Філь О.А.,

старший науковий співробітник лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, кандидат психологічних наук;

Вакулюк О.І.,

методист центру педагогічних інновацій  Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Значущість психологічних характеристик конкурентноздатності управлінського персоналу освітніх організацій

 

У статті представлено результати експериментального дослідження  уявлень менеджерів освітніх організацій щодо розуміння поняття "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності"; визначено ступінь значущості ситуацій, в яких менеджерам  освітніх організацій частіше доводиться виявляти конкурентоздатність. Розкрито діагностику рівня актуальності проблеми розвитку власної конкурентоздатності для менеджерів освітніх організацій. Проаналізовано питання рівнів значущості основних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

 

Ключові слова:  управлінський персонал,  конкурентоздатність,  освітні організації державної форми власності, конкурентоздатність управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності.

 

            Постановка проблеми. Актуальність представленого дослідження обумовлена тим, що сучасні освітні організації здійснюють свою діяльність в умовах нестабільної соціально-економічної ситуації, постійних змін, вияву надвисокої конкуренції. Це обумовлює необхідність пошуку реально дієвих підходів до збереження/забезпечення їх конкурентоздатності та виробництва такої продукції, яка користувалася б попитом на певному сегменті ринку товарів та послуг. Послуги, які надають сучасні освітні організації як державної, так і приватної форм власності, – своєрідний товар, який повинен зайняти відповідне місце на ринку, відповідати потребам людини і бути при цьому конкурентоздатним. Надання послуг високого рівня конкурентоздатності можливе за умови розвитку високого рівня конкурентоздатності "виробника" таких послуг – персоналу освітніх  організацій.

Надзвичайно важлива роль в організації надання послуг високого рівня конкурентоздатності відведена саме  менеджерській ланці, а саме – управлінському персоналу освітніх організацій.

Проблему психологічних особливостей конкурентоздатності особистості  вивчали у своїх працях такі вчені, як А.Б.Александрова [1], Л.В.Галаган [30], Л.Івановська [3], Л.М.Карамушка [7; 10; 11], Л.М.Мітіна [13], К.В.Терещенко [36], Р.В.Ткач [23], О.А.Філь [24-29; 34-37], В.І.Шаповалов [30] та інші.

Вивченню психологічних аспектів діяльності управлінського персоналу освітніх організацій присвячено праці Л.М.Карамушки [4; 5; 21], Н.І.Клокар [20],  С.Д.Максименка [11] та інших науковців.

Щодо конкретизації змісту поняття "управлінський  персонал освітніх організацій" варто відзначити, що сучасні інформативно-нормативні та наукові джерела у сфері менеджменту, психології управління та організаційної психології не містять чіткого та однозначного трактування того, хто належить до цієї категорії. Аналізуючи цю проблему, вважаємо за доцільне звернутися до розробок лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, у яких вітчизняними науковцями визначалась структура конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації. Відповідно до підходів Л.М.Карамушки та О.А.Філь [7] визначити представників категорії "управлінський  персонал освітніх організацій" можна на основі використання таких двох підходів: класично-формалізованого та сучасно-інноваційного. Як стверджують автори [7], класично-формалізований підхід передбачає найбільш розповсюджений на сьогодні варіант включення до управлінської команди працівників, які насамперед мають "формальний" управлінський статус – директор школи, його заступники. Тобто склад команди визначається формальною позицією працівника в освітній організації; при цьому, на жаль, не завжди враховуються індивідуально-психологічні особливості її членів. Цей підхід, на думку авторів, заздалегідь обмежує можливості роботи команди: така команда ризикує не досягнути високого рівня розвитку конкурентоздатності. Хочемо також навести приклад того, як вищезазначена з цього приводу думка певною мірою узгоджується з позицією

В.М.Козубовського [7], який, аналізуючи критерії відбору кандидатів в управлінську команду освітньої організації, відмічає, що одним із таких критеріїв може бути критерій "номенклатурної обійми", коли кандидата включають у команду лише на підставі того, що він раніше займав відповідальну посаду в системі освіти та має певний управлінський досвід. І, як наголошує автор, такий член команди, здебільшого, на жаль, не виправдовує сподівань [7].  

Тому, якщо спроектувати розглянутий підхід на проблему ідентифікації  представників категорії "управлінського персоналу освітніх організацій", то, відповідно до цього підходу, ними є лише директор закладу освіти та його заступники. Цей підхід значною мірою відображає реалії діяльності сучасних організацій, однак дійсно є дещо обмеженим, оскільки не дає можливості "використовувати" в хорошому значенні цього слова значний "потенціал" освітньої організації на основі залучення до процесу управління представників інших професійних категорій. Тому, шукаючи реальні механізми підвищення ефективності управління освітніми організаціями в ситуації конкуренції,  логічно говорити про доцільність  використання інших підходів.

Саме тому звертаємось до сучасно-інноваційного підходу,  запропонованого також Л.М.Карамушкою та О.А.Філь [7], який полягає в тому, що до діяльності в конкурентоздатній управлінській команді освітньої організації, окрім директора та його заступників, залучаються також працівники, які не мають офіційного управлінського статусу, але зацікавлені в ефективній діяльності освітньої організації та здатні виконувати різноманітні ролі в команді. Так, відповідно до цього підходу, до складу конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації можуть входити психологи, класні керівники, медпрацівники, соціальні працівники, педагог-організатор, члени батьківського комітету та члени ради учнівського самоврядування та інші. Особлива роль у структурі конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації (на основі попередніх розробок Л.М.Карамушки [4; 5]) належить практичним психологам; їх функції при цьому полягають у наданні психологічної допомоги керівникам для забезпечення управління освітніми організаціями за основними напрямами діяльності, які належать до діяльності освітніх організацій в цілому (розроблення Концепції діяльності освітньої установи; формування позитивного іміджу тощо) та в роботі з персоналом (добір учасників команди; ефективне спілкування адміністрації і вчителів; створення умов для професійної кар’єри працівників та ін.).

Зазначаємо, що в подальшому дослідженні дефініції "управлінський персонал освітньої організації", визначаючи  представників цієї категорії, беремо за основу сучасно-інноваційний підхід, оскільки вважаємо його більш перспективним і відповідним потребам сьогодення в контексті підвищення ефективності управління освітніми організаціями (незалежно від їх форми власності) в умовах конкуренції. Тому на даному етапі дослідження пропонуємо вважати представниками цих професійних категорій директора закладу освіти, заступників директора та практичного психолога; безпосередньо саме з представниками цих професійних категорій в подальшому будемо здійснювати дослідження психологічних особливостей управлінського персоналу освітніх організацій.

Варто зазначити, що дослідження психологічних проблем розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій розпочато у вітчизняній науці в межах діяльності лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. За результатами досліджень представлено низку науково-практичних розробок – Л.М.Карамушки [7; 10; 11; 28; 37], Н.І.Клокар [20], С.Д.Максименко [10-11; 37], О.А.Філь [7; 25-28; 34-36;37], О.В.Чубарук [20] та інші, – присвячені аналізу певних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій в контексті менеджменту команд. У них констатовано наявність значущих психологічних проблем щодо недостатнього рівня розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу і запропоновано подальші перспективи дослідження розглядуваної проблеми.

Щодо більш системного аналізу проблеми конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності,  зазначаємо, що вона практично дотепер не була предметом спеціального дослідження. Отже, соціальна значущість проблеми та її недостатня наукова розробленість зумовили мету статтіекспериментально вивчити рівні значущості основних психологічних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності. В межах статті мету буде досягнуто на основі вирішення таких завдань:

– вивчити уявлення менеджерів освітніх організацій щодо сутності феномена "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності";

– визначити ступінь значущості ситуацій, у яких менеджерам  освітніх організацій державної форми власності частіше доводиться виявляти конкурентноздатність;

– виявити рівень актуальності розвитку власної конкурентноздатності для менеджерів освітніх організацій;

– встановити рівні значущості основних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

Методика та організація дослідження. Для досягнення поставленої мети було проведено дослідження проблемно-пошукового  характеру, для якого  використано авторську анкету (Філь О.А., Вакулюк О.І.), розроблену на основі реалізації підходів Л.М. Карамушки [6; 7; 20; 36; 37], О.А. Філь [7; 10-11; 20-21; 24-29; 34-37], С. Щур [31; 32] щодо визначення структури конкурентоздатної управлінської команди освітньої організації. Ця анкета складалася з низки  запитань, а саме:  

1. Завершіть, будь-ласка, речення: "Конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації – це…".

2. У яких сферах Вашої життєдіяльності Вам більш часто доводиться виявляти свою конкурентоздатність? _________________________________________. Наведіть приклади конкретних ситуацій (анонімно) ________________________.

3. Зазначте, наскільки актуальною для Вас є проблема розвитку власної конкурентоздатності? (за шкалою 100%): 0_10_20_30_40_50_60_70_80_90_100%.

4. Проаналізуйте, які характеристики для Вас – як представника управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності – є важливими для забезпечення власної конкурентоздатності. Для цього оцінить, будь ласка, міру важливості кожної характеристики  за 3-бальною шкалою (1 бал – найменший рівень значущості, 3 бали – найвищий)  та зазначте їх у відповідній колонці "Бал" (табл. 1).

Таблиця 1

Анкета самооцінювання  для  визначення конкурентоздатності управлінської команди освітньої організації

 

Характеристики Бал Характеристики Бал Характеристики Бал
Фізичне і психологічне здоров’я   Компетентність у своїй галузі   Дисциплінованість та організованість  
Стійкість до стресу   Відданість своїй справі   Цілеспрямованість  
Творчий потенціал   Вміння планувати свою роботу   Лідерський потенціал  
Впевненість в собі   Здатність управляти собою та іншими   Налаштування до  заробітку  
Потреба в досягненнях   Освіта, спеціальні знання, навички   Налаштування до праці  
Потреба в  незалежності   Уміння враховувати інтереси сторін   Уміння швидко приймати рішення  
Уміння працювати в команді   Здатність ризикувати   Комунікабельність  

 

 

 

Для обрахунку отриманих показників було використано якісні та кількісні методи: контент-аналіз – для якісного аналізу відповідей респондентів на 1 запитання  та виведення низького, середнього і високого рівнів аналізу – і методи описової статистики програми SPSS (Version 13.0) –  для кількісного аналізу відповідей респондентів на 2-4 запитання анкети.

Дослідження здійснювалось у квітні 2010 року на базі Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів (м. Біла Церква) серед 25 осіб директорів загальноосвітніх навчальних закладів Київської області.

            Вибірка досліджуваних представлена таким чином: 1) стать:  жінки – 56%, чоловіки – 44%; 2) вік: 25-35 років – 20%,  36-45  – 48%,  46-55  – 20%, 55-65 – 12%; 3) рівень освіти: вища – 88%, друга вища – 12%, тип освіти:  технічна – 4%, психологічна – 16%, педагогічна – 72%, природнича – 8%; 4) кваліфікаційна категорія: спеціаліст – 4%, спеціаліст другої категорії – 4%, спеціаліст першої категорії – 12%, спеціаліст вищої  категорії – 80%.

Аналіз результатів дослідження. Дослідження значущості психологічних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій  було послідовно здійснено на основі аналізу уявлень менеджерів освітніх організацій щодо сутності феномена "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності" за допомогою визначення  ступеня значущості ситуацій, у яких менеджерам освітніх організацій більш часто доводиться виявляти конкурентоздатність, виявлення рівня актуальності розвитку власної конкурентоздатності для менеджерів освітніх організацій і вивчення рівня значущості основних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності. Для цього було виокремлено низький, середній та високий рівні аналізу, що дало змогу одержати такі результати:

1. Контент-аналіз уявлень менеджерів освітніх організацій про сутність феномена "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності" показав (запитання анкети 1), що спектр відповідей є широким. Проведене узагальнення отриманих відповідей дає можливість говорити про те, що конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності – це фахівці, які здійснюють ефективне управління освітньою організацією і характеризуються такими суттєвими ознаками: а) забезпечують ефективність управлінської діяльності ("творчий", "успішний", "працюючий на результат", "компетентний", "високоосвічений", "знання нормативно-правової бази, державного стандарту", "високопрофесійний"); б) володіють певними якостями, що забезпечують успішність управлінської діяльності в конкурентних умовах: ("ставиться до конкуренції як до нормального явища", "рушійна сила розвитку закладу", "сміливий у конкуренції", "перспективний", "впевнений у досягненні мети", "здатний отримувати відповідні винагороди", "оперативний", "цілеспрямований", "відповідальний", "працездатний") та ін.

Вважаємо, що ці дані, по-перше,  насамперед свідчать про високий рівень професіоналізму фахівців, а не про формальний статус, що є співзвучним з вищенаведеним сучасно-інноваційним підходом [7], в основі якого – залучення до управлінської діяльності працівників, які не мають офіційного управлінського статусу, але зацікавлені в ефективній діяльності освітньої організації і здатні забезпечувати успішність результату управління та конкурентної взаємодії з іншими освітніми організаціями, використовуючи свою "конкурентну власність".

По-друге, отримані дані показують, що конкурентоздатність управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності є поєднанням базових (здатність забезпечувати  ефективність управлінської діяльності) та спеціально-конкурентоздатних характеристик (володіння спеціальними характеристиками, що забезпечують успішність управлінської діяльності в конкурентних умовах). Отримані дані в подальшому можуть бути покладені в основу створення моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності,  яку буде представлено в подальших публікаціях.

2. Наступним логічним етапом дослідження було встановлення сфер життєдіяльності менеджерів освітніх організацій, у яких їм найбільш часто доводиться виявляти свою конкурентноздатність.

Аналіз відповідей менеджерів освітніх організацій щодо сфери життєдіяльності, в яких частіше доводиться виявляти свою конкурентоздатність показав (запитання 2, рис.1), що конкуренція пронизує всі сфери життя сучасного керівника-освітянина та простежується у найрізноманітніших виявах. При цьому найбільш "сприятливою" сферою для вияву конкурентоздатності менеджерами освітніх організацій визначено професійну сферу (низький рівень – 0%, середній – 16%, високий – 84%).  Цікавим виявився той факт, що така конкурентоздатність виявляється, за результатами анкетування, на різних рівнях взаємодії: а) усередині освітніх організацій (між заступниками директора, між директором та його заступниками, між педагогічними працівниками та ін.); б) між освітніми організаціями (між керівниками освітніх організацій, між школами в цілому) тощо. До того ж, ситуації вияву конкурентоздатності, зазначені менеджерами освітніх організацій, також можна класифікувати за групами залежно від потреб учасників конкурентної взаємодії: а) за утримання/отримання певних винагород/привілеїв (отримати вакантну посаду в організації/відділі; отримати підвищення в управлінській ланці; утримати місце роботи в ситуації кадрових ротацій, скорочення штату, зміни керівництва; боротьба за клієнта/учня та ін.); підвищення в посаді; б) самовираження/саморозвиток (вивчення професійних запитів педагогічних працівників, створення і забезпечення умов для постійного професійного розвитку персоналу закладу, реалізація програм дослідно-експериментальної роботи, міжнародних, всеукраїнських, регіональних, локальних програм і проектів; розроблення та видання навчально-методичних і науково-методичних видань з актуальних напрямів освітньої діяльності; створення Web-сайту закладу освіти; участь у проведенні міжнародних, всеукраїнських та обласних освітніх виставок; одержання нового статусу закладу освіти (ліцей, гімназія, спеціалізована школа, НВК), співпраця закладу освіти з міжнародними фундаціями тощо).

Отже, дані дають підстави стверджувати, що конкуренція в системі освіти – природне явище, яке потребує розвитку та вияву високої конкурентоздатності управлінського персоналу організацій цієї сфери і використання конструктивних [7; 10] та ефективних стратегій її забезпечення.

Рис. 1. Ступінь значущості ситуацій, в яких частіше доводиться виявляти свою конкурентоздатність

Щодо сімейної сфери, варто зазначити, що цікавими були дані, які показують розуміння учасниками опитування того, що і їм також у цій сфері достатньо часто доводиться виявляти власну конкурентоздатність (низький рівень – 64%, середній – 20%, високий – 16%). Щодо конкретних прикладів, то респондентами серед іншого було вказано на ситуації доведення "фінансової спроможності" між чоловіком та жінкою та інше. Значно менше вираженою є особистісна сфера (низький рівень – 36%, середній – 64%, високий – 0%). Як цікавий приклад була наведена ситуація "здатність організувати достойне весілля своїй дитині" тощо.

3. У зв’язку з "поширеністю" різних життєвих ситуацій,  у яких менеджерам освітніх організацій доводиться виявляти власну конкурентоздатність, у подальшому доцільно, на нашу думку, експериментально виявити, наскільки актуальною для них як для представників управлінського персоналу освітніх організацій є проблема розвитку власної конкурентоздатності.

Експериментальне вивчення актуальності проблеми розвитку власної конкурентоздатності як керівника закладу освіти показало (запитання 3, рис. 2), що ця проблема є достатньо актуальною для менеджерів освітніх організації (низький рівень – 4%, середній – 32%, високий – 64%) і вони зацікавлені у її вирішенні.

Рис. 2. Ступінь актуальності проблеми розвитку власної конкурентоздатності менеджерів освітніх організацій

У контексті обговорення отриманих результатів та з метою  посилення значущості цієї проблеми звертаємося до розробок сучасних фахівців, у яких вказано на важливість розвитку конкурентоздатності персоналу організації як чинника забезпечення конкурентоздатності організації в цілому [2; 8; 13; 16; 18; 24; 28; 34; 35]. Науковці вказують на вагому роль "людського потенціалу" в забезпеченні конкурентоздатності сучасних організацій. Тому, вважаємо, усвідомлення менеджерами освітніх організацій значущості розвитку власної конкурентоздатності значно сприятиме як ефективності їхньої безпосередньої діяльності, так і забезпеченню конкурентоздатності освітніх організацій, якими вони безпосередньо керують. До того ж, ці дані, що констатували усвідомлення менеджерами освітніх організацій актуальності власного розвитку конкурентоздатності, можуть проектуватися більш ширше і на інші категорії персоналу освітніх організацій [35], що в цілому більш цілісно буде "працювати" на підвищення загальної конкурентоздатності освітньої організації.

       Отже, високий рівень потреби менеджерів освітніх організацій у розвитку власної конкурентоздатності логічно вимагає пошуку "конкурентної власності" або визначення того, які основні психологічні характеристики є важливими для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності

3. Аналіз рівня значущості основних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, було здійснено у два етапи:

І. Усі характеристики, запропоновані в опитувальнику (запитання 4), були проранжовані менеджерами відповідно інструкції, а отримані показники за кожною з характеристик було переведено відповідно в низький, середній і високий рівні значимості.

ІІ. З метою узагальнення та систематизації психологічних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій,  базуючись на підходах Л.В. Галаган [29], Л.М. Карамушки [7], О.А. Філь [7; 29], С. Щур [31; 32] та зважаючи на аналіз результатів контент-аналізу уявлень менеджерів освітніх організацій про сутність феномена "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності", всі характеристики біло розподілено на дві основні групи: базово-управлінські (характеристики, що забезпечують ефективність управлінської діяльності) та спеціально-конкурентоздатні (особистісні та професійні характеристики, що забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах високого рівня  конкурентності.

       Проаналізуємо результати ранжування блоку базово-управлінських  психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності (характеристики, що забезпечують ефективність управлінської діяльності), та представимо рівні їх значимості (рис. 3).

  

Рис. 3. Рівні значущості базово-управлінських характеристик для  конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій

Насамперед варто вказати, що до групи базово-управлінських характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності ввійшли такі характеристики:  компетентність у своїй галузі, дисциплінованість та організованість, відданість своїй справі, вміння планувати свою роботу, впевненість у собі, здатність управляти собою та іншими, освіта, спеціальні знання, навички, вміння враховувати інтереси сторін, вміння швидко приймати рішення.

           Як показують дані, процедура ранжування дала можливість "вибудувати"  ці характеристики в певній логічній послідовності залежно від зростання показника високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності. Отриманий "рейтинг" виглядає наступним чином: упевненість в собі (низький рівень – 24 %, середній рівень – 44%, високий рівень – 32%), вміння враховувати інтереси сторін (низький рівень – 16%, середній рівень – 36%, високий рівень – 48%), здатність управляти собою та іншими (низький рівень – 0%, середній рівень – 36%, високий рівень – 64%), дисциплінованість та організованість (низький рівень – 8% , середній рівень – 24%, високий рівень – 68%), освіта, спеціальні знання, навички (низький рівень – 16%, середній рівень – 20%, високий рівень – 72%), відданість своїй справі (низький рівень – 8% , середній рівень – 20%, високий рівень – 72%), вміння планувати свою роботу (низький рівень – 8%, середній рівень – 16%, високий рівень – 76%), вміння швидко приймати рішення (низький рівень – 12%, середній рівень – 8%, високий рівень – 80%), компетентність у своїй галузі (низький рівень – 4%, середній рівень – 12%, високий рівень – 84%).

           Отримані результати мають практичне значення для уточнення змісту базово-управлінського блоку теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, адже значимість цих характеристик доведена не на теоретичному рівні, а досвідом практикуючих менеджерів освіти, які саме таке значення "привласнили" вказаним характеристикам як таким, що забезпечують ефективне виконання управлінських функцій (планування, організація, контроль та ін.) та успішне управління освітньою організацією.

           Високий рівень базово-управлінських характеристик управлінського персоналу освітніх організацій є важливою умовою забезпечення ефективного розвитку освітніх організацій; при цьому важливими є не тільки високий рівень методичної і практичної підготовки, а і теоретико-методологічна та психолого-педагогічна готовність до професійної  діяльності.

           Проаналізуємо результати ранжування блоку спеціально-конкурентоздатних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності (розподіляються на 2 підгрупи: особистісні та професійні характеристики, що забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах конкурентності  високого рівня).

           Спершу проаналізуємо рівні значимості першої підгрупи – особистісних характеристик управлінського персоналу освітніх організацій, які представлено нижче (рис. 4).

 

               

Рис. 4. Рівні значущості особистісних характеристик для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій

Зазначимо, що до особистісної підгрупи спеціально-конкурентоздатних  характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності було включено такі характеристики:  фізичне та психічне здоров`я, цілеспрямованість, потреба в незалежності, потреба у досягненнях, творчий потенціал, здатність ризикувати.

Як засвідчують отримані дані, ці характеристики також було "розташовано" в певній логічній послідовності залежно від зростання показника високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності: здатність зважено ризикувати (низький рівень – 12%, середній рівень – 48%, високий рівень – 40%),  потреба в незалежності  (низький рівень – 4%, середній рівень – 52%, високий рівень – 44%), творчий потенціал (низький рівень – 12% , середній рівень – 40 %, високий рівень – 48%), потреба у досягненнях  (низький рівень – 12%, середній рівень – 28%, високий рівень – 60%), цілеспрямованість (низький рівень – 4%, середній рівень – 24%, високий рівень –72 %), фізичне і психічне здоров`я  (низький рівень – 0%, середній рівень – 20%, високий рівень – 80%).

На основі аналізу одержаних даних за другою визначеною підгрупою – професійних  характеристик управлінського персоналу освітніх організацій (рис. 5) – зазначаємо насамперед, що важливою умовою розвитку і забезпечення ефективного функціонування системи середньої освіти в сучасних умовах є конкурентоздатність професійної діяльності працівників освітніх організацій. Високий рівень конкурентних умов передбачає, що освітні організації забезпечать постійний професійний розвиток персоналу.

 

 

Рис. 4. Рівні значущості професійних характеристик для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій

Проаналізувавши рівень значущості професійних  характеристик, які є важливими  для конурентоздатного менеджера,  з`ясували, що показник високого рівня їх значущості для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності зростає таким чином: від налаштування до  праці (низький рівень – 32%, середній рівень – 44%, високий рівень – 24%), стійкості до стресу (низький рівень – 12%, середній рівень – 40%, високий рівень – 48%), налаштування до заробітку (низький рівень – 8%, середній рівень – 24%, високий рівень – 68%),  лідерського потенціалу  (низький рівень –  4%, середній рівень – 24%, високий рівень – 72%), комунікабельності (низький рівень – 4%, середній рівень – 20%, високий рівень – 76%)  до вміння працювати в команді (низький рівень – 4%, середній рівень – 12%, високий рівень – 84%).

  Отримані результати можуть бути покладені в основу розуміння змісту особистісної і професійної підгруп  характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, особистісної групи спеціально-конкурентоздатного блоку теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, адже значимість цих характеристик доведена не на теоретичному рівні, а досвідом практикуючих менеджерів освіти, які саме таке значення "привласнили" вказаним характеристикам як таким, що забезпечують ефективне виконання управлінських функцій (планування, організація, контроль та ін.) в умовах високого рівня конкурентності в системі освіти.

Висновки. На основі проведеного проблемно-пошукового етапу дослідження психологічного забезпечення розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій доходимо таких висновків:

1. Аналіз уявлень менеджерів освітніх організацій про сутність феномена "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності" показав, що конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності – це фахівці, які здійснюють ефективне управління освітньою організацією і характеризуються такими суттєвими ознаками: вони а) забезпечують ефективність управлінської діяльності, б) володіють спеціальними характеристиками, що забезпечують успішність управлінської діяльності в конкурентних умовах. Наголошуємо, що вагомим чинником є високий рівень професіоналізму фахівців, а не лише їх формальний статус. Конкурентоздатність управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності є поєднанням базових (здатність забезпечувати  ефективність управлінської діяльності) та спеціально-конкурентоздатних характеристик (володіння спеціальними якостями, що забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах конкурентності). Отримані дані в подальшому можуть бути покладені в основу створення моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності.

2. Професійна  сфера є однією з найбільш "сприятливих" і "природних" для вияву конкурентоздатності. Вияви конкурентоздатності зустрічаються також і в сімейній сфері та у міжособистісному спілкуванні.

3. Дослідження засвідчило, що розвиток власної конкурентоздатності є достатньо актуальною проблемою для управлінського персоналу освітньої організації. Конкурентоздатність виявляється на різних рівнях взаємодії: усередині освітніх організацій та між освітніми організаціями. Ситуації вияву конкурентоздатності класифікуються залежно від потреб учасників конкурентної взаємодії: утримання/отримання певних винагород/привілеїв, самовираження/саморозвиток.

4. Аналіз рівня значущості основних психологічних характеристик, важливих для забезпечення конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, показав доцільність їх  розподілу на два основні блоки: базово-управлінський (характеристики, що забезпечують ефективність управлінської діяльності) та спеціально-конкурентоздатний (особистісні та професійні характеристики, що забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах конкурентності високого рівня).

5. Блок базово-управлінських характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності за результатами ранжування утворюють такі характеристики: впевненість у собі, вміння враховувати інтереси сторін, здатність управляти собою та іншими, дисциплінованість та організованість, освіта, спеціальні знання, навички, відданість своїй справі, вміння планувати свою роботу, вміння швидко приймати рішення, компетентність у своїй галузі.

6. Блок спеціально-конкурентоздатних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності утворюють дві підгрупи: особистісні та професійні характеристики.

Ранжування підгрупи особистісних характеристик показало їх розташування у наступній послідовності: вміння йти на зважений ризик,  потреба в незалежності, творчий потенціал, потреба у досягненнях, цілеспрямованість, фізичне та психічне здоров`я. Підгрупа професійних характеристик включає в  себе налаштування до праці, стійкість до стресу, налаштування до заробітку, лідерський потенціал, комунікабельність, вміння працювати в команді.

7. Отримані результати мають практичне значення для уточнення змісту базово-управлінського та спеціально-конкурентоздатного блоків характеристик  теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, розроблення якої розглядаємо як одне з перспективних завдань подальшого дослідження.

 

Список використаних джерел

1. Александрова А. Б. Конкурентоспособность молодежи на рынке труда: социологический анализ : автореф. дис. на соискание научн. степени канд. социолог. наук : спец. 22.00.03 / А. Б. Александрова  / Ин-т социологии НАН Беларуси. – М., 2004. – 24 с.

2. Барабась Д. О. Навчання персоналу як джерело формування стійких конкурентних переваг компанії / Д.О.Барабась // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Вип. 14 / голов. ред. А.П. Наливайко. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 205-211.

3. Ивановская Л. Конкурентоспособность управленческого персонала  / Л.Ивановская, Н.Суслова  // Маркетинг. – 1999. – № 6. – С. 35-46.

4. Карамушка Л.М. Чи потрібен психолог в школі : Проблеми та перспективи співробітництва між директором та психологом школи // Практична психологія та соціальна робота. – 2000. – №3 (22). – С. 2-4.

5. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л.М.Карамушка. – К. : Ніка-центр, 2000. – 332 с.

6.    Карамушка Л. М. Формування команди як фактор забезпечення конкурентоздатності підприємців  /  Л.М.Карамушка, О.А.Філь, С.В.Сіушкіна // Актуальні проблеми психології. – Т. 1 : Соціальна психологія. Організаційна психологія. Економічна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки.  – Ч. 15. – К. : Міленіум, 2005. – С. 55-61.

7. Карамушка  Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди на матеріалі діяльності освітніх організацій : монографія / Л.М.Карамушка, О.А.Філь. – К. : ІНКОС, 2007. – 268 с.

8. Кирьянов А. Концепция управления человеческими ресурсами в организации [Електронный ресурс] / А. Кирьянова. – Режим доступа : http://www.intalev.ua/index.php.

9. Кулініч І. О. Психологія управління : навч. посіб. / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

10. Психологічні умови розвитку конкурентноздатності організацій : тези VI науково-практичної конф. з організаційної та економічної психології (м. Керч 25-27 червня 2009 р.) / наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, О.А.Філь. – К. : Інтерлінк, 2009. – 240 с.

11. Максименко С. Д. Розвиток конкурентоздатності персоналу як важлива складова організаційного розвитку освітніх організацій / С.Д.Максименко, Л.М.Карамушка, О.А.Філь // Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організації : тези VІ міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (м. Керч, 25-27 червня 2009  р.) /  наук. ред. Л.М.Карамушки.  – К. : Наук. світ, 2009. – С.8-12.

12. Митина Л. М. Психология развития конкурентноспособной личности / Л.М.Митина. – М. : Московский психолого-социальный институт; Воронеж : МОДЕК, 2002. – 400 с.

13. Пан Л. В. Стратегія управління персоналом як ключовий фактор забезпечення конкурентоздатності організації / Л.В.Пан // Стратегія економічного розвитку України : наук. зб. – Вип. 1 (8) / голов. ред. О. П. Степанов. – К. : КНЕУ, 2002. – С. 442-446.

14. Пов’якель Н. І. Психологічні умови професійного розвитку мислення та конкурентоспроможність сучасного фахівця з практичної і прикладної психології // Актуальні проблеми психології. – Т. 1. : Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія / ред. Максименка С. Д., Карамушки Л. М. – К. : Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2002. – Вип. 6. – С. 284-288.

15. Почебут Л. Г. Организационная социальная психология : учебн. пособ. / Л.Г.Почебут, В.А.Чикер. – СПб. : Речь, 2002. – 298 с.

16. Розанова В. А. Психология управления : учебн. пособ. / В. А. Розанова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М. : ЗАО "Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. – 384 с.

17. Северин А. В. Оценка содержания представлений студентов-психологов о конкурентоспособном психически здоровом человеке / А. В.Северин / Психология и социология в бизнесе : актуальные проблемы современности : материалы Первого международного конгресса (г. Минск, Лицей БГУ, 16-17 декабря 2005 г.). – Минск : Бестпринт, 2005. – С. 159-160.

18.   Селянин С. И. Последние станут первыми [Електронный ресурс] / С.И.Селянин. – Режим доступа : http://www.expert-ural.com/.

19. Семиченко В. А. Плекаємо педагогічну майстерність : навч. посіб. /                   [В.А.Семиченко, О.С.Снісаренко, О.В.Брюховецька, А.Ш Кудусова]. – Вінниця : Планер, 2010. – 674 с.

20. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітніх організацій / [Л.М.Карамушка, О.А.Філь, Н.І.Клокар, О.В.Чубарук] // Післядипломна педагогічна освіта: європейські орієнтири та регіональні пріоритети : тези міжнародної науково-практичної конференції (10-11 вересня 2009 р., м. Біла Церква) / наук. ред. В.В.Олійника, Л.М.Карамушки, Н.І.Клокар, Л.І.Даниленко. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – С. 142-144.

21. Технологія психологічної підготовки персоналу організацій до роботи в умовах соціально-економічних змін (на матеріалі освітніх організацій) : навч. посіб. / наук. ред. проф.  Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – С. 216-219.

22. Титова С. П. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції [Електронний ресурс] / С.П.Титова. – Режим доступу : http://www.sti.lg.ua/.

23. Ткач Р.В. Креативність як особистісна категорія та її роль у системі професійної підготовки конкурентноздатного спеціаліста // Актуальні проблеми  психології. – Т. 1. : Економічна психологія. Організаційна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / ред. С.Д. Максименка, Л.М.Карамушки. – К. : Міленіум, 2005. – Вип.14. – С. 52-55.

24. Філь О. А. Психологічні особливості забезпечення конкурентоздатності банківських структур // Актуальні проблеми психології – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ред. кол. : С.Д.Максименко (гол. ред.) та ін. – К. :  А.С.К., 2009. –  Ч. 23. – С. 121-129.

25. Філь О. А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації : навч.-метод. посіб. / О.А.Філь. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 52 с.

26. Філь О. А. Теоретичний аналіз психологічних особливостей конкурентноздатності особистості // Актуальні проблеми психології – Т. 1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С.Д.Максименка. Ч. 1. – К., 2008. – С. 464-472.

27. Філь О.А. Розвиток конкурентноздатності практичних психологів як засіб реалізації сучасного освітнього менеджменту / О. А. Філь // Вища освіта України : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – Додаток 3. – Т. ІV(11) – К., 2008. – С. 593-602.

28. Філь О. А. Розвиток конкурентоздатності персоналу як психологічна умова ефективного управління змінами в освітніх організаціях / О. А. Філь // Психологічні основи ефективної діяльності освітніх організацій в умовах соціально-економічних змін : тези V наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (м. Запоріжжя, 9-10 жовтня 2008 р.) / за наук. ред. Л. М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – C. 22-24.

29. Філь О. А Теоретичний аналіз психологічних особливостей конкурентноздатності безробітних підприємців / О.А.Філь, Л.В.Галаган // Актуальні проблеми психології / ред. кол. : С. Д. Максименко (гол. ред.) та ін. – К. : А.С.К., 2009.

30. Шаповалов В.И. Конкурентоспособность личности в парадигме инновационного педагогического менеджмента [Електронный ресурс] / В.И.Шаповалов. - Режим доступа :  www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichologiy .

31. Щур С. Методика оцінки конкурентоспроможності управлінського персоналу / С. Щур // Україна : аспекти праці. – 1999. – № 7. –  С. 34-37.

32. Щур С. Застосування рейтингового методу оцінки конкурентоспроможності при підборі кандидатів на керівні посади / С. Щур // Економіст. – 1999. – № 10. –  С. 71-76.

33. Яковенко В.Б. Менеджмент і маркетинг : навчальний посібник / В.Б.Яковенко. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2007. – 144 с.

34. Fil, A. Organization employees competitiveness : A team performance improving or aggravating factors // Abstracts of XXIX International Congress of Psychology (Berlin, Germany, July 20-25, 2008). – P. 19.

35. Fil, A. Factors of organizational competitiveness in banking // Abstracts of XIth European Congress of Psychology. Oslo, Norway, 7-10 July 2009.  (Abstract, CD-ROM).

36. Karamushka, L., Fil, A. & Tereshchenko, K. Psychological aspects of characteristics of.competitiveness in economics students // Work and Organizational  Psychology : Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Polish-Ukrainian  workshop (24-27, September 2009, Katowice, Poland) : Programme, Book of abstracts. Editors : Liudmila Karamushka, Barbara Koźusznik. – Kyiv : Kvitka, 2009. – P. 65-66.

37. Maksymenko, S., Karamushka, L. & Fil, A. Development of educational  organization employees’ competitiveness as a condition of their teamwork efficiency  // Work and Organizational  Psychology : Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Polish-Ukrainian  workshop (24-27, September 2009, Katowice, Poland) : Programme, Book of abstracts. Editors: Liudmila Karamushka, Barbara Koźusznik. – Kyiv : Kvitka, 2009. – P. 80-81.

 

 

Филь Е.А., Вакулюк Е.И. Значимость психологических характеристик конкурентоспособности управленческого персонала образовательных организаций

В статье представлены результаты экспериментального исследования  представлений менеджеров образовательных организаций относительно понимания понятия "конкурентоспособный управленческий персонал образовательных организаций государственной формы собственности"; установлена степень значимости ситуаций, в которых менеджерам образовательных организаций чаще всего приходится выявлять свою конкурентоспособность. Раскрыто диагностику уровня актуальности проблемы развития личной конкурентоспособности для менеджеров образовательных организаций государственной формы собственности. Проанализирован вопрос  уровней значимости основных психологических характеристик, важных для обеспечения конкурентоспособности управленческого персонала образовательных организаций государственной формы собственности.

 

Ключевые слова: управленческий персонал, конкурентоспособность, образовательные организации государственной формы собственности, конкурентоспособность управленческого персонала образовательных организаций государственной формы собственности.

 

 

 

Fil A., Vakulyuk O. Meaningfulness of psychological descriptions of competitiveness of managerial staff of educational organizations

The article reveals the results of experimental research of presentations of managers of educational organizations concerning understanding of concept "Competitive managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership".  The degree of meaningfulness of situations in which the managers of educational organizations the most frequently have to expose the competitiveness is presented. The level of actuality of the problem of   personal competitiveness development is diagnosed for the managers of educational organizations of state pattern of ownership. Special attention is paid to the levels of meaningfulness of basic psychological descriptions important for providing of competitiveness of managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership.

 

Keywords: managerial staff, competitiveness, educational organizations of state pattern of ownership, competitiveness of managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership.