Осадчий І.Г.,

начальник відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області, кандидат педагогічних наук

 

 

Освітні округи: типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання «Освітній округ»

 

Розроблено типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості „Освітній округ”.

 

Ключові слова: типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ”, освітній округ, учасники об’єднання (УО).

 

Постановка проблеми. Упродовж останнього десятиліття в теорії і практиці організації освіти в сільських регіонах країни утвердилось положення про те, що якісна і доступна освіти можлива на основі координації і кооперації діяльності сільських загальноосвітніх навчальних закладів та установ освіти регіону.

Питання теорії і практики модернізації сучасних освітніх систем сільських регіонів країни розглянуто в роботах  Г.Іванюк, В.Мелешко, І.Осадчого, М.Романенка та інших.

Інтерес до запровадження інновацій у сфері організації освітніх систем сільських регіонів зріс після затвердження МОН України у 2006 році Примірного положення про освітній округ.

Проте і натепер відсутній типовий договір між навчальними закладами та установами освіти, які виявили бажання створити навчально-виховне об’єднання „Освітній округ”. Відсутність такого документа гальмує процес масового практичного створення мережевих освітніх структур.

Мета дослідження. Розробити типовий договір про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ”.

Основна частина. Розв’язання проблеми було здійснено в межах дослідно-експериментальної роботи, яка проводиться на експериментальному педагогічному майданчику, створеному в Ставищенському районі Київської області відповідно до наказу МОН України №295 „Про створення експериментального педагогічного майданчика” від 17.08.1999 року.

Відповідно до програми експерименту в 1999 році було створено навчально-виховне співтовариство „Ставищенський районний освітній округ”. Через два роки на виконання рішення сесії Ставищенської районної ради „Про створення Ставищенського НВО „Районний освітній округ” від 27.12.2001 року було укладено договір про створення НВО „Ставищенський районний освітній округ” від    02.01.2002 року. На цей час автором уже було запроваджено систему класифікації освітніх округів і розроблено основні засади їх функціонування (різних за типами) [1].

Договори про створення навчально-виховного співтовариства (1999 рік) та навчально-виховного об’єднання (2002 рік) виконували роль експериментальних матеріалів для розроблення структури і змісту типового договору про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ”. Дослідно-експериментальна робота проводилась за участю 27 загальноосвітніх навчальних закладів і установ освіти Ставищенського району, які об’єдналися у шкільні, міжшкільні та районний освітні округи. Результатом цього етапу дослідно-експериментальної роботи стало розроблення проекту положення про НВО „Територіальний освітній округ” [2] і типового договору про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ”, який подано нижче.

Типовий договір

про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ”

 

______

    Дата

Навчальні заклади та установи освіти _____(Назва району та області)_____

 

1. _____(Назва закладу/установи)___ в особі  директора  ____(Прізвище, ім’я, по батькові)____, який діє на підставі статуту,

2.  _____(Назва закладу/установи)___ в особі  директора  ____(Прізвище, ім’я, по батькові)____, який діє на підставі статуту,

Інші заклади (установи) .................................................................................... , керуючись положеннями Цивільного кодексу України, Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”,  „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про професійно-технічну освіту”,  рішенням _(Назва  районної або сільських рад)___ від _____(Дата, номер і назва рішення про створення освітнього округу) ___ уклали цей договір про наступне:

     

1. Предмет договору.

1.1. З метою формування цілісного культурно-освітнього середовища навчання, виховання і розвитку юного покоління, створення для сільських дітей  можливостей широкого вибору освітніх послуг у здійсненні індивідуальних освітніх траєкторій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, названі в преамбулі навчальні заклади і установи освіти створюють навчально-виховне об’єднання ___(назва освітнього округу) ____ для здійснення спільної діяльності в галузях:

а) дошкільної освіти;

б) загальної середньої освіти;

в) позашкільної освіти;

г) професійно-технічної освіти;

д) науково-методичної роботи;

    інші галузі ..............................

1.2. Навчально-виховне об’єднання здійснює спільну діяльність на основі:

а) інтеграції та координації зусиль зі створення на визначеній території ефективної освітньої системи, здатної надавати якісні освітні послуги, передбачені законодавством України;

б) раціонального використання матеріально-технічної бази, фінансів і кадрів навчальних закладів та установ освіти;

в) створення територіальних виховних систем;

г) створення додаткових можливостей для професійного зростання педагогів та запровадження сучасних освітніх технологій;

іншого.............................................................................................................

2. Назва об’єднання: Навчально-виховне об’єднання _____(назва освітнього округу)______

3. Скорочена назва:  ____(назва освітнього округу)____

4. Тип об’єднання: просте товариство.

5. Вид діяльності: некомерційна.

6. Статус об’єднання: неюридична особа / юридична особа.

7. Статус учасників об’єднання (УО): юридичні особи / неюридичні особи.

8. Термін дії Договору: необмежений / обмежений.

9. Навчально-виховне об’єднання ____(назва освітнього округу)_____ є правонаступником ___(назва освітнього округу (співтовариства, комплексу тощо)) __, відповідно до __(Назва і дата рішення про створення освітнього округу (співтовариства, комплексу тощо))_____, яке припиняє своє існування з моменту підписання цього Договору.

10. Обов’язки УО.

10.1. Надавати у спільне використання або у використання окремим УО матеріальні цінності (приміщення, обладнання, транспортні засоби тощо), фінанси (об’єднувати, перерозподіляти бюджетні та позабюджетні кошти) та кадрові ресурси (сприяти виконанню працівниками спільних доручень, відправленню їх у відрядження, направленню на роботу в інші навчальні заклади і установи освіти, змінювати з цією метою розклад навчальних занять і режим роботи тощо).

10.2. Разом з іншими УО здійснювати спільну діяльність, передбачену в п.1 Договору, постійно ініціювати та підтримувати процеси інтеграції та координації зусиль.

Для цього підтримувати та розвивати існуючу мережу міжшкільних факультативів і курсів за вибором за рахунок об’єднання й перерозподілу годин варіативної частини річних навчальних планів; підтримувати зусилля УО щодо створення спеціалізованих підрозділів (профільних класів, навчальних курсів, інтернатів для учнів старших класів тощо), узгоджено проводити методичну роботу з педагогічними кадрами, сприяти зростанню їх  професійної майстерності; спільно сприяти створенню мережі навчальних закладів та їх філіалів, які здійснюють професійну або вищу освіту.

Інші обов’язки .......................................................................................................

11. Права УО.

11.1. Право на участь в управлінні та веденні спільної діяльності.

11.2. Право на інформацію щодо умов, змісту і результатів спільної діяльності.

11.3. Право на використання результатів спільної діяльності та на врахування індивідуального вкладу у спільну справу кожним УО.

Інші права .................................................................................................................

12. Особливості здійснення спільної діяльності.

12.1. Усі особливості спільної діяльності обумовлюються у конкретних угодах між УО, які можуть укладатися в письмовому або усному виглядах.

12.2. Рішення з конкретних питань приймаються на основі консенсусу – одноголосного прийняття рішень учасниками переговорів з того чи іншого питання (більшістю голосів, двома третинами голосів УО тощо).

12.3. Участь у здійсненні того чи іншого виду спільної діяльності для УО є добровільною (обов’язковою).

12.4. Рішення з різних питань спільної діяльності приймаються з урахуванням можливості одержання при цьому найбільшої користі для дітей та працівників навчальних закладів і установ освіти району.

12.5. Під час здійснення окремих видів спільної діяльності не можуть (можуть) обмежуватися права (п.8) та розширюватись обов’язки (п.7) УО.

Інші особливості..........................................................................................

13. Управління.

13.1. Вищим органом управління __(назва освітнього округу)__ є __(назва вищого органу управління)__. До його складу входять ___(Перелік посадових та інших осіб)___.

 

___(назва вищого органу управління)__ скликається за потребою, але не менше__(Кількість)_ разів на рік. Ведуться протоколи засідань.

                           

Засідання __назва вищого органу управління округу)___ веде голова, функції якого виконує ___(Назва посади,  прізвище, ім’я та по батькові особи)____.

                           

Для забезпечення роботи ____(назва вищого органу управління)___ використовується ресурси УО.

Основними завданнями  ___назва вищого органу управління)___ є:

а)  забезпечення кооперації і координації у процесі здійснення спільної УС діяльності;

б) створення умов для постійного розширення переліку освітніх послуг, які можуть отримати діти;

в) сприяння запровадженню новітніх досягнень науки і педагогічної практики;

г) забезпечення рівного доступу до якісної освіти на території адміністративного району;

д) прийняття концепції розроблення кошторисів УО на бюджетний рік;

е) затвердження основних засад розроблення  режимів і розкладів роботи УО на навчальний рік;

є) аналіз результатів спільної діяльності;

ж) інформування громадськості про результати діяльності освітнього округу ________________________;

Назва освітнього округу

з) розроблення програм розвитку, перспективних і річних планів роботи ____(назва освітнього округу)__;

и) сприяння зміцненню інноваційної діяльності на районному, регіональному та всеукраїнському рівнях;

Інші завдання ......................................................................................................

13.2.  До колегіальних органів управління ___(назва освітнього округу)__ належать         (Назва колегіальних органів управління)____, які мають дорадчі функції. Рішення цих органів обов’язково повинні бути розглянуті на засіданні ___(Назва вищого органу управління (п.12.1))____.

13.2.1. ____(Назва колегіального органу управління)___ здійснює:

а) ___(Функції органу)____;

б) ____(Функції органу)___;

n) ____(Функції органу)___.

13.2.2.____(Назва колегіального органу управління)___ складається із представників громадськості та органів місцевого самоврядування всіх населених пунктів району (вказати кількість осіб від кожного населеного пункту).

Засідання ____(Назва колегіального органу управління)___ проводяться  за  вимогою,  але не менше одного разу на рік.

____(Назва колегіального органу управління)___ керує голова, якого обирають більшістю голосів. Колегіально обирається також заступник голови та секретар. 

До основних завдань ___(Назва колегіального органу управління)___ належать:

а) формування замовлення на освітні послуги;

б) розроблення рекомендацій щодо структури освітньої системи округу;

в) громадський контроль за якістю та рівнем доступності освіти;

    Інші завдання ......................................................................................................

14. Структура ____(назва освітнього округу)___

14.1. Для досягнення мети діяльності (п.1) УО створюють в такі локальні освітні округи: _____(Назви локальних округів та перелік навчальних закладів і установ, які до них входять)_____.

14.2. У структурі___(назва освітнього округу)___ виділено такі опорні навчальні заклади: ____(Назви навчальних закладів)______.

Опорний навчальний заклад округу виконує такі функції:

а) забезпечує  здобуття учнями загальної середньої (обов’язково –  повної профільної), додаткової, допрофесійної або професійної освіти відповідно до чинного законодавства України;

б) організовує проведення на своїй базі занять міжшкільних факультативів і курсів за вибором, інших регіональних навчально-виховних заходів;

в) організовує проведення та координує  методичну роботу з педагогічними кадрами округу;

г) здійснює транспортне обслуговування учнів і педагогічних працівників, надає інші послуги, пов’язані з організацією діяльності суб’єктів освітнього процесу.

Інші функції .........................................................................................................

15. Про намір  припинити дію цього Договору для певного УО воно зобов’язане повідомити ____(назва вищого органу управління)__ письмово, додавши до повідомлення рішення педагогічної ради навчального закладу. Припинення дії Договору для УО є добровільним і може здійснюватись лише з ___(Дата) __  поточного року за наявності повідомлення про намір розірвати Договір до ___(Дата)___ попереднього року.

Процедура припинення дії Договору для УО встановлюється на спеціальному засіданні ____(Вищий орган управління округом)____.

До дати припинення дії Договору для УО ним у встановленому __(назва вищого органу управління)___ порядку повертається майно, фінанси і частка спільних результатів діяльності.

Після припинення дії Договору для окремих УО Договір залишається чинним для всіх інших УО.

16. Діяльність _____(Назва освітнього округу)__ припиняється

а) за рішенням УО;

б) за рішенням суду;

в) за інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

17. Звітність (зокрема і фінансова) про діяльність ____(назва освітнього округу)____  не встановлюється (встановлюється, вказати конкретно).

18. Контроль з боку держави за діяльністю __(Назва освітнього округу)___ здійснюється  відповідно до чинного законодавства.

19. У всьому іншому сторони керуються чинним на території України законодавством.

20. Договір вступає в силу з дати його підписання всіма УО і скріплення його їх печатками.

21. Даний Договір існує в одному екземплярі. Всі УО мають його копії, завірені головою ____Назва вищого органу управління освітнім округом           .

 

 

 

Підписи сторін:

 

1. __(Назва навчального закладу (установ освіти))__ 

 

Інші заклади (установи)……………..

  _____________________

(Прізвище керівника)

_____________________

(Прізвище керівника)

 

 

Висновки:

1. Розроблення типового договору про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ” дозволяє керівникам сільських шкіл і органів управління освітою в регіонах досить легко розробляти на практиці  угоди про створення мережевих освітніх структур різних типів.

2. Дотримання вимог типового договору про створення навчально-виховного об’єднання „Освітній округ” дозволяє запровадити на практиці продуктивну модель громадсько-державного управління регіональною освітою, значно підвищити рівень організаційної культури освітніх систем, розвивати їх освітній потенціал, що відкриває перспективи для значного підвищення якості освіти, її доступності.

 

 

Список використаної літератури

1. Осадчий І.Г. Основні засади функціонування територіальних округів в сільській місцевості // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2001.–  №5-6. – С.118-131.

2. Осадчий І.Г. Освіта сільського регіону: проект положення про НВО. Територіальний освітній округ // Управління школою. – 2004. – №25-26, вересень. – С.16-18.

 

Осадчий И.Г. Образовательные округа: типовой договор о создании учебно-воспитательного объединения  Образовательный округ

Разработан  типовой договор о создании учебно-воспитательного объединения общеобразовательных учебных заведений сельской местности „Образовательный округ”.

 

Ключевые слова: типовой договор о создании учебно-воспитательного объединения Образовательный округ”, образовательный округ, участники объединения (УО).

 

Ivan Osadchy. Educational regions: typical treaty about the creation of educational societies „Educational regions”

The tupical treaty about the creation of educational societies of educational establishments in village districts „Educational regions” is created.

 

Key words: typical treaty about the creation of educational societies „Educational regions”, educational regions, the members of the society (MS).