УДК 373.3.011.3-051 : 004.73

Дяченко С.В.,

доцент кафедри інформаційних технологій та систем Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук;

Хміль Н.А.,

доцент кафедри соціальної інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки, кандидат педагогічних наук

 

Використання соціальних мережевих сервісів Web 2.0 у професійній діяльності вчителя початкової школи

 

У статті розглянуто методичні підходи до підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах інформаційно-комунікаційного середовища. Визначено, що перехід учителів на рівень учасників мережевої спільноти забезпечить можливість ефективно використовувати соціальні мережеві сервіси Web 2.0 у професійній діяльності.

 

Ключові слова: професійна діяльність учителя початкової школи, сервіси Web 2.0, інформаційно-пошуковий метод, інформаційно-комунікаційне середовище.

 

Постановка проблеми. У сучасності система освіти зазнає впливу багатьох факторів. Проте головними у ХХІ ст., на нашу думку, є розвиток інформаційного суспільства, науково-технічний прогрес і процес глобалізації. Наукова дискусія щодо ролі вказаних факторів ведеться головним чином навколо проблем їх соціально-економічного й цивілізаційного впливу, включаючи культуру, але порівняно рідко стосується освітніх і особистісних наслідків [1].

В інформаційному суспільстві, що формується, фундаментальною проблемою є зміна методології сучасної освіти як постійної освіти (освіти протягом усього життя людини), реалізація концепції якої потребує становлення в соціумі персональних освітніх сфер, що формуються самими суб’єктами для вирішення особистісних і професійних завдань на основі досягнень інформаційних технологій. Стрімкий розвиток сучасних засобів міжособистісної комунікації (блогів, вікі-сайтів), що базуються на сучасних мережевих технологіях Web 2.0, приводить до самоорганізації соціальних мереж та спільнот регіонального і глобального рівнів [2].

Мережеві сервіси Web 2.0 змінюють звичні стереотипи використання глобальної мережі, що перестала бути середовищем передавання інформації і транспортним каналом постачання знань [3]. Пасивна позиція "читача" (споживача інформації) змінюється на інтерактивну й персоналізовану позицію "письменника" (коментатора, співучасника дискурсу, виробника інформації).

Через надзвичайну легкість використання сервіси Web 2.0 відкривають широкі можливості для активної участі людей у наповненні мережі матеріалами, обміну своїми навичками й уміннями. Не маючи спеціальних знань у галузі інформатики, можна швидко здійснити публікацію різних даних в Інтернеті, організувати віртуальні спільноти для інтерактивного спілкування користувачів [4]. Саме тому ця сукупність мережевих послуг набуває все більшої популярності в педагогічному середовищі, зокрема й серед учителів початкової школи.

З педагогічної точки зору використання вікі-сторінок і блогів у педагогічній взаємодії свідчить про перехід до технології співробітництва (суб’єкт-суб’єктна модель) і формування персонального освітнього середовища кожного із учасників. Ця тенденція відповідає принципам особистісно-орієнтованої освіти і педагогіки співробітництва, проте потребує значної зміни цілей і засобів навчання [2]. Окрім того, необхідним є адекватне навчання майбутніх учителів початкової школи і підвищення кваліфікації учителів-початківців, які є практиками, у такий спосіб, щоб вони були здатними працювати із сервісами Web 2.0.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження психолого-педагогічних і методичних проблем впровадження сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи здійснювали вчені В. Варченко, М. Гольцмен, М. Жалдак, С. Іванова, Д. Клементс, М. Левшин, Н. Макарова, Т. Оппенхеймер, С. Пейперт, Ф. Рівкінд, Л. Фуксон, К. Хохман та інші. Загалом ученими відзначається збагачення діяльності тих, хто навчається, за рахунок її опосередкування інформаційними технологіями, розвиток інтелектуальних здібностей, пізнавальних інтересів і мотивів тощо.

Вагомий внесок у дослідження можливостей використання мережевих сервісів Web 2.0 у навчально-виховному процесі загальної середньої та вищої школи зробили такі науковці: О. Андрєєв, Н. Балик, Н. Діментієвська, А. Забарна, О. Круподерова, Є. Патаракін, М. Рєзнін, В Стародубцев, Б. Ярмахов, Richard EFerdig, Kaye DTrammell, зокрема педагогічні можливості сервісів досліджує М. Менякіна, вікі-технології у сучасній освіті – Н. Дягло, Г. Стеценко, особливості використання веб-технологій для самостійного підвищення кваліфікації – М. Німатулаєв, розвиток загальнокультурної компетенції вчителів-предметників засобами сервісів Web 2.0 – Н. Євтушенко.

Разом з тим питанню використання соціальних мережевих сервісів у навчально-виховному процесі початкової школи в нашій країні приділяється ще недостатньо уваги. Освітні ресурси, розміщені в Інтернеті, не здатні вирішити постійно обновлювані педагогічні завдання, задовольнити специфічні вимоги і цілі педагогічного процесу початкової школи. Тому необхідно, щоб учитель початкових класів мав не тільки певні знання, а й відповідні компетенції пошуку, систематизації, адаптації та використання освітніх веб-ресурсів як для педагогічного проектування навчального процесу, організації діяльності учнів, так і для підвищення своєї кваліфікації в умовах самоосвіти.

Отже, аналіз психолого-педагогічної наукової літератури та практики підготовки майбутніх учителів початкових класів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема й сервісів Web 2.0, дозволив виявити низку протиріч між:

         необхідністю збільшення сфери використання комп’ютерно-мережевих технологій у професійній діяльності вчителя та низькою мотивацією вчителів початкових класів до опанування й використання електронних освітніх ресурсів;

         зростаючими вимогами до компетенцій педагога-професіонала та недостатньо теоретично і практично розробленою проблемою формування загальнокультурних, загальнопрофесійних компетенцій за допомогою комп’ютерно-мережевих технологій;

         генерацією навчальних, методичних і довідкових матеріалів у веб-просторі та відсутністю сформованих компетенцій пошуку необхідної інформації, налаштування додаткових комп’ютерних програм для роботи із веб-ресурсом;

         величезним потенціалом освітнього веб-простору та нездатністю визначення ефективності веб-ресурсів, відсутністю вмінь аналізувати, проводити експертизу.

Таким чином, стає зрозумілим, що у навчальному процесі ВНЗ нагальною є проблема підготовки вчителя початкових класів до використання веб-технологій у професійній діяльності.

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення основних способів удосконалення професійної підготовки студентів напрямку 0101 – "Педагогічна освіта" спеціальності 6.010102 – "Початкова освіта" до використання соціальних сервісів мережі Інтернет у педагогічній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Так, завдяки аналізу літературних джерел [2-5; 7-10 та ін.] було з’ясовано, що сервіси-он-лайн Web 2.0 необхідні у роботі кожного вчителя. У цьому інформаційному середовищі можна здійснювати такі види діяльності: створювати презентації, фотоальбоми, навчальні фільми, обробляти звук, працювати з документами. Водночас, що не менш важливо, сервіси Web 2.0 відкривають нові можливості для облаштування особистого простору вчителя [5].

Приєднуємося до положень праці про основні педагогічні можливості сервісів Web 2.0 М. Менякіної, яка стверджує, що вони забезпечують таке: використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів з навчальною метою; самостійне створення мережевого навчального змісту; засвоєння інформаційних концепцій, знань і навичок; створення навчальних ситуацій, на основі яких можна спостерігати й вивчати недоступні раніше феномени [3].

Вважаємо, що серед наявних сервісів Web 2.0 найбільш доцільними для вчителів початкових класів є такі:

1.       Мережеві щоденники (http://www.blogger.com/).

Так, учителями початкових класів блогова технологія може бути використана як майданчик для педагогічних дискусій з можливістю роботи в мережевих проектах, консультування і здобуття додаткових знань, створення педагогічних "віртуальних мереж", шкільних щоденників тощо.

2.       Колективне редагування гіпертекстів – Вікі-енциклопедії (http://uk.wikipedia.org).

Вікі-вікі – це середовище для швидкої гіпертекстової взаємодії з високим рівнем інтерактивних ресурсів для дистанційного навчання, можливістю спільного редагування статей, проведення навчальних телекомунікаційних проектів, публікації методичних матеріалів. Може бути використане для створення та розміщення методичних розробок зі зворотним зв’язком, спільного створення віртуальних краєзнавчих та екологічних екскурсій школярами, колективного створення творчих робіт – казок, віршів, есе тощо.

3.       Соціальні пошукові системи, сервіси для створення закладок, карти знань.

Ці соціальні сервіси дають можливість учителям початкових класів зберігати на веб-сторінці колекцію своїх закладок-посилань, що їх зацікавили. Надалі такі закладки використовуються як джерело і сховище посилань на навчальні матеріали. Крім того, учителі можуть вести пошук необхідних матеріалів спільно. Додаткові сервіси дозволяють представити системи закладок як карти знань та інтересів, на базі яких може бути організована навчальна діяльність учнів.

У системі підготовки майбутнього вчителя початкових класів нами визначено найбільш значущі вимоги до професійної готовності спеціаліста в галузі інформаційно-комунікаційних технологій з фахових дисциплін і дисциплін інформаційного циклу. Так, щоб досягти достатнього рівня готовності студентів до використання соціальних сервісів Web 2.0 у майбутній професійній діяльності, вони повинні [6]:

                    з фахових дисциплін 1) знати можливості й сучасні концепції використання комп’ютера в навчанні й розвитку учнів початкових класів; 2) володіти методами використання комп’ютера в організації навчання молодших школярів, прийомами оптимального поєднання комп’ютерних і традиційних технологій, прийомами і методами використання комп’ютера в системі розвивального навчання (для організації творчої діяльності учнів), прийомами організації індивідуальної та колективної проектної діяльності учнів в умовах інформаційного середовища, зокрема й за допомогою сервісів Web 2.0; 3) вміти використовувати комп’ютер для організації контролю засвоєння молодшими школярами програмового матеріалу, діагностики та корекції розвитку особистості, аналізувати зміст експериментальних програм, програмно-прикладних засобів, формувати в учнів гігієнічну культуру взаємодії з комп’ютером; 4) бути здатними залучати батьків до інформаційного середовища навчального закладу, впливати на формування інформаційної культури батьків тощо;

                    з дисциплін інформаційного циклу: 1) мати цілісне уявлення про інформатику як науку, її місце в сучасному світі й системі наук, про інформаційні системи й моделі, знати конкретні приклади інформаційних моделей, навички роботи з ПК, різними допоміжними пристроями, з системними і прикладними програмними засобами загального призначення; 2) знати програмне забезпечення комп’ютера, принципи проектування й розроблення навчальних програмних засобів, можливості використання інформаційних технологій в управлінні навчальними закладами, у створенні банку даних педагогічної інформації за допомогою сервісів Web 2.0; 3) володіти системою знань теоретичних основ інформатики й обчислювальної техніки, основними інформаційними технологіями і вміти їх використовувати для дидактичного конструювання, навичками роботи в локальних мережах, системах телекомунікації тощо.

У професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів в умовах інформаційно-комунікаційного середовища ВНЗ разом з іншими використовували інформаційно-пошуковий метод [7]. Сутність цього методу полягає в тому, що до початку заняття викладач пропонує студентам (або групам студентів) індивідуальні завдання із добором посилань на відповідні веб-ресурси. На основі пошукової діяльності кожен студент (група) розв’язує своє завдання й презентує аргументовану точку зору з того чи іншого питання. Дискусії студентів з поточних питань відбуваються в on-line режимі в мережі Інтернет. Наприкінці заняття за результатами інформаційно-пошукової діяльності групи створюється мережевий щоденник або відповідна публікація у вікі-середовищі із використанням відеоматеріалів, графіків, анімації, звукових ресурсів тощо та організацією закладок-посилань. Для практичної реалізації цього методу студентам необхідні знання, вміння й навички з пошуку й оброблення інформації, застосування веб-технологій, технологій пошуку в Інтернеті тощо.

Ураховуючи необхідність набуття зазначених вище компетенцій, а також досвід професійної підготовки студентів, нами було розроблено і впроваджено розділ "Соціальні мережеві сервіси (технологія Web 2.0) у педагогічній практиці" у межах навчальної дисципліни "Методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі":

Тема 1. Загальні відомості про соціальні мережеві сервіси. Педагогічні можливості мережевих сервісів Web 2.0 у початковій школі

Поняття "технології Web 2.0". Характеристика і класифікація соціальних мережевих сервісів. Педагогічні можливості соціальних мережевих сервісів у початковій школі.

Тема 2. Мережеві щоденники у педагогічній практиці вчителя початкових класів

Поняття "блог". Можливості використання мережевих щоденників (блогів) у педагогічній практиці початкової школи. Знайомство з системами колективного блог-хостингу. Створення власних блогів.

Тема 3. Вікі-технологія у педагогічній практиці вчителя початкових класів

Характеристика та призначення сервісу. Принципи функціонування. Історія виникнення WikiWiki. Переваги та недоліки сервісу, обмеження його застосування. Дидактичні можливості вікі-середовища. Педагогічний потенціал та досвід використання WikiWiki у початковій школі.

Тема 4. Соціальні пошукові системи. Сервіси для створення закладок. Карти знань

Характеристика та призначення соціальних пошукових систем. Принципи роботи систем. Використання соціальних сервісів зберігання закладок у педагогічній практиці. Робота з пошуковими системами та сервісами для створення закладок http://bobrdobr.ru, http://tren.flexum.ru. Знайомство із сервісом "Карта знань". Педагогічний потенціал і дидактичні можливості використання карти знань у початковій школі. Робота із сайтом http://bubbl.us/.

Проведення лабораторно-практичних занять розділу "Соціальні мережеві сервіси (технологія Web 2.0) у педагогічній практиці" навчальної дисципліни "Методика застосування комп’ютерної техніки в початковій школі" сприяло розвитку діяльнісного та емоційного компонентів інформаційної компетентності студентів. Майбутні вчителі початкових класів розвинули такі вміння: спілкуватися; здійснювати самостійний творчий пошук у розв’язанні проблем; розвивати успішну міжособистісну взаємодію у професійній діяльності і спілкуванні; проектувати навчальні й виховні заняття із використанням можливостей соціальних сервісів Web 2.0. Крім того, кожен зі студентів відчув задоволення від того, що є не тільки користувачем мережі Інтернет, а й творцем, учасником всесвітнього інформаційного середовища.

Висновки. Відтак, використання сервісів Web 2.0 стає особливо важливим у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи. Перехід студентів на рівень учасників мережевої спільноти надає можливості не тільки ефективно впроваджувати інформаційно-комунікаційні технології у професійну діяльність, а й розширити кругозір майбутніх педагогів; оволодіти вміннями спілкуватися, використовуючи мережу Інтернет; організовувати міжособистісну взаємодію; співпрацювати у групі; систематично підвищувати рівень власної загальнокультурної, технологічної та інформаційної компетентності.

Окрім цього, високий рівень ефективності взаємодії користувачів в Інтернет-середовищі, багатовид принципових особливостей і різних можливостей мережевих сервісів Web 2.0, а також відносна дешевизна зумовлюють серйозні перспективи використання подібних технологій як учителями, так і учнями і тим самим визначають необхідність їхнього глибокого вивчення й експериментального дослідження.

Припускаємо, що за умови правильного вибору стратегії організації та управління віртуальною спільнотою під час навчання у спільній діяльності педагогів і вихованців будуть досягнені цілі навчання та вирішені основні педагогічні завдання. Водночас у тих, хто навчається, сформуються нові навички й уміння, необхідні для самоосвіти й саморозвитку.

 

Список використаних джерел

1. Дяченко С.В. Проблеми підготовки вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників у контексті технологізаційної освітньої парадигми / С.В. Дяченко // Наук. записки Ніжин. держ. ун-ту імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2007. – № 5. – С. 21-23.

2. Стародубцев В.А. Роль сетевых сервисов Web 2.0 в становлении персональной образовательной сферы учителя информатики / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Информатика и образование. – 2010. – № 6. – С. 84-86.

3. Менякіна М.С. Педагогічні можливості сервісів Веб 2.0 / М.С. Менякіна // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 24-26.

4. Иванченко Д.А. Перспективы применения блог-технологий в Интернет-обучении / Д.А. Иванченко // Информатика и образование. – 2007. – № 2. – С. 120-122.

5. Євтушенко Н.В. Розвиток загальнокультурної компетенції вчителів-предметників засобами сервісів Web 2.0 / Н.В. Євтушенко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 7. – С. 5-7.

6. Дяченко С.В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Світлана Володимирівна Дяченко. – Луганськ, 2009. – 225 с.

7. Ниматулаев М.М. Использование веб-технологий для самостоятельного повышения квалификации в условиях информационно-коммуникационной среды / М.М. Ниматулаев // Информатика и образование. – 2010. – № 8. – С. 86-89.

8. Круподерова Е.П. Освоение учителями информатики технологии вики / Е.П. Круподерова, В.П. Короповская // Информатика и образование. – 2008. – № 10. – С. 50-54.

9. Дягло Н.В. Вікі-технології у сучасній освіті / Н.В. Дягло // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 2. – С. 30-31.

10. Стеценко Г.В. Практичне використання вікі-енциклопедії в навчально-виховному процесі / Г.В. Стеценко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 6. – С. 18-20.

 

 

 

 

 

 

 

Дяченко С.В., Хмиль Н.А. Использование социальных сетевых сервисов Web 2.0 в профессиональной деятельности учителя начальной школы

В статье рассмотрены методические подходы к подготовке будущих учителей начальной школы в условиях информационно-коммуникационной среды. Определено, что переход учителей на уровень участников сетевого сообщества обеспечит возможность эффективно использовать сетевые сервисы Web 2.0 в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: профессиональная деятельность учителя начальной школы, сервисы Web 2.0, информационно-поисковый метод, информационно-коммуникационная среда.

 

Dyachenko, S.V., Khmil, N.A. Use of Social Network Services of Web 2.0 in Professional Activity of Teacher of Initial School

The paper considers the methodical approaches to preparing future primary school teachers in information-communication environment. Determined that the teacher’s transition to a level of participants in the network community will enable the efficient use of network servers Web 2.0 in professional activity.

 

Key words: professional activities of primary school teachers, servers Web 2.0, information retrieval method, information and communications environment.