Вольянська С.Є.,

проректор з менеджменту та моніторингу якості освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти, кандидат педагогічних наук;

Шевченко Н.В.,

завідувач центру моніторингу якості освіти Харківського обласного науково-методичного інституту безперервної освіти

 

Технологія здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованою молоддю на основі кваліметричного підходу

 

У статті висвітлено досвід Харківської області з проведення моніторингових досліджень якості роботи з обдарованими учнями, одним з аспектів якого є аналіз участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів на основі кваліметричного підходу. Подано технологію здійснення моніторингового дослідження, орієнтовні показники та інструментарій, кваліметричну модель оцінки роботи з обдарованими учнями в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

Ключові слова: обдарована дитина, моніторинг, кваліметрія, інструментарій, кореляція, регресія.

 

Актуальність проблеми. Одним з пріоритетних напрямів державної політики у розвитку освіти є створення умов для розвитку обдарованих дітей і молоді. Пошук, навчання і виховання обдарованих і талановитих дітей –  складова всіх концептуальних підходів до модернізації системи національної освіти [4].

Отже, за умов піднесення ролі творчої особистості в суспільстві значної актуальності набуває завдання організації системної роботи з обдарованими учнями. Перспективним способом її розв’язання є розроблення і застосування методики пошуку і відбору обдарованих дітей, забезпечення умов для розвитку їхнього творчого потенціалу, здійснення моніторингового супроводу організації розглядуваного напряму роботи.

У Харківському регіоні існує певний досвід проведення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованими учнями, одним з аспектів якого є аналіз участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін на основі кваліметричного підходу [3; 5].

Метою дослідження є підвищення результативності роботи з обдарованими учнями на всіх рівнях на підставі запровадження моніторингових процедур.

Визначена мета конкретизована в таких завданнях:

– виявлення факторів, які впливають на результативність роботи з обдарованими учнями, та оцінка їх впливу;

– дослідження залежності між результатами роботи з обдарованими учнями і факторами, що на них впливають;

– визначення фактичного рівня роботи з обдарованими дітьми;

– коригування змісту роботи з обдарованими учнями;

– прогнозування розвитку виявлених тенденцій у роботі з обдарованими дітьми;

– інформування педагогічних працівників про результати досліджень.

Під час моніторингу використано кореляційний, регресійний і дисперсійний види аналізу.

Технологія здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованою молоддю включає етапи:

– визначення показників і розроблення інструментарію дослідження (табл. 1);

– оцінювання якості роботи з обдарованими учнями в загальноосвітньому навчальному закладі на основі кваліметричного підходу (табл. 2);

– оброблення даних, отриманих у ході дослідження (табл. 3);

– аналіз отриманих даних, на підставі якого здійснюється корекція роботи з обдарованими учнями.

 

Таблиця 1

Орієнтовні показники та інструментарій моніторингового дослідження

 

Групи показників Показники Інструментарій
Умови організації роботи з обдарованими дітьми Рівень обдарованості учнів (спортивної, інтелектуальної, творчої)

Психологічні тести, які виявляють:

- рівень знань, умінь порівнювати, аналізувати, синтезувати та узагальнювати;

- ступінь оригінальності мислення;

- здатність до сприйняття нових ідей;

- рівень інтелектуальних здібностей

Рівень навчальних досягнень учнів з певного предмета Навчальні тести з предметів (зокрема і ті, що використовуються для тематичного та підсумкового оцінювання)
Частота участі одного учня у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з різних предметів Форми статистичної звітності (реєстраційні листи, протоколи, звіти, зведені таблиці тощо)
Мотивація учнів до участі в конкретній олімпіаді Анкети
Рівень забезпечення умов організації роботи з обдарованими учнями адміністрацією навчального закладу Опитувальники для вчителів, учнів та їхніх батьків, кваліметрична модель оцінки діяльності ЗНЗ
Рівень творчої роботи вчителя Психологічні тести, професіограми, кваліметричні моделі оцінки діяльності вчителів
Процеси Оцінка роботи з обдарованими учнями в ЗНЗ Кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими учнями в ЗНЗ (орієнтовна модель подана нижче)
Результати

Результати виступу у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін

Форми статистичної звітності (протоколи, зведені таблиці тощо)
Результати виступу учнів у турнірах, конкурсах, МАН Форми статистичної звітності (протоколи, зведені таблиці тощо)
Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами Психологічні тести, анкети
Рівень мотивації учнів до участі в інтелектуальних змаганнях Психологічні тести, анкети

 

Таблиця 2

 

Орієнтовна кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими учнями в загальноосвітньому навчальному закладі

 

№ з/п Напрями роботи Вагомість напрямів Складові діяльності Вагомість складових Ступінь проявлення Сума
І Організація та планування роботи к1 1. Створення організаційних умов для роботи з обдарованими дітьми (накази, розпорядження тощо) n11 s1 n11* s1 
2. Аналіз роботи з обдарованими учнями за минулий навчальний рік n12 s2 n12*s2
3. Наявність програми роботи з обдарованими учнями (включення питань роботи з обдарованими учнями до річного плану роботи) n13 s3 n13*s3
4. Створення банків даних про обдарованих учнів n14 s4 n14*s4
5. Навчально-методичне і матеріально-технічне забезпечення роботи n15 s5 n15*s5
6. Організація обміну досвідом n16 s6 n16*s6
Всього m1=к1*N1   1  

N1= n11*s1 + n12*s2+

+ n13*s3+ n14*s4+

+ n15*s5+ n16*s6

ІІ Здійснення роботи з обдарованими учнями к2 1. Організація вчителями диференційованого навчання на уроках n21 s7 n21*s7
2. Позаурочна робота (гурткова робота, цілеспрямовані навчальні екскурсії тощо) n22 s8 n22*s8
3. Індивідуальна робота з учнями n23 s9 n23*s9
4. Якість проведення навчальної практики n24 s10 n24*s10
Всього m2= к2 *N2   1  

N2= n21*s7+ n22*s8+

+ n23*s9+ n24*s10

ІІІ Результативність роботи з обдарованими учнями к3 1. Результати участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін n31 s11 n31*s11
2. Результати виступу учнів у турнірах, конкурсах, МАН n32 s12 n32*s12
3. Рівень зацікавленості учнів навчальними предметами n33 s13 n33*s13
4. Рівень мотивації учнів до виступу в інтелектуальних змаганнях n34 s14 n34*s14
5. Рівень навчальних досягнень учнів n35 s15 n35*s15
Всього m3= к3* N3   1  

N3= n31*s11+ n32*s12+

+ n33*s13+ n34*s14+

+ n35*s15

Загальна оцінка М m1+m2+m3+m4

 

 

 

Примітка. Перелік вищезазначених показників може бути змінений або доповнений залежно від мети і конкретних умов роботи з обдарованими дітьми в загальноосвітньому навчальному закладі.

 

кi – вагомість i-того напряму;

nij – вагомість j-тої складової i-того напряму;

s – оцінка діяльності за її складовими (критеріями), яка виражається в частках одиниці (0,25; 0,5; 0,75; 1);

m1 – часткова оцінка за напрямом діяльності;

М – загальна оцінка діяльності за всіма напрямами.

Оцінювання роботи з обдарованими учнями відбувається в частках від одиниці відповідно до рівня її здійснення:

– оптимальний – 1;

– достатній – 0,75;

– середній – 0,5;

– низький – 0,25.

Експерт у відповідну колонку моделі виставляє оцінку (s) за кожною складовою напряму діяльності та в результаті проведеної роботи отримує:

– часткову оцінку напрямів роботи;

– загальну оцінку роботи як суму часткових оцінок напрямів роботи.

Їх обчислення відбувається за формулами, які наведені в моделі.

 

Таблиця 3

Оброблення даних, отриманих у ході дослідження

 

Метод Зміст діяльності
1. Генерація звітів

- статистика за певним запитанням анкети чи тесту;

- перехресний аналіз (порівняння варіантів відповідей на певне запитання за визначеною характеристикою: статтю, віком, соціальним статусом тощо);

- порівняння даних за різні періоди часу

2. Дисперсійний аналіз - виявлення впливу показників умов організації роботи з обдарованими дітьми на її результативність (наприклад, вплив частоти участі одного учня у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з різних предметів на якість результатів його участі тощо)
3. Кореляційний аналіз - дослідження ступеня лінійної залежності між показниками (наприклад, рівнем творчої роботи вчителя та рівнем зацікавленості учнів навчальними предметами)
4. Регресійний аналіз - прогнозування розвитку виявлених тенденцій між показниками у випадку існування між ними високого ступеня кореляційної залежності

 

 За представленою технологією в Харківському регіоні під час аналізу участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів було проведено моніторингове дослідження з таких питань: існування залежності між кількістю учнів профільних класів, які виборюють право участі в ІІІ етапі олімпіад, та кількістю переможців серед них; прогнозування динаміки зміни кількості переможців серед учасників олімпіад, які навчаються у профільних класах; існування залежності між кількістю учасників олімпіади поза квотою та кількістю переможців серед них; наявність впливу місця навчання учнів на результати їхньої участі в ІІІ етапі олімпіад з базових дисциплін.

Наводимо результати дослідження кореляційного зв’язку між кількістю учасників олімпіад, які навчаються у профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області, та кількістю переможців серед них.

Найбільше переможців олімпіад, які навчаються у профільних класах, було серед учасників ІІІ етапу олімпіад з фізики (18,52%) та іноземних мов (17,24%), найменше – з історії (3,03 %) та математики (4,10%).

Кореляційний аналіз, який проводився між двома вищезазначеними показниками, виявив існування сильного кореляційного зв'язку (коефіцієнт кореляції – 0,87), що свідчить про високий ступінь лінійної залежності між ними.

Найбільша невідповідність між кількістю учасників олімпіад, які навчаються у профільних класах, та кількістю переможців серед них була виявлена з історії та математики.

Наявність сильного кореляційного зв’язку надала можливість здійснити прогнозування динаміки відносної кількості переможців серед учасників олімпіад, які навчаються в профільних класах. З цієї метою було проведено регресійний аналіз, який дозволяє вивчати залежність між результативною ознакою (Y) та ознакою, що спостерігається (X), у випадку, коли між ними існує статистичний зв'язок.

Ознакою, що спостерігається, було обрано відносну кількість учасників олімпіад, які навчаються у профільних класах, а результативною ознакою – відносну кількість переможців серед них.

Результати регресійного аналізу показали, що за умови збільшення на 10 % кількості учасників олімпіад, які навчаються у профільних класах, відносна кількість переможців серед них зросте на 3%.

Висновки. Застосування моніторингових процедур в організації роботи з обдарованими дітьми та молоддю дає змогу встановити фактори, які дійсно впливають на її результативність, своєчасно провести коригування, що безумовно підвищує якість роботи з обдарованими учнями. У подальшому моніторингові дослідження будуть спрямовані на здійснення кореляційного аналізу з метою виявлення зв’язку між результатами участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін із загальним рейтингом команд. Запропоновані нами технологія, орієнтовні показники, інструментарій здійснення моніторингового дослідження якості роботи з обдарованою молоддю, кваліметрична модель оцінки роботи з обдарованими учнями можуть бути використані як на рівні регіону, так і районними, міськими методичними службами, загальноосвітніми навчальними закладами у проведенні моніторингу якості освіти.

 

Список використаної літератури

1.   Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества (квалиметрия) / Г.Г.Азгальдов, Л.А.Азгальдова. – М. : Изд-во стандартов, 1971.

2.   Дмитренко Г.А. Стратегічний менеджмент: Цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу : навч. посібник / Г.А.Дмитренко. – К. : ІЗНН, 1996. – 140 с.

3.   Єльникова Г.В. Освітній моніторинг в управлінні загальною середньою освітою / Г.В.Єльникова // Наша школа. – 2000. – №4. – С. 33-37.

4.   Єльникова Г.В. Основи адаптивного управління : курс лекцій / Г.В.Єльникова. – К. : ЦІППО АПН України, 2003. – 133 с.

5.   Моніторинг якості освіти: Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін / за ред. Л.Д.Покроєвої, С.Є.Вольянської. – Харків : ХОНМІБО, 2007. – 216 с.

6.   Національна доктрина розвитку освіти / Нормативно-правове забезпечення освіти. – У 4-х ч. – Харків : Основа, 2004. – Ч.1. – С. 3-24.

 

 

 

Вольянская С.Е., Шевченко Н.В. Технология проведения мониторингового исследования качества работы с одаренной молодежью на основе квалиметричного подхода

В статье освещен опыт Харьковской области по проведению мониторинговых исследований качества работы с одаренными детьми, одним из аспектов которого является анализ участия школьников в III этапе Всеукраинских ученических олимпиад по базовым предметам на основе квалиметрического подхода. Подано технологию проведения мониторингового исследования, ориентировочные показатели и инструментарий, квалиметрическую модель оценки работы с одаренными учащимися в общеобразовательном учебном заведении.  

Ключевые слова: одаренный ребенок, мониторинг, квалиметрия, инструментарий, корреляция, регрессия.

 

 

Volyanska Svitlana, Shevchenko Nataliya. Technology for Monitoring the Quality of Research for Talented Students Based Qualimetry Approach

The article highlighted the experience of the Kharkov region to conduct monitoring studies of the quality of work with gifted children, one aspect of which is to analyze the students' participation in the III stage of Ukrainian pupils' Olympiads in basic sciences on the basis of qualimetry approach. Filed technology for monitoring studies, benchmarks and tools qualimetry assessment model work with gifted students in mainstream education. 

Key words: gifted child, monitoring, qualimetry, tools, correlation, regression.