УДК: 811.14’02:37.02

 

Шовковий В.М.,

доцент кафедри загального мовознавства та класичної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор педагогічних наук

 

 

Етапи формування граматичних навичок у навчанні класичних мов

 

У статті розкрито дослідження основних етапів формування рецептивних граматичних навичок з латинської та давньогрецької мов. Представлено вправи, які сприяють формуванню  навичок вичленовування граматичної ознаки, упізнавання граматичних форм і синтаксичних конструкцій, встановлення значень граматичних форм, зміцнення лексичних і граматичних знань та навичок за допомогою використання елементів репродуктивного мовлення.

 

Ключові слова: граматичні навички, рецептивні навички, навчання класичних мов, види вправ.

 

 

Формування граматичних навичок – одна з найголовніших цілей навчання класичних мов, тому до цієї проблеми зверталися дослідники упродовж століть. Теоретичними підвалинами навчання граматики класичних мов стали праці М. Бреаля, С. Гінтовта, П. Деттвеллера, В. Ніколіна, Н. Кацман. Однак проблема визначення етапності та методичних прийомів реалізації цих етапів не була предметом спеціального дослідження, що визначає актуальність статті.

Мета статті – визначити основні етапи і методичні прийоми їх реалізації у формуванні граматичних навичок з класичних мов.

Фундаментальну базу в розробленні методичних прийомів формування рецептивних граматичних навичок складає теорія поетапного формування розумових дій, згідно з якою виконання дії проходить у п’ять етапів: І етап – попереднє ознайомлення з дією, ІІ етап – виконання дії студентом у зовнішній матеріалізованій, розгорнутій формі, засвоєння її змісту, ІІІ – зовнішньомовний етап – всі елементи дії виражаються в зовнішньому усному або писемному мовленні, дія зазнає подальших змін, вона узагальнюється і скорочується, IV етап – етап зовнішнього мовлення "про себе" – виконання дії супроводжується мовленням, дія зазнає ще більших змін щодо узагальнення та скорочення, V етап – виконання дії у внутрішньому плані; на цьому етапі дія виконується ніби "з місця", точно та не розтягнуто в часі [1; 2].

Як показав аналіз теоретичних праць, присвячених проблемам формування іншомовних навичок у рецептивних видах мовленнєвої діяльності,  цей процес проходить у декілька етапів:

1) формування навичок вичленовування граматичної ознаки; 2) формування навичок упізнавання граматичних форм і синтаксичних конструкцій; 3) формування навичок встановлення значень граматичних форм і лексичних одиниць; 4) зміцнення лексичних і граматичних знань, удосконалення навичок за допомогою використання елементів репродуктивного мовлення; 5) удосконалення граматичних навичок на матеріалі читання текстів.

Формування навичок вичленовування граматичної ознаки відбувається за допомогою мовних рецептивних аспектних одномовних граматичних вправ у виділенні формальних показників певної граматичної форми, компонентів синтаксичної конструкції.

Вправа. У поданих дієсловах підкресліть і назвіть форманти, які мають ознаки футурума.

Leges, juvabo, negaberis, capietis, augeto.

У поданих дієсловах підкресліть і назвіть афікси, які мають ознаки категорії стану.

Вправа. У поданих реченнях визначте логічний підмет/присудок синтаксичного звороту accusativus cum infinitivo та дієслово, яке керує цим зворотом.

1. Natura nihil facit frustra. 2. Notum est naturam nihil facere frustra. 3. Ibi victoria, ubi concordia. 4. Sapientia antiqua docet ibi semper victoriam esse, ubi concordia est.

Формування навичок упізнавання граматичних форм і синтаксичних конструкцій здійснюватиметься за допомогою таких вправ:

1. Аспектних рецептивних граматичних вправ зі знаходження вказаних граматичних форм поза контекстом без опори на переклад, у контексті з опорою на переклад, у контексті без опори на переклад, у визначенні граматичних омонімів та квазіомонімів, у виділенні синтаксичних конструкцій та їх елементів (з опорою на переклад та без опори на переклад).

Вправа. Серед поданих слів знайдіть дієслова, вжиті в аористі І.

Серед поданих слів знайдіть дієслова, вжиті в кон’юнктиві.

Vivat, crescat, sis, regnat, dat, cedant, laudentur, laudantur, negas, neges, rogetis, rogatis.

Вправа. У поданих сентенціях знайдіть іменники ІІІ відміни, вжиті у формі accusativus singularis.

1. Legem brevem esse oportet. Закон повинен бути коротким.

2. O fallacem hominum spem! О обманлива людська надіє!

3. Ad majorem Dei gloriam. Для більшої слави Господа.

У поданих сентенціях знайдіть дієслова, вжиті в аористі І. Визначте культурно марковане значення виділених слів і словосполучень.

Вправа. Згрупуйте подані дієслова, які відрізняються лише кількісною характеристикою одного зі звуків.

Вправа. Згрупуйте подані дієслова за парами: а) абсолютні омоніми; б) квазіомоніми.

2. Граматичних вправ із визначення відповідників давньогрецьких граматичних форм, синтаксичних конструкцій, лексичних одиниць в українській мові з опорою на переклад.

Вправа. Серед поданих речень знайдіть ті, які мають у протасисі modus potentialis. Прокоментуйте сентенції та культурно марковані поняття та реалії.

1. Malo si beneficias, id beneficium interit. Якщо зробиш добро поганій людині, то воно даремно пропаде. 2. Si cupias pacem, linguam compesce loquacem. Якщо прагнеш спокою, приборкуй балакучий язик. 3. Si sapis, sis apis. Якщо ти мудрий, будь як бджола.

Серед поданих речень знайдіть ті, які мають conjunctivus dubitativus та conjunctivus prohibitivus. Прокоментуйте сентенції та культурно марковані поняття та реалії.

Формування навичок встановлення значень граматичних форм із використанням прийому граматичного аналізу та перекладу.

Формування навичок встановлення значень граматичних форм із використанням прийому граматичного аналізу та перекладу розпочинається з граматичного аналізу окремих слів. Для цього використовуються:

1. Рецептивні мовні аспектні граматичні вправи з аналізу та перекладу граматичних форм поза контекстом.

Вправа. Виконайте граматичний аналіз поданих слів і зробіть їх переклад.

Dicĭtur, exstincti sunt, videbātur, narrātur, respondit, manēret, purgarētur.

Вправа. Визначте граматичні форми поданих омонімів. Подайте всі варіанти омонімічних форм.

Вправа. Зробіть переклад  поданих граматичних  форм українською мовою без попереднього аналізу. Подайте всі варіанти перекладу омонімічних форм.

Huius, illīus, hāc, qui, eum, hunc, se, ipsum.

2. Мовні рецептивні граматичні вправи з аналізу та перекладу граматичних форм і синтаксичних конструкцій у реченні.

Вправа. У поданих реченнях знайдіть форми інфінітивів, визначте їх граматичну форму.

1. Multos annos Oedĭpus Thebis omnium consensū felicĭter regnavisse dicĭtur, cum vehemens pestilentia in urbe orta est. 2. Tum Oedĭpus oracŭlum Apollĭnis consulĕre consilium cepisse narrātur legatumque Delphas misisse numen dei percontātum.

Прокоментуйте виділені слова.

Вправа. Прочитайте речення, проаналізуйте кожне слово, визначте групу підмета та присудка. Перекладіть подані речення, прокоментуйте культурно специфічні поняття та реалії.

1. Homini cibus ultissimus est simplex. 2. Homo ductus in se simper divitias habet. 3. Fecundi calices quem non facere disertum? 4. Contra vim mortis non est medicamen in hortis.

Вправа. Прочитайте речення, перекладіть. Поясніть, яке граматичне значення мають дієслівні форми, вжиті у підрядних частинах речень.

1. Qui fodit alterifoveam, inciditin eam. 2. Qui insidias plus timet, capitur minus. 3. Taurum tollet qui vitulum sustulerit. 4. Si vis vincere, dicse pati. 5. Si nisi non esset, perfectus quilibet esset.

Вправа. Прочитайте речення, виконайте їх повний граматичний аналіз, перекладіть. Прокоментуйте культурно специфічні поняття та реалії.

1. Cum sapient loquens perpaucisutere verbis. 2. Cum te mortalem noris, praesentibus expel deliciis animum: post mortem nulla voluptas. 3. Fortes non modo fortuna adjuvat, u test in vetere proverbio, sed multo magis ratio.

Удосконалення лексичних та граматичних знань і навичок за допомогою використання елементів репродуктивного мовлення.

Формування міцності граматичних знань і навичок можливе лише за умови використання елементів репродуктивного мовлення. Хоча кінцевою метою навчання класичних мов і є рецепція, однак репродуктивні вправи не повинні залишатися поза увагою, оскільки доцільність їх використання підтверджується дослідженнями сучасної психології, у яких стверджено визначальну роль мовленнєво-рухового аналізатора в навчанні мови.

Для елементів репродуктивного мовлення пропонуємо спеціально розроблені вправи, які спрямовані на комплексне удосконалення лексичних і граматичних знань та навичок.

1. Мовні репродуктивні лексичні та граматичні вправи з прогнозування (зміни, вставлення або підставлення граматичних форм чи лексичних одиниць).

Вправа. Перепишіть речення, поставивши дієслова, подані в дужках, у форму імперфекта.

1. Nullum huius mali remedium invenīri posse (videtur). 2. Recte et vere (dicet) Caesar delectum verbōrum esse origĭnem eloquentiae, idemque multo ante eum Aristotĕles docuĕrat. 3. Senectŭs a Cicerōne occāsŭs vitae (nominatur).

З поданих пар простих речень утворіть складнопідрядні. Поясніть особливості вживання часо-способових форм.

2. Мовні репродуктивні вправи для поширення речень.

Вправа. У поданих реченнях перекладіть кінцівку.

1. In castris Hevetiorum tabulae repertae sunt litteris Graecis confectae і принесені до Цезаря. 2. Diutius cum sustinere nostrorum impetus non possent, alteri se, ut coeperant, in montem receperunt, інші повернулись до своїх обозів і возів.  3. Alteri ad impedimenta et carros suos se contulerunt.

refero – приносити, impedimentun – обоз, carrus – віз, confero se – повертатися.

2. Мовні репродуктивні коректурні вправиз виправлення морфологічних і синтаксичних помилок; ці вправи супроводжуються перекладом та соціокультурним коментарем.

Вправа. Прочитайте речення, визначте, яке слово вжите в неправильній граматичній формі. Побудуйте речення правильно.

1. Clavus a clavo pellitur. Клин клином вибивається. 2. Mens sana in corpore sane. 3. У здоровому тілі – здоровий дух. 4. Tempora mutantur et nos mutamus in illis. 5. Часи змінюються і ми змінюємося разом з ними.

Прочитайте речення, визначте, яке слово вжите в неправильній граматичній формі. Побудуйте речення правильно.

Перекладіть речення, прокоментуйте культурно специфічні поняття і реалії.

3. Мовні та умовно-комунікативні репродуктивні (лексичні та граматичні) вправи з утворення та перекладу окремих граматичних форм, словосполучень, речень, фрагментів текстів із трансформацією та без трансформації.

Вправа. Письмово перекладіть подані дієслова з української мови давньогрецькою (латинською).

Ти запалюєш, я здивувався, на той час він уже висів, мені віддали, я передаю, я передам, нехай мені передадуть, якби тобі передали, передана, я віддам, підніматися, піднятий, підняв, піднімав.

Вправа. Усно перекладіть подані дієслова з української мови давньогрецькою (латинською).

Ти знаєш, тоді він уже був народжений, його поважають, він сказав, він казав, їй кажуть, їх казали, їй сказали, нехай вони допоможуть, якби мене почули, напиши, ми принесли, воно нами принесене.

Вправа. Усно стисло передайте зміст поданого тексту давньогрецькою (латинською) мовою. Поставте до тексту декілька запитань.

Прокоментуйте культурно специфічні поняття та реалії.

Вправа. У письмовій формі стисло перекажіть зміст поданого тексту давньогрецькою / латинською мовою.

Прокоментуйте культурно специфічні поняття та реалії.

Вправа. Письмово перекладіть текст з української мови давньогрецькою (латинською).

Підготуйте розгорнуту доповідь про визначні місця давніх Афін.

Під час укладання комплексу граматичних вправ викладач повинен ураховувати низку вимог:

комплекс вправ повинен бути спрямований на досягнення освітніх, практичних, виховних і розвивальних цілей навчання дисципліни;

кожна граматична форма, кожен варіант граматичної конструкції повинен зустрітися у вправах не менше 6-и разів;

у вправах не повинні вживатися ті граматичні форми і граматичні конструкції, які раніше не вивчалися студентами;

студент повинен виконувати вправи послідовно – від простих (робота з окремими словами чи словосполученнями) до більш складних (робота з реченнями та текстами);

під час укладання комплексу вправ необхідно дотримуватися послідовності механізмів формування рецептивних граматичних навичок;

вправи на матеріалі окремих слів повинні містити 20-25 одиниць, вправи на матеріалі речень – 10-15 речень.

 

Список використаних джерел

1. Гальперин П. Я. Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий / П.Я.Гальперин // Исследования мышления в советской психологии. – М., 1966. – С. 236-277.

2. Бухбиндер В. А. Очерки методики обучения чтению на иностранных языках / В. А. Бухбиндер, И. М. Берман. — К. : Вища школа, 1977. – 174 с.

3. Скрипченко О. В. Вікова та педагогічна психологія : навчальний посібник / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська. – К. : Просвіта, 2001. – 416 с.

 

Шовковый В.Н. Этапы формирования грамматических навыков в обучении классических языков

В статье раскрыто исследование основных этапов формирования рецептивных грамматических навыков по латинскому и древнегреческому языках. Представлены упражнения, которые способствуют формированию  навыков вычленения грамматического признака, опознавания грамматических форм и синтаксических конструкций, установления значений грамматических форм, укрепления лексических и грамматических знаний и навыков с помощью использования элементов репродуктивной речи.

 

Ключевые слова: грамматические навыки, рецептивные навыки, обучение классическим языкам, виды упражнений.

 

Shovkoviy, V.N. The Stages of Forming of Grammatical Skills in Teaching of Classic Languages

The article is devoted research of the basic stages of forming of receptivnykh grammatical skills on the Latin and ancient greek language. The basic types of exercises which are instrumental in forming  of skills of vichleneniya of grammatical sign, identification of grammatical forms and syntactic constructions, establishment of values of grammatical forms, strengthening of lexical and grammatical knowledges and skills by the use of elements of genesial speech, are developed. 

 

Key words: grammatical skills, receptivnye skills, teaching classic languages, types of exercises.