Сучасний учень повинен володіти такими компетенціями:

− "бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці;

− критично мислити;

− використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;

− генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність;

− володіти комунікативною культурою, уміти працювати в команді;

− уміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;

− цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації у професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави;

− уміти здобувати, аналізувати інформацію, отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку й самовдосконалення;

− бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як найвищої цінності;

бути здатним до вибору численних альтернатив, що пропонує сучасне життя"   [Життєва компетентність особистості: від теорії до практики: науково-методичний посібник /за ред.. І.Г.Єрмакова. – Запоріжжя: Центріон, 2005. – С. 9].

Предметні компетенції – часткові щодо ключових і загально предметних, що мають конкретний опис і можливість формування в межах навчального предмета.

Загальнопредметні компетенції відносяться до загального змісту освіти.

Освітня компетенція – сукупність смислових орієнтацій, знань, умінь і досвіду діяльності учня щодо певного кола об’єктів реальної дійсності, необхідних для здійснення особистісно і суспільно значущої продуктивної навчальної діяльності.(А.Хуторський)

 Ключові компетентності – це компетентності, які є важливими для багатьох сфер життя, вони є складовою успішного життя особистості і добре функціонуючого суспільства. Вибір та визначення  ключових компетентностей залежать від суспільних цінностей. (Матеріали "Проекту Європейської комісії з освіти").

Ключові компетентності включають такі здатності: визначати, оцінювати, захищати власні права та інтереси; створювати і реалізовувати проекти, розвивати стратегії, індивідуально і колективно; аналізувати ситуації і відносини; спільно діяти, поділяти лідерство; створювати і керувати демократичними організаціями; вирішувати конфлікти; розуміти, створювати і використовувати правила.(І.Єрмаков)