Вакулюк О. І.,

методист центру педагогічних інновацій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів

 

Складові моделі  конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності

 

У статті представлено теоретичну модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності. Ґрунтовно проаналізовано складові структури представленої моделі,  розкрито  блоки основних характеристик моделі, що забезпечують її зміст.

 

Ключові слова: конкурентоздатність, управлінський персонал, освітні організації державної форми власності, конкурентоздатність управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності.

 

Постановка проблеми. Конкуренція у сфері освітніх послуг потребує вирішення проблеми розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності на науковому і практичному рівнях.

Важливе місце у забезпеченні успішної діяльності освітніх організацій має її управлінський персонал, зокрема рівень його конкурентоздатності, що визначається гармонійним володінням особистістю певними характеристиками, необхідними як для здійснення управлінської діяльності, так і для успішної конструктивної конкурентної взаємодії з іншими освітніми організаціями.

Проблему психологічних особливостей конкурентоздатності особистості  в освіті досліджували такі вчені, як А.Б. Александрова [1], Ю.І. Завалевський [8], Л.М. Карамушка [2], Н. С. Савінова [11], О.А. Філь [13], В.П. Хапілова [17], В.І. Шаповалов [18] та інші. Вивченню психологічних аспектів діяльності управлінського персоналу освітніх організацій присвячено праці Л.М.Карамушки [4], Н.І. Клокар [5], С.Д. Максименка [11], Н. С. Савінова [10] та інших.

Варто зазначити, що дослідження психологічних проблем розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій розпочато у вітчизняній науці в межах діяльності лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. За результатами досліджень представлено низку науково-практичних розроблень Л.М.Карамушки [2; 5], С.Д. Максименка [11], О.А. Філь [2] та інших учених, які присвячено аналізу певних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій у контексті менеджменту команд.

Однак натепер відсутній системний аналіз проблеми конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, тобто це питання не було предметом спеціального дослідження. Отже, соціальна значущість проблеми, її недостатнє наукове розроблення зумовили мету статті – представлення теоретично розробленої моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, аналіз її складових.

На наш погляд, досягнення мети може бути забезпечено у процесі виконання таких завдань:

1. Розробити та представити теоретичну модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

2. Розкрити складові моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

Дослідження проводилося в межах виконання НДТ лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України "Психологічні засади забезпечення організаційного розвитку" (2008-2012 рр., науковий керівник –  проф. Л.М. Карамушка).

Результати теоретичного аналізу проблеми. У межах вирішення першого завдання нашого дослідження було розроблено теоретичну модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

Насамперед у результаті здійснення теоретичного аналізу проблеми конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, базуючись на положеннях праць низки авторів [1; 4; 7-10; 17] та наших попередніх робіт [14-16; 19], визначено сутність поняття "конкурентоздатність управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності" як інтегральної психологічної характеристики управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, яка забезпечує його ефективну конкуренцію порівняно з аналогічними суб’єктами на сучасному освітньому ринку праці, товарів і послуг.

Розроблення теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності здійснювалось на основі попередніх дослідженнях лабораторії організаційної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [15], а також з урахуванням  результатів авторського експериментального дослідження рівня актуальності проблеми розвитку конкурентоздатності для менеджерів освітніх організацій державної форми власності [16] та аналізу власного професійного досвіду роботи автора з різними категоріями управлінського персоналу освітніх організацій. Дослідження поняття "конкурентоздатний управлінський персонал освітньої організації державної форми власності" дає підставу стверджувати, що рівень професіоналізму фахівців, а не на їх формальний статус, забезпечує успішність управління та конкурентну взаємодію освітніх організацій. Отримані дані показують, що конкурентоздатність управлінського персоналу освітньої організації державної форми власності є поєднанням низки характеристик.

На попередніх етапах аналізу розглядуваної проблеми нами було представлено [15-16] теоретичну модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, яка складалась з двох блоків: 1) базово-управлінського блоку, що включає характеристики, які забезпечують ефективність управлінської діяльності, та 2) спеціально-конкурентоздатного блоку: включає дві підгрупи характеристик (особистісні та професійні характеристики), що забезпечують успішність управлінської діяльності в умовах високого рівня конкуренції.

 Ґрунтовний теоретичний аналіз проблеми конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, її осмислення, структурно-функціональне упорядкування та аналіз результатів експериментальної і практичної діяльності сприяли удосконаленню структури цієї моделі.

Отже, теоретична модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності складається з чотирьох основних блоків-характеристик (рис. 1).

Розглянемо складові теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності.

1. Блок базово-педагогічних характеристик включає гуманістичну, егоцентричну, ідеалістичну і прагматичну спрямованість особистості як представника управлінського персоналу.

2. Базово-управлінський блок вміщує характеристики, що забезпечують ефективність та успішну реалізацію основних функцій управління освітнім закладом.

3. Спеціально-конкурентноздатний блок включає дві підгрупи характеристик: особистісні та професійні, – що забезпечують успішність управлінської діяльності за високого рівня конкурентних умов.

4. Блок "Стратегії конкуренції": в ньому розглядаються характеристики типів поведінки управлінського персоналу за умов конкуренції.

Розглядаючи друге завдання статті, проаналізуємо детально кожен із наведених блоків, розкриваючи групи характеристик, що забезпечують їх зміст.

Отже, як було зазначено, блок базово-педагогічних характеристик включає гуманістичну, егоцентричну, ідеалістичну, прагматичну спрямованість педагога. Важливою умовою удосконалення процесу формування управлінця як конкурентоздатного фахівця, на нашу думку, разом з іншими особистісними характеристиками (високим інтелектуальним рівнем, творчістю, здатністю до постійного розвитку) є його професійна спрямованість. Вивчаючи рівень розвитку педагогічної спрямованості управлінського персоналу освітньої організації, можемо виявити, наскільки вагомим є гуманістичне налаштування особистості серед інших її життєво і професійно значущих орієнтацій. Мотивація до професії, професійна життєдіяльність, прагнення бути висококваліфікованим учителем, вирізнятися сприйняттям та логікою поведінки в окремих педагогічних ситуаціях – все це включає в себе поняття педагогічної спрямованості.

Блок базово-управлінських характеристик вміщує характеристики, що забезпечують ефективність управлінської діяльності (успішне виконання основних функцій управління), тобто планування діяльності освітньої організації, організацію діяльності освітньої організації,  контроль діяльності освітньої організації, врахування мотивації працівників, прийняття управлінських рішень (за Л.М. Карамушкою [5]), використання ІТ-технологій, ефективну рекламну політику (О.А. Філь, О.І. Вакулюк).

Спеціально-конкурентоздатний блок включає дві підгрупи характеристик (особистісні та професійні характеристики), що забезпечують успішність управлінської діяльності в високих конкурентних умовах.

Група особистісних характеристик передбачає володіння особистістю певними якостями і здатностями, які, на нашу думку, доцільно розташувати у такій логічній послідовності:

– творчий потенціал;

– потреба в досягненнях/подальшому розвитку;

– уміння йти на розумний/зважений ризик;

– потреба в незалежності;

– цілеспрямованість і рішучість;

– фізичне та психічне здоров’я.

Ці якості спрямовані на розвиток у представника управлінського персоналу  співучасті у спільній діяльності для досягнення освітнім закладом, колективом високих результатів, виховання командного духу, створення професійної команди, спрямованої  на досягнення поставленої мети.

У групі професійних характеристик їх значущість можна розкрити послідовно в такому порядку:

– орієнтація на працю;

– стійкість до стресів;

– орієнтація на заробіток;

– лідерський потенціал; комунікабельність;

– орієнтація на роботу в команді.

Доречно зазначити, що формування специфічних професійних якостей ґрунтується на розвитку особистісних рис людини. Тому саме поєднання особистісних рис і специфічних професійних якостей сприяє формуванню позитивного іміджу як представника управлінського персоналу, так і освітнього закладу в цілому.

Аналізуючи спеціально-конкурентоздатний блок моделі, можемо зробити висновки, що  загальні психологічні характеристики представників управлінського персоналу освітніх організацій забезпечують ефективність менеджерської діяльності (як виду професійної діяльності), а особистісні психологічні характеристики – ефективність безпосередньо менеджерської діяльності.

Блок "Стратегії конкуренції" вміщує характеристики стратегій конкуренції та типів поведінки управлінського персоналу в умовах конкуренції:

– конструктивна стратегія;

– деструктивно-конструктивнна стратегія;

– стратегія "Ігнорування конкуренції";

– стратегія "Уникнення конкуренції".

Стратегії конкуренції, які виражаються типами поведінкових реакцій в умовах конкуренції, відкривають можливість управлінському персоналу освітніх організацій вступати у відносини конкуренції в різних сферах життя. Критеріями  такої поведінки можна вважати спрямованість на себе, на інших людей, на зміст діяльності, компетентність, гнучкість особистості, ставлення до учасників конкуренції та інше.

Щодо порядку розташування всіх вищенаведених характеристик, включених до теоретичної моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, зазначаємо, що чим вищу позицію займають характеристики у піраміді (рис. 1), тим більше значення вони мають у представленій структурі і тим важче досягти  високого рівня їх розвитку.

Для експериментальної перевірки особливостей розвитку складових блоків моделі конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності (базово-педагогічний, базово-управлінський, спеціально-конкурентоздатний, стратегії конкуренції) доцільно застосовувати відповідний комплекс психодіагностичних методик. Детальний аналіз змісту та розроблення діагностичного інструментарію для перевірки особливостей складових моделі розглядаємо як один із перспективних напрямів наших подальших досліджень.

Таким чином, підсумовуючи все зазначене вище, доходимо таких висновків:

1. Теоретична модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності складається з чотирьох основних блоків характеристик: 1) блок базово-педагогічних характеристик; 2) базово-управлінський; 3) спеціально-конкурентоздатний блок; 4) блок "Стратегії конкуренції".

2. Конкурентоздатність управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності – це інтегральна психологічна характеристика управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності, яка забезпечує його ефективну конкуренцію порівняно з аналогічними суб’єктами на сучасному освітньому ринку праці, товарів та послуг.

3. Розроблення діагностичного інструментарію для перевірки особливостей складових моделі конкурентоздатності управлінського  персоналу освітніх організацій державної форми власності є одним із перспективних напрямів подальших досліджень.

 


 

 

Рис. 1. Теоретична модель конкурентоздатності управлінського персоналу державної форми власності


 

Список використаних джерел

1. Александрова А.Б. Конкурентоспособность молодежи на рынке труда : социологический анализ : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. социолог. наук :  спец. 22.00.03 / Ин-т социологии НАН Беларуси / А.Б.Александрова. – М., 2004. – 24 с.

2. Карамушка Л. М. Формування конкурентоздатної управлінської команди на матеріалі діяльності освітніх організацій : монографія / Л.М.Карамушка, О.А. Філь. – К. : Фірма "ІНКОС", 2007. – 268 с.

3. Карамушка Л.М. Технологія формування управлінської команди освітньої організації [Текст] / Л.М. Карамушка, Н.І. Клокар, О.А. Філь. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008.  – 64 с.

4. Карамушка Л.М. Психологія управління закладами середньої освіти : монографія / Л.М. Карамушка. – К. : Ніка-центр, 2000. – 332 с.

5. Клокар Н. І. Інституційний розвиток та професійний розвиток персоналу закладу післядипломної педагогічної освіти : навчально-методичний комплекс / Н. І. .Клокар.  – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 664 с.

6. Кулініч І. О. Психологія управління : навчальний посібник. – К. : Знання, 2008. – 292 с.

7. Завалевський Ю. І. Управління процесом формування вчителя як конкуренто­спро­можного фахівця : посібник для керівників експериментальних навчальних за­кладів, методичних кабінетів, навчально-методичних центрів відділів освіти ра­йонних держадміністрацій / Ю. І. Завалевський, Т. Д. Дем’янюк. – К.; Рівне : РДГУ, 2007.  – 346 с.

8. Завалевський Ю. І. Сучасні організаційні форми розвитку конкуренто­спроможного вчителя / Ю.І.  Завалевський, Т. Д. Дем’янюк, С. О. Шидловська. – Рівне : РДГУ. – 2008. – 283 с.

9. Завалевський Ю. І. Формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця за умов модернізації освітньої галузі в Україні / Ю. І. Завалевський, С.В.Кириленко. – Рівне : РДГУ. – 2005. – 326 с.

10. Завалевський Ю. І. Особистісно орієнтований підхід у формуванні конкурентоспроможного фахівця / Ю. І. Завалевський, Н. С. Савінова. – Рівне : РДГУ, 2008. – 249 с.

11. Максименко С.Д. Розвиток конкурентоздатності персоналу як важлива складова організаційного розвитку освітніх організацій  /  [С.Д. Максименко, Л.М.Карамушка, О.А. Філь] : Психологічні умови розвитку конкурентоздатності організації : тези VІ міжнародної наук.-практ. конф. з організаційної та економічної психології (м. Керч, 25-27 червня 2009  р.) / за наук. ред. Л.М. Карамушки.  – К. : Наук. світ, 2009. – С. 8-12.

12. Філь О.А. Теоретичний аналіз конкурентоздатності організацій в умовах організаційного розвитку / О.А. Філь // Актуальні проблеми психології. Том 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія : зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України  / за ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – К. : Наук. світ, 2008. – Ч. 21-22. – С. 40-45.

13. Філь О.А. Значущість психологічних характеристик конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій  [Електронний ресурс] / О. А. Філь, О.І.Вакулюк // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. –  2010. – Випуск № 2 (11)  – Режим доступу : www.narodnaosvita.kiev.ua/vupysku/11.

14. Філь О.А. Теоретична модель конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій державної форми власності / О. А. Філь, О.І.Вакулюк / ??? збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Кос­тюка НАПН України / за ред. С. Д. Максименка. – Ч. 25-26. – К., 2010. – С. 349-357.

15. Філь О. А. Технологія розвитку конкурентоздатності персоналу освітньої організації : навч.-метод. посіб. / О.А. Філь. – Біла Церква : КОІПОПК, 2008. – 52 с.

16. Шаповалов В.И. Конкурентоспособность личности в парадигме инновационного педагогического менеджмента [Електронный ресурс] / В.И. Шаповалов. –  Режим доступа :  www.yspu.yar.ru/vestnik/pedagoka_i_psichologiy.

17. Хапілова В.П. Соціально-психологічні умови формування конкурентноздатності майбутніх менеджерів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня  канд. психол. наук : спец. 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України / В.П.Хапілова . – К.,   2006. – 29 с.

18. Хміль Ф.І. Управління персоналом : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.І. Хміль.  – К. : Академвидав, 2006. – 488 с.

19. Fil, A. (2009) Distinctive psychological features of ensuring competitiveness of bank (р.р. 57-58) // Work and Organizational  Psychology: Problems and Challenges in Poland and Ukraine (Polish-Ukrainian workshop (24–27, September 2009, Katowice, Poland)) : рrogramme, Book of abstracts / [Editors: Liudmila Karamushka, Barbara Koźusznik]. – K. : Kvitka.

 

Вакулюк Е.И. Составляющие модели конкурентоспособности управленческого персонала образовательных организаций государственной формы собственности

В статье представлена теоретическая модель конкурентоспособности управленческого персонала образовательных организаций государственной формы собственности. Детально проанализированы  составляющие структуры представленной модели, раскрыты блоки основных характеристик модели,  обеспечивающие её содержание.

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, управленческий персонал, образовательные организации государственной формы собственности, конкурентоспособность управленческого персонала образовательной организации государственной формы собственности.

 

            Vakulyuk, O. Ccomponent models of competitiveness of managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership

 

            The theoretical model of competitiveness of managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership is presented in the article. The component structures of this model are in detail analyzed, four blocks of basic descriptions of model, which provide its maintenance, are exposed.

 

            Key words: competitiveness, managerial staff, educational organizations of state pattern of ownership, competitiveness of managerial staff of educational organizations of state pattern of ownership.