УДК 378.147:811.111

 

Тарнавська Т.В.,

доцент кафедри англійської мови для економічних спеціальностей Національного університету біоресурсів і природокористування України, кандидат педагогічних наук

 

 

Методи формування навичок ефективного професійного іншомовного спілкування

 

Актуальність матеріалу обумовлена необхідністю визначення методів формування навичок ефективного іншомовного ділового спілкування для забезпечення готовності майбутніх фахівців економічного профілю до виконання професійних обов’язків на міжнародному рівні таким чином, щоб не допустити непорозуміння і комунікативних невдач. Статтю присвячено розкриттю застосування методу порівняння з метою формування навичок точного розуміння і коректного вживання граматичних форм.

 

Ключові слова: безпомилкове іншомовне професійне спілкування, метод порівняння, проблеми комунікації.

 

Постановка проблеми. Сучасний етап соціально-економічного і політичного розвитку України, розширення ділових зв’язків із зарубіжними країнами вимагає високоякісної підготовки фахівців економічного профілю. До майбутніх спеціалістів ставляться вимоги щодо досконалих знань з фаху, а також високого рівня володіння іноземною мовою, вільного користування нею у всіх сферах, особливо у професійній та офіційно-діловій. Приєднання України до Болонського процесу передбачає мовну підготовку українських студентів, відповідну європейським освітнім стандартам.

Метою вивчення іноземної мови для майбутніх економістів є здатність використовувати її як інструмент комунікації та взаємодії. Сучасний економіст повинен самостійно встановлювати контакти з іноземними партнерами, вільно вести переговори, володіти навичками ділового листування, бути здатним правильно складати ділові папери, впевнено користуватися фаховою інформацією з іншомовних джерел. Висококваліфікований спеціаліст має вільно користуватися іноземною мовою як засобом вирішення професійних завдань. Тому пріоритетним напрямом мовної освіти стає формування у майбутніх фахівців професійних мовних компетенцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження багатьох вітчизняних науковців – І.Драча, І.Бабина, П.Бачинського, Н.Бібік, Г.Гаврищак, І.Гудзик, Н.Дворнікової, Я.Кодлюк, О.Локшиної, С.Ніколаєнко, О.Овчарук, Л.Пильгун, О.Пометун, І.Родигіна, К.Савченко, О.Садівник, Л.Сень, С.Сисоєвої, О.Ситник, Т.Смагіної,  Г. ерещук, С.Трубачевої, Н.Фоменко та іншіх – спрямовані на розвиток компетентнісного підходу як методологічної основи забезпечення цілей, змісту і якості вищої освіти.

Аналіз праць у галузі мовної підготовки майбутніх фахівців свідчить про те, що найбільш ефективним методом навчання іноземних мов є комунікативний. Вагомий внесок в обґрунтування комунікативного методу навчання зробили Г.Уідоусан, У.Литлвуд (Англія), Г.Піфо (Німеччина), Ю.Пассов (Росія). Цій проблемі присвячено праці багатьох науковців, зокрема І.Бім, І.Зимньої, Г.Китайгородської, О.Леонтьєва, В.Скалкіна та інших.

Останнім часом все більше досліджень присвячується питанням комунікації, їх причинам, наслідкам і способам попередження комунікативних невдач (Ф.Бацевич, Т.Бондаренко, Н.Кънєва, К.Мальцева, Л.Славова, Н.Забродська, K.Drummond, R.Hopper, P.Hancock, J.Harris, A.Grimshaw, D.Tannen та ін.).

Проте натепер існує багато невирішених питань щодо методів формування навичок ефективної, тобто безпомилкової письмової та усної комунікації.

За Ю.Пассовим, у навчанні на основі комунікативного методу учні у процесі комунікації набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Важливою умовою ефективності цього процесу, на його думку, є використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально використовуються носіями мови. Це твердження прийнятне і щодо формування навичок правильної іншомовної комунікації, оскільки аналіз таких форм, як, наприклад, короткі англійські гумористичні оповідання, побудовані на граматичних особливостях мови, є не менш важливим, ніж аналіз помилок, зроблених іноземцями. Безперечно, носії мови вміють посміятися над власними помилками, наприклад, в коротких газетних та рекламних оголошеннях,  і пограти зі словом.

Аналіз проблем комунікації, які виникають в іноземців під час спілкування англійською мовою, є, в свою чергу, найбільш ефективним методом формування навичок уникнення непорозумінь з причини неправильного використання граматичних форм.

Метою статті є визначення методів формування навичок ефективного іншомовного спілкування для забезпечення готовності майбутніх фахівців економічного профілю до виконання професійних обов’язків на міжнародному рівні таким чином, щоб не допустити непорозумінь з причини неправильного використання граматичних форм.

За визначенням М.Галицької, "готовність до професійного іншомовного спілкування є інтегративною професійною характеристикою особистості, що визначає рівень професіоналізму майбутнього фахівця щодо його іншомовної комунікативної компетенції та охоплює потреби, мотиви, психологічні властивості, предметні та інтелектуальні знання, вміння й навички, які дають змогу успішно використовувати іноземну мову для виконання професійних завдань" [1, с. 60].

Неадекватне сприйняття і помилкове розуміння інформації призводять до комунікативних невдач. Як вважають Л.Славова і Н.Забродська, "комунікативна невдача – це збій у спілкуванні через повне або часткове нерозуміння комунікативними партнерами мовленнєвого повідомлення" [2].

Н.Кънєва [3] вирізняє два класи комунікативних невдач: координаційні і змістові. Останні виникають як наслідок помилок мовця або неправильної інтерпретації змісту сприйнятого слухачем. 

Аналіз комунікативних невдач показує, що існує низка причин їх виникнення, а саме:

комунікативні провалля між культурами;

існування в різних культурах різних режимів комунікативного часу (частотність та тривалість пауз, швидкість та інтенсивність інформаційного потоку, (а)симетричність обміну репліками, поширеність запитальних речень, припустимість перебивання одного співбесідника іншим, (не)обов’язковість вербальних реакцій, коротких (розгорнених) відповідей, використання простору в ході комунікації (відстань між учасниками комунікації, можливість її змінювати) [4];

спілкування іноземною мовою за необхідності миттєво опрацьовувати і відповідно реагувати на великий масив професійної інформації ;

нездатність застосувати в реальному діловому спілкування знання, навички і вміння, сформовані в аудиторних умовах;

неадекватний вибір лексичних одиниць, зокрема через такі явища, як омонімія, полісемія тощо;

помилкова граматична побудова висловлювань;

неправильний вибір граматичних форм;

невиразне мовлення, неправильні вимова або інтонація.

Найбільш ефективним методом демонстрації різниці між граматичними формами і лексичними одиницями є метод порівняння, який презентує П.Хенкок у книзі "Is That What You Mean?" [6], в якій він розглядає 50 найбільш поширених помилок, пояснюючи, як уникнути непорозумінь.

Наведемо декілька прикладів:

                         

 

'My landlady is a very good cooker.'                                          'My landlady is a very good ..................'

A teacher teaches, and a writer writes, but a cooker is not

the person who cooks. A cooker is a machine which cooks,

just as a dishwasher is a machine which washes dishes.

For the person who cooks, you just use the verb as a noun.

                 

 

'Nick couldn't reach the hammer,                                  'Nick couldn't reach the hammer,

so he asked Bob to throw it at him.'                               so he asked Bob to throw it ............him.'

 

 

As well as throw, there are some other verbs like shout

And point, which have a different meaning with different

prepositions. If you use them with at, it means you do the

action in an angry and unfriendly way,

e.g. 'I know I made a mistake, but you don't have to shout at me.'

If someone does these actions in a friendly, helpful way,

you use a different preposition. [6; 18-23]

 

Гумористичні ілюстрації, які супроводжують приклади, мають особливе значення, оскільки значною мірою підвищують ефективність засвоєння матеріалу. Проте, вважаємо, її рівень підвищити таким чином: майже на кожному занятті доцільно пропонувати студентам перекласти 10-15 речень з української мови на англійську. Щоразу варто додавати два-три речення, що містять проблемні ситуації. Якщо студенти зробили помилку, викладач повинен продемонструвати ілюстрації і пояснити різницю між граматичними формами або лексичними одиницями. Якщо відповіді були правильними, ситуацію доцільно використати іншим разом в іншому контексті, оскільки правильна відповідь може бути випадковою.

Крім того, студентам доцільно пропонувати навести власні приклади подібних проблемних ситуацій (безпосередньо на занятті або самостійно підготувати вдома). Так, у першому випадку можна навести приклад зі словами "hard" і "hardly", коли за умови додавання закінчення слово має незвичайний переклад.

Для закріплення вивченого матеріалу П.Хенкок пропонує виконання таких вправ:

1. Decide whether the following sentences are right or wrong. If a sentence is wrong, correct it.

2. Complete the following text, with one of the words or phrases you have practiced in this unit.

На думку Г.Борецької [7], формування навичок ефективного, зокрема – безпомилкового спілкування іноземною мовою передбачає виконання вправ, що забезпечують тренування із вживання граматичних явищ, а саме – рецептивні мовні вправи, що передбачають впізнавання та розрізнення граматичних явищ, репродуктивні умовно-мовленнєві вправи, що передбачають трансформацію граматичної структури, переклад та самостійне вживання граматичної структури.

Для навчання англомовної писемної комунікації Г.Борецька наводить такі приклади.

1. Рецептивна, некомунікативна (мовна), усна, одномовна вправа, що передбачає розпізнавання видо-часових форм дієслова, що позначають минулу дію.

To write a good narrative paragraph about something that happened in the past, it is imperative that you review the most common forms of the past tense used in this kind of writing: Past Simple, Present Perfect and Past Perfect. Read two extracts, note the author’s use of the tenses describing the action referring to the past and circle them. Then underline all the tense forms.

2. Рецептивна, некомунікативна (мовна), одномовна вправа для тренування  розрізнення видо-часових форм дієслова.

Look at the circled and underlined verbs in two texts. What time (past / present / future) do they refer to? Write the underlined verb forms from the text next to their type group.

a) Present Simple; b) Present Continuous; c) Present Perfect; d) Present Perfect Continuous; e) Past Simple; f) Past Continuous; g) Past Perfect; h) Future Simple.

3. Рецептивна, некомунікативна (мовна), одномовна вправа, що передбачає співвіднесення видо-часових форм дієслова з їхнім значенням.

Match the tenses and verb forms from the previous exercises with their uses.

A. Activities going on at the time of speaking / personal arrangements for the future / temporary routines or habits.

B. Activities that are repeated regularly / future facts.

C. Action that happened at a specific time in the past.

D. Activities that form a background to events in the past.

E. Events that happened before other past events.

F. Activities in the past where the time is not important.

G. Activities that started in the past and continue up to now.

H. Prediction based on opinion, belief or knowledge / decisions about the future taken at the moment of speaking.

4. Рецептивно-репродуктивна, умовно-комунікативна (умовно-мовленнєва) одномовна вправа для формування вмінь заповнення речень відповідною видо-часовою формою заданого дієслова.

Something has gone wrong with your computer and all the verbs in the following extract were typed in the form of the infinitive. Change them into the appropriate past tenses [7; 10].

Наводимо низку вправ, побудованих на порівнянні.

Compare the use of tenses in the sentences. Say which tense is used and why.

1. Charles Dickens wrote Oliver Twist.

      Ken Follett has written ten best-sellers.

2. How many times has Lucy been married?

      How many times was Paul married?

Read the sentences and answer the question.

1. She’s been to Paris.

            She’s gone to Paris.

            Where is she now?

2. When we arrived, she made some coffee.

       When we arrived, she had made some coffee.

       When we arrived, she was making some coffee.

       Where is the coffee in each case?

3. I didn’t teach English very well.

              I wasn’t taught English very well.

              Who says that?

Answer the questions.

What were you doing when you cut your finger?

What did you do when you cut your finger?

What is strange about these sentences?

A. Amazing news! Columbus has discovered America!

B. Man first walked on the Moon.

C. I travelled all my life. I went everywhere.

D. Peter, hi! I didn’t see you for ages!

E. I’ve learned English.

F. Your face is all read. – I’ve run.

G. What’s the matter? – I’ve been losing my passport.

H. I’ve been giving up smoking for years.

I. Ouch! I’ve just stung a mosquito! [8].

Висновки і перспективи подальших розвідок. Комунікативні невдачі для економіста – це загроза виникнення непорозуміння, тобто недосягнення професійної мети спілкування. Тому формування навичок ефективної комунікації є важливим завданням мовної підготовки майбутніх фахівців цього профілю. Існує багато методів, спрямованих на розвиток уміння передбачати загрозу виникнення непорозумінь і їх уникнення за допомогою  уточнення, перефразування тощо, серед яких найбільш ефективним вважаємо аналіз проблемних ситуацій.  Водночас для формування навичок коректного вживання граматичних форм як найбільш прийнятне розглядаємо використання порівняльних граматичних вправ.  Актуальність розглянутої теми підтверджується мовною практикою і обумовлює необхідність подальших досліджень щодо вдосконалення цього методу навчання. 

 

 

Список використаних джерел

1. Тинкалюк О. Готовність до професійного іншомовного спілкування як важлива складова професійної підготовки майбутніх економістів / О.Тинкалюк // Матеріали звітних наукових конференцій кафедри загальної та соціальної педагогіки. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – Вип. 7. – С. 57-60.

2. Славова Л.Л. Шляхи попередження комунікативних невдач при вивченні іноземної мови [Електронний ресурс] / Л.Л.Славова, Н.В.Забродська. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua/887/1/04sllvim.pdf

3. Кънева Н.К. Интегральный подход к проблеме коммуникативных неудач: дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.19 "Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика" / Наталия Кънчева Кънева. – Тверь, 1999. – 196 с.

4. Мальцева К.С. Міжкультурні непорозуміння і проблема міжкультурного перекладу : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук : спец. 09.00.04 "Філософська антропологія, філософія культури" / К.С.Мальцева. – К., 2002. – 20 с.

5. Бондаренко Т.Г. Типологія мовних помилок та їх усунення під час редагування журналістських матеріалів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 / Т.Г. Бондаренко. – К., 2003. – 20 с.

6. Hancock, P. Is That What You Mean? 50 common mistakes and how to correct them. – London : Penguin Books Ltd, 1990. – 126 p.

7. Борецька Г.Е. Методика навчання студентів-філологів граматично правильної англомовної писемної комунікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.02 "Теорія та методика навчання" / Г.Е.Борецька. – К., 2005. – 22 с.

8. Soars L. New Headway Upper-intermediate English Course : Student’s Book / L. Soars, J. Soars. – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 160 p.

 

Тарнавская Т.В. Методы формирования навыков эффективного профессионального общения на иностранном языке

В статье рассматривается метод сравнения грамматических форм английского языка с целью формирования навыков эффективной профессиональной коммуникации у будущих специалистов экономического профиля.

 

Ключевые слова: безошибочное профессиональное общение на иностранном языке, метод сравнения, проблемы коммуникации.

 

Tarnavska, T. The ways to acquire competence in avoiding misunderstanding

The subject of research is the ways of communication skill training. Comparing grammatical forms is considered to be effective way to acquire competence in avoiding misunderstanding in English.

 

Key words: communication skill training, method of comparison, misunderstanding.