкурсах, Інтернет-олімпіадах, курсах підвищення фахової кваліфікації;

інформаційний і редакційно-видавничий центр, що забезпечує створення, підтримку та оновлення сайтів, навчальних, творчих, пошукових, дослідницьких, експериментальних проектів, випуск інформаційних публікацій, газет, тез учнівських робіт, текстів виступів на конференціях, методичних і навчальних посібників тощо;

каталог інформаційних баз даних, які містять вичерпну організаційну, методичну та консультаційну інформацію щодо реалізації навчальних і творчих проектів, написання пошукових, науково-дослідницьких робіт та всіх етапах діяльності над їх створенням;

структурована електронна бібліотека методичних матеріалів, пошукових, дослідницьких, експериментальних робіт з різних навчальних дисциплін, рефератів,  які можуть бути використані як зразки для оформлення і написання конкурентноспроможних навчальних проектів та як інформаційна база даних для подальшого використання вихованцями і педагогами в навчально-виховному процесі гуртків, творчих об’єднань;

електронний банк даних творчо обдарованих і талановитих вихованців гуртків, творчих об'єднань різних напрямів позашкільної освіти конкретного навчального закладу, текстові, фото- та відеоматеріали про їхні творчі здобутки, моделі індивідуальних навчальних програм тощо.

Розглянемо також одну з перспективних форм організації діяльності вихованців гуртків, творчих об’єднань позашкільних навчальних закладів – метод телекомунікаційних проектів. Телекомунікаційний проект – спільна навчально-пізнавальна діяльність, пошукова, дослідницько-експериментальна, творча або ігрова діяльність вихованців, в основі якої – використання інформаційно-комунікаційних технологій. Така діяльність має загальну проблему, мету, регламентовані методи і способи розв’язання проблеми, спрямовані на досягнення спільних результатів. При цьому використовується дослідницький метод навчання, а самі комп’ютерні технології є не предметом навчання, а засобом пізнання. Специфіка телекомунікаційних проектів полягає в тому, що вони за своєю сутністю завжди міжпредметні. Розв’язання навчальної проблеми, закладеної у кожному проекті, завжди потребує застосування інтегрованих знань, що забезпечують новизну пізнання, новизну сприйняття і можливість самореалізації і самоствердження у процесі пошукової або дослідницької діяльності.

Телекомунікаційні проекти, що запроваджуються в навчально-виховний процес та дозвіллєву діяльність гуртків, творчих об'єднань, мають високу результативність за умови, якщо у процесі їх реалізації вихованцями враховується таке:

– передбачаються постійні, довготермінові або одноразові спостереження за природними, фізичними, соціальними та іншими явищами, які потребують пошукової, дослідницької або експериментальної діяльності в різних регіонах;

– реалізується порівняльне пізнання, вивчення, дослідження того чи іншого явища, факту, події, які відбувалися у різних місцевостях, з метою виявлення певних тенденцій, закономірностей, вироблення творчих пропозицій;

– планується порівняльне вивчення ефективності використання одного і того ж або різних – альтернативних – способів розв’язання проблеми з метою виявлення найбільш ефективного способу дій;

– пропонується спільне творче розроблення певної ідеї.

Зрозуміло, що проекти такого виду можуть бути реалізовані лише за наявності  телекомунікаційної мережі, яка утворюється сполученням комп'ютерів різноманітних типів за допомогою швидкодіючих телефонних, супутникових та інших ліній зв'язку в певну ієрархічну структуру. Обмін інформацією у такий мережі повинен бути упорядкованим.

На сьогодні існують кілька національних, регіональних та міжнародних програм, що працюють за мережевим принципом: EuroSchoolNet, Orilla Orilla, GLOBE та інші. Цікавим є досвід застосування проектного методу із використанням комп`ютерних телекомунікацій у програмі I*EARN (International Educational And Resourse Network– Міжнародна ресурсна та освітня мережа), яка в Україні функціонує із 1998 року. Ця  мережа  нині об’єднує учнів та вчителів приблизно 100 країн світу, які разом співпрацюють у громадянських, екологічних, наукових та художніх проектах.

В Україні основним напрямам діяльності програми АЙОРН є такі:

– участь в міжнародних освітніх програмах, створення нових та співучасть у  міжнародних освітніх телекомунікаційних проектах;

– розвиток національної освітньої мережі із застосування сучасних телекомунікаційних технологій у навчальних закладах України;

– підвищення кваліфікації вчителів – на семінарах, за  дистанційною формою  навчання; активна співпраця з програмою "Інтел. Навчання для майбутнього".

Клієнтами нашої освітньої організації є діти віком від 3-х до 18-ти років, їхні батьки і педагогів різних категорій навчальних закладів міста. На  основі проведеного анкетування серед учнів та їх батьків зроблено висновок, що вони мають такі потреби:

  знання (з різних галузей);

  практичні вміння;

  спілкування;

  неформальні стосунки;

  емоційна захищеність.

Загалом дослідження сприяло виявленню наявності тенденції до розширення впливу інформаційно-комунікаційних технологій на всі напрями освітньої і виховної діяльності; на його основі зроблено висновок, що рівень зацікавленості педагогів та учнів в оволодінні спеціальними знаннями і навичками у сфері інформаційно-комунікаційних технологій є високим.

Аналіз отриманої інформації дозволив систематизувати потреби суб’єктів навчального позашкільного процесу, а саме:

активне використання в навчальному процесі ІКТ (70% учнів, 47% педагогів);

– розширення мережі гуртків за рахунок відкриття гуртка комп’ютерного дизайну, клубу телекомунікаційних проектів, творчої режисерської майстерні, гуртка ландшафтного дизайну тощо (відповідно до зазначеного за результатами анкетування за допомогою опитувальника ОПС одержали такі дані:  42% учнів, 37% батьків, 28% педагогів);

підвищення фахового рівня педагогів у галузі використання ІКТ (за результатами діагностичних карток педагогічних працівників);

створення умов для неформального спілкування вихованців під час перебування у позашкільному навчальному закладі (56% гуртківців, 32% батьків);

психологічний супровід процесу впровадження нових освітніх технологій.

            Пріоритетною проблемою, над якою працюватиме педагогічний колектив у 2007-2009 рр., визначено створення системи впровадження новітніх інформаційних технологій у багатогранну діяльність ЦТДЮ "Соняшник".

Результати дослідження зумовили копітку, ґрунтовну роботу педагогічного колективу над розробленням стратегії і способів реалізації зазначеної проблеми. Зокрема, це передбачає таку діяльність:

– підготовка навчально-методичної бази, удосконалення матеріально-технічної бази, що відповідає вимогам сучасності, за рахунок бюджетних асигнувань, залучення позабюджетних коштів;

– вирішення питання кадрового забезпечення, підвищення фахового рівня педагогів, формування позитивної мотивації у педагогічних працівників щодо оволодіння та використання у професійній діяльності комп’ютера;

– формування у педагогів-позашкільників інноваційного стилю мислення,  готовності до реалізації новітніх підходів у діяльності; вироблення  свідомого ставлення до необхідності оновлення змісту і форм гурткової і масової роботи;

– розроблення технології впровадження інформаційних засобів навчання у діяльність закладу, зокрема, в організацію гурткової роботи, у процес виявлення, розвитку і підтримки обдарованих дітей, проведення міжгурткових і міських масових заходів, у науково-методичну роботу, управлінську діяльність тощо;

підготовка і прийняття управлінських рішень з оновлення змісту і форм діяльності позашкільного навчального закладу за умови створення системи використання ІКТ.

Висновки. Отримані дані свідчать про актуальність і перспективність обраної проблеми, розв’язання якої може стати потужним фактором створення моделі оновленого позашкільного закладу на засадах використання сучасних інформаційних технологій.

 

Список використаної літератури

1.    Закон України "Про позашкільну освіту" // Позашкільна освіта в Україні (нормативно-правові акти). – К.: НЕНЦ, 2002. – С. 3-32.

2.    Закон України "Про Національну програму інформатизації" // Урядовий кур’єр. – 1998. – 12 березня. – С. 9-12.

3.    Концепція позашкільної освіти та виховання // Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів та методичних рекомендацій. – К.: ІЗМН, 1998. – С. 192-203.

4.    Вовковінська Н.В., Дорошенко Ю.О., Забродська Л.М. Інформатизація середньої освіти: програмні засоби, технології, досвід, перспективи / За ред. В.М. Мадзігона та Ю.О. Дорошенка. – К.: Педагогічна думка, 2003. – 276с.

5.     Габрусєв В. Вивчаємо комп’ютерні мережі. – К.: Шкільний світ, 2005. – 128с.

6.     Габрусєв В. Використання у навчальному процесі сучасних операційних систем  // Інформатика. – 2003. – № 4. – С. 6-8.

7.     Габрусєв В. Інтернет. Мережеві технології // Інформатика. – 2005. – № 15-16. –     С. 3-95.

8.     Гутман Г.Д. Учебные мини-проекты на Delphi. – М.: Чистые пруды, 2005. – 32с.

9.     Дашниц Н.Л. Телекоммуникационные проекты в современной школе // Информатика и образование. – 2001. – № 2. – С. 63-65.

10.   Дорошенко Ю. Комп’ютерна графіка в старших класах. – К.: Шкільний світ,           2005. – 128 с.

11.   Дорошенко Ю.О. Комп’ютерна графіка: розкриваємо секрети програмної реалізації візуальних спец ефектів статистичних зображень // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – № 1. – С. 43-47. 

12.  Залогова Л.А. Практикум по компьютерной графике. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2003. – 320с.

13.   Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи. Зб. наукових праць / За заг. ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитка. Х.: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 2000. – Вип. 13. – 184с.

14.   Ковбасенко Л.І. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу // Шкільний світ. – 2003. – № 22-24. – С.2-6.

15.   Кречман Д.Л., Пушков А.И. Мультимедиа своими руками. – СПб.: БХВ, 1999. – 528с.

16.   Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. Компьютерные сети. Выбор, установка, использование и администрирование / Кулаков Ю.А., Омелянский С.В. – К.: Юниор, 1999. – 544с.

17.   Левин А. Самоучитель полезных программ. – М.: Нолидж, 1999. – 496с.

18.   Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. – Харків: Основа, 2004. – 96c.

19.  Морзе Н.В., Дементієвська Н.П. Intel. Навчання для майбутнього. – К.: Нора-прінт, 2005. – 528с.

20.   Мультимедійні системи та їх ефективність у системі відкритого навчання // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001. – № 4. – С. 47-52.

21.   Создание информационных ресурсов для сети Интернет в образовательном учреждении (Практические рекомендации по подготовке телекоммуникационных информационных ресурсов) // Управление школой. – 2001. – № 47. – С. 11-16.

22.   Соломенчук В. Краткий курс Интернет. – СПб.: Питер, 2000 – 280с.

23.   Соціально-педагогічні основи діяльності позашкільних закладів у сучасних умовах гуртків науково-технічного напряму: Науково-методичний посібник / Сиротенко А.Й., Пустовіт Г.П., Мачуський В.В. та ін. – К.: Грамота, 2005. – 80с.

24.   Створюємо презентації. Power Point / Упоряд. І.Скляр. – К.: Шкільний світ,         2005. – 112с.

25.   Україна на шляху до суспільства знань: освіта, наука, культура / За ред. Пазюка А.В. – К.: МГО “Прайвесі Юкрейн”, 2005. – 69с.

 

 

Гутник В.Д., Аносова А.В. Внедрение информационных технологий в деятельность внешкольного заведения

В статье раскрываются способы внедрения новых информационных технологий в деятельность внешкольного образовательного заведения, возможности использования компьютерных технологий в учебно-воспитательном процессе.

 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-коммуникационная культура, сеть информационной среды внешкольного учебного заведения, телекоммуникационный проект, образовательные нужды субъектов учебного внешкольного процесса.

 

 

 

Gutnik V., Anosova A. Introduction of the informative technologies in the activity of out-of-school institution

This article deals with the introduction of the new informative technologies in the activity of out-of-school educational institution, possibilities of the using computer technologies in educational process.

 

Key words: informative technologies, informative-communication culture, system of informative environment of out-of-school educational institution, telecommunication project, educational needs of out-of-school educational process subjects.