Ростовська В.І.,

 пошукувач Університету менеджменту освіти АПН України

 

Модель оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

 

У статті подано обґрунтування кваліметрічної моделі оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу.

 

Ключові слова: кваліметрія, модель, діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи, освітній моніторинг.

 

Проблема оцінювання діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи (НВР) загальноосвітнього навчального закладу (ЗНЗ) набуває сьогодні вагомого значення. Результати оцінювання сприяють саморегуляції професійної діяльності заступника директора з НВР, що впливає на якість навчально-виховного процесу школи в цілому.

Розкриття означеної проблеми сприятиме цілеорієнтованій організації діяльності заступника директора з НВР, а на цій основі - забезпеченню якісної загальної середньої освіти у навчальних закладах. Тому важливим завданням науки визначаємо розроблення моделі оцінки якості діяльності заступника директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу. У зв’язку з цим завданнями педагогічної практики вважаємо підсилення наукової та нормативної основи розвитку професійної діяльності заступника директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень. Відповідні моделі для цілеспрямованого формування якісної професійної діяльності педагогічних працівників розробляли вітчизняні вчені. Так, О.Ануфрієва, Г.Дмитренко, В.Олійник описують методологію розробки моделей оцінювання діяльності школи, викладачів ПТНЗ, випускників ЗНЗ, вихованців початкової школи [1; 3]; Г.Єльниковою створено факторно-критеріальні моделі для моніторингу розвитку загальної середньої освіти на різних рівнях її організації [4; 5], Т.Борова [2], О.Єльникова [6], О.Касьянова [7], Г.Полякова [8], З.Рябова [9] розкрили можливості використання кваліметричних моделей діяльності учнів та вчителів для управління загальною середньою освітою на рівні школи. Незважаючи на розгляд певних аспектів зазначеної вище проблеми, поняття оцінювання діяльності заступника директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу залишається недостатньо вивченим і розробленим.

Тому метою статті є наукове обґрунтування кваліметричної моделі професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для оцінки будь-якої діяльності можна використовувати кваліметричний підхід. Кваліметрія – наукова дисципліна, яка вивчає методологію і проблематику комплексних кількісних оцінок якості будь-яких об’єктів – предметів або процесів [4; 5]. Кваліметричний підхід (квалі – якість, метріо – міряти) передбачає кількісний опис якості предметів або процесів (кількісна оцінка якості).

Ураховуючи те, що людська діяльність не може бути жорстко стандартизованою, будемо розглядати не стандарти, а моделі діяльності. Загальновідомо, що природна діяльність людини є багатофакторною і різноспрямованою. Вона може змінюватися за складністю, структурою, напрямами, зусиллями тощо залежно від умов і обставин, в яких вона здійснюється. Тому доцільно говорити про варіативну модель діяльності суб’єктів управління будь-якими процесами, зокрема й освітніми. Основу створення варіативних моделей діяльності складає моделювання її структури як частковий випадок відомого у науці факторно-критеріального моделювання соціальних процесів. У наукових джерелах пропонується такий порядок дій у процесі факторно-критеріального моделювання в освітніх системах:

1.       Визначення місії суб’єкта освітньої діяльності. Це його (суб’єкта) глобальна мета, загальне призначення, що ґрунтує його загальну цільову функцію.

2.        Декомпозиція глобальної мети на основні компоненти (напрями професійної, посадової, функціональної, соціальної діяльності тощо).

3.       Визначення змістових компонентів виділених напрямів діяльності.

4.       Встановлення вимог до здійснення кожного змістового компонента та кожного напряму діяльності.

5.       Визначення вагомості кожної складової факторно-критеріальної моделі [3; 4; 5].

Визначаючи глобальну мету діяльності суб’єкта освітньої системи, усвідомлюємо його основну цільову функцію, яка має інтегративний характер і є системоутворюючою для всіх напрямів і компонентів діяльності цього суб’єкта. Декомпонуючи глобальну мету, визначаємо основні фактори діяльності,  виділяючи зміст кожного напряму діяльності, встановлюємо змістові критерії цієї діяльності. Встановлення вимог до здійснення діяльності і вагомості кожної її складової забезпечує модель кваліметричним апаратом вимірювання, який будується на основних принципах кваліметрії (табл.1).

 

Таблиця 1

 

Базова кваліметрична модель професійної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

 

 

фактор - Ф вагомість - М критерії вагомість - v коефіцієнт відповідності -К значення коефіцієнта відповідності часткова оцінка критеріїв часткова оцінка факторів
1. Безперервна освіта 0,20 1. Знання основних урядових документів та нормативних актів щодо організації навчального процесу в школі 0,33 К1   0 0,00
    2. Знання основ теорії управління навчальним процесом 0,33 К2   0  
    3. Зв'язок з науковими установами і освітніми закладами з набуття та підвищення фахової кваліфікації управлінця 0,34 К3   0  
2. Створення системи інформаційного забезпечення організації НВП 0,20 4. Створення умов для навчання (підвезення учнів, пільгове харчування, розклад занять, забезпеченість учителями тощо) 0,20 К4   0 0,00
    5. Планування навчального процесу (розклад, робочий план школи, календарно-тематичні та поурочні плани вчителів, планування роботи секцій, гуртків, факультативів, інд. занять, ін.) 0,20 К5   0  
    6. Збір і аналіз тематичної інформації (комплектування класів; харчування; робота з кадрами: молоді вчителі, атестація, результативність підвищення кваліфікації, громадська активність; забезпечення якості навчально-виховного процесу: відвідування занять, наслідки тематичних і фронтальних перевірок, робота методичних об’єднань і творчих груп, стан освітньої діяльності учителів та учнів створення дидактичної бази навчання; виконання нормативної документації у школі: ведення журналів, виконання програм, методична робота тощо; аналіз навчальних досягнень учнів, моніторинг управління НВП тощо) 0,20 К6   0  
    7. Прогнозування розвитку освітньої діяльності школи на основі впровадження інноваційних технологій в управлінську діяльність заступника директора з НВР та діяльність педагогічних працівників 0,20 К7   0  
    8. Використання комп’ютерної техніки та інформаційних технологій в управлінській діяльності заступника директора з НВР 0,20 К8   0  
3. Планування навчально-виховного процесу 0,20 9. Планування власної діяльності 0,25 К9   0 0,00
    10. Планування навчально-виховного процесу 0,25 К10   0  
    11. Планування роботи з кадрами 0,25 К11   0  
    12. Складання відповідних розділів річного плану 0,25 К12   0  
4. Забезпечення безперервної освіти вчителів  та учнів школи 0,20 13. Організація методичної роботи у школі (підвищення кваліфікації, атестація, робота методичних об’єднань, психолого-педагогічні тренінги, школа молодого вчителя, школа новаторського та інноваційного досвіду тощо) 0,25 К13   0 0,00
    14.Регулювання домашнього навантаження учнів та забезпечення доступу учнів до необхідної інформаційної бази 0,25 К14   0  
    15. Організація і проведення предметних олімпіад, аналіз результатів 0,25 К15   0  
    16. Організація і проведення державної атестації учнів, аналіз її результатів 0,25 К16   0  
5. Рівень виконання функціональних та посадових обов'язків 0,20 17. Створення розпорядчої документації 0,20 К17   0 0,00
    18. Здійснення поточного контролю за закріпленими напрямами діяльності школи 0,20 К18   0  
    19. Контроль за веденням внутрішкільної документації (алфавітна книга, книга реєстрації похвальних листів та грамот, матеріали атестації учителів, статистичні звіти, книга наслідків внутрішкільного контролю, класні журнали, журнал замін, журнали факультативів, додаткових занять, занять на дому тощо) 0,20 К19   0  
    20. Участь у конференціях, громадських зборах, робота в мікросоціумі школи 0,20 К20   0  
    21. Результативність здійснення координаційної та регулятивної діяльності за встановленими напрямами роботи школи 0,20 К21   0  
Загальна оцінка 1,00           0,00

 

 

 

0,00 – критерій фактично не має проявлення;

0,25 – критерій має незначне проявлення;

0,50 – критерій проявляється в межах  40% -60% вимог;

0,75 – критерій проявляється в межах  61% - 75% вимог;

1,00 – критерій проявляється в межах  76% - 100% вимог.

 

Вагомість факторів відповідає ранжуванню їх пріоритетності у межах одиниці. Кваліметричні оцінки визначаються за допомогою порівняння результатів вимірювання якості діяльності з її еталоном. Комплексна оцінка складає середньовиважену арифметичну залежність вигляду Фзаг1(v1К1+v2К2+v3К3)+М2(v4К4+v5К5+v6К6+ +v7К7) +.....Мn(SvnКn), де М1, М2, ...Мn – вагомість факторів у частках одиниці; v1, v2, …vn  - вагомість критеріїв у частках одиниці; К1, К2,...Кn – ступінь проявлення критерію в діяльності, яка оцінюється.

Для визначення рівня діяльності заступника директора з НВР можна використати наведену нижче шкалу:

до 0,5 балів - діяльність не відповідає вимогам займаної посади;

0,5            - рівень діяльності критичний;

0,5 – 0,75 – рівень діяльності відповідає нормі (допустимий);

0,75 – 1,0 – рівень діяльності оптимальний (режим саморозвитку).

Подана вище модель є базовою, оскільки може бути адаптованою до місцевих умов на основі конкретизації критеріїв і показників їх проявлення. Тому базові кваліметричні моделі ще називають варіативними.

Кваліметрична варіативна модель, яка дозволяє виміряти якість різних напрямів діяльності заступника директора з НВР в межах одиниці, може слугувати методичним інструментарієм відповідного освітнього моніторингу або самомоніторингу.

У процесі самомоніторингу заступник директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу проводить зіставлення своєї діяльності з нормативними вимогами до нього, які “закладені” в оцінних картках, і визначає ступінь проявлення цих вимог у своїй діяльності. Наприклад, з п’яти вимог він продуктивно виконує три. Тоді ступінь проявлення дорівнюватиме 3 : 5 = 0,6. Отже, у цьому випадку К=0,6. Так само проводиться оцінка діяльності за всіма критеріями. При цьому заступник директора з НВР отримує інформацію про резерви покращення своєї управлінської діяльності і проводить її поточне коригування. Це допомагає “включити” механізми рефлексії, що підвищує вимогливість до себе і формує критичне ставлення до своїх успіхів, а все разом сприяє професійному саморозвитку заступника директора з НВР.

Отже, освітній моніторинг з використанням розробленої і представленої моделі забезпечує відстеження і спрямування діяльності заступника директора з НВР загальноосвітнього навчального закладу на результат, який поєднує можливості заступника директора з НВР з вимогами до його професійної діяльності. Вимоги,  «закладені» у факторно-критеріальній моделі діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи, відповідають науковим нормам, бо в їх основу покладено управлінський цикл керівника, та державній політиці в галузі загальної середньої освіти, оскільки включають знання й уміння використовувати нормативні і директивні документи освітньої сфери в організації та регуляції навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

Таким чином, у статті розглянуто кваліметричну модель оцінки діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу та описано кваліметричний інструментарій оцінювання його діяльності.

Проте подальшого дослідження потребують технології адміністративного оцінювання і регулювання діяльності заступника директора з НВР та самооцінювання з поточним самокоригуванням для забезпечення рефлексивного саморозвитку.

 

Список використаної літератури

1. Ануфрієва О. Оцінка роботи загальноосвітнього закладу 1-го ступеня за кінцевими результатами : курс лекцій. – К. : Міленіум, 2003. – 32 с.

2. Борова Т.  Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Т. Борова. – Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України. – К., 2001. – 20 с.

3. Дмитренко Г. Цільове управління: вимірювання результативності діяльності учнів і педагогів  / Дмитренко Г., Олійник В., Ануфрієва О. – К. : ЦІППО, 1996. – 84 с.

4. Єльникова Г. Адаптивна школа та адаптивне управління в освіті : зб. наук. праць / за заг. ред. Г. Є. Гребенюка. – Харків : Стиль Іздат – 2007. - С. 93-100.

5. Єльникова Г., Ануфрієва О. Діагностика управлінської компетентності керівника загальноосвітнього навчального закладу / Г. Єльникова, О. Ануфрієва // Підготовка керівника середнього закладу освіти : навчальний посібник / за ред. Л. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004.– С. 77-102. 

6. Єльникова О. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / О. Єльнікова ЦІППО АПН України. - К., 2006. - 20 с.

7. Моніторинг в управлінні навчальним закладом / О. М. Касьянова. Управлінський супровід моніторингу якості освіти / Т.Б.Волобуєва – Харків: Видав. гр. «Основа», 2004. – 96 с.

8. Полякова Г. Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / ЦІППО АПН України. – К., 2003. – 20 с.

9. Рябова З. Моніторинг розвитку навчальної діяльності учнів загальноосвітнього навчального закладу : науково-методичний посібник. – Харків : Гімназія. – 2004. – 72 с.

 

 

Ростовская В. Модель оценки деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учебного заведения

В статье обосновывается квалиметрическая модель оценки деятельности заместителя директора по учебно-воспитательной работе общеобразовательного учебного заведения.

Ключевые слова: квалиметрия, модель, деятельность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, образовательный мониторинг.

 

Rostovskaya V. Model evaluation of the Director of educational work of school

In the article the qualimetrical model of estimation of quality of activity of deputy of director is grounded on educational and educating work of general educational establishment.

Key words: the science of quality, model, the Director of educational work, educational monitoring.