Осадчий І.Г.,

начальник відділу освіти Ставищенської райдержадміністрації Київської області,

кандидат педагогічних наук

 

 

Індивідуальна програма  розвитку педагогічної культури вчителя „Дельта +”

 

Розкрито мету, структуру та зміст індивідуальної програми розвитку педагогічної культури вчителя „Дельта +”, а також технологічні особливості її застосування у загальноосвітній школі.

 

Ключові слова:  педагогічна культура вчителя, якості педагогічної культури, цінності педагогічної культури, рівень педагогічної культури вчителя, індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя.

 

Актуальність проблеми. У науково-педагогічних публікаціях останніх років для найбільш загальної професійної характеристики вчителя використовується поняття "педагогічна культура вчителя". У попередній роботі автором запропоновано  інформаційно-синергетичну модель педагогічної культури вчителя та здійснено опис структури і змісту педагогічної культури сучасного вчителя [1].

З позицій синергетики якостями системи є її макропараметри, в яких інтегрувались величезні масиви мікропараметрів, а цінності – це закони (принципи) самоорганізації системи або підсистеми. Однотипні цінності  утворюють групи, які називаються компонентами організаційної культури системи.

Відповідно до обраного підходу педагогічну культуру вчителя (ПКВ) розуміємо як впорядковану сукупність особистісних цінностей педагога, які безпосередньо або опосередковано визначають його професіоналізм, а цінності педагогічної культури – це сталий функціональний обов’язок між  якостями  педагогічної культури, які, у свою чергу, є макрохарактеристиками особистості. У запропонованій моделі виділено такі компоненти педагогічної культури: соціальний, професійний та індивідуальний.

Модель дозволила  здійснити аналіз масиву очікувань і вимог до сучасного вчителя учнів, громадськості та органів  державного управління, розкрити структуру і зміст педагогічної культури сучасного вчителя (ПКСВ) [1].

У ході констатувального експерименту, проведеного в загальноосвітніх навчальних закладах Ставищенського району Київської області, встановлено, що ПКСВ можна однозначно описати за допомогою 17 макропараметрів (якості педагогічної культури), між якими існують 8 постійних функціонуючих зв’язків (цінності педагогічної культури), котрі утворюють 3 групи компонентів: соціальний, професійний та індивідуальний [1].

Висловлено також припущення, що управління процесом розвитку педагогічної культури  вчителя доцільно здійснювати на основі розробки ним самим індивідуальної програми розвитку педагогічної культури.

Цілком зрозуміло, що для практики важливо мати не лише ефективну модель об’єкта управління, а й практичний інструментарій управління його розвитком. Зазначаємо, що натепер у педагогічній літературі поки що відсутні такі управлінські технології.

Мета дослідження:  розроблення технології управління розвитком педагогічної культури вчителя.

Результати дослідження. З метою розроблення технології управління розвитком педагогічної культури вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у 2008 році в загальноосвітніх навчальних закладах Ставищенського району Київської області було розпочато формувальний експеримент. У ньому безпосередньо беруть участь 44 педагоги, які розробили й почали втілювати в життя індивідуальні програми розвитку педагогічної культури вчителя (ІПР ПКВ), що отримали назву „Дельта +” [2]. В основу розробки ІПР ПКВ „Дельта +” було покладено положення про цілісність особистості, тобто твердження про існування нерозривного зв’язку між внутрішнім світом людини (якостями і цінностями педагогічної культури) та її діяльністю (артефактами педагогічної культури). Тому за допомогою спеціальних таблиць, створених для кожного з трьох компонентів педагогічної культури, було розроблено масиви артефактів діяльності вчителя, які відповідають якостям і цінностям ПКСВ. Бланк-концепцію ІПР ПКВ „Дельта +”, яка містить титульний лист, пояснювальну записку і змістову частину, подано далі.

 

 

 

Пояснювальна записка

 

Мета програми: забезпечення цілеспрямованого і неперервного процесу підвищення  рівня професійних якостей сучасного  вчителя, удосконалення  структури і змісту його педагогічної культури.

Педагогічну культуру вчителя в контексті цієї Програми розуміємо як сукупність найбільш загальних  цінностей особистості вчителя, які безпосередньо або опосередковано визначають його професіоналізм, тобто його цінність як найманого робітника, який виробляє той чи інший освітній продукт.

Основна ідея програми. Кожен учитель уже володіє  набором професійних якостей, які він здобув під час навчання у вищому навчальному закладі, перебуваючи на курсах підвищення кваліфікації, систематично працюючи самостійно в міжкурсовий період тощо.

Але час вимагає постійного і багатовекторного розвитку педагогічної культури сучасного вчителя. Тому потреба у змінах є об’єктивною. Традиційно зміну будь-якої величини позначають грецькою літерою ∆ (дельта), а позитивні зміни – знаком „+”. Тому Індивідуальна програма розвитку педагогічної культури вчителя отримала назву „Дельта +”.

 ІПР ПКВ „Дельта +” зосереджує увагу на розвитку цінностей педагогічної культури, які найбільш затребувані часом, та вказує напрями їх змін. Реалізація програми допоможе вчителеві організувати неперервний процес самовдосконалення, а також сприятиме презентації його особистісних і професійних досягнень перед адміністрацією школи, колегами, батьками та учнями.

ІПР ПКВ „Дельта +” також акцентує увагу на соціальних, професійних та індивідуальних компонентах педагогічної культури, які найбільш цінує сучасний роботодавець і споживач освітніх послуг, а тому сприятиме професійному та кар’єрному зростанню вчителя.

Участь учителя  в експерименті зі створення та виконання ІПР ПКВ „Дельта +”  є добровільною і повинна узгоджуватися з процесом його атестації. Термін, на який розробляється програма, відповідає часу, що залишився до атестації вчителя, але не може бути меншим за два роки (у перший рік експерименту – за один рік).

Особливості розроблення ІПР ПКВ „Дельта +”.  Перед початком розроблення програми вчитель подає письмову заяву до адміністрації навчального закладу, в якій повідомляє про своє бажання взяти участь в експерименті, вказує тривалість періоду роботи над програмою.

Директор навчального закладу передає вчителю бланк-концепцію ІПР ПКВ „Дельта +”  та інструктує його з питань створення програми. Вчитель створює програму протягом одного місяця і передає її для ознайомлення директору. Після ознайомлення з ІПР ПКВ „Дельта +”  директор повертає її вчителеві та видає наказ про організаційні заходи, які сприяють роботі вчителя над програмою, визначає дату звіту.

Оскільки початок і закінчення навчального року передбачають виконання великої кількості організаційних заходів, доцільно розробляти ІПР ПКВ „Дельта +” на календарні роки (від 2 до 5) і заслуховувати звіт вчителя  про її виконання на засіданні педагогічної ради під час зимових канікул.

Готуючи програму, педагог заповнює колонку „2” бланку-концепції ІПР ПКВ „Дельта +”  за допомогою текстових повідомлень. Потім, беручи до уваги кількість балів, яка відповідає тому чи іншому виду діяльності, виставляє у колонки „3-7” бали, які він може отримати, виконавши поставлені перед собою завдання.

Для позицій (заходів), позначених знаком (*), бали виставляються один раз протягом усього періоду виконання програми, а позначених знаком (**) – за кожний факт, але лише за максимальне досягнення в даному виді діяльності. 

Звітування і визначення рівня педагогічної культури. Готуючи звіт про виконання ІПР ПКВ „Дельта +”, учитель на основі самооцінювання своєї діяльності виставляє бали в колонки „8-12”. Якщо вчителеві вдалося зробити більше, ніж було заплановано, в колонках „8-12” виставляються додаткові бали, а в колонці „18” записуються додаткові текстові пояснення (червоним кольором).

Після оголошення звіту дирекція навчального закладу виставляє бали в колонках „13-17”; за цими показниками педагогічна рада навчального закладу здійснює остаточний підрахунок набраних учителем балів.

Залежно від кількості балів, набраних учителем у ході виконання програми, наказом по навчальному закладу вчителеві  встановлюється один з трьох рівнів педагогічної культури:

1. Фахівець.

2. Професіонал.

3. Майстер.

Для того, щоб досягти певного рівня, потрібно набрати відповідну кількість балів (табл.1) за кожний компонент (соціальний, професійний, індивідуальний) педагогічної культури. Рівень педагогічної культури встановлюється за середнім значенням рівня (в балах) кожного з трьох компонентів, але він не може бути вищим за рівень професійного компонента.

 

Таблиця 1

Мінімальні суми балів за рівнями педагогічної культури вчителя (ПКВ)

 

Рівень  ПКВ Компонент педагогічної культури
Соціальний Професійний Індивідуальний
1 р. 2 р.

3 р.

4 р. 5 р. 1 р. 2 р. 3 р. 4 р. 5 р. 1 р. 2 р. 3 р. 4 р. 5 р.
1 Фахівець 50 70 9 110 130 130 150 170 190 210 70 90 110 130 150
2 Професіонал 75 105 135 165 195 235 275 315 355 395 120 145 175 200 230
3 Майстер 100 140 180 220 240 340 400 460 520 580 170 205 240 275 310

 

 

Учитель, якому встановили певний рівень педагогічної культури, отримує нагороди і додаткові права:

1.       Учитель – фахівець

-        є номінантом на відзнаки (моральні та матеріальні) навчального закладу та відділу освіти і районної державної адміністрації.

2.       Учитель – професіонал

         отримує диплом про присвоєння рівня педагогічної культури;

         є обов’язковим номінантом на нагороди обласного рівня;

         отримує право на позачергову атестацію;

         отримує право на присвоєння звання „Старший вчитель”;

         отримує право працювати на самоконтролі (на рівні навчального закладу).

3.       Учитель – майстер

-        отримує диплом про присвоєння рівня педагогічної культури;

-        є обов’язковим номінантом на відомчі та державні нагороди України;

-        є обов’язковим номінантом на нагородження іменними (спеціальними) районними (регіональними) педагогічними преміями;

-        отримує право на позачергову атестацію;

-        отримує право на присвоєння звання „Вчитель-методист”;

-        отримує право працювати на самоконтролі (на рівні навчального закладу).

 

Змістова частина програми

№ п/п Заходи Завдання ( в балах) Виконання. Самоконтроль ( в балах) Виконання. Зовнішній контроль (в балах) Примітка
2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009

2010

2011 2012 2013  
І. Педагогічна культура: соціальний компонент
1.1*

Спробую стати (вже є) депутатом

1.1.1.        сільської ради ( 5 )

1.1.2.        районної ради ( 10 )

1.1.3.        обласної ради ( 20 )

                               
1.2* Буду брати (беру) участь у роботі громадських організацій, товариств, клубів тощо (1/5)____________________________________                                
1.3.

Підготую матеріали з соціально-економічного і культурного життя регіону
та опублікую їх у пресі (поширю через телебачення):

1.3.1. районного рівня (1/2)

_____________________________________

1.3.2. обласного рівня (1/5)_____________________________________

1.3.3. всеукраїнського рівня (1/10)_______________________________

                               
1.4

1.4.1. Підпишу (підписав) таку періодичну пресу (непедагогічну) (1/2 )

____________________________________________________________

1.4.2. Постійно дивлюся інформаційні телепередачі (1/2)____________________________________________________________

                               
1.5.*

Постійно працюватиму (працюю) в мережі Інтернет:

1.5.1. Створю (маю) електронну адресу     ( 5 )

1.5.2. Створю (маю) особистий сайт (1/15)

                               
1.6.*

Візьму участь (беру) в культурно-масовому житті території:

1.6.1. Є активним учасником художньої самодіяльності (1/5)

_________________________________

_________________________________

1.6.2. Є постійним членом місцевої спортивної команди (1/5)

__________________________________

__________________________________

1.6.3.  Відвідаю концерти, театри, свята, мистецькі виставки тощо (1/1)

__________________________________

__________________________________

                               
2. Педагогічна культура: професійний компонент
2.1.

Ознайомлення  із фаховою літературою:

2.1.1. Прочитаю книги з питань загальної педагогіки ( 1/2 )
__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.1.2.  Прочитаю книги з питань загальної та вікової психології ( 1/2 )


__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.1.3.* Систематично читатиму (читаю) загальнопедагогічні бюлетені, журнали, газети  (1/5)

__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.1.4.* Систематично читатиму (читаю) фахові журнали й газети  (1/5)  
__________________________________
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.1.5. Підпишу (підписав) такі педагогічні періодичні видання  (1/5)
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

                               
2.2.*

Підвищення кваліфікації

2.2.1. Пройду курси підвищення кваліфікації:

__________________________________
__________________________________

__________________________________

2.2.1.1. як спеціаліст (2)

2.2.1.2. як спеціаліст ІІ категорії (5)

2.2.1.3. як спеціаліст І категорії (10)

2.2.1.4. як спеціаліст вищої категорії (15)

2.2.2. Візьму участь у семінарах і конференціях:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.2.2.1.** районного рівня:

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.2.2.1.1.  як учасник ( 1/2 )

2.2.2.1.2.  як доповідач ( 1/5 )

2.2.2.1.3.  як організатор ( 1/10)

2.2.2.2.** обласного рівня

__________________________________

__________________________________

 

2.2.2.2.1. як учасник ( 1/2 )

2.2.2.2.2. як доповідач ( 1/5 )

2.2.2.2.3. як організатор ( 1/15 )

2.2.2.3.**всеукраїнського (міжнародного) рівня

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.2.2.3.1. як учасник ( 1/5 )

2.2.2.3.2. як доповідач ( 1/10 )

2.2.2.3.3. як організатор ( 1/20 )

                               
2.3.*

Розроблення і запровадження інновацій у навчально-виховний процес:

2.3.1. Запроваджу інноваційні розробки інших авторів (1/5)______________________________

__________________________________
__________________________________

2.3.2. Розроблю самостійно:

2.3.2.1. програму (концепцію) (1/10)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2.3.2.2. методику (технологію) (1/20)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

2.3.3.** Упровадження  власних педагогічних інновацій:

2.3.3.1. запроваджу (запровадив) у власній роботі (1/5)

_________________________________

2.3.3.2. запроваджують педагоги школи (1/10)

__________________________________

__________________________________

2.3.3.3.  запроваджують педагоги району (1/15)

__________________________________

__________________________________

2.3.3.4. запроваджують педагоги області (1/20)

__________________________________

__________________________________

2.3.3.5. запроваджують педагоги України (1/50)

__________________________________

__________________________________

2.3.4. Презентація власних педагогічних досягнень:

2.3.4.1. на відкритих уроках у школі (1/2)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.3.4.2. на районних семінарах ( 1/5 )

_________________________________

__________________________________

2.3.4.3.  на обласних семінарах, курсах підвищення кваліфікації, конференціях тощо (1/10)

__________________________________

__________________________________

 

2.3.4.4. на авторських курсах підвищення кваліфікації (1/20)

__________________________________

__________________________________

2.3.4.5. на педагогічних виставках:

2.3.4.5.1. районного рівня (1/5)

__________________________________

__________________________________

2.3.4.5.2. обласного рівня (1/10)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.3.4.5.3. всеукраїнського і міжнародного рівнів (1/20)

__________________________________

                               
2.4.*

Володіння комп’ютерною технікою:

2.4.1. Оволодію (володію) на рівні користувача ( 5 )

2.4.2. Навчуся (вмію) створювати електронні засоби навчання (10)

                               
2.5.**

Робота з обдарованими дітьми:

2.5.1. Підготую (підготував) призера районного туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/10)_____________________

__________________________________

2.5.2.  Підготую (підготував) призера обласного туру олімпіад (конкурсів, турнірів) (1/20)

__________________________________

2.5.3.  підготую (підготував) призера всеукраїнського туру олімпіади (конкурсів, турнірів) (1/40)

__________________________________

2.5.4.  підготую (підготував) призера міжнародного туру олімпіади (конкурсів, турнірів) (1/50)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________

                               
2.6.*

Робота з дітьми, які мають початковий рівень знань:

2.6.1. Систематично працюватиму (працюю) з одним учнем (5 )

__________________________________

__________________________________

2.6.2.  Систематично працюватиму (працюю) з групою учнів (10 )

__________________________________

__________________________________

                               
2.7.*

Використання психолого-педагогічної діагностики (ППД):

2.7.1. Систематично використовуватиму (використовую) результати ППД, одержані від шкільного психолога ( 5 )

2.7.2. Систематично проводитиму (проводжу) ППД із застосуванням спеціальних засобів (тести, анкети тощо) (10)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

                               
2.8.

Залучення учнів до соціально-освітніх проектів і програм:

2.8.1. Залучу учнів до участі в районних (обласних) програмах і проектах (1/5)

__________________________________
__________________________________
2.8.2. Залучу учнів до участі у всеукраїнських програмах і проектах (1/10)_____________________________
_____
__________________________________
__________________________________

2.8.3. Залучу учнів до участі в міжнародних програмах і проектах (1/20)__________________________________
__________________________________

                               
2.9.**

Участь у конкурсах професійної майстерності:

2.9.1. Візьму (взяв) участь у конкурсах районного рівня:

2.9.1.1. як учасник фіналу (10)

__________________________________

2.9.1.2.  як лауреат (15)

__________________________________

2.9.1.3 як переможець (20)

__________________________________

2.9.2. Візьму (взяв) участь у професійних конкурсах обласного рівня:

2.9.2.1. як учасник фіналу (20)

__________________________________

2.9.2.2. як лауреат (30)

__________________________________

2.9.2.3. як переможець (40)

__________________________________

 

2.9.3. Візьму (взяв) участь у професійних конкурсах всеукраїнського рівня:

2.9.3.1. як учасник фіналу (40)

__________________________________

2.9.3.2. як лауреат (45 )

__________________________________

2.9.3.3.  переможець (50 )

__________________________________

                               
2.10.*

Обладнання робочого місця:

2.10.1. Обладнаю (обладнав) робоче місце не менше, ніж на 70% вимог відповідного Положення (5)

___________________________________

2.10.2. Обладнаю (обладнав) робоче місце не менше, ніж на 90% вимог відповідного Положення (10 )

__________________________________

__________________________________

                               
2.11.*

Наставництво і пропаганда передового педагогічного досвіду:

2.11.1. Працюватиму (працюю) наставником молодого вчителя (1/10)

__________________________________ 

2.11.2. Розпочну вести (веду) районну школу передового педагогічного досвіду, майстер-клас тощо (1/15)

__________________________________ 

2.11.3. Керуватиму (керую) роботою районного методичного об’єднання вчителів (1/20)

__________________________________

__________________________________

                               
2.12.*

Класне керівництво, координація співробітництва з дитячими громадськими організаціями:

2.12.1. Працюватиму (працюю) класним керівником (1/5)

___________________________________

2.12.2. Працюватиму (працюю) координатором співробітництва з громадськими дитячими організаціями (на громадських засадах)  (1/10)

__________________________________

                               
2.13.*

Позаурочна робота:

2.13.1. Працюватиму (працюю) керівником гуртка, секції, студії (1/5)

__________________________________

__________________________________

                               
2.14.*

Використання в навчально-виховному процесі освітніх технологій:

2.14.1. Систематично використовую фронтальні освітні технології (2 )

__________________________________

2.14.2.Систематично використовуватиму (використовую)  групові  освітні технології (10)_______

__________________________________

2.14.3.Систематично використовуватиму (використовую)  індивідуалізовані  освітні технології (20)

__________________________________

                               
3. Педагогічна культура: індивідуальний  компонент
3.1.*

Стан фізичного здоров’я

3.1.1. Пройду (пройшов) поглиблений комплексний медичний огляд (10)____

__________________________________

3.1.2. Пройду (пройшов) медичну діагностику з використанням сучасної техніки (15)______________________

                               
3.2.

Збереження та зміцнення стану здоров’я

3.2.1 Займуся (займаюся) лікуванням хронічних захворювань (10)

3.2.2. Контролюватиму (контролюю) свою вагу, артеріальний тиск (5)

3.2.3. Займатимусь (займаюся) фізичною культурою:

3.2.3.1. ранкова фізична зарядка (5)

3.2.3.2. щоденні (за графіком) заняття в спортивному залі (на стадіоні тощо) (10)

_________________________

 

3.2.4.  Не маю (позбудуся) шкідливих звичок:

3.2.4.1.  не палю (5)

3.2.4.2. не вживаю алкоголь (5)

                               
3.3.

Санаторно-курортне лікування:

3.3.1. Відпочину (відпочивав) в пансіонаті або на базі відпочинку (1/10)

__________________________________

3.3.2. Пройду лікування (лікувався)  в санаторії (профілакторії) (1/20)_______

__________________________________

                               
3.4.*

Самовиховання:

3.4.1. Займуся (займаюся) самовихованням і контролюватиму (контролюю) рівень сформованості в себе  таких особистісних рис:

3.4.1.1. позитивні установки на учнів та  колег (5)

3.4.1.2. комунікабельність (5)

3.4.1.3. готовність допомогти (учням, батькам, вчителям)  і взяти участь у громадському житті колективу (5)

3.4.1.4. терпеливість у виконанні службових обов’язків і звичних традиційних завдань (5)

3.4.1.5. наполегливість у роботі (5)

                               
3.5.**

Розвиток загальної ерудиції (фонових знань):

3.5.1. Читатиму (читаю) художню літературу:

3.5.1.1. епізодично ( 5 )

3.5.1.2. постійно (10)

3.5.2. Переглядатиму (переглядаю) науково-популярні пізнавальні телевізійні програми:

3.5.2.1. епізодично (5)

3.5.2.2. постійно (10)

3.5.3. Використовуватиму (використо-вую) інформаційні ресурси мережі Інтернет

3.5.3.1. епізодично (5)

3.5.3.2. постійно (10)

                               
3.6.

Створення мистецьких творів

3.6.1. Самостійно створюю твори декоративно-ужиткового мистецтва, пишу картини тощо і візьму (беру) участь у виставках (1/10 )

__________________________________

__________________________________

__________________________________

3.6.2. Напишу й опублікую власні поетичні (прозові) твори :

3.6.2.1. Окремі твори (1/5)

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

3.6.2.2. Книги або збірки творів         (1/20)

__________________________________

__________________________________

                               
3.7.*

Науково-дослідницька діяльність

3.7.1. Проведу дослідження й опублікую наукову ( методичну)  статтю (1/10)

__________________________________

__________________________________

3.7.2. Проведу дослідження й опублікую наукову (методичну)  книгу (1/20)

__________________________________

__________________________________

                               

 

Загальні висновки

1. Розробка концептуальних засад управління за цінностями організаційної культури дозволяє  використовувати процеси особистісного і професійного становлення вчителя як важливий ресурс розвитку освітніх систем.

2. Розробка бланку-концепції індивідуальної програми розвитку педагогічної культури „Дельта +” дозволяє процес особистісного і професійного становлення педагога представити як технологію напрямленого розвитку його педагогічної культури.

3. Подальшого дослідження потребує проблема вимірювання рівня сформованості у вчителя якостей та цінностей його педагогічної культури.

 

 

Список використаної літератури

1. Осадчий І.Г. Управління за принципами організаційної культури: інформаційно‑синергетична модель педагогічної культури сучасного вчителя [Електронний ресурс] / І.Г.Осадчий // Народна освіта. – 2009. – №8 – Режим доступу : http://www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/8/statti/2osadchiy/osadchiy.htm

2. Осадчий І.Г.  Управління розвитком педагогічної культури вчителя: програма „Дельта +” / І.Г.Осадчий // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети : тези міжнародної науково-практичної конференції (10-11 вересня 2009 р., м. Біла Церква). – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – С.128-130.

 

Осадчий И.Г. Индивидуальная программа развития педагогической культуры учителя „Дельта+”

Раскрыто цель, структуру и содержание индивидуальной программы развития педагогической культуры учителя „Дельта+”, а также технологические особенности ее применение в общеобразовательной школе.

 

Ключевые слова:  педагогическая культура учителя, качества педагогической культуры, ценности педагогической культуры, уровень педагогической культуры учителя, индивидуальная программа развития педагогической культуры учителя.

 

Osadchy Ivan. The individual programme of teacher’s pedagogical culture development “Delta +”

It was  revealed the aim, the structure and the contest of the individual programme of teacher’s pedagogical culture development “Delta +”, and the technological  peculiarities of its applying at the comprehensive school.

 

Key words: the teacher’s pedagogical culture, the qualities of pedagogical culture, the values of pedagogical culture, the level of teacher’s pedagogical culture, the individual programme of teacher’s pedagogical culture.