Гузь О.І.,

кандидат педагогічних наук, доцент  Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

Аналіз підручників для навчання іноземних мов

 

У статті розкрито особливості написання підручників і посібників для навчання іноземних мов. Розглянуто основні засади написання підручників, проаналізовано основні помилки у створенні підручників.

 

Ключові слова: підручники, посібники, студенти, навчальний матеріал, вправи.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді. На сучасному етапі створено значну кількість підручників і посібників для навчання іноземних мов. На жаль, значна кількість підручників є поверхневими, несистемними і не відповідають принципам і вимогам, які висуваються у методиці навчання іноземних мов до організації навчання.

Аналіз публікацій і досліджень, в яких започатковано розв’язання порушеної проблеми. У вищій освіті наявні загальні положення про порядок підготовки і видання підручників та навчальних посібників, у яких даються загальні настанови щодо змісту підручника; більш конкретні вимоги сформульовано до його структури та обсягу. Загальність таких положень є зрозумілою, оскільки їх розроблено для укладання підручників з усіх дисциплін.

За останні роки з’явилося багато підручників для навчання іноземних мов у середніх і вищих навчальних закладах. Проблемі укладання підручників присвячено низку статей (О.О.Коломінова, Ф.-М.Жерар, К.Рожер’єр, А.М.Кондаков, Л.В.Петько, О.Б.Тарнопольський та інші). У цих публікаціях розглядаються переважно шкільні підручники, і їх аналіз також є дещо загальним. Але в кожній з них вказано на значну недосконалість існуючих підручників.

Метою статті є проведення розгляду основних методичних положень і вимог щодо організації навчального матеріалу в підручниках, аналіз найбільш розповсюджених помилок в існуючих підручниках для навчання іноземних мов учнів і студентів.

Підручник був і залишається найкращим засобом для навчання, зокрема і для вивчення іноземних мов, якщо він побудований відповідно до усталених методичних вимог. Студенти користуються підручниками і посібниками під час самостійної роботи. Ефективним для навчання буде лише методично правильно спланований підручник. У процесі його використання студенти розуміють близькі та далекі цілі, визначають свій мовний і мовленнєвий рівень. Підручник дає можливість встановити власну швидкість навчання і оцінити свій прогрес у вивченні навчального матеріалу. За допомогою підручника студенти планують, розвивають і аналізують власну стратегію навчання і контролю.

На жаль, підручники, видані в останні роки, на думку багатьох методистів, залишають бажати кращого. Як зазначає А.М.Кондаков, деякі видавництва намагаються отримати прибуток і „фабрикують” навчальну літературу без ретельного методичного аналізу, без процедур експериментальної перевірки й апробації [1]. Тому такі підручники і посібники недоцільно використовувати в навчальному процесі.

Найбільш типовими в укладанні підручників є такі недоліки: відсутність чіткого розподілу навчального матеріалу відносно тематики; нечіткість формулювання завдань; порушення послідовності вправ; методична неправильність побудови вправ; відсутність комунікативного спрямування переважної більшості вправ; нечітка організація контролю; невідповідність навчального матеріалу віку та рівню розвитку студентів.

Розглянемо визначені недоліки більш детально. Хоча навчальні теми, їх кількість і послідовність чітко розписано в навчальних програмах, деяким авторам вдається переплутати навчальний матеріал з різних тем і визначити свою тематику, яка начебто співпадає з навчальною. Так, вивчаючи, наприклад, тему „День”, учні або студенти мають кілька уроків з підтеми „Сніданок”, „Одяг”, потім кілька уроків „Навчання”, кілька уроків з підтеми „Обід”, потому „Вільний час ”, „Виконання домашнього завдання”, „Вечеря” і т.д. Визначені підтеми складають досить значні за обсягом окремі теми. У такій організації їх вивчення відсутні логічність викладення навчального матеріалу з певної теми, відсутня системність навчання, під час якого не вистачає часу на формування та вдосконалення лексико-граматичних навичок з кожної окремої теми, не кажучи вже про розвиток умінь мовленнєвої діяльності за кожною темою.

Успішність виконання завдання залежить також від правильно сформульованої інструкції, спрямованої на комунікацію. Інколи у підручниках зустрічаються інструкції, які охоплюють відразу кілька завдань, які не є логічно послідовними. Розглянемо, наприклад, інструкцію до тексту в підручнику для студентів: ”Read, translate and retell the text”. Таке формулювання завдання не викликає у студентів ніякого інтересу до читання тексту. Студенти повинні не лише прочитати текст, але й знайти в ньому якусь інформацію, проаналізувати її. Перед тим, як переказувати текст, доцільно виконати низку вправ щодо лексико-граматичного наповнення тексту, фактичного матеріалу в ньому, висловити своє ставлення до інформації, ґрунтуючись на власному життєвому досвіді. Тобто існує багато різноманітних вправ до навчальних текстів, крім перекладу й переказу, які й  роблять навчання нецікавим і малоефективним. Інколи тексти взагалі не мають завдання для читання [1; 5].

В іншому завданні [2] – ”Role-play” – зовсім не зрозуміло, на скільки учасників розрахована гра, яка мета цієї гри, в якій ситуації вона відбувається.

У деяких підручниках немає логічності викладення навчального матеріалу. Так, у зазначеному підручнику рівня Intermediate для навчання менеджерів перші три вправи були на заповнення пропусків у діалозі початкового рівня з теми „Знайомство”, а ще одна – прочитати текст рівня Upper-Intermediate Advanced про ідентифікаційні картки. З такого мережива з дуже простих і дуже складних вправ незрозуміло, на якому рівні їх використовувати.

Інколи у підручниках використовують тексти, які не відповідають віковому рівню студентів [3]. Так, наприклад, читання відомих усім дітям казок, іншої інформації, яку студенти вже вивчили у школі, їх вже не цікавить, крім того такі завдання не дають ніякої нової інформації. Щоб виконати вправи до таких вже знайомих текстів у студентів немає потреби їх читати. Навіть діти можуть дати відповіді на запитання щодо фактичного матеріалу тексту.

Часто деякі вправи, а найчастіше це – запитання до тексту [1; 2; 3; 5], копіюють речення з тексту і, щоб дати правильну відповідь, студентам необхідно лише знайти це речення в тексті. Відповідаючи на запитання, розуміння прочитаного студентами може бути повністю відсутнє, оскільки їхнє мислення не задіється. Запитання до тексту, речення у тестових вправах на перевірку розуміння не повинні копіювати текст, а мають бути близькі за смислом.

Деякі підручники наповнені текстами, які є дуже близькими і за будовою і за змістом. Існує дуже багато інформації з різних тем. Всю її неможливо вмістити в одному підручнику. Тому відбирати матеріал потрібно у розумних межах. Значна кількість матеріалу не є необхідною для засвоєння  ні з точки зору отримання важливої інформації, ні з точки зору отримання мовних знань. Тому потрібно відбирати найбільш важливий навчальний матеріал, оскільки недоцільно витрачати багато часу на читання не дуже важливого й одноманітного матеріалу.

У той же час існує інше викривлення, коли підручники мають значну кількість лексичного матеріалу для активного засвоєння, який не є широко розповсюдженим і загальновживаним [3]. Учні або студенти рідко вживають таку лексику в мовленні рідною мовою, тож є недоцільним вивчати її іноземною мовою. Такий додатковий матеріал доцільно виносити для самостійної роботи.

Цілком зрозуміло, що в одному підручнику неможливо вмістити весь мовний матеріал, бажаний для засвоєння студентами. З іншого боку – це робити і недоцільно. Існують додаткові ресурси, тобто граматичні довідники, різноманітні словники, за допомогою яких студенти можуть знайти відповідь на будь-яке запитання. Тому в підручнику повинні бути завдання, для виконання яких студенти мають користуватися додатковою літературою, мережею Інтернет.

Будь-який підручник чи посібник потрібно апробувати зі студентами. Після його апробації може стати у пригоді така анкета для студентів щодо його оцінювання.

Прочитайте запитання і дайте відповідь „Так” або „Ні”:

1.      Чи сподобались вам параграфи підручника в цілому?

2.      Що сподобалось найбільше?

– тексти;

– вправи;

– теми;

– інше (вкажіть).

3.      Які вправи ви оцінюєте як

цікаві –

нудні –

важкі –

легкі –

(напишіть урок, сторінку і номер вправи).

4.      Які вправи вам сподобались найбільше? (напишіть урок, сторінку і номер вправи).

5.      Які вправи вам не сподобались? (напишіть урок, сторінку і номер вправи).

6.      Які вправи для вас важкі?

аудіювання –

усне мовлення –

читання –

писемне мовлення –

проектна робота – (вкажіть).

7.      Що ви хотіли б додати у підручник? Ваші коментарі будуть дуже корисні.

Висновок. Аналіз найбільш поширених помилок, наявних у підручниках для вивчення іноземних мов, допоможуть авторам підходити виважено до створення власних підручників. З іншого боку, вчителі та викладачі, добираючи підручник, будуть звертати більше уваги на недоліки, які виокремлено, що дасть можливість обрати дидактично правильно укладений підручник для навчання студентів.

 

Список використаної літератури

1. Агабекян И.П. Английский для менеджеров / И.П. Агабекян. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2008. – 414 с.

2. Бахов І.С. English for your career / І.С.Бахов, Л.А.Люлька, І.В.Редзюк. – К. : Персонал, 2009. – 380 с.

3. Возна М.О. Англійська мова для перекладачів і філологів. 3 курс : підручник для студенів та викладачів вищих навчальних закладів / М.О.Возна та ін.. – Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. – 480 с.

4. Кондаков А.М. Будущему страны – академический стандарт качества / А.М.Кондаков // Иностранные языки в школе. – Новые, современные, популярные учебно-методические комплекты по иностранным языкам. Специальный выпуск. – 2007. – С. 5-6.

5. Кухарська В.Б. Англійська мова для психологів : навчально-методичний посібник / В.Б. Кухарська. – К. : ІНКОС, 2007. – 326 с.

6. Петько Л.В. Проблеми шкільного підручника з англійської мови / Л.В.Петько // Іноземні мови. – 2007. – №3. – С. 14-15.

7. Fenner An-B. Approaches to Materials Design in European Textbooks: Implementing Principles of Authenticity, Learner Autonomy, Cultural Awareness An-B.Fenner, D.Newby. – European Centre for Modern Languages, printed in Austria. – 223 p.

 

Гузь Е.И. Анализ учебников для обучения иностранным языкам

В статье раскрыто особенности написания учебников и пособий для обучения иностранным языкам. Рассматриваются основные положения написания учебников, проанализовано основные ошибки в их создании.

 

Ключевые слова: учебники, пособия, студенты, учебный материал, упражнения.

 

 

Guz’ O.I. The Analyses of Textbooks for Teaching Foreign Languages

The article deals with the problems of creation textbooks for teaching foreign languages. Main principles in creating and common mistakes in existing textbooks are analyzed.  

 

Key words: textbooks, students, educational material, exercises.