Петрик Ю.Ф.,

начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради

 

Досвід і перспективи розвитку дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти міста Білої Церкви

 

У статті проаналізовано тенденції розвитку і перспективи дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів міста Білої Церкви.

 

Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, інноваційна діяльність, інноваційні технології, науково-методичний супровід, загальноосвітній навчальний заклад, розроблення, апробація, впровадження, всеукраїнський рівень, регіональний рівень, інноваційні процеси.

 

Постановка проблеми. Початок ХХІ століття ознаменувався значними змінами в соціально-економічному розвитку України, зокрема – і в освітній сфері. Посилення міжнародної співпраці нашої держави стало передумовою вагомих трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі. Тому стратегічними завданнями державної освітньої політики є забезпечення конкурентоздатності української освіти на міжнародному ринку освітніх послуг, розвиток міжнародної співпраці, розширення участі навчальних закладів, педагогів, учнів, студентів і науковців у проектах міжнародних освітніх організацій і співтовариств.

Інтеграція освіти України в міжнародний освітній простір базується на таких головних принципах: пріоритету національних інтересів, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації, орієнтації на національні загальнолюдські фундаментальні цінності, системного і взаємовигідного характеру співпраці, толерантності в оцінюванні та сприйнятті будь-якої зарубіжної системи освіти. За таких умов особливого значення набуває організація систематичної роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, організація безперервної освіти для педагогів, підвищення їхнього фахового і методичного рівня, узагальнення та впровадження у практику роботи передового педагогічного досвіду, оновлення змісту освіти на основі залучення вчителів до дослідно-експериментальної та наукової діяльності, налагодження співпраці з вищими навчальними закладами з використанням можливостей регіону для інтелектуальної діяльності, творчості обдарованої учнівської молоді, а також  реалізації Концепції профільного навчання.

Виклад основного матеріалу. На Білоцерківщині школи існували ще в ХVІІІ ст., про що свідчать документи 1730-1760 рр. Нині освітня системи Білої Церкви є  не лише найбільш розгалужено і потужною в Київській області, а лідером у рейтингу освітніх систем Київщини.

Загальна середня освіта в м. Білій Церкві представлена одним гуманітарно-філософським колегіумом, економіко-правовим ліцеєм, двома гімназіями, п’ятьма спеціалізованими загальноосвітніми школами (№№ 1, 9, 12, 13, 16), тринадцятьма загальноосвітніми школами І-ІІІ ступенів, однією школою І ступеня, спеціальною загальноосвітньою школою № 19, двома вечірніми школами (№№ 5, 6), одним приватним навчально-виховним комплексом "Міцва-613". Дошкільну освіту представляють 35 дошкільних навчальних закладів, а позашкільну – 6. Також у місті функціонують 16 вищих навчальних закладів та 2 підготовчих курсів [2].

В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних закладів міста, яка характеризується системним експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. Досягнення зазначеного передбачає реалізацію таких завдань:

підготовки керівників і педагогічних працівників до створення управлінських й організаційно-педагогічних умов для реалізації дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти;

− розроблення, апробації і впровадження програмового і навчально-методичного забезпечення спеціалізацій навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов, природничо-математичних дисциплін, інформаційно-комунікаційних технологій;

− формування в учнів здатності до свідомого вибору свого місця в житті, готовності до міжкультурного діалогу, самореалізації [6].

Відповідно до нормативно-правової бази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та з метою створення умов для оновлення змісту освіти і впровадження у практику загальноосвітніх навчальних закладів Білої Церкви нових освітніх технологій, забезпечення рівного доступу до якісної освіти, професійного розвитку педагогічних працівників навчальними закладами Білої Церкви здійснюється дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність із таких напрямів:

− "Навчання педагогічних та управлінських кадрів впровадженню інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес" (програма Intel® "Навчання для майбутнього");

− апробація навчальної літератури;

− моніторинг якості навчальної літератури;

− "Навчально-методичне забезпечення славістичної спеціалізації освітнього процесу спеціалізованого загальноосвітнього навчального закладу";

− "Вибір успішної професії";

− "Інтелект України";

− комплексна програма формування навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків (за проектом "Діалог");

− програма превентивного виховання "Майбутнє починається сьогодні" (міжнародний шкільний проект);

− національна мережа шкіл сприяння здоров'ю (ШСЗ);

− програма "Школа як осередок розвитку громади";

− програма  "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя";

− апробація навчальних планів, програми, навчально-методичної літератури з метою забезпечення реалізації змісту Всеукраїнського науково-педагогічного проекту "Росток";

− проект "Школа проти СНІДу";

− "Соціальна адаптація та інтеграція в суспільство дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, шляхом запровадження інклюзивного навчання";

− "Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному  навчальному закладі";

− медико-педагогічний проект "Гармонія інтелекту та здоров’я (ПіснеЗнайка) ";

− програма "Превентивне виховання учнів в умовах здоров`язберігаючого навчально-виховного простору";

− "Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікацйних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень – 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків";

− "Художньо-естетична освіта та виховання в загальноосвітніх навчальних закладах у процесі впровадження інтегрованих курсів";

− система розвивального навчання Ельконіна-Давидова;

− проект "Шлях до успіху";

− "Інтернет для вчителів";

− освітній інноваційний проект "Aльфанетшкола";

− "Освіта для стійкого розвитку в дії"; 

− "Управління організаційним розвитком загальноосвітнім навчальним закладом";

− Державна цільова соціальна програма "Школа майбутнього";

− "Економічна освіта як засіб формування соціально адаптивної особистості";

− "Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України";

− "Психологічні умови підготовки керівників та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів до розвитку організаційної культури";

− "Психологічне забезпечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій";

− національний пілот-проект "Відкритий світ" [1].

Протягом 2008-2012 років у м. Білій Церкві спостерігалося зростання кількості напрямів, за якими здійснюється дослідно-експериментальна робота та інноваційна діяльність (2008-2009 н.р. – 13 напрямів, 2009-2010 н.р. – 19, 2010-2011 н.р. – 24, 2011-2012 н.р. – 31 напрям). У реалізації ДЕР та ІД всеукраїнського і регіонального рівнів беруть участь 25 закладів освіти міста, що становить 100% від усієї кількості закладів освіти Білої Церкви, і, відповідно, зростає кількість педагогічних працівників, які впроваджують  інноваційні освітні технології і використовують сучасні засоби навчання. 

У процесі організації дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в освітніх закладах міста управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради реалізація вищезазначених напрямів діяльності здійснюється з урахуванням таких чинників:

використання актуальних наукових досліджень щодо міжнародних, всеукраїнських і регіональних програмно-цільових проектів;

− здійснення координації діяльності експериментальних майданчиків із залученням фахівців з означених питань КОІПОПК та інших ВНЗ на основі налагодження співпраці між координаторами експериментальних майданчиків;

− формування дослідницької культури педагогів за допомогою системи науково-методичної роботи УОН;

− проведення консультацій для працівників освіти з питань організації наукової діяльності в навчальних закладах;

− здійснення експертизи і рецензування програм дослідної-експериментальної роботи;

− розроблення методичних рекомендацій щодо підготовки педагогічних працівників до здійснення дослідної, експериментальної діяльності та створення і розвиток інформаційного середовища освітньої системи Білої Церкви.

В управлінні дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяльністю  в освітніх закладах м. Білої Церкви простежуються такі тенденції [1]:

− зростання кількості напрямів дослідно-експериментальної роботи, закладів освіти, педагогічних працівників, які впроваджують інноваційні освітні технології та використовують сучасні засоби навчання;

− результативність поетапного формування готовності керівників та педагогічних працівників навчальних закладів до реалізації дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності;

− зростання кількості педагогічних працівників, залучених до дослідно-експериментальної роботи й інноваційної діяльності.

Реалізація дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності забезпечує позитивні якісні зміни в роботі навчальних закладів, професійному розвитку методичних, управлінських і педагогічних кадрів міста.

Система освіти міста розвивається в напрямі створення інформаційного навчального середовища. Так, протягом шести навчальних років здійснюється навчання педагогічних працівників закладів освіти міста за програмою "Intel® "Навчання для майбутнього" [2].

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви (директор – Вітюк О.О.). активно впроваджує у навчально-виховний процес програму "Науково-методичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі в середовищі "1 учень – 1 комп'ютер" на базі шкільних нетбуків". У цьому навчальному закладі створено умови для реалізації дослідно-експериментальної роботи, спрямованої на дослідження питання впливу комплексного впровадження інформаційних технологій у навчально-виховний процес на результативність роботи установи. У закладі відстежується тенденція зростання результативності діяльності школи (якості освіти), що значною мірою залежить від використання засобів інформаційних технологій у вирішенні значної кількості актуальних для закладу освіти питань. Підготовка педагогічних працівників до використання ресурсів інформаційно-освітнього середовища закладу освіти та регіональної системи освіти, системне застосування предметно-інформаційних ресурсів навчального середовища освітнього закладу, апробація ЕЗНП, застосування інформаційних технологій у позанавчальній діяльності освітнього закладу, організація вільного доступу всіх учасників навчально-виховного процесу до світових інформаційних ресурсів, апробація дистанційного навчання учнів, розроблення та апробація застосування інформаційних засобів для розвитку практичних умінь учнів суттєво покращують якість навчально-виховного процесу, умови роботи школярів і педагогів [3].

Одним з важливих напрямів розвитку національної освіти є формування позитивної громадської думки щодо європейського вибору України на основі поширення знань про європейські держави, культуру, історію та економіку Європи. Пріоритети європейської освіти полягають у наданні молодому поколінню знань про спільну європейську спадщину, формуванні в учнів практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах Європи, бути мобільними, соціально компетентними, здатними до комунікації та захисту своїх прав. Значні можливості для цього мають спеціалізовані навчальні заклади, зокрема спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов, спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 з поглибленим вивченням іноземних мов,  спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 з поглибленим вивченням французької мови. Суттєве значення в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу надається іноземним мовам, у процесі вивчення яких відбувається прилучення до культури народів світу, розуміння єдності та взаємозумовленості історичних доль. Вивчення іноземних мов спрямовується на розвиток навичок читання, свідомої грамотності, комунікативної компетентності, а також на вивчення історії та культури європейських народів [9].

Крім основних програм, у спеціалізованих школах відповідно до спеціалізації закладу упроваджуються додаткові авторські навчальні програми спеціальних і факультативних курсів, схвалені науково-методичною радою Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.

Розроблення та використання програмного й навчально-методичного забезпечення спеціалізації і профілізації загальноосвітніх навчальних закладів сприяє якісним змінам у змісті та організації діяльності учасників навчально-виховного процесу: формуванню мотивації керівників і педагогічних працівників до самовдосконалення, творчої активності, упровадження інформаційно-комунікаційних технологій, інноваційних педагогічних технологій, мотивації учнів до навчання та формування практичних умінь адаптуватися до життя і навчання в різних країнах Європи. Таке функціонування сучасного загальноосвітнього навчального закладу уможливлює реалізацію перспектив учнів у майбутньому: забезпечує здобуття ними вищої освіти в Україні та за рубежем, можливість працевлаштування у країнах Євросоюзу, що є свідченням євроінтеграції нашої країни [8].

У загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів №№ 15 та 20 спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України, Всеукраїнським фондом "Крок за кроком", міським оздоровчим центром "Шанс" здійснюється дослідно-експериментальна робота "Інтеграція дітей з особливими потребами в загальноосвітній простір". У цих навчальних закладах створено умови для навчання та виховання дітей з особливим потребами: діють кабінети психологічного розвантаження та фізичної реабілітації, у яких учні перебувають під час уроків, від яких вони звільнені (фізична культура, трудове навчання); створено умови для безбар’єрного доступу дітей з обмеженими можливостями до всіх приміщень закладу; реабілітаційні та корекційні програми реалізують медичні та педагогічні працівники.

З метою забезпечення учням рівного доступу до якісної освіти, їхнього всебічного розвитку та самореалізації відповідно до нахилів і здібностей,  задоволення їхніх запитів і потреб, розкриття творчого потенціалу, створення оптимальних умов для підвищення рівня ефективності навчально-виховного процесу, педагог має бути якісно підготовленим до цієї роботи, тобто не лише досконало володіти науково-теоретичними знаннями зі  свого фаху, але й вміти практично розвивати в учнів уміння здобувати необхідні їм знання самостійно, формувати в них предметні та життєві компетентності. Перед сучасною школою стоїть завдання створення організаційно-методичних умов для функціонування старшої школи як профільної, апробації різних моделей організації профільного та допрофільного навчання, розроблення і впровадження в навчально-виховний процес авторського навчально-методичного забезпечення, використання  педагогами  засобів інформаційно-комп’ютерних технологій та сучасних засобів навчання, спрямування навчально-виховного процесу в закладах освіти на самореалізацію особистості учня.

Високий якісний склад педагогічних кадрів, інноваційна та дослідно-експериментальна робота, яка здійснюється в закладах освіти міста, зумовлена  також науково-методичною проблемою, над розв’язанням якої працюють працівники навчальних закладів міста, –  "Створення умов для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення загальнодидактичного, науково-методичного та професійного рівня педагогів, їхньої інноваційної культури, формування вчителя-дослідника". У місті створено інноваційну освітню систему моделювання особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітніх навчальних закладів, що максимально оптимізує процес формування і розвитку особистості в полікультурному середовищі [8].

Варто зазначити, що з метою підвищення рівня якості освіти в місті створено  також Web-сайти науково-методичного центру, управління освіти і науки та  22 закладів освіти (16 – ЗНЗ, 4 – ДНЗ, 2 – ПНЗ). За якісне та оптимальне впровадження ІКТ-технологій в навчально-виховний процес навчального закладу почесне звання "Лідер номінації" присвоєно спеціалізованій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій.

У 2011-2012 н.р. в обласному конкурсі на кращий веб-сайт перші місця посіли управління освіти і науки Білоцерківської міської ради, науково-методичний центр та спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 з поглибленим вивченням слов’янських мов; дипломами лауреатів відзначено гімназію № 1, загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 21, дошкільний навчальний заклад № 18  "Ясочка".

Важливим напрямом діяльності з метою розвитку творчого потенціалу педагогів, забезпечення рівного доступу до якісної освіти учнів є розроблення електронних навчально-методичних комплексів для школярів творчими групами педагогів міста у 2009-2011 рр. (25 осіб). Педагоги Білої Церкви є авторами статей, навчально-методичних і методичних посібників, авторських програм і навчально-методичних комплексів до них із досвіду здійснення інноваційної діяльності.

Заклади освіти міста співпрацюють з багатьма освітніми організаціями, установами, фондами, беруть участь у реалізації проектів, упроваджують у практику роботи освітні програми.

Результати інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи  освітніх закладів і творчі напрацювання педагогічних працівників презентуються у рубриках "Методична скарбничка" інформаційного середовища БЦВікі та на  сайті "Мій кращий урок" порталу КОІПОПК, у фахових періодичних виданнях всеукраїнського рівня.

Уже традиційною є участь навчальних закладів міста у виставках педагогічної творчості, а саме:

− обласній педагогічній виставці "Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології",

− Національній виставці "Інноватика в освіті України" (2010 рік: срібна медаль – СЗОШ № 12, золота медаль – СЗОШ № 1),

− Міжнародній виставці-презентації "Сучасний навчальний заклад" (2008 рік: бронзова медаль – СЗОШ № 12; 2009 рік: бронзова медаль – СЗОШ № 1, срібна медаль – СЗОШ № 12; 2011 рік: золота медаль – гімназія № 1, СЗОШ № 1; 2012 рік: бронзова медаль – Білоцерківський колегіум, гімназія № 2, золота медаль – СЗОШ № 1, СЗОШ № 12).

23-24 березня 2011 н.р. управлінням освіти і науки Білоцерківської міської ради спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, Національною академією педагогічних наук України було організовано і проведено педагогічний форум "Сучасна освіта Білої Церкви: європейські орієнтири", у межах якого працювали 7 секцій, виставка педагогічної творчості "Освіта Білої Церкви – 2011", відбулося пленарне засідання форуму. Результати освітянського форуму були висвітлені на сайті видавництва "Шкільний світ" та у спеціальному випуску журналу "Школа" (№ 9 (69) за 2011 рік).

Висновки. Результати здійснення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності освітніх закладів м. Білої Церкви свідчать про перспективність обраних напрямів діяльності. Досвід роботи багатьох шкіл міста переконливо свідчить, що в навчальних закладах, колективи яких оволоділи дослідницькими знаннями та вміннями, здійснюють проблемні дослідження, створюються умови для підвищення педагогічної майстерності, активізації педагогічної творчості, удосконалення системи управління і, що є найбільш важливим, –  для розвитку особистості дитини. Таким чином, у м. Білій Церкві створено розгалужену освітню систему, яка успішно функціонує, сформовано відкриту для оперативних змін та обґрунтованих інновацій сферу освітніх послуг, серед яких дитина може обрати потрібні їй умови для розвитку і навчання за індивідуальною освітньою траєкторією відповідно до своїх інтересів і здібностей.

 

  

 

Список використаних джерел

1. Про організацію та проведення дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в закладах освіти Київської області : наказ ГУОН КОДА від 26.09.2011. № 26 / за заг. ред. Н.І.Клокар // Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2011. – № 10 (132). – С.11-40.

2. Про проведення дослідно-експериментальної роботи за програмою "Intel® "Навчання для майбутнього" : наказ ГУОН від 16.11.2011 №363 / за заг. ред. Н.І.Клокар // Інформаційно-методичний збірник. – Біла Церква : КОІПОПК. – 2011. – № 11 (133). – С.6-9.

3. Заклади освіти Київщини : минуле і сучасне / за ред. І. Л. Лікарчука. – К. : Вид. О. М. Ешке, 2002. – С. 357-375.

4. Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів : 1939, 1999, 2009 : інформаційне видання / за заг. ред.  Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 336 с.

5. Петрик Ю.Ф. Навчально-методичне забезпечення славістичного напряму навчально-виховного процесу спеціалізованого освітнього закладу / Ю.Ф.Петрик, В.А. Баранова. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 34 с.

6. Петрик Ю.Ф. Інформаційно-методичний збірник управління освіти і науки Білоцерківської міської ради / Ю.Ф.Петрик. – Біла Церква, 2011. – 144 с.

7. Петрик Ю.Ф. Сучасна освіта Білої Церкви / Ю.Ф.Петрик // Школа. – 2011. – № 9 (69). – С. 4-8.

8. Петрик Ю.Ф. Шляхи реалізації концепції вивчення іноземних (слов'янських) мов / Ю.Ф.Петрик // Школа. – 2011. – № 4 (64). – С. 33-37.

9. Петрик Ю.Ф. Шлях реорганізації навчального закладу – від загальноосвітнього до спеціалізованого / Ю.Ф.Петрик // Практика управління закладом освіти. – 2011. – № 4 (квітень). – С. 14-15.

 

 

Петрик Ю.Ф. Результаты и перспективы развития опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности в образовательных учреждениях города Белая Церковь

В статье проанализировано тенденции развития и перспектив опытно-экспериментальной работы и инновационной деятельности в общеобразовательных учебных учреждениях города Белой Церкви.

 

Ключевые слова: опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность, инновационные технологи, научно-методическое сопровождение, общеобразовательные учебные учреждения, разработка, апробация, внедрение, всеукраинский уровень, региональный уровень, инновационные процессы.

 

Petryk,  Y.F. The Results and Prospects of Development of Experimental Work and Innovational Activity in Educational Institutions of Bila Tserkva Town

In the article the tendencies of development and prospects of experimental work and innovational activity in educational institutions of Bila Tserkva town are under analysis.

 

Key words: experimental work, innovational activity, innovational technologies, scientific-methods background, secondary educational institutions, development, approbation, implementation, Ukrainian nationwide level, regional level, innovational processes.