Абабілова Н.М.,

викладач кафедри романо-германської філології Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського, аспірант кафедри педагогіки Південноукраїнського національного університету імені К.Д.Ушинського

 

 

Проектна діяльність як пріоритетна форма організації позааудиторної самостійної роботи майбутніх перекладачів

           

            У статті приділено увагу тенденції реформування навчального процесу у ВНЗ; розкрито сутність категорій «самостійна робота» та «проектна діяльність», наведено різні концепції і погляди учених щодо їх трактування; визначено переваги використання проектної діяльності в організації самостійної роботи майбутніх перекладачів з метою формування їхньої конкурентоздатності.

            Ключові слова: самостійна робота, проект, проектна діяльність, конкурентоздатність, перекладач.

 

Постановка проблеми. Перехід до кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищій школі зумовлює суттєве посилення ролі самостійної діяльності студентів, спрямованої на засвоєння ними змісту навчання та набуття професійної компетентності.

            Болонська система пропонує кредитно-модульну технологію, що має такі особливості: індивідуальний режим навчальної роботи, тобто вивчення навчального матеріалу в особистому темпі; домінування самостійної пізнавальної діяльності; створення спеціальних дидактичних матеріалів для самостійної роботи; зміна функцій викладача (організація, керівництво, загальна орієнтація у навчальному матеріалі, консультування, контроль); зміна позиції студента (ініціативність у роботі з навчальним матеріалом, самостійне планування своєї роботи, відповідальність за виконання спрогнозованих планів тощо).

Кількість годин, що відводиться на вивчення предметів усіх циклів у ВНЗ, зменшується, а програми курсів не змінюються, тому студентам все частіше доводиться вивчати їх самостійно. Студент стає більш активним, тепер він є не об’єктом, а суб’єктом діяльності. Це, у свою чергу, сприяє підвищенню рівня розвитку вмінь самостійної роботи у студентів у процесі пізнання нового, робить цей процес самокерованим, що забезпечує розвиток уміння вчитися самостійно, потрібне і в подальшому житті.

            Аналіз науково-педагогічної літератури з  окресленої проблеми довів, що серед учених (А.Алексюк, В.Козаков, Я.Коменський, П.Підкасистий, М.Скаткін  та інші) не має одностайної думки щодо визначення поняття «самостійна робота», класифікації її видів та типів.

            За останні роки значний вклад у розроблення проблеми використання методу проектів як інноваційної технології навчання і виховання зробили вітчизняні і зарубіжні вчені І.Бьом, Л.Лук’янова, Т.Мацкевіч, О.Полат, Й.Шнайдер та інші. Водночас аналіз науково-педагогічної літератури, вивчення масового досвіду довели, що в педагогічній теорії та практиці бракує матеріалу про використання методу проектів для формування конкурентоздатних перекладачів.

            Мета  статті – розкрити переваги застосування методу проектів під час організації самостійної роботи майбутніх перекладачів з метою формування їхньої конкурентоздатності. 

            Виклад основного матеріалу. Ще Я.Коменський високо поціновував роль самостійної роботи (СР) у процесі навчання та наголошував: «Альфою та омегою нашої дидактики нехай буде пошук і відкриття способу, за якого б учителі менше навчали, а учні більше училися» [ 1, c. 162].

            Серед визначень СР, запропонованих вітчизняними дослідниками, на увагу заслуговують такі:

         цілеспрямований, внутрішньо мотивований, структурований вид діяльності студента, за якого в умовах систематичного зменшення прямої допомоги викладача виконуються навчальні завдання, що сприяють свідомому і міцному засвоєнню знань, умінь і навичок формування пізнавальної самостійності студента [2];

         "спланована робота студентів, що виконується над завданням за методичного керування викладача, але без його безпосередньої участі" [7, c. 124];

         засіб організації та виконання учнями визначеної пізнавальної діяльності [ 1, c. 433].

            Самостійний пошук інформації є важливим моментом роботи, позитивним для студентів, оскільки, спрямований на знаходження вибіркової інформації, він є могутнім каталізатором таких психічних процесів, як сприйняття та ідентифікація.

            Аналіз наведених визначень дає змогу стверджувати, що СР формує мобільну особистість, здатну до прогнозування та самооцінки, бо в її ході вона навчається аналізувати явища, брати на себе відповідальність; враховувати різні підходи у самостійному розв’язанні проблем; знаходити конструктивні рішення і вихід із кризової ситуації; формує інтерес до пізнавальної діяльності; забезпечує досвід соціально-оцінної діяльності; формує самостійність як якість особистості. Саме це спонукало нас звернути увагу на те, що організована належним чином самостійна робота може зіграти значну роль у формуванні конкурентоздатності фахівців із перекладу.

            Вивчивши наявні в науково-педагогічній літературі класифікації СР (малюнок 1), дійшли висновку, що пріоритетною формою організації самостійної роботи з метою формування конкурентоздатності майбутніх перекладачів є проектна діяльність, оскільки:

1)       самостійна робота більш ефективна, якщо вона парна або якщо в ній беруть участь три особи [7], тому що групова робота посилює фактор мотивації та взаємної інтелектуальної активності, підвищує ефективність пізнавальної діяльності студентів завдяки взаємному контролю;

2)       проектування «зорієнтоване перш за все на самостійну діяльність учнів –індивідуальну, парну або групову» [ 6, c. 150];

3)       характерними рисами проектної діяльності є творчість, унікальність і багаторазовість застосування;

4)       робота над проектом забезпечує адаптацію до особливостей всіх без винятку навчальних дисциплін;

5)       методика, в основі якої – метод проектів, може бути застосована на кожному рівні навчання, в роботі зі студентами різних вікових категорій та під час вивчення матеріалу різного ступеня складності;

6)       студент набуває нових знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формує специфічні вміння і навички за допомогою системної організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку [3].

            Основою проектного навчання є метод проектів – система навчання,  під час якої «учні набувають знання та уміння у процесі планування і виконання практичних завдань, що поступово ускладнюються, – проектів» [8, c.  567]. «Проект – це спеціально організований учителем і самостійно виконуваний студентами комплекс дій, коли вони можуть бути самостійними під час ухвалення рішень і відповідальними за свій вибір, результат праці, створення творчого продукту» [4, с. 61-69].

            На наш погляд, метод проектів пов’язує  навчальну і позанавчальну діяльність, розвиває такі якісні характеристик особистості, як потребу в самоосвіті та вміння взаємодіяти. Під час виконання проектів студенти повинні самостійно добирати матеріал (наприклад, тексти для читання), необхідний для реалізації проектних завдань. Це стає основою розвитку навичок самонавчання і самостійної організації своєї навчальної роботи.

            Отже, проектна методика зумовлює те, що прийнято називати «Learner’s independence» («незалежність учня»), з усім її позитивним впливом на внутрішню вмотивованість і ефективність навчання. Завдяки «незалежності» студенти отримують можливість більш повно реалізувати свої особистісні характеристики, потреби в навчальній діяльності, адаптувати навчання до себе та себе до навчання [10].

            Крім того, проектна методика припускає «навчання у роботі», що забезпечує професійну орієнтованість навчального процесу. В ній відображено основні принципи гуманістичного підходу в освіті (тобто приділяється особлива увага індивідуальності людини, їй як особистості; передбачається чіткість діяльності, орієнтація на свідомий розвиток критичного мислення студентів) та  особистісно-орієнтованого навчання: мета навчання і способи її досягнення визначаються з позиції самого студента – на основі його інтересів, індивідуальних особливостей, потреб, мотивів та здібностей.

            Висновки. Переваги проектного методу полягають у тому, що студент вчиться аналізувати реальну ситуацію і планувати майбутню діяльність; розширюється його освітній світогляд; формується пізнавальний інтерес; відкриваються можливості показати свої організаторські здібності; набуваються вміння самостійно відшуковувати інформацію та інтерпретувати її; молода людина залучається до цілеспрямованої діяльності з вирішення проблеми, її знання стають затребуваними, отже, виникає необхідність в отриманні нових.

У проектній діяльності студенти використовують різноманітні форми і методи роботи, що свідчить про гнучкість мислення, розвиток креативності, самостійності та інтелектуальної активності майбутніх фахівців. Проектна діяльність студентів дає змогу формувати такі особистісні якості, як уміння працювати в команді, нести відповідальність за ухвалене рішення, аналізувати результати діяльності, аргументувати і відстоювати свою точку зору, здатність йти на ризик для досягнення успіху, самостійність та інші властивості, що є необхідними для фахівця в умовах змагання та боротьби за досягнення кращого результату. Окрім розвитку зазначених якостей, робота над проектами сприяє також формуванню необхідних для ефективного виконання професійної діяльності рефлексивних, дослідницьких, менеджерських, комунікативних і презентаційних умінь.

            Усі предмети професійного циклу підготовки майбутніх перекладачів можна поділити на ті, що спрямовані на опанування іноземної мови, та предмети, метою яких є формування знань, умінь і навичок перекладацького характеру. Так, вивчення «Практики усного та письмового мовлення» студентами ІІ курсу передбачає опрацювання таких тем: «Місто (Америки, Англії, України)», «Погода», «Одяг», «Рослини та тварини». Відповідно до цих тем було розроблено чотири теми проектів, які студенти виконувати протягом навчального року. Наведемо приклад одного з них.

            Проект: "Презентація буклета «Миколаїв – полікультурне місто".

            Предмет: Практика усного і писемного мовлення (англійська) (ІІ курс, І семестр).

            Технічне забезпечення: Microsoft Power Point/Microsoft Publisher.

            Типологія проекту:

         за домінуючою в проекті діяльністю – дослідницький;      

         за предметно-змістовною сферою – міжпредметний;

         за характером координації проекту – відкритий;

         за характером контактів – внутрішній;       

         за кількістю учасників – груповий;

         за тривалістю виконання довготривалий (два місяці).

            Ідея проекту: протягом двох місяців студенти досліджують національний склад населення міста, вплив національних особливостей на архітектуру, культуру і традиції міста, вивчають історичні передумови появи представників різних етносів на території міста.

            Мета проекту:

         загальнонавчальна: формування інтересу до навчання, розвиток пам’яті, спостережливості, творчих здібностей, логічного мислення; формування вмінь працювати з інформацією, що надходить, розвиток дослідницьких навичок, формування вміння встановлювати співвідношення між явищами, навчання співпраці, формування навичок взаємодії, розвиток комунікативних якостей;

         методична: закріплення знань із теми «Міста України»; використання набутих знань на практиці; формування навичок роботи з  Power Point для оформлення результатів своєї діяльності; набуття навичок лаконічно і чітко висловлювати свої думки письмово й усно.

            Виконання проекту.  Основним завданням було розроблення і презентація групового проекту «Миколаїв – полікультурне місто» англійською мовою з обов’язковим використанням наочного матеріалу з історії, географії, культурології, а також пошук і систематизація інформації про національний склад населення, національні традиції представників різних етносів тощо.

            1-й етап. Робота над проектом почалася з того, що студенти формували групи з 3-4 осіб. Кожна група обирає поняття, які мають бути розкриті під час презентації. Кожен студент отримує індивідуальне завдання проблемного характеру.

            2-й етап. Група проводить аналіз, робить відповідну вибірку матеріалу.

            3-й етап. Оброблення матеріалу. Переклад з української мови на англійську, внесення коректив, доопрацювання та оформлення проекту.

            4-й етап. Презентація буклету та його оцінка самою групою, іншими групами і викладачем. При цьому звертається увага на активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей; колективний характер рішень, що приймалися; характер спілкування і взаємодопомоги; глибину проникнення у проблему; доказовість рішень, що приймалися, вміння аргументувати свої висновки; естетичність оформлення результатів проекту; вміння відповідати на запитання опонентів, лаконічність та аргументованість відповідей кожного члена групи.

            За результатами проведених спостережень після участі у розробленні проекту у студентів було виявлено підвищення інтересу до занять з іноземної мови, учасники експериментальної групи достатньо високо оцінювали свої вміння говорити англійською та розуміти мову на слух, зазначили свою активну участь у здійсненні проектної діяльності, що призвело до полегшення засвоєння матеріалу, який необхідно було опанувати. Позитивні результати полягали також у тому, що під час виконання проектів збільшився час та інтенсивність спілкування іноземною мовою, було використано велику кількість краєзнавчого матеріалу. Обрана для проекту тема стосувалась не лише особистих інтересів студентів, а й професійних, що сприяло їхньому професійному самовдосконаленню.

            Подальше завдання вбачаємо у розробленні тем проектів із дисциплін професійного циклу для студентів ІІІ-ІV курсів спеціальності «Переклад» та впровадження проектної діяльності з метою сприяння професійному самовдосконаленню молоді, розвитку здатності здійснювати професійну діяльність на високому рівні,  гідно конкурувати на сучасному ринку праці та послуг.

  

 

Список використаної літератури

1.       Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник [для студ., аспірантів та молод. викладачів вузів] / А.М.Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 558 с.

2.       Внукова  Н.М.  Стратегія  посилення  самостійної  роботи  студентів  у контексті  приєднання  України  до  Болонського  процесу /  Н.М.Внукова, В.М.Пивоваров, В.І.Успаленко // Матеріали  міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 грудня 2004 р. – Харків, 2004. – С. 8-10.

3.       Карпов Е. Учебно-исследовательская деятельность в школе… / Е.Карпов // Экономика в школе. – 2001. – №2.

4.       Мацкевич Т.А. Педагогические технологии в развитии детей / Т.А.Мацкевич, Л.Г.Лукоянова // Негосударственное педагогическое образование. Школа «Творчество» : опыт становления и тенденции развития / сост. : Т.А.Мацкевич, А.П.Шевченко. – Самара, 2001. – С.61-69.

5.       Мороз  О.Г.  Підготовка майбутнього вчителя : зміст та організація : навч. посібник / О.Г.Мороз, В.О.Сластьонін, Н.І.Філіпенко. – К., 1997. – 168 с. 

6.       Освітні технології : навч.-метод. посібник / [О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, О.М.Любарська та ін..]; за заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с.

7.       Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. – 544 с.

8.       Российская педагогическая энциклопедия. – М. : Научное изд-во «Большая Российская Энциклопедия», 1999. – Т.2. – 968 c.

9.       Стратегія  посилення  самостійної  роботи  студентів  у контексті  приєднання  України  до  Болонського  процесу : матеріали Всеукраїнської  науково-методичної  конференції, 14-15  грудня 2004 р. / Г.В.Стадник та ін. (ред.). – Харків : ХНАМГ, 2004. – 243 с.    

10.   Nunan D. The learner centred curriculum : A study in the second language learning / D.Nunan. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988. – 196 p.

 

 

Абабилова Н.Н. Проектная деятельность как приоритетная форма организации внеаудиторной самостоятельной работы будущих переводчиков.

В статье рассматривается вопрос реформирования учебного процесса в ВУЗ; раскрыто сущность категорий «самостоятельная работа» и «проектная деятельность». Автор рассматривает точки зрения ученых в определении этих понятий, определяет преимущества использования проектной деятельности в организации самостоятельной работы будущих переводчиков с целью формирования их конкурентоспособности.   

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, проект, проектная деятельность, проект, конкурентоспособность, переводчик.

 

Ababilova N. Projects as the main form of self-control and self- dependent outside regular hours work of future translators/interpreters

The author considers the issue of reorganisation of the training at the educational establishments; the essence of the category of “self – control and self – dependent work“ and “project”; different conceptions and opinions concerning the questions under view are shown, states the advantages of projects while organizing self – control and self – dependent work for the purpose of forming competitive translators and interpreters.

 

Key words: self – control and self – dependent work, project, competitive, translator/interpreter.